Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

Дипломна робота виконується державною мовою України. Виклад змісту дипломної роботи повинен бути літературним, чітким і ясним.

Оскільки дипломна робота є кваліфікаційною працею, її мові і стилю слід приділити серйозну увагу. Стиль роботи має бути науковим. Для наукового тексту характерними є смислова завершеність, цілісність і зв’язність. Важливим засобом вираження логічних зв’язків є спеціальні функціонально-синтаксичні засоби зв’язку, що вказують на послідовність розвитку думки (спочатку, насамперед, потім, по-перше, по-друге, отже), заперечення (проте, але, у той час як, тим не менше), причинно-наслідкові відношення (таким чином, тому, завдяки цьому, відповідно до цього, внаслідок цього), перехід від однієї думки до іншої (звернімося до..., розглянемо..., зупинимось на..., розглянувши..., перейдемо до..., необхідно зупинитися на...), результат, висновок (отже, значить, як висновок, на закінчення зазначимо, усе сказане дає змогу зробити висновок, підсумовуючи, слід сказати...).

Дипломну роботу слід виконувати тільки за допомогою комп’ютера (розмір шрифту 14) з полуторним інтервалом (не більше 30 рядків на сторінці) на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм). Обсяг дипломної роботи повинен становити приблизно 90 – 110 сторінок.

Текст роботи необхідно розміщувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве — 30 мм, праве —15 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм.

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «ЛІТЕРАТУРА», «ДОДАТКИ» пишуть великими літерами симетрично до тексту (не дозволяється їх підкреслювати, переносити в них слова). Заголовки підрозділів пишуть маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Абзаци починають з відступу, що дорівнює 15 – 17 мм. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Кожний розділ дипломної роботи треба починати з нової сторінки. На попередній сторінці при цьому повинно бути не менше 10 рядків тексту.

Відстань між заголовком розділу і заголовком підрозділу повинна дорівнювати 2 – 3 рядкам (приблизно 30 мм), між заголовком підрозділу та наступним текстом повинна дорівнювати 1 – 2 рядкам (приблизно 20 мм), між заголовком підрозділу і останнім рядком попереднього тексту (у разі, коли закінчення одного і початок іншого підрозділу розмі­щуються на одній сторінці) – 2 рядкам. При цьому після заголовку підрозділу і відповідного відступу на сторінці повинно бути розміщено не менше 3 рядків тексту.

Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака N.

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять. Другою сторінкою є завдання до дипломної роботи. На цій сторінці також не ставлять номер. Третьою сторінкою є анотація. На цій сторінці також не ставлять номер. Наступною сторінкою є зміст, який теж не нумерується. Якщо «ЗМІСТ» розміщується на двох сторінках, то друга сторінка також не повинна мати номер.

На першій сторінці «ВСТУПУ» номер аркуша не ставиться. На наступних сторін­ках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці, залишаючи праве поле 15 мм.

Нумерація розділів у дипломній роботі повинна бути наскрізною арабськими цифрами. Після номера розділу крапку не ставлять, а пи­шуть назву розділу великими літерами, наприклад:

 

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ БАНКУ

 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «1.2.» (третій підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку пишуть заголовок підрозділу, наприклад:

 

1.2. Депозитні та недепозитні операції банків з формування ресурсної бази

 

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці необхідно подавати в бакалаврській роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках дипломної роботи, включають до загальної нумера­ції сторінок.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: «Рис.1.2» (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назву і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в бакалаврській роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблицінумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (таблиця друга першого розділу). Якщо в роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку), слово «Таблиця» і її номер вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» (якщо це друга чи наступна частина), або «Закінчення табл.» (якщо таблиця займає більш ніж дві сторінки) і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2», «Закінчення табл. 1.2».

Формулив дипломній роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Приміткидо тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1. ...

2. ...

3. …

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.

 

Ілюстрації

Ілюстрації повинні мати змістовну назву, яку розміщують після номера ілюстрації. При необхідності ілюстрації доповнюють поясню­вальними даними (підрисунковий текст).

Відстань між останнім рядком попереднього тексту і ілюстрацією, між ілюстрацією і її назвою, між назвою ілюстрації і пояснювальними даними до неї, між назвою ілюстрації (або пояснювальними даними) і наступним текстом повинна дорівнювати 1 рядку. Підпис ілюстрації здійснюється з абзацного відступу.

Ілюстрації розміщують після посилання на них у тексті, наприклад: „ПриватБанк постійно розширює свою діяльність, про що свідчить динаміка основних фінансово-економічних показників (рис. 1.5)”.

 

 

Рис. 1.5. Динаміка активів, капіталу та фінансових результатів Приватбанку

 

Далі необхідно зробити висновки відносно динаміки показників, наведених на рис. 1.5. Не можна закінчувати розділ або підрозділ ілюстрацією.

 

Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць.

Приклад побудови таблиці:

 

Таблиця (номер)

Назва таблиці

 

Головка         Заголовки граф
                Підзаголовки граф
                 
                 
Рядки                
                 
                 
  Боковик (заголовки рядків) Графи (колонки)  

 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею симетрично до тексту. Назву таблиці і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки — з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеної роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною, усі графи частини першої нумерують арабськими цифрами. На другому аркуші після слів «Продовження табл. (номер)» повторюють нумерацію граф таблиці. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки.

Відстань між словом «Таблиця» і останнім рядком попереднього тексту повинна дорівнювати 1 рядку. Назва таблиці пишеться на наступному рядку. Відстань між назвою таблиці і головкою таблиці, а також між таблицею і наступним текстом повинна дорівнювати 1 рядку. Після головки таблиці на сторінці повинно бути розміщено не менше 2 рядків таблиці.

Розглянемо конкретний приклад побудови таблиці. Перш за все, в тексті робиться посилання на таблицю. Наприклад:

„Динаміка розрахованих коефіцієнтів наведена в табл. 2.10”.

 

Таблиця 2.10

Динаміка показників, що характеризують стан зобов’язань та капіталу ЗАТ „Приватбанк”

 

Показник 01.01. 2010 р. 01.01. 2011 р. 01.01. 2012 р.
Норматив адекватності регулятивного капіталу, % 10,28 11,93 11,75
Коефіцієнт співвідношення власного капіталу та залучених коштів 0,115 0,108 0,106
Норматив адекватності основного капіталу, % 6,53 7,06 6,95
Захищеність власного капіталу 2,10 2,51 3,51
Рентабельність власного капіталу, % 20,93 15,39 28,47
Мультиплікатор капіталу 9,71 10,27 10,43
Рівень поточних рахунків у пасивах, % 32,09 26,48 24,07
         
Продовження табл. 2.10    
Співвідношення зобов’язань і капіталу 8,71 9,27 9,43
Коефіцієнт рівня капіталу у пасивах, % 10,30 9,74 9,59
Коефіцієнт співвідношення кредитів і депозитів 0,84 1,03 1,00
Коефіцієнт максимального розміру отриманих міжбанківських кредитів, % 24,46 40,14 39,86
Максимальний розмір наданих міжбанківських кредитів, % 69,38 48,45 109,05

Формули

У дипломних роботах формули розміщують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються. Вище та нижче кожної формули повинно залишатися не менше однієї вільної строки. Номер формули вказують на рівні формули в дужках у крайньому правому положенні на рядку. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Наприклад:

„На наступному етапі визначається коефіцієнт конкордації W:

 

,
(2.4)

 

де – показник рівних оцінок,

– кількість експертів,

– напрямок дослідження.

Коефіцієнт конкордації може приймати значення в межах від 0 до 1 і визначається для кожного питання окремо. При повній погодженості думок експертів W =1.”

Перелік

Перелік, за необхідності, може бути наведений в межах пунктів чи підпунктів. Перед переліком ставиться двокрапка.

Перед кожною позицією переліку потрібно ставити арабські цифри або малі букви української абетки, або дефіс. Наприклад:

„Запропонована система показників відповідає наступним вимогам:

- придатність для економіко-статистичного і математичного аналізу;

- аналітичність, тобто здатність пояснювати причини явищ, відображуваних аналізованими показниками;

- коректність, тобто забезпечує потрібну для практичних цілей вірогідність досліджуваного об'єкта;

- прогностичність і динамічність, тобто придатність для відображення зміни процесу або явища в часі;

- однозначність, тобто при інтерпретації може допускатися тільки одне тлумачення.”

 

Посилання

При написанні дипломної роботи необхідно давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в роботі. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього. Посилатися слід на останні видання публіка­цій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: „Широкого поширення для проведення міжбанківського аналізу набули рейтингові методики [92, 129, 130, 190]”.

Посилання на ілюстрації дипломної роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад: «Як показано на рис.1.2 ...». Посилання на формули вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад: « ... у формулі (2.1)». На всі таблиці роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «... в табл. 1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказува­ти скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.2».

 

Список використаних джерел

 

Джерела треба розміщувати в списку у такому порядку:

Конституція України;

Закони України;

Укази Президента;

Постанови Верховної Ради України;

Постанови Кабінету Міністрів України;

інструкції та нормативні акти, видані міністерствами та іншими державними установами;

наукова, навчально-методична та спеціальна література (у тому числі газетні і журнальні статті), видана українською та російською мовами в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;

державні стандарти, СНіП;

література, видана іноземними мовами;

ресурси мережі Internet.

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел подано в додатку З.

 

Додатки

 

Додатки оформлюють як продовження дипломної роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи.

Перед додатками на чистому аркуші в центрі по середині великими літерами пишуть слово «ДОДАТКИ», на якому ставлять номер сторінки (його проставляють у «ЗМІСТІ»), а подальші додатки не нумерують.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. У правому верхньому куті над заголовком додатку малими літерами з першої великої пишеться слово «Додаток __» і велика літера, що позначає додаток. Заголовок додатка пишеться нижче слова “Додаток” малими літерами з першої великої симетрично до тексту.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: Додаток А, Додаток Б та ін. Один додаток позначається як додаток А.

Якщо додаток не вміщується на одній сторінці, його можна переносити на наступні, при цьому на другій у правому верхньому куті пишеться “Продовження додатка ____”, а якщо додаток займає більше, ніж три сторінки, на останній пишеться “Закінчення додатка ____”.

Якщо в роботі у якості додатків використовуються оригінали документів або їх копії, і при цьому місця для слова “Додаток” і його назви немає, то перед додатком можна розміщувати чисту сторінку, на якій посередині пишуть номер та назву додатка.

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1.) – перша формула додатка А.

Дипломна робота повинна бути акуратно переплетена і підписана як автором, так і керівником роботи від кафедри банківської справи, консультантами та завідуючим кафедри банківської справи.

Демонстраційний матеріал до захистудипломної роботи подається на аркушах формату А4 у кількості не менше 5 аркушів та у електронному вигляді презентації.

Графічна частина роботи виконується чорним чорнилом (допускається також використання чорних фломастерів, маркерів та світлого сірого тонування) у вигляді листів напівплакатного типу, до яких висуваються такі вимоги:

наявність загального заголовка аркуша – посередині великими літерами висотою 25 – 40 мм;

таблиці (графіки, діаграми) повинні бути розміщені нижче заголовка без назви „Таблиця” або „Рисунок”.

у правому нижньому куті аркуша повинна міститися інформація про автора та наукового керівника.

Демонстраційний матеріал до захисту вкладається у файли, скріплені пластиковою папкою у кількості не менше 5 примірників. Приклад оформлення демонстраційного матеріалу подано в додатку Л.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...