Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

 

Захист дипломних робіт проводиться на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії.

Дата захисту кожної роботи визначається графіком засідань державних екзаменаційних комісій. Списки студентів, допущених до захисту дипломних робіт, подаються в державну екзаменаційну комісію не пізніше, ніж за тиждень до захисту.

Процедура захисту дипломної роботи є прилюдною і складається з таких дій:

доповіді автора (визначається актуальність, мета, наукова та практична цінність роботи; питання, що винесені на захист, результати дипломної роботи). Рекомендована тривалість доповіді слухача – 10 хвилин;

відповідей на запитання членів ДЕК і присутніх на захисті;

відповідей на зауваження наукового керівника та рецензентів;

підведення підсумків захисту дипломної роботи (дається оцінка дипломної роботи кожного слухача).

На підставі рецензії та відгуку наукового керівника, результатів захисту дипломної роботи Державна екзаменаційна комісія приймає мотивоване рішення по кожному слухачеві про присвоєння кваліфікації бакалавра.

Результати захисту дипломних робіт оголошуються у цей же день після оформлення протоколів засідання державної екзаменаційної комісії.

ДОДАТКИ

Додаток А

Приклад оформлення довідок з бази переддипломної практики

 

ДОВІДКА

 

Дана студенту Харківського національного економічного університету _____________________________________у тому, що його

(П.І.Б.)

дипломна робота на тему _____________________________________

(назва теми)

____________________________________________________________________________________

є актуальною в сучасних умовах для ____________________________

(назва організації)

 

 

Керівник

(організації, відділу) Місце для печатки ___________________

(П.І.Б.)

ДОВІДКА

 

Дана студенту Харківського національного економічного університету ________________________________________ у тому, що

(П.І.Б.)

висновки, пропозиції і рекомендації, що містяться у його дипломній роботі на тему _______________________________________________

(назва теми)

________________________________________________________________________

можуть бути використані в практичній діяльності __________________________­­­­­­­­­­­­­___________________________________

(назва організації)

 

 

Керівник

(організації, відділу) Місце для печатки ___________________

(П.І.Б.)

Додаток Б

Приклад оформлення рецензії із зовнішнього банку

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу студента 4 курсу фінансового факультету ХНЕУ

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізацією «Банківська справа» Кравченко Івана Олександровича на тему „Аналіз ефективності кредитної політики банку”

Актуальність теми даного дослідження обумовлена тим, що кредитні операції приносять банку найбільший прибуток, отже, підвищуючи якість управління ними, можна досягти більш високого фінансового результату.

Новизна. Дипломна робота має як теоретичну, так і практичну цінність. Дослідження спрямоване на обґрунтування рекомендацій щодо формування виваженої кредитної політики банку на основі управління його кредитним портфелем та розробки заходів з підвищення його ефективності.

Якість проведеного аналізу проблеми. Автор вміло узагальнює різні погляди на вирішення завдань, що розкривають мету дипломної роботи. Позитивним можна вважати те, що в роботі якісно виконана теоретична частина. Це дозволило сформулювати основи вирішення проблеми та обґрунтувати його порядок.

Практична цінність висновків та рекомендацій. У результаті використання запропонованого в роботі комплексного підходу до формування кредитного портфеля банку покращується процес формування ціни на кредитні ресурси. Методика комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника на основі дискримінантної моделі та визначення кредитного ризику сприяє покращанню якості кредитного портфеля банку.

Наявність недоліків. У якості недоліку можна назвати недостатнє відображення питань обліку операцій з врахування векселів, що також відносяться до кредитних операцій.

Загальний висновок. Проте дане зауваження не знижує цінності даної дипломної роботи. Вона відповідає вимогам, що пред’являються до таких робіт, рекомендується до захисту з оцінкою „десять”, і її автор заслуговує присвоєння кваліфікації „бакалавр” за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».

 

Рецензент: начальник

відділення №2

ХФ ВАТ „Укрексімбанк” _____________ ______________

(підпис, печатка) П.І.Б.

Додаток В

  Теми дипломних (випускних) робіт бакалавра з напряму підготовки «Фінанси і кредит»
   
Роль комерційних банків як фінансових посередників у ринковій економіці
Організація роздрібного банківського бізнесу
Формування портфеля банківських продуктів
Розробка та впровадження нових банківських продуктів
Організація роботи банків щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Забезпечення безпеки діяльності банку
Організація операцій банків на валютному ринку
Організація валютних операцій банків та технологія їх реалізації
Оптимізація структури витрат банку
Формування депозитної політики банку
Забезпечення дохідності операцій банку
Оптимізація структури доходів і витрат банку
Організація електронного банкінгу в Україні
Формування капітальної бази банку
Організація розрахунково-касової роботи банку
Формування кредитної політики банку
Забезпечення ефективного функціонування ринку міжбанківських кредитів
Організація роботи банків з проблемними кредитами
Оцінювання якості кредитного портфеля банку
Організація моніторингу клієнтів у системі управління кредитними ризиками
Забезпечення захисту інтересів банку в процесі кредитування
Регулювання заставних відносин в банківській діяльності
Організація кредитного обслуговування клієнтів банку
Аналіз та оцінка кредитоспроможності клієнтів банку
Організація та аналіз процесу банківського кредитування
Розробка методичного забезпечення оцінювання кредитоспроможності позичальників банку
Організація та аналіз лізингових операцій банку
Забезпечення ліквідності та платоспроможності банку
Формування методичного забезпечення аналізу ліквідності та платоспроможності банку
Удосконалення системи валютного контролю в Україні
Формування механізму грошово-кредитної політики Національного банку України
Удосконалення інструментів регулювання банківського сектору
Забезпечення стабільності банківської системи

Продовження додатка В

 

Організація функціонування ринку банківських послуг в Україні
Організація міжнародної діяльності Національного банку України
Організація і регулювання готівкового обігу в Україні
Організація і оцінка ефективності функціонування ринку іпотечного кредитування
Організація функціонування системи гарантування вкладів громадян України
Аналіз розвитку ринку банківських послуг в Харківському регіоні
Механізм взаємодії складових національної системи масових електронних платежів
Забезпечення валютного контролю в системі фінансових відносин
Формування валютної політики комерційних банків
Регулювання діяльності фінансово-кредитних установ в Україні
Організація та регулювання платіжної системи України
Організація роботи Національного банку України з проблемними банками
Організація та аналіз емісійно-касової роботи установ НБУ
Оцінка впливу грошово-кредитної політики на діяльність банків
Законодавчо-нормативне забезпечення діяльності банків України
Організація безготівкових розрахунків в банках України
Реалізація функцій комерційних банків та їх вплив на структуру грошово-кредитної системи країни
Організація операцій з банківськими металами
Формування облікової політики банку
Організація обліку операцій банку з цінними паперами
Організація обліку кредитних операцій банку
Забезпечення облікової роботи банку
Організація обліку депозитних операцій банку
Формування фінансової звітності банками України
Організація обслуговування приватних клієнтів банку
Організація обслуговування корпоративних клієнтів банку
Формування оптимальної організаційної структури банку
Оптимізація структури пасивних операцій банку
Оптимізація структури активних операцій банку
Організація та аналіз операцій банків з використанням платіжних карток
Організація бізнес-планування в банку
Забезпечення прибутковості діяльності банку
Аналіз фінансових результатів діяльності банку
Організація проектного банківського фінансування
Формування процентної політики банку
Рейтингове оцінювання діяльності банків

Продовження додатка В

 

Формування ресурсного потенціалу банку
Аналіз ефективності використання ресурсів банку
Мінімізація процентних ризиків банку
Мінімізація валютних ризиків банку
Мінімізація кредитних ризиків банку
Організація та аналіз факторингових операцій банку
Формування системи аналізу фінансового стану банку
Оцінка та оптимізація фінансового стану банку
Формування системи оцінювання діяльності банку
Організація роботи банків з векселями
Оцінка діяльності банку на ринку цінних паперів
Організація банківського довірчого управління портфелем цінних паперів
Аналіз та оцінювання ризиків при здійсненні операцій банків з цінними паперами
Формування інвестиційного портфеля банку
Організація та аналіз ведення реєстру власників іменних цінних паперів
Організація та аналіз лізингових операцій банку
Оптимізація портфеля банківських продуктів
Оцінка ефективності формування ресурсів банку

 

Додаток Д

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...