Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Первинні документи з обліку операцій, що зумовлюють виникнення адміністративних витрат
№ з/п Зміст операції, що зумовлює виникнення адміністративних витрат Назва документа
Нарахування амортизації на об'єкти основних засобів та інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
Списання чи використання матеріальних оборотних активів (малоцінні та швидкозношувані предмети, виробничі запаси) для адміністративних потреб Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, лімітно-забірна картка
Виплата (перерахування) грошових коштів на проведення корпоративних заходів, а саме, виплата авансу на відрядження, заробітної плати та коштів стороннім організаціям Видатковий касовий ордер, платіжне доручення, платіжна відомість
Витрати на відрядження Звіт про використання коштів, наданих на відрядження та під звіт
Нарахування заробітної плати та прирівняних до неї виплат Табель обліку використання робочого часу, а також складена на його підставі розрахунково-платіжна відомість
Нарахування винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо) Накладна, акт виконаних робіт
Відображення витрат за розрахунково-касове обслуговування Договір на банківське обслуговування рахунка, меморіальний ордер

Щомісячне списання адміністративних витрат оформляється розрахунком (довідкою), складеним працівником бухгалтерії.

Порядок відображення адміністративних витрат в системі рахунків бухгалтерського обліку наведено у таблиці 5.17.

Таблиця 5.17

Кореспонденція рахунків, субрахунків з обліку адміністративних витрат

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субрахунків  
Дебет Кредит
Відображено нарахування амортизації на об'єкти матеріальних та нематеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення
Списано на загальногосподарські потреби:    
– виробничі запаси
– малоцінні та швидкозношувані предмети
Відображено витрати на відрядження працівників адміністративно-управлінського апарату
Відображено представницькі витрати 377,685
Частину витрат майбутніх періодів віднесено до складу адміністративних
Сформовано резерв на оплату відпусток адміністративно-управлінського персоналу
Відображено послуги адміністративного характеру, надані постачальниками та підрядниками
Відображено нарахування прямих податків, зборів, обов'язкових платежів (за винятком податку на прибуток і податку на доходи фізичних осіб), які не включаються до виробничої собівартості продукції
Проведено нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на заробітну плату адміністративно-управлінського апарату
Відображено нарахування заробітної плати та прирівняних до неї виплат адміністративно-управлінському персоналу
Визнано заборгованість перед іншими кредиторами за комунальні послуги, професійні й консультаційні послуги та послуги з проведення корпоративних заходів тощо
Включено до складу адміністративних витрат частину витрат за елементами (для підприємств, які використовують рахунки класу 8) 80,81, 82, 83, 84
Списано на фінансовий результат операційної діяльності адміністративні витрати
         

За журнальної форми обліку в кінці звітного періоду із третього розділу Журналу 5 (5А) кредитовий оборот за рахунком № 92 "Адміністративні витрати" переноситься до графи 4 першого розділу даного облікового регістру.Витрати назбут – це витрати, зумовлені операціями із реалізації (збуту) продукції, товарів, робіт, послуг. Складові збутових витрат наведено на рис. 5.11.

Рис. 5.11. Склад збутових витрат

До витрат на маркетингові дослідження належать витрати на: вивчення ринків збуту та конкурентів; вивчення потреб, фінансових та інших можливостей покупців: зміни асортименту та упаковки продукції; розробку цінової політики; контроль якості продукції (товарів); розробку, управління та контроль маркетингових програм.

Облік витрат, пов'язаних зі збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт і послуг, ведеться на активному витратному рахунку № 93 "Витрати на збут"(табл. 5.18).

Таблиця 5.18

Характеристика рахунка №93 "Витрати на збут"

Назва та номер рахунка Призначення рахунка Відображення інформації за операціями стосовно процесу реалізації'
На рахунку № 93 В обліковому регістрі У звітності
за дебетом за кредитом
"Витрати на збут" Для обліку витрат, пов'язаних із збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт і послуг Відображається сума визнаних витрат на збут Відображається списання витрат на збут на рахунок № 79 "Фінансові результати" Журнал 5, 5А Рядок 2150 Звіту про фінансові результати

Аналітичний облік витрат на збут ведеться у розділі III (III А) "Витрати діяльності" Журналу 5 (5А) відповідно у розрізі наступних статей витрат: витрати пакувальних матеріалів, витрати на транспортування продукції, витрати на оплату праці та комісійні продавцям, а також витрати на рекламу.

У бухгалтерському обліку збутові витрати відображаються на підставі документів,наведених у таблиці 5.19.

Таблиця 5.19

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 790

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...