Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Склад, характеристика, облік фінансових витрат та втрат від участі в капіталі.
Облік витрат фінансової діяльності ведеться на рахунку 95 «Фінансові витрати», який є активним, призначений для обліку господарських процесів та витрат, пов’язаних з нарахуванням та сплатою відсотків за користування кредитами банків, випуском, триманням і обігом цінних паперів (у т. ч. відсотки за випущени-ми облігаціями, сума дисконту тощо), нарахуванням відсотків за договорами кредитування, фінансового лізингу та інших витрат підприємства, пов’язаних із залученням позикового капіталу.

Рахунок 95 «Фінансові витрати» має такі субрахунки:

— 951 «Відсотки за кредит»;

— 952 «Інші фінансові витрати». За дебетом рахунка відображається сума визнаних витрат, за

кредитом — списання (в кінці року або в кінці звітного місяця) на рахунок 79 «Фінансові результати». На субрахунку 792 «Ре-зультат фінансових операцій» визначається результат від фінан-сової діяльності підприємства.

На субрахунку 951 ведеться облік витрат, пов’язаних з нара-хуванням та сплатою відсотків, відсотків тощо за користування кредитами банків.

На субрахунку 952 ведеться облік витрат, пов’язаних із залу-ченням позикового капіталу, зокрема витрат, пов’язаних з випус-ком, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарахуван-ням відсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів), фінансового лізингу тощо.

Первинними документами при відображенні нагромадження фінансових витрат є ВКО, виписка банку, довідка бухгалтерії тощо. Списання витрат на фінансові результати оформляється довідкою (розрахунком) бухгалтерії.

На рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі" ведеться облік втрат від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної діяльності підприємства. Основні вимоги до обліку інвестицій викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 12 "Інвестиції".

Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі" має такі субрахунки:

961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства"
962 "Втрати від спільної діяльності"
963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства"

За дебетом рахунку відображається сума визнаних втрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства" ведеться облік втрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання асоційованими підприємствами збитків або зменшення власного капіталу асоційованих підприємств внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).На субрахунку 962 "Втрати від спільної діяльності" ведеться облік витрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання спільними підприємствами збитків або зменшення їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

На субрахунку 963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства" ведеться облік витрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання дочірніми підприємствами збитків або зменшення їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі" кореспондує

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
"Довгострокові фінансові інвестиції" "Фінансові результати"

 

 

Склад та облік інших витрат.

До складу інших витрат відносяться витрати, які відображаються за дебетом відповідних субрахунків рахунку 97 "Інші витрати":

- 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій";

- 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів";

- 973 "Собівартість реалізованих майнових комплексів";

- 974 "Втрати від неопераційних курсових різниць";

- 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій";

- 976 "Списання необоротних активів";

- 977 "Інші витрати звичайної діяльності".

За кредитом рахунку 97 "Інші витрати" відображається списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

Характеристика субрахунків до рахунку 97 "Інші витрати" наведено в табл. 6.9.

Таблиця 6.9 Характеристика субрахунків до рахунку 97 "Інші витрати"

 

№субрахунка Назва субрахунка Характеристика
Собівартість реалізованих фінансових інвестицій Відображається балансова вартість реалізованих фінансових інвестицій
Собівартість реалізованих необоротних активів Відображається балансова (залишкова) вартість реалізованих необоротних активів на дату їх реалізації, та інші витрати, пов'язані з їх реалізацією
Собівартість реалізованих майнових комплексів Відображається балансова (залишкова) вартість реалізованих майнових комплексів на дату їх реалізації та інші витрати, пов'язані з їх реалізацією
Втрати від неопераційних курсових різниць Обліковуються втрати за активами й зобов'язаннями неопераційної діяль­ності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти
Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій Відображається сума знецінення (уцін­ки) необоротних активів і фінансових інвестицій
Списання необоротних активів Обліковується залишкова вартість спи­саних необоротних активів і витрат, пов'язаних з їх ліквідацією
Інші витрати звичайної діяльності Відображаються інші витрати звичайної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 97 "Інші витрати"

Підставою для відображення в бухгалтерському обліку операцій, які відносяться до інших витрат, є акти на списання необоротних активів, акти на уцінку необоротних активів і фінансових інвестицій, накладні, виписки банку, довідки та розрахунки бухгалтерії.

Аналітичний облік по рахунках 74 "Інші доходи" і 97 "Інші витрати" ведеться за статтями доходів і витрат.

 

 

22. Порядок формування та облік фінансових результатів. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків) та використання прибутку.

Порядок обліку і узагальнення інформації про фінансові резуль­тати регламентуються Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", 15 "Дохід", 16 "Витрати" та іншими законодавчими актами і нормативними документами.

Узагальнюючим фінансовим результатом діяльності будь-якого підприємства є прибуток або збиток. Положенням (стандартом) бух­галтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" дано таке ви­значення фінансових результатів:

Прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати. Збиток - перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

Розрізняють фінансові результати від звичайної діяльності і над­звичайних подій. Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати призначений рахунок 79 "Фінансові результати". Цей ра­хунок є операційним порівняльним. Порівнюючи доходи (кредит ра­хунку 79) з витратами (дебет рахунку 79) визначають фінансовий ре­зультат - прибуток чи збиток.

Сальдо рахунку 79 "Фінансові результати" (після порівняння до­ходів і витрат) при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозпо­ділені прибутки (непокриті збитки)" таким записом: прибуток - дебет рахунку 79, кредит рахунку 44; збиток - дебет рахунку 44, кредит ра­хунку 79.

До рахунку 79 "Фінансові результати" відкривають такі субра­хунки: 791 "Результат операційної діяльності", 792 "Результат фінан­сових операцій", 793 "Результат іншої звичайної діяльності", 794 "Ре­зультат надзвичайних подій".

На субрахунку 791 "Результат операційної діяльності" визнача­ється прибуток (збиток) від операційної діяльності підприємства. За кредитом субрахунку відображають в порядку закриття рахунків суми доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід"):

Метою діяльності суо єктів господарювання є одержання прибутків, суми яких, після погашення всіх зобов'язань, є власністю підприємства. Тобто, саме це і є власним капіталом, хоча він не зареєстрований в установчих документах. В бухгалтерському обліку прибуток (збиток) формується поступово протягом року від усіх видів діяльності шляхом визначення фінансового результату від: реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тобто діяльності, яка є метою створення даного підприємства; інших операційних доходів (витрат); інших фінансових доходів (витрат); інших доходів (витрат); надзвичайних доходів (витрат).
Фінансовий результат визначають за допомогою рахунку 79 "Фінансові результати", після чого чистий прибуток списують з дебету pax. 79 "Фінансові результати" у кредит рахунку 441 "Прибуток нерозподілений", а збиток - за дебетом рахунку 442 "Непокриті збитки".
При складанні фінансової звітності порівнюються залишки за рахунками 441 "Прибуток нерозподілений" та 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді", і, якщо за рахунком 441 "Прибуток нерозподілений" наявне кредитове сальдо, то підприємство на цю суму різниці матиме нерозподілений прибуток поточного року, який відображається в рядку 350 пасиву Балансу (ф.№1), а якщо сума прибутку, використаного у звітному році, перевищуватиме суму нерозподіленого прибутку, то цю різницю будуть відображати на рахунку 442 "Непокриті збитки" та в рядку 350 пасиву Балансу (ф. № 1).

Послідовність формування в обліку фінансового результату від звичайної та надзвичайної діяльності підприємства завершується на рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”. З усіх рахунків, що були задіяні в обліку доходів та їх собівартості – це балансовий рахунок, що несе інформацію про чистий фінансовий результат.

Отже, це пасивний рахунок, по кредиту якого відображається нерозподілений прибуток та його збільшення, а по дебету збиток та використання прибутку. Таким чином якісний результат даного рахунку є елементом власного капіталу підприємства. Зрозуміло, що капітал – це не оборотні активи, які можна використовувати на покриття поточний потреб. Тому використання прибутку має певні визначені цілі.

Рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” має такі субрахунки:

441 “ Прибуток нерозподілений”;

442 “Непокриті збитки”;

443 “Прибуток, використаний у звітному періоді”.

На субрахунку 441 відображається наявність та зміни нерозподіленого прибутку.

На субрахунку 442 відображаються непокриті збитки. Їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо.

На субрахунку 443 відображається розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), виплата відсотків за облігаціями, відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді.

Чистий прибуток, одержаний підприємством після сплати податків до бюджету, а також інших платежів, може розподілятися на виплату дивідендів учасникам товариства в розмірі, обумовленому зборами акціонерів, поповнення статутного капіталу, створення резервного капіталу тощо.
Можливість збільшення розміру статутного капіталу підприємства передбачена Законом України "Про господарські товариства", згідно з яким підприємство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Зміна розміру статутного капіталу підприємства повинна супроводжуватися внесенням відповідних змін до установчих документів.
Згідно із Законом України "Про господарські товариства" товариства повинні створювати резервний (страховий) капітал у розмірі, встановленому засновницькими документами, але не менше 25 % статутного капіталу, з метою покриття можливих непередбачених і отриманих збитків й понесених втрат у майбутньому, для виплати дивідендів за привілейованими акціями у випадку невистачання нерозподіленого прибутку, а також на інші цілі, передбачені законодавством.
Акціонерне товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше, ніж 15 відсотків статутного капіталу, якщо інше не визначено статутом товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановлення статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим, ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.
Розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), виплати за облігаціями, відрахування до резервного капіталу та інше використання в поточному періоді відображається за дебетом субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді".
Аналітичний облік на рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" ведеться за оборотами звітного року (напрямами використання). На рахунку можна виділити наступні аналітичні позиції:
♦ чистий прибуток звітного періоду;
♦ відрахування до статутного капіталу;
♦ відрахування до резервного капіталу;
♦ дивіденди, нараховані за минулі звітні періоди;
♦ дивіденди, нараховані за звітний період тощо.
За всіма аналітичними позиціями облік ведеться наростаючим підсумком з початку звітного періоду.
Первинними документами при відображенні інформації про використання прибутку є розрахунки та довідки бухгалтерії, протоколи або рішення власника (засновників).
Дані субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" відображаються у Звіті про власний капітал.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 878

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...