Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Синтетичний облік формування та змін зареєстрованого капіталу. Облік неоплаченого та вилученого капіталу.
Зареєстрований капітал – юридично оформлена, офіційно об’явлена і належним чином зареєстрована частина внесків власників до капіталу підприємства. У тому числі виділяють:
— статутний капітал – зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства;
— пайовий капітал – сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарської діяльності, а саме: суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами.
Законом України “Про господарські товариства” встановлено мінімальний розмір статутного капіталу різних видів товариств:
— для акціонерного товариства – сума, еквівалентна 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення акціонерного товариства (стаття 24);
— для товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю – сума, еквівалентна 100 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення товариства.
Згідно з п. 1 ст. 144 та п. 1 ст. 155 Цивільного кодексу України, статутний капітал визначається мінімальним розміром майна, яке гарантує інтереси його кредиторів. При цьому розмір статутного капіталу не може бути меншим ніж встановлено законодавством.
Згідно Цивільного кодексу, якщо при завершенні другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів господарського товариства виявиться меншою від статутного капіталу, то товариство зобов’язане оголосити про його зменшення, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових внесків. Якщо ж вартість чистих активів стає меншою від визначеного законом мінімального розміру, то підприємство підлягає ліквідації. Акціонерні товариства мають усунути невідповідність мінімальним вимогам до статутного капіталу протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності або протягом цього терміну прийняти рішення про ліквідацію.
Поняття «чисті активи» наведене у п. 4 П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств», а саме: чисті активи — активи підприємства за вирахуванням його зобов’язань.
Зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань товариства та відшкодування їм збитків. Аналогічні вимоги щодо акціонерних товариств викладені у ст. 155.
Рахунок 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» призначено для обліку та узагальнення інформації про стан і рух статутного й іншого зареєстрованого капіталу, пайового капіталу підприємства відповідно до законодавства і установчих документів, а також внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу.
За кредитом рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» відображається збільшення зареєстрованого і пайового капіталу, а також надходження внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу, за дебетом — його зменшення (вилучення).
Рахунок 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» має такі субрахунки:
401 «Статутний капітал»
402 «Пайовий капітал»
403 «Інший зареєстрований капітал»
404 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу»
На субрахунку 401 «Статутний капітал» відображається статутний капітал господарських товариств, державних і комунальних підприємств. За кредитом субрахунку 401 «Статутний капітал» відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом — його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому субрахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства. Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником, учасником, акціонером тощо.
Кореспонденція рахунків:
1.Відображено розмір статутного капіталу згідно з засновницькими документами
Д-т К-т
46 401
2.Надійшли внески від засновників
Д-т К-т
30 46 — готівкою
311 46 – на поточний рахунок в банку
20 46 – виробничими запасами
10( 15) 46 – основними засобами
3.На суму внесків засновників, що перевищує розмір статутного капіталу
Д-т К-т
30,31,20 422
4.Закривається субрахунок 404 після реєстрації статутного капіталу в установленому порядку
Д-т К-т
404 401На субрахунку 402 «Пайовий капітал» відображається і узагальнюється інформація про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами. Пайовий капітал — це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для провадження його господарсько-фінансової діяльності. Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) на субрахунку 402 «Пайовий капітал» обліковують частину вартості майна, яка була розпайована між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства. Аналітичний облік за субрахунком 402 «Пайовий капітал» ведеться за видами капіталу.
Майно кооперативу відповідно до Господарського Кодексу України від 16. 01. 2003 року № 436-1У поділяється на пайовий і неподільний фонди.
Неподільний фонд утворюється за рахунок вступних внесків коштами та майна кооперативу (за винятком землі). Пайові внески членів кооперативу до нього не включаються. Порядок формування і розміри неподільного фонду встановлюються статутом.
У разі виходу з кооперативу фізична або юридична особа має право на отримання майнового паю натурою, грошима або за бажанням, цінними паперами, відповідно до його вартості на момент виходу. Термін та інші умови отримання паю установлюються статутом кооперативу.
В СВК для ведення аналітичного обліку з пайових внесків членів кооперативу використовують книги обліку паїв. В таких книгах відображається інформація про внесені вступні та пайові внески членів СВК, про перерахунок розміру пайового внеску за результатами діяльності СВК.
Під час створення СВК та оформлення установчих документів слід врахувати, що законодавство передбачає членство та асоційоване членство в СВК. Члени СВК, що внесли вступні та пайові внески, дотримуються вимог статуту СВК і приймають трудову участь у діяльності кооперативу, мають право ухвального голосу в кооперативі, право частини прибутку.
Асоційовані члени вносять тільки пайові внески та користуються правом дорадчого голосу, правом на отримання частини прибутку СВК. Але асоційовані члени СВК в разі ліквідації мають першочергове право на втримання свого майнового внеску та відповідних часток прибутку. Взагалі, механізм розподілу прибутку та щорічного, за результатами діяльності, уточнення вартості паїв членів СВК, повинен бути передбачений статутом СВК та затверджений на загальних зборах.
У разі виходу з СВК фізична або юридична особа має право на отримання майнового паю майном, грошовими коштами або, за бажанням, цінними паперами відповідно до вартості паю на момент виходу. Термін та інші умови отримання паю встановлюються статутом кооперативу.
Для обліку й узагальнення інформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами, призначено рахунок 41 «Пайовий капітал».
Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) на рахунку 402 «Пайовий капітал» обліковують частину вартості майна, яка була розпайована між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства. Рахунок 402 пасивний , за кредитом відображається фактично внесена сума пайового капіталу, збільшення його , за дебетом –зменшення пайового капіталу.
Аналітичний облік за рахунком 402 «Пайовий капітал» ведеться за видами капіталу.
Для того, щоб облік у повній мірі відображав би особливості відносин власності в кооперативі на рахунку 402 доцільно виділити окремі субрахунки –
4021 «Неподільний фонд», для обліку вступних внесків;
4022 «Пайовий фонд» для обліку паїв.
Кореспонденція рахунків:
1.Оприбутковано внески членів житлово-будівельного кооперативу
Д-т К-т
30,31 402
2. Поповнено пайовий капітал за рахунок нерозподіленого прибутку
Д-т К-т
44 402
3. Направлено на зменшення пайового капіталу суму непокритого збитку
Д-т К-т
402 442
Формування та зміни пайового капіталу в сільськогосподарських кооперативах
1. Відображено формування неподільного капіталу в сільськогосподарському виробничому кооперативі (СВК)
Д-т К-т
10,11 4021
2. Відображено формування пайового капіталу в сільськогосподарському виробничому кооперативі (СВК)
Д-т К-т
10,11 4022
3. Відображено виділення паю члену кооперативу, який виходить з СВК
Д-т К-т
4122 672
4. Відображено повернення паю члену кооперативу грошовими коштами
Д-т К-т
4122 30,31
На субрахунку 403 «Інший зареєстрований капітал» відображається зареєстрований капітал інших підприємств, зокрема приватних підприємств, формування якого передбачено в установчих документах.
На субрахунку 404 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу» відображаються внески, які надходять для формування статутного капіталу, зокрема акціонерного товариства, після його оголошення і до реєстрації відповідних змін до установчих документів. Сальдо субрахунку 404 після реєстрації статутного капіталу в установленому порядку списується у кореспонденції із кредитом субрахунку 401 «Статутний капітал», а у разі якщо підприємству відмовлено у реєстрації статутного капіталу, у кореспонденції з дебетом субрахунку 404 відображаються операції з повернення активів, які надходили як внески.
Кореспонденція рахунків:
1.Відображені внески до незареєстрованого капіталу
Д-т К-т
46 404
2.Надійшли внески від засновників
Д-т К-т
30 46 — готівкою
311 46 – на поточний рахунок в банку
20 46 – виробничими запасами
10( 15) 46 – основними засобами
3.Закривається субрахунок після реєстрації статутного капіталу в установленому порядку
Д-т К-т
404 401

Підприємства можуть приймати рішення щодо збільшення чи зменшення (але не нижче величини, визначеної законом) величини статутного капіталу.
Збільшення статутного капіталу може бути за рахунок:
1. Додаткового випущених акцій
1.1На суму додатково випущених акцій
Д-т К-т
46 404
1.2.Надійшли внески від власників акцій
Д-т К-т
30 46 — готівкою
311 46 – на поточний рахунок в банку
20 46 – виробничими запасами
10( 15) 46 – основними засобами
1.3.Відображені зміни у величіні статутного капіталу після реєстрації
Д-т К-т
404 401

2. За рахунок нарахованих дивідендів
Д-т К-т
46 404
671 46 – дивіденди направлені на збільшення статутного капіталу
Відображені зміни у величіні статутного капіталу після реєстрації
Д-т К-т
404 401

Зменшення статутного капіталу може бути за рахунок:
1. За рахунок зменшення номінальної вартості акцій
Якщо товариство прибуткове
Д-т К-т
401 672- відображено зменшення статутного капіталу
— відоб ражено виплату компенсації власникам акцій
2. Зменшення статутного капталу внаслідок збиткової діяльності
Д-т К-т
401 442
3. За рахунок викупу і анулювання викуплених акцій
Викуплені акції за номінальною вартістю
Д-т К-т
451 311
Відображено зменшення статутного капіталу на номінальну вартість вилучених і анульованих акцій
Д-т К-т
401 451
Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за його видами, за кожним засновником, учасником, акціонером тощо. Ведеться аналітичний облік у Відомості № 7.4 с.-г. Відомість аналітичних даних рахунків 40,41,43,45,46; Синтетичний облік ведеться у журналі-ордері № 7с.г., якому відображають обороти за кредитом рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, у кореспонденції з дебетом інших рахунків та в Головній книзі.
2.Облік вилученого капіталу

Вилучений капітал — це викуплені у засновників та учасників власні акції (частки, паї) з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо.
Згідно з Законом України «Про господарські товариства», викуплені акції мають бути реалізовані або анульовані в термін не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах ак-ціонерів проводиться без урахування придбаних акціонерним товариством власних акцій. При цьому викуп акцій власної емісії чи купівля акцій інших підприємств може здійснюватись лише за рахунок коштів, що залишаються у підприємства після сплати по-датків і відсотків за банківськими кредитами.
На рахунку 45 «Вилучений капітал» ведеться облік вилученого капіталу, у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо.
За дебетом рахунку 45 «Вилучений капітал» відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за кредитом — вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).
Рахунок 45 «Вилучений капітал» має такі субрахунки:
451 «Вилучені акції»
452 «Вилучені вклади й паї»
453 «Інший вилучений капітал»
Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видами акцій (вкладів, паїв).
Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за його видами, за кожним засновником, учасником, акціонером тощо. Ведеться аналітичний облік у Відомості № 7.4 с.-г. Відомість аналітичних даних рахунків 40,41,43,45,46; Синтетичний облік ведеться у журналі-ордері № 7с.г., якому відображають обороти за кредитом рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, у кореспонденції з дебетом інших рахунків та в Головній книзі.

Рахунок 46 «Неоплачений капітал» призначений для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства. За дебетом рахунка відображається заборгованість засновників (учасників): за внесками до статутного капіталу під­приємства, а також номінальна вартість розміщених неоплачених акцій. За кредитом — погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу і номінальна вартість сплачених акцій. Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій і кожному засновнику (учаснику) підприємства.

Після здійснення усіх внесків учасниками сальдо на рахунку 46 не залишається.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 1084

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...