Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Склад та облік інших доходів. Облік доходів майбутніх періодів.
Рахунок 74 "Інші доходи" призначено для обліку доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства.

На кредиті рахунка № 74 "Інші доходи" відображається збільшення (одержання) доходу, на дебеті - належна сума непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів (обов'язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок № 79 "Фінансові результати".

На „субрахунку № 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій" узагальнюється інформація про доходи від реалізації фінансових інвестицій.

На субрахунку № 742 "Дохід від реалізації необоротних активів" узагальнюється інформація про доходи від реалізації необоротних активів.

На субрахунку № 743 "Дохід від реалізації майнових комплексів" узагальнюється інформація про доходи від реалізації майнових комплексів.

На субрахунку № 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці" узагальнюється інформація про курсові різниці за активами та зобов'язаннями в іноземній валюті, які пов'язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства.

На субрахунку № 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів" узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних активів. У разі безоплатного одержання підприємством необоротних активів дохід визначається за сумою амортизації таких активів водночас з її нарахуванням.

На субрахунку № 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" узагальнюється інформація про інші доходи від звичайної діяльності, які не відображені на інших субрахунках рахунка № 74 "Інші доходи", зокрема від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу, по закінченні строку позовної давності, від вартості негативного гудвілу, яка визнається доходом.

 

Доходи майбутніх періодів - це надходження грошових коштів та інших активів, що одержані в звітному періоді, але відносяться до майбутніх періодів (орендна або квартирна плата, плата за комунальні послуги, абонементна плата за користування засобами зв'язку тощо, яка одержана в рахунок майбутнього надання цих послуг). До доходів майбутніх періодів відносять:
♦ авансові платежі за здані в оренду основні засоби й інші необоротні активи;
♦ передплату на газети, журнали, періодичні та довідкові видання (у видавництвах);
♦ для підприємств зв'язку - абонентну плату за користування засобами зв'язку тощо.
Облік доходів майбутніх періодів ведеться на рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів". Підставою для відображення операцій на цьому рахунку є такі первинні документи як виписка банку, довідка бухгалтерії, ПКО.
Відображення в обліку доходів майбутніх періодів наведено в табл.
Таблиця Відображення в обліку доходів майбутніх періодів

У бухгалтерському обліку слід чітко відслідковувати момент, коли доходи майбутніх періодів повинні відображатися у складі доходів звітного періоду, що впливає на фінансовий результат діяльності підприємства. Тут проявляється дія принципу нарахування та відповідності доходів і витрат. 

 

Склад, характеристика та облік адміністративних витрат та витрат на збут.

Облік адміністративних витрат та витрат на збут

Адміністративні витрати – це загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства в цілому. На рисунку 5.10 наведено склад таких витрат.

Рис. 5.10. Складові адміністративних витрат

Загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства, відображаються иа активному витратному рахунку № 92 "Адміністративні витрати" (табл. 5.15).

Таблиця 5.15

Характеристика рахунка №92 "Адміністративні витрати"

Назва та номер рахунка Призначення рахунка Відображення інформації за операціями стосовно адміністративних витрат
На рахунку № 92 В обліковому регістрі У ЗВІТНОСТІ
за дебетом за кредитом
92 "Адміністративні витрати" Для накопичення витрат, пов'язаних з управлінням та обслуговуванням підприємства Відображається сума визнаних адміністративних витрат Відображається списання адміністративних витрат на рахунок № 79 "Фінансові результати" Журнал 5 (5А) Рядок 2130 Звіту про фінансові результати

Аналітичний облік адміністративних витрат ведеться у розділі III (ІІІА) "Витрати діяльності" журналу 5 (5А) відповідно за такими статтями витрат: витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на службові відрядження, амортизація необоротних активів, інші витрати загальногосподарського призначення.

У бухгалтерському обліку адміністративні витрати відображаютьсяна підставі документів, характеристику яких наведено у таблиці 5.16.

Таблиця 5.16

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 778

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...