Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Порядок обчислення та облік єдиного податку.
Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Вказані платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другоїгруп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви що-до періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати праце-здатності.

Платники єдиного податку третьої і четвертої груп сплачують єдиний податокпротягом 10 календарних днів після граничного строку подання подат-кової декларації за податковий (звітний) квартал. Сплата єдиного податку здій-снюється за місцем податкової адреси.

Слід зазначити, що платники єдиного податку першої і другої груп, які не

використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Єдиний податок, нарахований за перевищення встановленого граничного обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

При припиненні платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи опо-даткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, зобов’язані вести книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відобра-ження отриманих доходів.

Платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, зобов’язані вести облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені Міністерством фінансів України.

Платники єдиного податку четвертої групи використовують дані спро-щеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат, тобто зобов’язані вести облік за спрощеною системою.

Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу та сплачені щомісячні авансові внески податку (протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року).Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року встановленого граничного обсягу доходу, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встанов-леними для платників єдиного податку другої або третьої групи.

Особливості обліку довгострокових зобов'язань за облігаціями та з фінансової оренди.

Довгострокова дебіторська заборгованість юридичних та фізичних осіб обліковується на рахунку 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи".

Рахунок 18 має чотири субрахунки:

- 181 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду";

- 182 "Довгострокові векселі одержані";

- 183 "Інша дебіторська заборгованість";

- 184 "Інші необоротні активи".

Виникнення довгострокової дебіторської заборгованості відображають за дебетом рахунку 18, а її погашення - за кредитом рахунку 18.

 

На субрахунку 181 відображаються чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду. Довгострокову дебіторську заборгованість за об'єкт, переданий в оренду, записують в дебет субрахунку 181 і кредит субрахунку 742 "Дохід від реалізації необоротних активів". Належна сума погашення вартості об'єкта оренди в періоді (протягом 12 місяців), яка визначається окремим розрахунком залежно від вартості орендованого об'єкта та строку оренди, записується за кредитом субрахунку 181 і дебетом субрахунку 377 "Розрахунки з іншими дебіторами". Субрахунок 181 кредитують при настанні відповідних періодів до повного списання дебіторської заборгованості.

На субрахунку 182 ведеться облік векселів, одержаних у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості. У разі одержання векселя запис роблять за дебетом субрахунку 182 з кредиту рахунків 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 74 "Інші доходи" та інших.

На субрахунку 183 обліковують дебіторську заборгованість за розрахунками з працівниками за виданими довгостроковими позиками та інші види довгострокових розрахунків.

На субрахунку 184 ведеться облік активів, використання яких, як очікується, не можливе протягом дванадцяти місяців з дати балансу, зокрема грошових коштів, а також інших активів, які не відображаються на інших рахунках з обліку необоротних активів.

 

Облік доходів від реалізації.

Рахунок № 70 "Доходи від реалізації" призначено Для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової "редукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової Діяльності, а також про суму знижок, наданих покупцям, та »ро інші вирахування з доходу.

На кредиті субрахунків відображається збільшення (одержання) доходу, на дебеті - належна сума непрямих податків акцизного збору, податку на додану вартість та інших,

передбачених законодавством); суми, які отримуються підприємством на користь комітента, принципала; повернуті пере-страховиками частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій); результат зміни резервів незароблених премій (у страхових організаціях) та списання у порядку закриття на рахунок № 79 "Фінансові результати.

На субрахунку № 701 "Дохід від реалізації готової продукції" узагальнюється інформація про доходи від реалі зації готової продукції.

На субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" підприємства торгівлі та інші організації узагальнюють інфор мацію про доходи від реалізації товарів.

На субрахунку № 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг підприємства й організації, що виконують роботи і надають послуги, узагальнюють інформацію про доходи від реалізації робіт і послуг, про результати зміни резервів незароблених премій.

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямками, визначеними підприємством.

На субрахунку № 704 "Вирахування з доходу" на дебеті відображається сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів та Інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. На кредиті субрахунка № 704 відображається списання дебетових оборотів на рахунок № 79 "Фінансові результати".

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 756

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...