Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вимоги безпеки ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

 

6.1 Охорона праці на підприємствах, які виготовляють, і в організаціях, які укладають асфальтобетонні суміші, повинна відповідати вимогам НПАОП 63.21-1.01.

Техніка безпеки при приготуванні і використанні асфальтобетонних сумішей повинна відповідати вимогам НПАОП 63.21-1.01.

6.2 Матеріали для приготування асфальтобетонних сумішей – щебінь, пісок, мінеральний порошок і бітум - за ступенем шкідливої дії на організм людини відносяться до небезпечних, помірно небезпечних та мало небезпечних речовин (ІІ – ІV) класів небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.007).

6.3 Концентрація шкідливих речовин виробничого середовища при приготуванні та укладанні асфальтобетонних сумішей не повинна перевищувати гранично допустимі концентрації (ГДК) згідно з ГОСТ 12.1.005 (наведені у таблиці 14).

 

Таблиця 14 - Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони

Шкідливі речовини ГДК, мг/м3 Клас небезпеки
Вуглеводні С210 (в перерахунку на вуглець) IV
Етанол IV
Кремнію діоксид кристалічний при вмісту в пилу від 10 до 70% (граніт, шамот, слюда-сирець, вуглецевий пил та ін.) ІІІ
Ксилол III
Оксид вуглецю (ІV) IV
Оксиди азоту (в перерахунку на NO2) III
Сірки діоксид IІІ
Фенол 0,3 II
Циклогексан IV

 

6.4 Контроль за станом повітря робочої зони при приготуванні, транспортуванні та укладанні асфальтобетонних сумішей слід здійснювати за ГОСТ 12.1.005; ГОСТ 12.1.014; ГОСТ 12.1.016. Концентраціяпилу у повітрі робочої зони визначається згідно з МУ № 4436.

6.5 Контроль показників мікроклімату (температура, відносна вологість, швидкість руху повітря, інтенсивність теплового випромінювання) при приготуванні органічних в'яжучих і асфальтобетонних сумішей повинен виконуватися згідно з санітарними нормами ДСН 3.3.6.042.

6.6 Вихідні матеріали для асфальтобетонних сумішей за результатами радіаційно-гігієнічної оцінки сумарної питомої активності природних радіонуклідів за ДБН В.1.4-2.01 повинні відповідати I-II класу відповідно до ДБН В.1.4-1.01.

6.6.1 Сумарна питома активність природних радіонуклідів у будівельних матеріалах, які використовуються для всіх видів будівництва без обмежень (І клас), не повинна перевищувати 370 Бк·кг-1.

6.6.2 Будівельні матеріали, у яких сумарна питома активність природних радіонуклідів знаходиться у межах 370 – 740 Бк·кг-1 (ІІ клас), можна використовувати для дорожнього і промислового будівництва у межах території населених пунктів і зон перспективної забудови.

6.7 Особи, які працюють із сумішами асфальтобетонними і асфальтобетоном дорожнім та аеродромним, мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту згідно з НПАОП 63.21-1.09 та НПАОП 45.2-3.01-04. Руки, що забруднені сумішшю, слід протерти технічною ватою, змоченою у солярове мастило, а потім вимити теплою водою з милом.

6.8 Персонал, який зайнятий на виробництві і укладці сумішей, повинен проходити попередні і періодичні медичні огляди згідно з наказом від 21.05.2007, № 246 Міністерства охорони здоров’я України [2].

6.9 Рівень шумового навантаження на працюючих при приготуванні і використанні матеріалів для асфальтобетонів повинен відповідати вимогам ДСН 3.3.6.037. Контроль еквівалентних рівнів шуму на робочих місцях здійснюється згідно з ГОСТ 12.1.050.

6.10 Еквівалентні рівні загальної вібрації на робочих місцях повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.039.

6.11 Виробничі приміщення повинні бути обладнані первинними засобами пожежогасіння відповідно до НАПБ А.01.001 та НАПБ Б.03.001.

6.12 Засобами гасіння, у разі займання в’язких дорожніх бітумів, мають бути пісок, вогнегасний порошок, піни.

6.13 Процеси приготування асфальтобетонної суміші повинні проводитись з дотриманням вимог пожежної безпеки, електростатичної іскробезпеки та виробничої безпеки згідно з НАПБ А.01.001, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.1.044, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ12.4.124.

6.14 В процесі підготовки і організації виробництва та при приготуванні, транспортуванні, зберіганні і використанні асфальтобетонних сумішей необхідно дотримуватись вимог ДСанПіН 2.2.7.029, чинних законів України та нормативно-правових актів, що стосуються охорони навколишнього природного середовища і недопущення забруднення ґрунтів і водоймищ.

6.15 Викиди в атмосферу шкідливих речовин не повинні перевищувати ГДВ, встановлених вимогами ГОСТ 17.2.3.02 та ДСП 201. Контроль за вмістом летких речовин, що мігрують в атмосферне повітря у процесі використання сумішей, повинен здійснюватись згідно з вимогами ДСП 201.

6.16 При технологічній температурі виготовлення та укладання асфальтобетонної суміші е відбувається надходження канцерогенних та мутагенних речовин в навколишнє середовище.

6.17 Порядок накопичення, знешкодження та захоронення некондиції та інших відходів, що утворюються при під час приготування і використання асфальтобетонної суміші та асфальтобетону, повинен відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.7.029.

6.18 Заходи по відведенню стічних вод при виготовленні асфальтобетонних сумішей повинні відповідати вимогам СанПиН 4630.

6.19 Контроль за станом ґрунту в процесі виготовлення та застосування асфальтобетонної суміші повинен здійснюватись згідно з ДСанПіН 2.2.7.029. Контроль за станом поверхневих вод – згідно з СанПиН 4630.

Сировинні матеріали необхідно зберігати в умовах, визначених цим ДСТУ або супровідними документами на матеріали.

6.20 Порядок накопичення, транспортування, знешкодження та захоронення некондиції та інших відходів, що утворюються у процесі використання сумішей, повинен відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.7.029.

Правила приймання

 

7.1 При прийманні вихідних матеріалів та готової асфальтобетонної суміші виконують: вхідний контроль вихідних матеріалів; операційний контроль приготування асфальтобетонної суміші, приймальний контроль готової асфальтобетонної суміші.

7.2 На етапі вхідного контролю вихідних матеріалів встановлюється відповідність матеріалів – складових асфальтобетонної суміші (щебінь; відсів; мінеральний порошок; бітум та ін.) – вимогам нормативних документів.

На відповідність вимогам нормативних документів повинна перевірятись кожна партія матеріалів, що використовується при виробництві асфальтобетонної суміші.

7.3 При операційному контролі приготування асфальтобетонної суміші перевіряють: точність та послідовність дозування мінеральних матеріалів, бітуму, модифікаторів, температурний режим приготування бітуму, підігріву мінеральних матеріалів, температуру асфальтобетонної суміші в період приготування, тривалість перемішування мінеральних матеріалів з бітумом, температуру готової асфальтобетонної суміші.

7.4 Приймальний контроль готової асфальтобетонної суміші проводять партіями. При прийманні і відправці гарячих сумішей партією вважається кількість суміші одного складу, що випускається на одному змішувачі протягом зміни. Якщо протягом зміни проводилося переналагодження обладнання з метою випуску суміші іншого складу або виконувався ремонт, то за партію вважається об'єм суміші, що випускається після кожного переналагодження.

7.5 При прийманні холодних сумішей партією вважається кількість суміші одного складу, що випускається змішувачем протягом однієї зміни, але не більше 200 т. Після приймання суміш розміщують у сховище, де допускається перемішування її з іншою холодною сумішшю того ж складу.

7.6 При відвантаженні холодної суміші зі складу в автомобілі партією вважається кількість асфальтобетонної суміші одного складу, що відвантажена одному споживачу протягом доби. При відвантаженні холодної суміші зі складу у залізничні або водні транспортні засоби партією вважається кількість асфальтобетонної суміші одного складу, що відвантажується в один залізничний потяг або в одну баржу.

7.7 Кількість суміші, що відвантажується, визначають за масою. Суміш, що відвантажена у вагони або автомобілі, зважують на залізничних або автомобільних вагах.

7.8 У процесі виготовлення сумішей на підприємствах-виготовлювачах виконують два види контролю якості продукції – приймально-здавальний та періодичний. Відбір проб проводять за ДСТУ Б В.2.7-89 (ГОСТ 12801).

При приймально-здавальному контролі із кожної партії щозміни за ДСТУ Б В.2.7-89 (ГОСТ 12801) відбирають одну об’єднану пробу.

Періодичний контроль якості суміші проводиться один раз на місяць або виконується для кожного нового складу суміші (зміна матеріалів).

При контролі якості продукції визначають показники фізико-механічних властивостей асфальтобетону згідно з таблицею 14 і встановлюють їх відповідність вимогам цих Норм.

Виготовлення зразків для перевірки здійснюють згідно вимог цього стандарту та ДСТУ Б В.2.7-89 (ГОСТ 12801).

7.9 Споживач має право проводити контрольну перевірку відповідності асфальтобетонних сумішей вимогам цього стандарту. Якщо метою перевірки є рекламація, то відбір проб повинен бути проведений у присутності виготовлювача і представника випробувальної лабораторії, атестованої у системі УКРСЕПРО.

7.10 Для контрольних випробувань асфальтобетонних сумішей, що відвантажуються у автомобілі, відбирають дев’ять проб з кожної партії, безпосередньо із кузовів автомобілів. Для контрольних випробувань холодних асфальтобетонних сумішей, відвантажених у залізничні або водні транспортні засоби, відбирають дев’ять проб із кожного вагона або баржі. Кожну пробу відбирають із різних місць у вагоні або баржі. Відібрані проби не змішують і випробовують спочатку три проби. Якщо результати випробувань перших трьох проб задовільні, то інші проби не випробовують. При отриманні незадовільних результатів (невідповідність вимогам цього стандарту) хоча б по одній з трьох проб, проводять випробування інших шести проб. При отриманні незадовільних результатів (невідповідність вимогам цього стандарту), хоча б по одній із шести проб партію бракують.

7.11 При неоднорідності суміші, яку оцінюють візуально (за наявності: не покритих бітумом зерен; зерен, що перевищують нормовані для даної суміші розміри мінерального матеріалу; об’ємних згустків бітуму; агломератів із зерен мінерального порошку), а також невідповідності температури суміші вимогам таблиці 14 та паспортним даним суміш повертається виробнику.

 

Таблиця 14 – Перелік показників фізико-механічних властивостей асфальтобетону, що визначають при контролюванні сумішей та асфальтобетону

Чергове число Найменування показника Приймально-здавальний контроль Операційний контроль Періодичний контроль
Для гарячих сумішей
Температура готової суміші + + +
Вміст зерен більших за 5 мм та більших максимальної нормованої крупності для даної суміші + +
Границя міцності при стиску за температури 0ºС за температури 20ºС за температури 50ºС   – + +   – + +   + + +
Зерновий склад і вміст бітуму +
Водонасичення + + +
Залишкова пористість +
Коефіцієнт водостійкості експрес-методом + + _
Коефіцієнт довготривалої водостійкості +
Коефіцієнт варіації R50 + + +
Для холодних сумішей
Температура суміші, що відвантажується + + +
Вміст зерен більших за 5 мм та більших максимальної нормованої крупності для даної суміші + +
Границя міцності при стиску за температури 20ºС + + +
Зерновий склад та вміст бітуму + +
Водонасичення +
Водонасичення до прогрівання + +
Залишкова пористість + +
Набрякання до прогріву + +
Коефіцієнт водостійкості до прогрівання +
Коефіцієнт водостійкості після прогрівання + +
Злежуваність + + +

 

7.12 Контроль якості укладання та ущільнення асфальтобетонних сумішей і якості асфальтобетону у покритті здійснюється шляхом відбору кернів або вирубок у порядку, що передбачений ДБН В.2.3-4, та їх випробовування.

У процесі випробування визначають: середню густину та водонасичення зразків–кернів або зразків, відокремлених від вирубки; середню густину, водонасичення, границю міцності при стиску при 20 ºС та 50 ºС; коефіцієнти короткочасно та довготривалої водостійкості зразків, що переформовані сумішей у лабораторії згідно ДСТУ Б В.2.7-89 (ГОСТ 12801) та рекомендацій цього стандарту.

Перевищення значень водонасичення кернів або вирубок по відношенню до показників водонасичення переформованих у лабораторії зразків не повинно бути більше ніж: для асфальтобетонів з гранулометрією типів А і Б – 1,5 %, типу В, Г і Д – 1 %, для асфальтобетонів нижніх шарів покриття – 2 %.

 

Методи КОНТРОЛЮВАННЯ

 

8.1 Асфальтобетонні суміші і асфальтобетон випробовують за новою редакцією ДСТУ Б В.2.7-89 (ГОСТ 12801).

Коефіцієнт водостійкості асфальтобетону визначають за експрес-методом згідно з Додатком В.

8.2 Мінеральні матеріали, що входять до складу сумішей, випробовують згідно з ДСТУ Б В.2.7-71 (ГОСТ 8269.0), ДСТУ Б В.2.7-72 (ГОСТ 8269.1), ДСТУ Б В.2.7-149, ДСТУ Б В.2.7-205, ДСТУ Б В.2.7-210, ДСТУ Б В.2.7-232, ДСТУ Б В.2.7-247.

8.3 Бітуми випробовують за ДСТУ 4044, ДСТУ Б В.2.7-81, ГОСТ 4333, ГОСТ 11501, ГОСТ 11503, ГОСТ 11505, ГОСТ 11506, ГОСТ 11507, ГОСТ 11955, ГОСТ 17789, ГОСТ 18180, ГОСТ 20739.

 

Транспортування і зберігання

 

 

9.1 При відвантаженні споживачу асфальтобетонної суміші виробник зобов’язаний надавати на кожний транспортний засіб, що перевозить гарячу суміш, паспорт, в якому повинно бути вказано: номер паспорта і дата його видачі; найменування виробника і споживача; адреса споживача; найменування транспортної організації і номер машини; умовне позначення суміші згідно з пунктом 4.8 цього стандарту; дата і час відправки гарячої суміші; температура суміші на час відправки; маса завантаженого та порожнього автомобіля; маса суміші, що постачається.

Паспорт повинен вручатися споживачу до розвантаження суміші.

9.2 При транспортуванні холодної суміші паспортом супроводжується кожен окремий транспортний засіб (автомобіль, залізничний вагон, баржа) з додатковим позначенням в ньому терміну зберігання холодної суміші.

9.3 Холодні суміші у літній період слід зберігати на відкритих площадках, а в осінньо-зимовий період необхідно зберігати у закритих сховищах або під навісами у штабелях висотою не більше 2 м.

9.4 Холодні суміші у випадку необхідності, можуть упаковуватись в тару, у відповідності нормативним документам і забезпечуючи збереження показників якості холодних сумішей.

 

Гарантії виготовлювача

 

10.1 Виготовлювач гарантує за показниками якості відповідність асфальтобетонної суміші та виготовленого з неї асфальтобетону вимогам цього стандарту за умов дотримання правил транспортування, укладання і ущільнення суміші та правил експлуатації асфальтобетонних шарів.

10.2 Гарантійний термін зберігання холодних сумішей, виготовлених з використанням бітумів СГ 70/130, - 4 місяці, з використанням бітумів МГ 70/130 і МГО 70/130 – 8 місяців, з використанням бітумів СГ 130/200, МГ 130/200, МГО 130/200 – 2 тижні.

 


ДОДАТОК А

(обов’язковий)

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...