Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Обов'язки керівників практики, які призначенні наказами бази практики, визначаються угодами про проведення практики

Завідувач службою (установою, організацією):

організовує практику у відповідності до угоди та програми практики;

— забезпечує нормальні умови для проведення соціально-педагогічної прак­тики, проводить роботу з працівниками, обслуговуючим персоналом з питань практики;

— знайомить студентів зі службою (установою, організацією),постановкою роботи, штатом, з документацією, кабінетами;

— разом з керівником практики фахової кафедри розподіляє студентів по відділах;

— відвідує (вибірково) заняття практикантів і бере участь у їх обговоренні;

— проводить наради на початку і в кінці педагогічної практики.

Працівник служби (установи, організації), методист:

ознайомлює закріплених за ним студентів із змістом і особливостями своєї роботи;

— разомзкерівником практики фахової кафедри розподіляє між студентами види роботи;

— залучає практикантів до роботи з клієнтами;

— консультує студентів при підготовці їх до виконання завдань практики;

— бере участь в аналізі та оцінці роботи, проведеної студентами;

— бере участь у нарадах з соціально-педагогічної практики при адміністрації служби (установи, організації), а також, якщо є можливість, у підсумковій кон­ференції за результатами практики.

 


ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ-ПРАКТИКАНТІВ

Студент-практикант має право:

з усіх питань, які виникають під час практики, звертатись до керівників практики університету, адміністрації, працівників служб (установ, організацій);

— вносити пропозиції щодо вдосконалення підготовки студентів до соціаль­но-педагогічної практики, її організації і проведення;

— брати участь у зборах, нарадах, конференціях та інших заходах закладу (установи, організації"), де він проходить практику;

— користуватись бібліотекою, кабінетами інавчально-методичними посібниками даного закладу (установи, організації).

Студент-практикант повинен:

до початку практики одержати від керівника практики факультету або фахової кафедри інформацію щодо порядку оформлення необхідних документів;

— своєчасно прибути на базу практики;

— своєчасно виконувати всі види робіт, передбачених програмою практики і відповідними інструкціями, старанно готуватись до ко­жного заняття і проведення різноманітних волонтерських справ;

— бути зразком організованості, дисциплінованості, ввічливості, працьовитості;

— проявляти свою професійну компетентність;

— організовувати свою роботу відповідно до вимог , Правил внутрішнього розпорядку закладу служби (організації, установи), в якій він проходить практи­ку, розпоряджень адміністрації і керівників практики;

— після закінчення практики студент протягом трьох днів завершує підго­товку необхідних методичних матеріалів та документації.

Вважається, що студент, який не проходить практику, або роботаякого під час практики визнана незадовільною, не виконав навчального плану даного се­местру. Йому, за рішенням деканату, може бути надана можливість повторного проходження практики без відриву від навчальних занять. Коли студент повтор­но отримав негативну оцінку з практики під час її захисту при комісії, ректор (директор) навчального закладу вирішує питання про його відрахування.

На період практики один із студентів групи, яка проходить практику в даному закладі (установі, організації), призначається старостою групи. В обов'язки старости входить здійснювати загальну організацію роботи студентів групи, узгоджувати взаємодію студентів і керівників практики, повідомляти студентів про колективні консультації і семінари, виконувати доручення керівників прак­тики, вести облік відвідування студентами практики.


НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

(Індивідуальне навчально-дослідне завдання)

Програмою практики передбачено виконання студентами індивідуальних завдань, що активізує їх діяльність, розширює світогляд, підвищує ініціативу і робить проходження практики більш конкретним і цілеспрямованим.

Індивідуальні завдання включаються в програму практики з метою більш ефективного оволодіння професійними уміннями і навичками самостійного розв’язання наукових, виробничих, організаційних завдань.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання із корекційної практики являє собою науковий реферат. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання передбачає вивчення та аналіз тем, запропонованих студентам. Обсяг індивідуального навчально-дослідного завдання – до 10 сторінок. Подається у попередньо встановлені терміни.

Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань

1. Корекційна робота, що сприяє зняттю м’язового та емоційного напруження.

2. Ігри на подолання розгальмованості та тренування аитримки і контролю імпульсивності.

3. Корекційні вправи на самопізнання, самоусвідомлення та формування адекватної самооцінки.

4. Корекційні вправи на оволодіння навичками конструктивного спілкування.

5. Корекційні вправи на вміння слухати.

6. Корекційні вправи на для опрацювання стилів спілкування.

7. Корекційні вправи на розвиток вміння взаємодіяти в парі.

8. Корекційні вправи, що можна використати в роботі з конфліктними ситуаціями.

9. Педагогічна діагностика сім’ї.

10. Методики корекції агресивної поведінки.

11. Законодавча база, що стосується спеціальної освіти в Україні.

12. Соціальні аспекти охорони здоров’я населення.

13. Програми соціально-правового захисту дітей і молоді.

14. Специфіка прояву добра і зла в діяльності соціальної служби.

15. Моральний обов’язок соціальних працівників.

16. Соціальний захист вихованців дитячих будинків.

17. Соціальні проблеми української молоді.

18. Проблема насильства в сім’ї.

 


Додаток 1

Титульна сторінка індивідуального плану роботи студента-практиканта має такий вигляд:

"Затверджую"

Керівник практики (підпис)

Індивідуальний план роботи

студента-практиканта _________________________________________________

_________________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу) на час проходження

практики з __ по ____ року в соціальні службах

(установах, організаціях) _____________________________________

(назва міста, району)

Керівники практики: ________________________________________

 

№ п/п   Зміст і види роботи   Термін виконання   Примітка  
1. Участь у настановній конференції з питань організа­ції і проведення практики.          
2. Ознайомлення із діяльністю соціальної служби (установи, організації"). Знайомство з керівниками, персоналом. Вивчення документації.          
3.   Навчальна діяльність: а) вивчення плану роботи служби (установи, організації); б) вивчення планів роботи працівників служби; в) складання індивідуального плану роботи на весь період практики (спільно з керівником служби (орга­нізації, установи) і керівниками практики.        
4.   Практична діяльність: а) відвідування занять, заходів, які проводяться слу­жбою (установою, організацією); б) участь у проведенні занять, заходів; в) безпосередня волонтерська робота; г) збір і опрацювання матеріалу для написання твор­чого завдання дослідницького характеру (реферату).          
5. Участь в методичній і дослідницькій роботі: а) методичних нарадах працівників служби (органі­зації, установи); б) проведення дослідницької роботи за темою твор­чого завдання (реферату);        

 


Додаток 2

Титульна сторінка щоденника студента-практиканта має такий вигляд:

 

Щоденник

корекційної соціально-педагогічної практики

студента-практиканта _________________________________________________

3-го курсу ____________ факультету ________________________ назва закладу

Місце проходження практики: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівники практики:__________________________________________________

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...