Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ОБЛІК БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТА ПІДРЯДНИМ СПОСОБОМ

Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн
Д-т К-т
Відображено витрати на проектно-кошто­рисну документацію 151 “Капітальне будівництво” 631 “Розрахункиз вітчизняними по­стачальниками” 10 000
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ 641 “Розрахунки за податками” 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” 20 000
Сплачено вартість проектних робіт 631 “Розрахунки з вітчизняними по­стачальниками” 311 “Поточні рахунки в національній валюті” 120 000
Вартість будівельно-монтажних робіт, виконаних підрядником згідно з актами 151 “Капітальне будівництво” 631 “Розрахунки з вітчизняними по­стачальниками” 700 000
Відображено суму по­даткового кредиту з ПДВ 641 “Розрахунки за податками” 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” 140 000
Сплачено вартість будівельно-монтажних робіт, виконаних підрядником 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” 311 “Поточні рахунки в національній валюті” 840 000
Вартість придбаного обладнання, що потребує монтажу 205 “Будівельні матеріали” 631 “Розрахунки з вітчизняними по­стачальниками” 250 000
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ із придбаного обладнання 641 “Розрахунки за податками” 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” 50 000
Сплачено постачальнику за обладнання 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” 311 “Поточні рахунки в національній валюті” 300 000
Встановленопідрядником обладнання, щопотребує монтажу 151 “Капітальне будівництво” 205 “Будівельні матеріали” 1 700 000
Зараховано будівлі до складу основних засобів (100 000 + + 700 000 + 250 000) 103 “Будинки та споруди” 151 “Капітальне будівництво” 1 050 000

Таблиця 5.4

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ІЗ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТА
ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИМ СПОСОБОМ

Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн
Д-т К-т
Належить виконавцю за проектно-кошто­рисну документацію 151 “Капітальне будівництво” 631 “Розрахунки з вітчизняними по­стачальниками” 50 000
Сплачено податковий кредит із ПДВ 641 “Розрахунки за податками” 631 “Розрахунки з вітчизнянимипостачальниками” 10 000
Сплачено за виконані проектні роботи 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” 311 “Поточні рахунки в національній валюті” 60 000
Придбано будівельних матеріалів 205 “Будівельні матеріали” 631 “Розрахунки з вітчизнянимипостачальниками” 150 000
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ 641 “Розрахунки за податками” 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальни- ками” 30 000
Сплачено постачальнику за будівельні матеріали 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” 311 “Поточні рахунки в національній валюті” 180 000
Списано на об’єкти будівельні матеріали 151 “Капітальне будівництво” 205 “Будівельні матеріали” 150 000
Придбано обладнання, що потребує монтажу 205 “Будівельні матеріали” 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальни- ками” 140 000
Сума податкового кре­диту з ПДВ з придбаного обладнання 641 “Розрахунки за податками” 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальни- ками” 28 000
Сплачено постачальнику за обладнання 631 “Розрахунки з вітчизняними по­стачальниками” 311 “Поточні рахунки в національній валюті” 168 000
Передано обладнання, що вимагає монтажу, на спорудження 151 “Капітальне будівництво” 205 “Будівельні матеріали” 140 000

Закінчення табл. 3.4

 

Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн
Д-т К-т
Нарахована оплата праці будівельникам 151 “Капітальне будівництво” 661 “Розрахунки за заробітною платою” 130 000
Здійснено відрахування на соціальні заходи 151 “Капітальне будівництво” 651 “За пенсійним забезпеченням” 47 450
652 “За соціальним страхуванням”
653 “За страхуванням на випадок безробіття”
Нараховано амортизацію машин і механізмів, зайнятих на будівельно-монтаж­них роботах 151 “Капітальне будівництво” 131 “Знос основ­них засобів” 13 000
       
Одержано послуги сто­ронніх підприємств і організацій 151 “Капітальне будівництво” 631 “Розрахунки з вітчизняними по­стачальниками” 32 000  
Одночасно сума податкового кредиту з ПДВ з послуг 641 “Розрахунки за податками” 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”
Сплачено послуги сторонніх підприємств і організацій 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” 311 “Поточні рахунки в національній валюті” 38 400
Інші витрати 151 “Капітальне будівництво” Різні рахунки за видами витрат 17 000
Введено в експлуатацію об’єкт (50 000 + 150 000 + + 140 000 + 130 000 + + 47 450 + 13 000 + + 32 000 + 17 000) 103 “Будинки та споруди” 151 “Капітальне будівництво” 579 450

 

 

Таблиця 5.5

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ВНЕСЕННЯ ОБ’ЄКТА
РЕЗИДЕНТОМ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн
Д-т К-т
Належить внести резиденту 46 “Неоплачений капітал” 40 “Статутний капітал” 104 000
Прийнято металообробний верстат, що не потребує монтажу 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів 46 “Неоплачений капітал” 104 000
Верстат введено в експлуатацію 104 “Машини та обладнання” 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів 104 000

Примітка: Чергове поповнення статутного капіталу основними засобами відображається такими самим бухгалтерськими записами.

Згідно з Законом України “Про режим іноземного інвестування” від 19.03.96 р. № 93/96-ВР:

 внески можуть здійснювати іноземні юридичні та фізичні особи, іноземні держави, міжнародні урядові й неурядові організації та інші іноземні суб’єкти інвестиційної діяльності, визнані такими відповідно до законодавства України;

 оцінка внесків здійснюється в іноземній конвертованій валюті за домовленістю сторін на підставі цін міжнародних ринків або ринку України;

 розмір іноземної інвестиції фіксують в установчому договорі, де статутний капітал відображають і в іноземній валюті, і з перерахуванням в гривні за офіційним курсом НБУ на дату здійснення установчих документів.

У бухгалтерському обліку внесені нерезидентом основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, якою згідно з пунктом 10 П(С)БО 7 “Основні засоби” є погоджена засновниками (учасниками) справедлива вартість, тобто зафіксована в установчих документах на дату їх підписання і визначена в порядку вищевказаного Закону № 93 (стаття 5).

Інші витрати підприємства, пов’язані з одержанням таких основних засобів (митні збори, доставка), не включаються в бухгалтерському обліку в їх первісну вартість і є витратами на здійснення фінансової діяльності, бо підприємство емітує корпора­тивні права та одержує основні засоби. У результаті збільшується його власний капітал на вартість основних засобів рівної вартості корпоративних прав.

Документами на зарахування основних засобів від нерезидента на баланс підприємства будуть:

1) вантажно-митна декларація;

2) акт приймання-передачі основних засобів;

3) інвентарна картка (типова форма № 03-6) як регістр аналітичного обліку. Вартість одержаних внесків основними засобами в статутний капітал підприємства як пряма інвестиція не включається до його валового доходу згідно з підпунктом 4.2.5 статті 4 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Відповід­но до підпункту 3.2.8 статті 3 Закону України “Про ПДВ”
основні фонди, які ввозяться як внески до статутного фонду, звільнені від ПДВ. Оскільки вартість внеску основними засобами відображається за валютним курсом на дату реєстрації установчих документів, то курсові різниці за цими операціями не визначаються. Також витрати, пов’язані з одержанням (митні збори, транспортні) як витрати фінансової діяльності, відносяться на рахунок 952 “Інші фінансові витрати” і не включаються у валові витрати.

Порядок відображення одержаного від нерезидента внеску основними засобами в статутний капітал підприємства наведено на таблиці № 5.6.

 

Визначена установчими документами сума внеску іноземного інвестора до статутного капіталу українського підприємства основними засобами в розмірі 15 000 доларів США. Курс НБУ на дату підписання установчих документів був 5,30 грн за 1 долар США. Ставка ввізного мита — 2 %.
У гривневому еквіваленті інвестиційна сума становить:

15 000 дол. США  5,30 грн = 79 500 грн.

Під час митного оформлення основних засобів українське підприємство видало вексель на суму ввізного мита:

(15 000 дол. США  5,30 грн) · 2 % : 5,30 грн = 300 дол. США.

Таблиця 5.6

 

Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн
Д-т К-т
Здійснено нарахуван­ня частки іноземного інвестора під часфор­мування статутного капіталу (розмір внеску) 46 “Неоплачений капітал” 40 “Статутний капітал” 79 500

Закінчення табл. 5.6

 

 

Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн
Д-т К-т
Передано митним органам вексель на суму ввізного мита 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” 622 “Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті” $300 1590
Перераховані митні збори (сума умовна) 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” 311 “Поточні рахунки в національній валюті”
Сплачено суму митних зборів на витрати підприємства 952 “Інші фінансові витрати” 377 “Розрахунки з іншими дебіторами”
Одержано внесок іноземного інвестора 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів” 46 “Неоплачений капітал” 79 500
Введено в експлуатацію основні засоби 106 “Інструменти, прилади та інвентар” 152 “Придбання (виготовлення)основних засобів” 79 500
       
Підприємство викупило вексель 622 “Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті” 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” $300 1590  
Здійснено нарахуван­ня амортизації на основні засоби (сума умовна) 83 “Амортизація” 23 “Виробництво” 91 “Загальновиробничі витрати” 131 “Знос основ­них засобів”
Підприємства, що застосовують клас 8 рахунків, суму нарахованої амортизації списують на рахунок 23 або рахунок 91
Віднесено на фінансові результати суму витрат фінансової діяльності 792 “Результат фінансових операцій” 952 “Інші фінансові витрати”

Якщо підприємство переводить готову продукцію до складу основних засобів, то їхня первинна вартість повинна дорівнювати собівартості таких запасів (п. 11, П(С)БО 7). Остання визначається згідно з П(С)БО 9 “Запаси” і П(С)БО 16 “Витрати”, що в бухгалтерському обліку відображається записом:

Дебет 10 “Основні засоби”

Кредит 26 “Готова продукція”, 28 “Товари” і т. д.

У разі встановлення раніше невірного зарахування основних засобів до складу малоцінних і швидкозношуваних предметів:

 якщо вони обліковувалися на рахунку 112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”: 1) Дебет 10 “Основні засоби”

Кредит 112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи” і

2) Дебет 132 “Знос інших необоротних матеріальних активів”

Кредит 131 “Знос основних засобів”;

 якщо вони обліковувалися на рахунку 22 “Малоцінні і швидкозношувані предмети”:

Дебет 10 “Основні засоби”

Кредит 22 “Малоцінні і швидкозношувані предмети”.

Безоплатне надходження основних засобів може бути як від сторонніх підприємств і організацій, так і за рахунок раніше не облікованих і виявлених (вибірковими перевірками чи інвентаризацією) на своєму підприємстві.

Документами на їх оприбуткування є накладні та акти приймання-передачі основних засобів.

Згідно з пунктом 10 П(С)БО 7 при безоплатному отриманні основних засобів первісною вартістю є їхня справедлива вартість на дату отримання, і це відображається бухгалтерським записом:

Дт 10 “Основні засоби” — 40 000 грн

Кт 424 “Безоплатно одержані необоротні активи” — 40 000 грн.

Якщо в актах приймання-передачі вказується встановлена комісією сума зносу, то це відображається бухгалтерським записом:

Дт 131 “Знос основних засобів” —10 000 грн

Кт 10 “Основні засоби” — 10 000 грн.

Здійснені при цьому додаткові витрати на транспортування та підготовку об’єкта до експлуатації також включаються до його первісної вартості через рахунок 15 “Капітальні інвес-
тиції”.

Основні засоби на підприємство можуть надходити і способом обміну (бартеру) як на основні засоби, так і на інші активи (запаси, цінні папери тощо).

Обмін може здійснюватися на подібні їм основні засоби або запаси, цінні папери, які є неподібними активами. Первісна вартість об’єкта основних засобів визначається згідно з П(С)БО № 7 “Основні засоби” залежно від того, якими саме активами — подібними чи неподібними об’єктами — здійснюється обмін.

Приклад обліку обміну (бартеру) основних засобів на інші неподібні активи, запаси наведено нижче в таблиці 5.6.1.

Таблиця 5.6.1

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...