Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Облік витрат майбутніх періодів.

У П(С)БО 16 "Витрати" зазначено, що витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Для узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах, передбачено використовувати активний рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів".

До витрат, облік яких ведуть на рахунку 39, відносять витрати, пов'язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості, з освоєнням нових виробництв та агрегатів; сплачені авансом орендні платежі; оплату страхового поліса; оплату торгового патенту; сплачені наперед рекламні послуги; витрати, пов'язані з випуском облігацій; передплату на газети, журнали, періодичні та довідкові видання.

Наприклад, нараховану суму амортизації на риболовний катер під час його відстою можна відобразити як витрати майбутніх періодів - дебет рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів", кредит рахунку 13 "Знос (амортизація) основних засобів". У той період, коли риболовний катер буде використовуватися, нараховану амортизацію списують на витрати - дебет рахунку 23 "Виробництво" кредит рахунку 39.

Витрати на поліпшення природних сіножатей та створення культурних пасовищ (дискування, підсів трав, вартість насіння тощо) розглядаються як витрати майбутніх періодів і розподіляються протягом періоду, тривалість якого, як правило, 4-9 років (строк сівозміни), що залежить від очікуваного порядку використання площ і затверджується наказом про облікову політику підприємства.

Кореспонденцію рахунків з обліку витрат майбутніх періодів наведено в табл. 8.7.

Таблиця 8.7. Облік витрат майбутніх періодів

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
дебет кредит
Нарахування зносу необоротних матеріальних активів, пов'язаних з підготовкою та освоєнням виробництва 39 "Витрати майбутніх періодів" 13 "Знос (амортизація) необоротних активів"
Списання виробничих запасів на витрати, пов'язані з підготовкою і освоєнням виробництва 39 "Витрати майбутніх періодів" 20 "Виробничі запаси"
Передплачено підзвітною особою підприємства газети, журнали, періодичні та довідкові видання 39 "Витрати майбутніх періодів" 372 "Розрахунки з підзвітними особами"
Прийнято від постачальників і підрядників виконані роботи, що відносять до витрат майбутніх періодів 39 "Витрати майбутніх періодів" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим на роботах, що відносять до витрат майбутніх періодів 39 "Витрати майбутніх періодів" 66 "Розрахунки за виплатами працівникам"
Списання витрат майбутніх періодів на виробництво 23 "Виробництво" 39 "Витрати майбутніх періодів"
Списання витрат майбутніх періодів на загальновиробничі витрати 91 "Загально-виробничі витрати" 39 "Витрати майбутніх періодів"
Списання витрат майбутніх періодів на адміністративні витрати 92 "Адміністративні витрати" 39 "Витрати майбутніх періодів"
Списання витрат майбутніх періодів на витрати на збут 93 "Витрати на збут" 39 "Витрати майбутніх періодів"

За дебетом рахунку 39 відображається накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом - їх списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду.

Рахунок 39 може мати залишок лише за дебетом. Сума залишку за рахунком 39 показує величину витрат майбутніх періодів, які не розподілено.

Аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться за їх видами.

Розподіляти витрати майбутніх періодів можна двома способами:

1) рівномірним;

2) за кошторисними ставками (або коефіцієнтами).

Приклад. Витрати на поліпшення лугу площею 10 га склали 5000 грн. Строк окупності цих витрат становить 4 роки. Власник планує за 4 роки зібрати 1600 ц сіна. Фактично зібрано сіна: 1-й рік - 440 ц, 2-й - 420 ц, 3-й - 400 ц, 4-й - 340 ц.

Рівномірний спосіб залежить від строку, протягом якого потрібно розподілити всю суму витрат.

За цим способом річна (місячна) сума витрат визначається діленням загальної суми витрат майбутніх періодів на кількість років (місяців), на які потрібно рівними частинами віднести цю суму.

Розрахунок рівномірного способу розподілу витрат майбутніх періодів здійснюється так:

Згідно з цим прикладом річна сума витрат 1250 грн (5000 грн : 4 - 1250 грн).

Річну суму витрат можна розрахувати також шляхом визначення річної норми витрат.

Річна норма витрат - 25 % (100 % : 4 = 25 %).

Річна сума витрат - 1250 грн (5000 * 25): 100 = 1250).

Спосіб розподілу витрат за кошторисними ставками залежить від виробітку продукції і передбачає визначення коефіцієнта, за яким потрібно відносити на періоди всю суму витрат. За цим способом річна (місячна) сума витрат визначається як добуток фактичного річного (місячного) обсягу продукції (робіт, послуг) та кошторисної ставки витрат. Вона обчислюється шляхом ділення загальної суми витрат майбутніх періодів на плановий обсяг продукції (робіт, послуг)

Згідно з цим прикладом кошторисна ставка витрат становить 3,125 грн на 1 ц сіна(5000:1600 - 3,125).

Витрати, що належать до наступних звітних періодів, відображаються у розділі III активу балансу "Витрати майбутніх періодів".

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...