Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Порядок розподілу та облік загальновиробничих витрат.

До собівартості готової продукції включаються, крім прямих витрат, загальновиробничі витрати.

 

До складу таких витрат відносяться витрати на утримання й експлуатацію обладнання та на управління й обслуговування виробництва.

 

Відповідно до Плану рахунків вони групуються за дебетом рахунка 91 «Загальновиробничі витрати».

 

Як правило, ці витрати в калькуляції показуються за окремими статтями.

 

До складу витрат на утримання та експлуатацію обладнання належать:

 

¨ витрати на утримання й експлуатацію виробничого підіймання-транспортного обладнання, цехового транспорту та інструментів, приладів зі складу основних засобів, інших малоцінних необоротних активів (амортизація, вартість енергії, вартість мастильних матеріалів, зарплата з нарахуванням робітників, які обслуговують виробниче та підіймально-транспортне обслуговування тощо);

 

¨ витрати на ремонти, що здійснюються підприємством для підтримання об’єкта в робочому стані.

 

Усі ці витрати обліковуються за кожним цехом окремо в розрізі аналітичних статей (видів) витрат. Щомісячно зібрані з дебету рахунка 91 «Загальновиробничі витрати», із кредиту різних рахунків (13, 20, 65, 66 та інших) розподіляються між об’єктами обліку (видами продукції і т. д.) пропорційно вибраній базі (машино-години, пряма заробітна плата робітників, уся сума прямих витрат, обсяг перероблених основних матеріалів тощо).

 

До складу загальновиробничих витрат належать:

 

― витрати на управління та обслуговування виробництва (витрати на утримання працівників апарату управління цехів, дільниць, їхня заробітна плата з нарахуваннями на відрядження, на оплату послуг за участь у семінарах тощо);

 

― витрати з операційної оренди виробничих основних засобів, витрати некапітального характеру, пов’язані з удосконаленням технологій і організацією виробництв;

 

― витрати на обслуговування виробничого процесу;

 

― витрати на охорону праці;

 

― витрати, пов’язані з забезпеченням пожежної та сторожової охорони;

 

― витрати зв’язку;

 

― податки, збори, інші обов’язкові платежі (плата за землю, податок із власників транспортних засобів, за використання природних ресурсів тощо);

 

― витрати, пов’язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення та інші витрати загальновиробничого призначення.

 

Ці витрати групуються за кожним підрозділом підприємства (цехом) і відображаються за дебетом рахунка 91 і кредитом різних рахунків (13, 20, 65, 66 і т. д.). Щомісячно ці витрати розподіляються між об’єктами обліку (видами продукції) пропорційно вибраній базі.

 

Для списання витрат з рахунка 91 в дебет рахунка 23 необхідно їх розділити на змінні та постійні.

 

До змінних загальновиробничих витрат належать витрати, які змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу виробництва. Ці витрати повністю відносять на собівартість виготовленої продукції записом з дебету 23 «Виробництво» і кредиту рахунка 91 «Загальновиробничі витрати».

 

Постійні загальновиробничі витрати — це витрати, які залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу виробництва. Вони поділяються на витрати, які відносять на собівартість виготовленої продукції записом з дебету рахунка 23 «Виробництво» і кредиту рахунка 91 «Загальновиробничі витрати» та на собівартість реалізованої продукції записом з дебету субрахунку 901 «Собівартість реалізованої продукції». Базою для поділу є показник нормальної потужності підприємства (машино-години, нормо-години відпрацьованого часу, обсяг виробництва тощо).

 

Приклад розподілу загальновиробничих витрат наведено в табл. 7.3.

 

Таким чином, суму перевитрат постійних витрат відносять у дебет субрахунку 901 «Собівартість реалізованої продукції», а витрати в межах норм — у дебет рахунка 23 «Виробництво». Рахунок 91 щомісяця закривається, і сальдо немає.

 

Облік готової продукції.

Готова продукція — це продукція, яка пройшла на підприємстві всі технологічні операції, відповідає нормам, стандартам якості та передана на зберігання (склад, майданчик, інше місце). Складський і аналітичний облік готової продукції ведеться за аналогією обліку виробничих запасів, тобто за номенклатурними номерами в картках складського обліку, в обігових відомостях.

 

Поточний облік може здійснюватися за постійними обліковими цінами (планова собівартість, ціни реалізації) з окремим обліком відхилень від вартості за обліковими цінами.

 

Відхилення розподіляються між залишком продукції на кінець місяця та вартістю продукції, списаної за обліковими цінами, за методикою розподілу транспортно-заготівельних витрат.

 

Бухгалтерські проведення з обліку руху готової продукції наведено в табл. 7.2.

 

Таблиця 7.2

 

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

Оприбутковано на складі готову продукцію

26 «Готова продукція»

23 «Виробництво»

Відображено в складі готової продукції напівфабрикати власного виробництва, призначені для реалізації на сторону

26 «Готова продукція»

25 «Напівфаб-

рикати»

Отримано готову продукцію в результаті здійснення спільної діяльності

26 «Готова продукція»

37 «Розрахунки

з різними дебіторами»

Відображено суму дооцінки готової продукції

26 «Готова продукція»

423 «Дооцінка активів»

Продовження табл. 7.2

 

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

Виявлено під час інвентаризації лишки готової продукції

26 «Готова продукція»

719 «Інші доходи від операційної діяльності»

Оприбутковано матеріали як готову продукцію, призначену для власних потреб

20 «Виробничі запаси»

26 «Готова продукція»

Оприбутковано МШП як готову продукцію, призначену для власних потреб

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

26 «Готова продукція»

Використано готову продукцію для внутрішніх потреб цехів

23 «Виробництво»

26 «Готова продукція»

Відображено вартість готової продукції, виданої зі складу підзвітній особі

372 «Розрахунки з підзвітними особами»

26 «Готова продукція»

Виявлено під час інвентаризації недостачу готової продукції, яку віднесено на винну особу

375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»

26 «Готова продукція»

Відображено вартість готової продукції, переданої в спільну діяльність

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

26 «Готова продукція»

Списано на фінансові результати первісну вартість готової продукції (у випадку, коли підприємства для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8)

791 «Результат основної діяльності»

26 «Готова продукція»

Використано готову продукцію для виробничо-господарських потреб

808 «Витрати товарів»

26 «Готова продукція»

Відображено суму витрат від знецінення запасів, псування цінностей; списано готову продукцію, непридатну для продажу; проведено уцінку готової продукції, яка втратила свої первісні якості (якщо підприємство не використовує рахунки класу 9)

84 «Інші операційні витрати»

26 «Готова продукція»

Продовження табл. 7.2

 

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

Списано вартість готової продукції, втраченої внаслідок надзвичайної події (якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9)

85 «Інші затрати»

26 «Готова продукція»

Списано собівартість реалізованої готової продукції

901 «Собівартість реалізованої готової продукції»

26 «Готова продукція»

Використано готову продукцію для адміністративних потреб

92 «Адміністративні витрати»

26 «Готова продукція»

Використано готову продукцію для позавиробничих потреб

93 «Витрати на збут»

26 «Готова продукція»

Списано вартість готової продукції, використаної для досліджень, що здійснює підприємство

941 «Витрати на дослідження і розробки»

26 «Готова продукція»

Списано витрати, пов’язані зі знеціненням (уцінкою) готової продукції

946 «Втрати від знецінення запасів»

26 «Готова продукція»

Списано недостачу готової продукції, що виявлена в процесі її збереження та реалізації, якщо на час встановлення недостачі винуватця не визначено

947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»

26 «Готова продукція»

Списано на інші витрати операційної діяльності вартість готової продукції, використаної для потреб житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, ди­тячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення тощо

949 «Інші витрати операційної діяльності»

26 «Готова продукція»

Списано первісну вартість готової продукції, втраченої внаслідок стихійного лиха (повеней, землетрусів, граду тощо), у результаті техногенних катастроф і аварій, інших надзвичайних подій

99 «Надзвичайні витрати»

26 «Готова продукція»

Бухгалтерські записи з кредиту рахунка 26 «Готова продукція» відображуються в журналі № 5.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...