Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 2. Господарське законодавство.

1. Поняття господарського законодавства та його особливості.

2. Поняття і види актів господарського законодавства.

3. Співвідношення актів загально-нормативного регулювання, відомчих та локальних нормативних актів.

4. Регуляторні акти: поняття, види, особливості.

5. Умови прийняття та загальна характеристика Господарського кодексу України.

6. Судова практика: її роль у розвитку та удосконаленні господарського законодавства.

Нормативний матеріал:

1. Конституція України.

2. Господарський кодекс України.

3. Цивільний кодекс України.

4. Господарський процесуальний кодекс України.

5. Податковий кодекс України.

6. Концепція судово-правової реформи від 28 квітня 1992 року // ВВР. -1992. -№30. -ст.426.

7. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради. ‑1991. ‑N 49. ‑ст.682.

8. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року // Офіційний вісник України. -2010. -№55. -ст.1900.

9. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року // Відомості Верховної Ради. -2004. -№9. –ст.79.

10. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. -2004. -N 50. -ст.540.

11. Проект закону України „Про основні засади господарської діяльності” дата реєстрації 18.09.2008 р. // http://portal.rada.gov.ua

12. Указ Президента України «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» від 3 жовтня 1992 року // Збірник указів Президента. – 1992. – №4.

13. Указ Президента України «Питання мережі господарських судів України» від 12 серпня 2010 року // Урядовий кур'єр від 17.08.2010. - № 151.

14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» від 4 липня 2001 року №756.

15. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 17 грудня 2003 року № 492.

16. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» від 12 грудня 2006 року № 1449 // Офіційний вісник України від 05.02.2007. - 2007 р., № 6, ст. 139, ст. 235, код акту 38562/2007.

17. Інформаційний Лист ВГСУ № 01-8/211 від 07.04.2008 «Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України» // Вісник господарського судочинства від 03.2008. - 2008 р., № 3, ст. 45.

Спеціальна література:

1. Беляневич О. Обговорення проблем вдосконалення господарського законодавства України // Право України. – 2001. – №6.

2. Беляневич В. Е. Новітня кодифікація і судова практика // Вісник господарського судочинства. – 2004. - № 2.

3. Васильєв Г., Мамутов В. Про Цивільний кодекс України // Голос України, 1996, 19 листопада.

4. Вінник Оксана. Кодифікація законодавства, що регулює суспільні відносини в сфері ринкової економіки // Закон і бізнес, 1997, 13 серпня.

5. Гайворонський В. М. Господарський і Цивільний кодекси України: колізія концептуальних засад // Законодавство України. – 2003. - № 7.

6. Головатий С., Довгерт А. Новий Цивільний кодекс України - найпріоритетніший акт для реформування українського права // Урядовий кур`єр, 1996, 14 грудня.

7. Головатий С., Довгерт А. Троянський кінь для українського суспільства // Голос України, 1996, 17 грудня.

8. Задыхайло Дмитрий. Проблемы кодификации предпринимательского законодательства // Предпринимательство, хозяйство и право. -1998. -№5.

9. Знаменский Г.Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и прерспективы розвития. –К.: Наукова думка, 1996.

10. Знаменський Г. Пріоритет спеціальних законів як загальноюридичний принцип // Юридичний вісник України. – 22-28.03.2003. – С.4.

11. Коссак С.М. Судова практика як джерело права / С.М. Коссак // Цивілістична процесуальна думка : Збірник наукових статей ; За заг.ред. Фурси С.Я. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 19-27 (528 с.)

12. Коссак В.М. Альтернативне судочинство в умовах судової реформи / В.М. Коссак // Альтернативні способи вирішення спорів (АDR). – Львів, 2011. - С. 49-53

13. Лаврів З. М. Прецедент у європейському та вітчизняному праві // Вісник господарського судочинства. – 2004. - № 2.

14. Мамутов Валентин. У чому біда і в чому вина цивілістів? // Закон і бізнес, 1997, 27 серпня.

15. Мамутов В. Деклараціями справі не зарадиш, або Як забезпечити реалізацію положень Господарського кодексу // Закон і бізнес. – 05.04.2003. – С.26.

16. Мамутов В. Чи такий страшний ГК, як його малюють: у чому ж проблема застосування Цивільного і Господарського кодексів? // Закон і бізнес. – 21.02.2004. - № 8. – С.5.

17. Подцерковний О. Про необхідність підвищення уваги до методології тлумачення господарського законодавства // Право України. -2010. - № 4.

18. Посполітак В. В., Ханик-Посполітак Р. Ю. Аналіз наявних суперечностей та неузгодженостей між Цивільним та Господарським кодексами України. – К.: Видавництво «Реферат», 2005.

19. Пронська Граціелла. Про професіоналізм і моральність у науковій дискусії // Закон і бізнес, 1997, 10 вересня.

20. Пушкін О., Селіванов В. Про співвідношення проектів цивільного і господарського (комерційного) кодексів України // Урядовий кур`єр, 1995, 26 вересня.

21. Сидоренко Михаил. ГК и ХК: есть свет в конце туннеля // Юридическая практика. – 2010. - №33.

22. Смітюх А. В. Звичаї як джерело права в контексті нового законодавства України (перспективи застосування господарськими судами) // Вісник господарського судочинства. – 2004. -№ 1.

23. Соловйов О. Застосування практики Страсбурзького суду як джерела права в Україні: деякі проблемні аспекти // Право України. – 2010. - № 10.

24. Томчишен С.В Правова природа установчих документів як джерела регулювання корпоративних відносин у товариствах з обмеженою відповідальністю // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2009. - № 5 (18).

25. Цікало В.І. Основні положення норм Цивільного та Господарського кодексів України (проблемні питання їх застосування, що можуть вплинути на ефективність корпоративного управління чи стосуються ринку цінних паперів) // Захист корпоративних прав інвесторів в світлі нового Цивільного кодексу України. Матеріали семінару 16-18 квітня 2003 року. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2003. –С. 44-51.

26. Шицький І. Компетенція Верховного Суду України в контексті захисту права // Право України. – 2010. - № 10.

27. Щербина В. Деякі проблеми удосконалення господарського і господарського процесуального законодавства // Право України. – 2010. - № 8.

 

Завдання 1. На прикладі Закону України «Про господарські товариства» охарактеризуйте його комплексний характер.

Наведіть приклади інших законодавчих актів господарського законодавства, які мають комплексний характер.

Чи є у господарському законодавстві України одногалузеві (однохарактерні) законодавчі акти?

Завдання 2.Визначте межі господарського законодавства України.

Чим зумовлена множинність актів господарського законодавства?

Завдання 3.Наведіть приклади конституційних норм, які б регулювали господарські відносини.

Завдання 4.Зобразіть схематично систему господарського законодавства України за різними критеріями поділу нормативно-правових актів, що регулюють господарську діяльність.

Завдання 5.Встановіть місце актів локального нормотворення (локальних актів господарського законодавства) у структурі господарського законодавства України.

Чи є ці акти нормативно-правовими?

Завдання 6.Розкрийте суть поняття «регуляторні акти господарського законодавства». Наведіть приклади інших офіційних письмових документів, які встановлюють, змінюють чи скасовують норми господарського права, застосовуються неодноразово та щодо невизначеного кола осіб.

Завдання 7.Схематично зобразіть етапи розробки, прийняття та набрання чинності регуляторними актами у сфері господарських відносин.

Завдання 8.Випишіть та проаналізуйте статті Господарського кодексу України, в яких закріплено основні напрями та принципи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Охарактеризуйте правові наслідки невідповідності регуляторних актів цим напрямам та принципам.

Завдання 9.Чи існують, на вашу думку, неузгодженості між Господарським та Цивільним кодексами України? Якщо так, то які саме?

Запропонуйте шляхи удосконалення господарського законодавства України.

Завдання 10.Встановіть структуру господарських судів України.

Які категорії господарських справ належать до юрисдикції господарських судів? Проаналізуйте ст. 111-28 Господарського процесуального кодексу України та встановіть значення судової практики у регулюванні господарських відносин.

Завдання 11. Розв’яжіть наступні тести.

1. Послідовно вкажіть етапи, які передують прийняттю регуляторного акта: 1. Планування діяльності з підготовки його проекту. 2. Оприлюднення проекту регуляторного акта. 3. Підготовка аналізу регуляторного впливу.

2. Послідовно вкажіть етапи, які передують прийняттю регуляторного акта: 1. Базове відстеження результативності регуляторного акта. 2. Оприлюднення проекту регуляторного акта. 3. Погодження проектів регуляторних актів, які розробляються органами виконавчої влади, із спеціально уповноваженим органом або його територіальними органами.

3. Послідовно вкажіть етапи, які передують прийняттю регуляторного акта: 1. Погодження проектів регуляторних актів, які розробляються органами виконавчої влади, із спеціально уповноваженим органом або його територіальними органами. 2. Планування діяльності з підготовки його проекту. 3. Оприлюднення проекту регуляторного акта.

4. Послідовно вкажіть структурну побудову Господарського кодексу України: 1. Основні засади господарської діяльності. 2. Суб’єкти господарювання. 3. Майнова основа господарювання.

5. Послідовно вкажіть структурну побудову Господарського кодексу України: 1. Господарські зобов’язання. 2. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання. 3. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання.

6. «Заходи, спрямовані на приведення регуляторним органом прийнятого ним регуляторного акта у відповідність з принципами державної регуляторної політики – це ………………………………….».

7.Звіт про відстеження результативності регуляторного акта оприлюднюється регуляторним органом не пізніше як у _______строк з дня підписання цього звіту :

- трьохденний;

- місячний;

- двохденний;

- тридцятиденний;

- десятиденний.

8. Господарський кодекс України був прийнятий:

- 16 січня 2004 року;

- 1 січня 2003 року;

- 16 грудня 2003 року;

- 1 січня 2004 року;

- 16 січня 2003 року.

9. Господарський кодекс України набрав чинності :

- 1 березня 2005 року;

- 16 січня 2003 року;

- 17 квітня 2003 року;

- 16 січня 2004 року;

- 1 січня 2004 року.

10. Нормативні акти господарського законодавства міністерств, інших органів державної виконавчої влади, органів господарського управління та контролю вважаються :

- функціональними;

- виконавчими;

- галузевими;

- владними;

- відомчими.

11. Державній реєстрації підлягають нормативні акти господарського законодавства міністерств, інших органів державної виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, якщо вони :

- мають загальний характер;

- мають правовий характер;

- мають відомчий характер;

- мають нормативний характер;

- мають міжвідомчий характер.

12. Нормативні акти господарського законодавства, які підлягають державній реєстрації, набирають чинності :

- через місяць після їх державної реєстрації;

- в день їх державної реєстрації;

- на наступний день після їх державної реєстрації;

- не раніше дня їх державної реєстрації;

- через 10 днів після їх державної реєстрації.

13. Регуляторний акт – це прийнятий уповноваженим регуляторним органом :

- інтерпретаційно-правовий акт;

- правовий акт;

- індивідуально-правовий акт;

- інший документ;

- нормативно-правовий акт.

14. Регуляторний акт – це прийнятий уповноваженим регуляторним органом :

- правовий акт;

- інший документ;

- індивідуально-правовий акт;

- нормативний акт;

- інший офіційний письмовий документ.

15. Дія законодавства про регуляторні акти не поширюється на :

- акти Антимонопольного комітету України;

- акти міністерств;

- акти Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- акти органів місцевого самоврядування;

- акти Рахункової палати.

16. Дія законодавства про регуляторні акти не поширюється на :

- акти, які містять підприємницьку таємницю;

- акти Верховної Ради України;

- акти державних комітетів;

- акти, які містять комерційну таємницю;

- акти, які містять державну таємницю.

17. Регуляторні органи затверджують плани діяльності з підготовки ними проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше :

- 15 вересня поточного року;

- 20 січня минулого року;

- 1 січня поточного року;

- 1 вересня поточного року;

- 15 грудня поточного року.

18. Аналіз регуляторного впливу регуляторного акта готується до :

- завершення роботи над проектом регуляторного акта;

- затвердження плану діяльності щодо розробки регуляторних актів;

- оприлюднення проекту регуляторного акта;

- моменту державної реєстрації проекту регуляторного акта;

- 15 грудня поточного року.

19. Принципами державної регуляторної політики є :

- гуманність;

- відкритість;

- гласність;

- гарантованість;

- прозорість.

20. Доповніть наведене законодавче положення: «Регуляторні органи затверджують плани діяльності з підготовки ними проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше ____ грудня поточного року» :

- 25;

- 5;

- 20;

- 10;

- 15.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...