Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Умови заснування, здійснення та припинення господарської діяльності.

1. Поняття і види організаційних форм господарської діяльності в Україні. Організаційно-правові форми суб’єктів господарювання.

2. Загальні та спеціальні умови створення суб’єктів господарювання.

3. Державна реєстрація суб’єктів господарювання.

4. Передумови для здійснення господарської діяльності.

5. Способи індивідуалізації суб’єктів господарювання.

6. Дозвільна система у сфері господарювання. Ліцензування господарської діяльності.

7. Патентування та квотування деяких видів підприємницької діяльності.

8. Припинення суб’єкта господарювання: поняття, види та правові підстави.

9. Порядок ліквідації та реорганізації суб’єктів господарювання.

10. Банкрутство як підстава припинення господарської діяльності.

Нормативний матеріал:

1. Господарський кодекс України.

2. Цивільний кодекс України.

3. Податковий кодекс України.

4. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 року // Відомості Верховної Ради. –1991. -№29. –ст.377(Із змінами і доповненнями).

5. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради. –1991. -№49. –ст.682 (Із змінами і доповненнями).

6. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30 червня 1999 року (в новій редакції) // Відомості Верховної Ради. –1999. -№42-43. –ст.379.

7. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. -1999. -N 40. -ст. 365 (Із змінами і доповненнями).

8. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 року // Урядовий кур'єр, 02.08.2000.

9. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року // Урядовий кур’єр 17.01.2001.

10. Закон України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12 липня 2001 року // Відомості Верховної Ради. -2001. -№47. -ст.251 (Із змінами і доповненнями).

11. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців” від 15 травня 2003 року // Відомості Верховної Ради. -2003. -№31. –ст.263.

12. Закон України „Про кооперацію” від 10 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради. ‑2004. ‑№5. ‑ст.35.

13. Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” від 6 вересня 2005 року // Урядовий кур’єр 05.10.2005.

14. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури започаткування підприємництва” від 21 ківтня 2011 року // www.zakon1.rada.gov.ua

15. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту» від 21 квітня 2011 року // www.zakon1.rada.gov.ua

16. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення дозвільної системи у сфері господарської дяльності» від 21 квітня 2011 року // www.zakon1.rada.gov.ua

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року №756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності».

18. Постанова Кабінету Міністрів України «Пpо затвеpдження переліку органів ліцензування» від 14 листопада 2000 pоку № 1698.

19. Постанова Правління Національного Банку України від 12 листопада 2003 року №492 «Про затвердження Інструкції про відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах».

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1182 «Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю» // Урядовий кур'єр від 23.11.2011. – № 218.

Спеціальна література:

1. Бекірова Е. Правова природа інституту ліцензування певних видів господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 10.

2. Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. –К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.

3. Винник О.М. Добровольная ликвидация: нужло ли упрощать её порядок // Бизнес. –1998. - №26.

4. Грущинський І.М., Кравчук В.М., Пограничний Є.П. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Науково-практичний посібник. – Львів: Престиж-інформ, 2000.

5. Дякович М.М., Юркевич Ю.М. Індивідуалізація юридичних осіб та їх об’єднань у нотаріальній практиці / М.М. Дякович, Ю.М. Юркевич // Журнал «Адвокат». – 2012. - № 8 (143). – С.18-23.

6. Квасницкая Ольга. Процедура государственной регистрации субъектов предпринимательства // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 4.

7. Кобецька Надія.Співвідношення ліцензування господарської діяльності та природноресурсового ліцензування // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 10.

8. Ковтун Леся. Реформа банкротства: pro & contra // Юридическая практика. – 2010. - №4.

9. Кодинець А. Теоретичні проблеми визначення сутності прав на засоби індивідуалізації // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - №7.

10. Кравчук В. Поняття статутного капіталу юридичної особи. - // Право України. – 2006. - №12.

11. Кравчук В. Розмір статутного капіталу юридичної особи. - // Право України. – 2007. - №2.

12. Пастух Ігор. Про юридичну природу ліцензування господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - №9.

13. Поляков Б. Практика приминения Закона Украины „О возобносленнии платежеспособности должника или признании его банкротом” // Підприємництво, господарство и право. – 2000. – №10.

14. Поляков Б. М. Право несостоятельности (банкротства) в Украине. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.

15. Провоторова Євгенія. Правові аспекти визначення критеріїв видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню // Підприємництво, господарство и право. – 2009. – №4.

16. Радзивілюк В. Деякі судові процедури банкрутства (розпорядження майном боржника та санація) // Підприємництво, господарство и право. – 2000. – №12.

17. Радзивилюк В. Состояние законодательства о банкротстве в Украине и перспективы его гармонизации // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 5.

18. Радзивілюк В. Щодо цілей інституту запобігання банкрутству (неспроможності) // Право України. – 2010. - № 8.

19. Роїна О.М. Реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. – К.: Центр учбової літератури, 2008.

20. Сагайдак Юлія. Легалізація суб’єктів господарювання в Україні та за кордоном (порівняльно-правовий аналіз) // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 10.

21. Сагайдак Ю. Сутність, роль та організаційно-правові проблеми легалізації підприємництва в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 11.

22. Тітов М., Бондаренко В. Новий закон про банкрутство: проблеми застосування // Право України. – 2000. – № 8.

23. Шевченко Наталія. Роль органів господарського товариства в процесі його припинення шляхом реорганізації // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 9.

24. Шиян Д. Позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю: поняття, ознаки, підстави призначення і порядок виконання // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 1.

25. Шпомер Алла. Поняття, ознаки та функції ліцензування певних видів господарської діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №12.

26. Шпомер Алла. Сутність і призначення спеціального порядку ліцензування деяких видів господарської діяльності // Підприємництво, господарство и право. – 2009. – №7.

27. Шпомер А.І. Ліцензування та патентування як засоби державного регулювання господарської діяльності // Вісник господарського судочинства. - 2011. - № 2.

28. Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом: Монографія / Юрій Миколайович Юркевич. – Хмельницький. – В-тво «Цюпак» – 2010. – 224с.

29. Яворська О. С. Проблеми майнової відповідальності засновників за зловживання конструкцією «юридична особа» / О.С. Яворська // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С.240-243

 

Завдання 1. Визначіть перелік документів, передбачених законом для створення суб’єкта підприємницької діяльності та вкажіть порядок їх прийняття і затвердження.

Завдання 2. Поняття та умови створення суб`єктів підприємницької діяльності.

1. Розкрийте загальні умови створення суб’єктів підприємництва.

2. Охарактеризуйте спеціальні умови створення окремих видів суб`єктів підприємництва.

3. Визначте засновників (співзасновників) суб`єктів господарювання.

4. Розкрийте шляхи реалізації засновниками своїх прав щодо створення суб`єктів підприємництва.

5. Визначте порядок затвердження та одержання передбачених законом документів, необхідних для створення господарюючих суб`єктів.

Завдання 3. Охарактеризуйте загальний порядок відкриття банківських рахунків суб’єктами господарювання.

Завдання 4. Розкрийте процедуру ліквідації суб’єкта підприємницької діяльності.

Завдання 5. Розв’яжіть наступні тести.

1. Стадія заснування господарської діяльності, на якій приймається рішення про створення суб’єкта господарювання називається стадією :

- заснування;

- прийняття рішення;

- державної реєстрації;

- волевиявлення;

- утворення.

2. За змістом повноважень органи юридичної особи - суб’єкта господарювання поділяються на :

- одноосібні і колегіальні;

- призначувані і виборні;

- загальні і спеціальні;

- органи, які формують волю юридичної особи і органи, які виконують (реалізують) волю юридичної особи;

- владні і невладні.

3. Дайте визначення. - Діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність є ……………………………………………………

4. Дайте визначення. - Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є ……………………………………………………

5. Дайте визначення. - Відносини, що складаються між суб'єктами господарювання та суб'єктами організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю є ………………..

6. Дайте визначення. - Відносини, що складаються між структурними підрозділами суб'єкта господарювання, та відносини суб'єкта господарювання з його структурними підрозділами є ………………………………..

7. Дайте визначення. - Майнові та інші відносини, що виникають між суб'єктами господарювання при безпосередньому здійсненні господарської діяльності є …………………………………

8. Дайте визначення. - Документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарювання-ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов – це……………..

9. Дайте визначення. - Державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта господарювання займатися певними видами підприємницької діяльності впродовж встановленого строку – це………….

10. Дайте визначення. - Державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта господарювання на особливий порядок оподаткування відповідно до закону – це…………………………….

11. Послідовно вкажіть стадії заснування господарської організації: 1. Стадія державної реєстрації. 2. Стадія затвердження установчих документів та формування статутного капіталу. 3. Стадія волевиявлення.

12. Вкажіть строк державної реєстрації:

1. юридичної особи 1. не більше двох робочих днів, з моменту надходження документів.
2. фізичної особи – підприємця 2. не більше трьох робочих днів, з моменту надходження документів.
3. припинення юридичної особи у разі визнання юридичної особи банкрутом 3. не повинен перевищувати одного робочого дня, з моменту надходження документів
4. припинення юридичної особи в разі ліквідації 4. не пізніше наступного робочого дня, з дати надходження судового рішення.
  5. не більше одного робочого дня, з моменту надходження документів.
  6. не більше п’яти робочих днів, з моменту надходження документів.

13. Послідовно вкажіть етапи ліцензування:

1. звернення із заявою до органу ліцензування про видачу ліцензії; 2. прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії; 3. плата за видачу ліцензії.

14. Послідовно вкажіть етапи державної регуляторної політики:

1. підготовка аналізу регуляторного впливу; 2. планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів; 3. офіційне оприлюднення регуляторних актів.

15. Визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури, є …

Задача 1. Студент 3 курсу юридичного факультету, який проживає у м.Львові по вул. Науковій (Франківський район м.Львова) звернувся у Личаківську районну адміністрацію з заявою про реєстрацію його як підприємця для здійснення юридичної практики.

Через 10 днів йому було відмовлено у державній реєстрації. У відмові було зазначено, що:

1) у Львові вже існують юридичні фірми, тому займатися цим видом діяльності вбачається недоцільним;

2) для зайняття таким видом діяльності необхідна вища юридична освіта, якої у заявника немає;

3) така діяльність може здійснюватися лише після отримання ліцензії Міністерства юстиції України;

4) заявник не має власного приміщення, де мала б здійснюватися така діяльність.

Чи є підстави для відмови в державній реєстрації?

Задача 2.Відповідно до ст.7 Закону «Про господарські товариства» зміни, які сталися в установчих документах підлягають державній реєстрації. Товариство зобов’язане повідомити реєстраційний орган про зміни протягом трьох робочих днів.

В чому полягає правова природа реєстрації внесення змін до установчих документів суб’єкта господарювання? Які правові наслідки пропущення строку для повідомлення про внесення змін до установчих документів? Чи має право орган державної реєстрації відмовити в реєстрації змін до установчих документів, якщо вони подані з порушенням встановленого строку?

Задача 3. Петренко, Іваненко, Сидорчук вирішили створити товариство з обмеженою відповідальністю «Львів-Інвест». Учасники домовилися про такі внески:

Петренко – 10 000 гривень грошима, комп’ютер вартістю 8 000 гривень, принтер вартістю 4 000 гривень. Іваненко – 10 000 гривень грошима, комплект офісних меблів вартістю 15 000 гривень; Сидорчук – 1000 акцій ВАТ “Львівнафтопродукт” номінальною вартістю 5,25 грн кожна на суму 5 250 гривень, які сторони оцінили за курсовою вартістю на суму 10 500 гривень.

Оцінка внесків відбувалася за домовленістю сторін на основі ринкових цін.

Відповідно до засновницького договору грошові внески вносяться на накопичувальний рахунок товариства до реєстрації, внески в натуральній формі вносяться шляхом передачі майна товариству після його державної реєстрації за актом прийняття-передачі.

Реєстраційний орган відмовив у реєстрації товариства у зв’язку з невиконанням вимог ст. 52 Закону України «Про господарські товариства» в частині внесення 50% внесків кожним учасником, що має бути підтверджено довідкою, виданою банківською установою. Крім того, реєстраційний орган вважає, що оцінка внесків завищена і потрібно надати документи, які свідчать про належність майна, яке вноситься в статутний капітал учасникам (накладна, чек, технічний паспорт).

Дайте правовий аналіз ситуації.

Задача 4.Фізичній особі-підприємцю М. надійшло письмове повідомлення з районної податкової інспекції про те, що йому необхідно з’явитися у податкову службу для отримання довідки про взяття його на облік. У повідомленні також було зазначено розмір грошової суми, яку необхідно сплатити за видачу такої довідки.

М. відмовився з’явитися у податкову інспекцію на тій підставі, що згідно із законом він не несе обов’язку зареєструватися в органах державної податкової служби. Це повинен зробити відповідний орган податкової служби незалежно від того чи відвідає його підприємець особисто чи ні.

Дайте правову оцінку доводам підприємця М.

Задача 5.Приватне підприємство«Кредит» обрало своїм видом діяльності надання колекторських послуг із забезпечення повернення кредитів недобросовісними боржниками.

З метою легалізації свого статусу, ПП «Кредит» звернулося до Національного банку України для видачі ліцензії на право заняття відповідним видом діяльності.

Національний банк України відмовив у видачі ліцензії на тій підставі, що такий вид діяльності не передбачений законом і заявник подав неправдиві відомості про свого керівника.

З урахуванням яких критеріїв визначаються види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню в Україні? З яких підстав суб’єктові господарювання може бути відмовлено у видачі ліцензії? Чи може бути створено суб’єкта господарювання, який обрав своїм видом діяльності такий, що не передбачено законом?

Дайте правовий аналіз дій Національного банку України.

Задача 6. Загальні збори членів громадської організації «Клуб ринкових реформ» вирішили перетворити громадську організацію у товариство з обмеженою відповідальністю, яке має на меті ті самі цілі і завдання.

Орган державної реєстрації відмовив у перереєстрації у зв’язку з тим, що таке не передбачено законодавством.

Чи вправі громадська організація перетворитися у господарське товариство?

Задача 7.21 вересня ухвалою господарського суду було порушено провадження у справі про банкрутство АТ «Універмаг Львів». 30 вересня оголошення про це було опубліковано у засобах масової інформації.

Фізична особа-підприємець С. дізнався про порушення провадження у справі про банкрутство 15 грудня. У той же день він подав заяву про включення його у список конкурсних кредиторів.

Господарський суд відмовив С. у задоволенні його заяви на підставі пропущення ним місячного строку для звернення до суду.

Підприємець С. звернувся за допомогою до адвоката і поставив перед ним завдання знайти правовий шлях для прийняття його заяви до розгляду судом.

Дайте правовий ааналіз ситуації.

Задача 8. У 2009 році ПАТ «Мрія» створило дочірнє підприємство «Веселка». Згідно з статутом ДП «Веселка» вищим органом його управління був власник, тобто публічне акціонерне товариство. У 2010 році акціонерне товариство визнано банкрутом. Під час ліквідаційної процедури постало питання про звернення стягнення на частину майна дочірнього підприємства. Керівництво дочірнього підприємства заперечувало проти вказаних дій, мотивуючи це тим, що ДП є самостійним суб’єктом господарювання з відокремленим балансом та майном, а отже не повинно нести відповідальності за зобов’язаннями своїх засновників.

Дайте правовий аналіз ситуації. Які правові наслідки настають для дочірнього підприємства у разі визнання материнської компанії банкрутом? У яких випадках і в якому порядку може бути звернено стягнення на частину майна суб’єкта господарювання за боргами його учасника?

Задача 9. У травні 2012 року державне підприємство «Газнафта» на підставі договору підряду виконало роботи для ТзОВ «Оазис» вартістю 3000000 грн., про що підписано Акт виконаних робіт. Строк оплати робіт встановлений до 1 січня наступного року.

10 січня 2013 року державне підприємство звернулося до господарського суду з позовом про стягнення усієї суми заборгованості та 3х процентів річних. Під час судового розгляду з’ясувалося, що у серпні 2012 року господарським судом порушено провадження у справі про банкрутство ТзОВ, про що 10 вересня було розміщено відповідне оголошення в ЗМІ.

Які правові наслідки порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство? До яких кредиторів (конкурсних або поточних) належить державне підприємство? Які перспективи вирішення даної ситуації?

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...