Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 8. Договірне регулювання відносин у підприємництві

1. Поняття, ознаки та основні функції господарського договору.

2. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів.

3. Свобода договору у підприємництві.

4. Виконання підприємницьких зобов`язань.

5. Способи забезпечення підприємницьких зобов`язань.

6. Класифікація (система) договорів у підприємництві (загальна характеристика).

Нормативний матеріал:

1. Цивільний кодекс України.

2. Господарський кодекс України.

3. Господарський процесуальний кодекс України.

4. Закон України від 7 березня 1996 року «Про страхування» // ВВР. -1996. -№18. -ст. 78.

5. Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 1 червня 2010 року // Голос України від 30.06.2010. - № 118.

6. Закон України від 10 квітня 1992 року «Про оренду державного та комунального майна» // ВВР. -1995. -№15. -ст.99.

7. Закон України від 6 жовтня 1998 року «Про оренду землі» // ВВР. -1998. -№46-47. -ст.280.

8. Закон України від 10 грудня 1991 року «Про товарну біржу» // ВВР. –1992. -№10. -ст.139.

9. Закон України від 6 березня 1992 року «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» // ВВР. -1992. -№24. -ст.350.

10. Закон України від 22 листопада 1992 року «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань» // ВВР. -1997. -№5. -ст.28.

11. Закон України від 25 лютого 1994 року «Про заставу» // ВВР. –1994. -№27. -ст.223.

12. Закон України від 15 грудня 1993 року «Про захист прав споживачів» // ВВР. –1994. -№1. -ст.1.

13. Закон України від 22 грудня 1995 року «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб»/ /ВВР. -1996. -№3. -ст.9.

14. Закон України «Про автомобільний транспорт» від 5 квітня 2001 року // Урядовий кур’єр 13.06.2001.

15. Закон України від 17 лютого 2011 року «Про регулювання містобудівної діяльності» // Голос України від 12.03.2011. - № 45.

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 року «Про затвердження Статуту залізниць України» // Урядовий кур’єр, 1998, 25 червня.

17. Постанова Кабінету Міністрів України «Пpо затвердження Порядку реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції» від 29 листопада 2000 pоку № 1756 // Урядовий кур'єр 13.12.2000).

18. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене наказом МЗЕЗ торгу України №75 від 5 жовтня 1995 року // Юридичний вісник. -1996. -№11-12.

19. Наказ Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України, антимонопольного комітету України від 30 серпня 1995 року «Про затвердження Типового договору довірчого товариства з довірителем майна».

20. Рішення КСУ від 10 листопада 2011 року (справа про захист прав споживачів кредитних послуг) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-11.

21. Роз`яснення ВАСУ від 6 жовтня 1999 року №02-5/706 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних з укладенням та виконанням кредитних договорів»

22. Постанова Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 року № 5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» // Закон і Бізнес від 04.2012. - 2012 р., № 18.

23. Судова практика розгляду цивільних справ, що виникають з кредитних правовідносин // Узагальнення підготовлене суддею Верховного Суду України Д.Д. Луспеником та головним консультантом відділу узагальнення судової практики управління вивчення та узагальнення судової практики З.П. Мельник, к.ю.н., затверджене суддями Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України // http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/F7B77DDB0B200007C22577F200512993.

24. Роз’яснення ВАСУ від 30 березня 1995 року №02-5/220 «Про укладення договорів відособленими підрозділами юридичних осіб» // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_220800-95.

25. Лист ВАСУ від 8 травня 1992 року № 01-18/552 «Про підвідомчість спорів, що виникають при укладенні договорів на ярмарках оптового продажу товарів» // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_552800-92

26. Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 06.11.2009 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09/conv

27. Інформаційний Лист Верховного Суду України від 26 грудня 2005 року «Щодо застосування господарськими судами України положень процесуального законодавства стосовно розмежування компетенції між спеціалізованими адміністративними і господарськими судами» // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v3-2-700-05

28. Типовий договір на обслуговування комерційним банком довірчого товариства // Галицькі контракти. -1996. -№26.

Спеціальна література:

1. Бек Ю. Б. Особливості виконання договорів доручення / Ю. Б. Бек // «Ольвійський форум – 2012: стратегії України в геополітичному просторі». Тези. Том 11. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили. – 2011. – С.64-65.

2. Бек Ю. Б. Виконання цивільно-правового зобов’язання третьою особою та арбітражна угода / Ю. Б. Бек // Перспективи застосування альтернативних способів вирішення спорів (ADR) в Україні: Матеріали Другого Львівського міжнародного форуму. – Львів, 2009. – С. 98-105.

3. Бек Ю. Б. Особливості виконання зобов'язань за кредитним договором третіми особами / Ю. Б. Бек // «Ольвійський форум – 2010: стратегії України в геополітичному просторі». Тези. Том 10. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили. – 2010. – С. 64-65.

4. Бек Ю. Підстави та правові наслідки виконання третіми особами договірного зобов’язання / Ю. Бек // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія „Право”. № 929. Спеціальний випуск. – Х., 2010. – С. 159-161.

5. Василинчук В. Правове регулювання банківського кредитування суб’єктів підприємницької діяльності // Право України. – 2001. – №7.

6. Верес І. Я. Зміст договору факторингу / І. Я. Верес // Юридичний журнал. -2012. - № 3. –С. 98-102

7. Витрянский В. Общие положения о договорах // Хозяйство и право. –1995. -№12.

8. Витрянский В. Понятия и стороны обязательства. Исполнение обязательств // Хозяйство и право. -1995. -№8.

9. Гелевей О. Способи визначення розміру неустойки // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №7.

10. Герц А.А. Загальна характеристика договору про надання медичних послуг / А.А. Герц // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮФ ТНЕК / редкол.: М. О. Баймуратов та ін. – Тернопіль: Астон, 2012. - С. 122-127.

11. Грущинський І. Правове регулювання відносин у підприємництві // Право України. –1998. -№2.

12. Дашков Л.П., Бризгалін Л.В. Комерційний договір. Від укладення до виконання. -К. -1996.

13. Договор в народном хозяйстве: (вопросы общей теории)/ Сулейменов М.К., Покровский Б.В., Жакенов В.А. и др.- Алма-Ата: Наука. -1987.

14. Дозорець О. Договір перевезення вантажу різними видами транспорту: правова характеристика // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №7.

15. Коссак В.М., Юркевич Ю.М. Окремі аспекти індивідуалізації предмета застави / В.М. Коссак, Ю.М. Юркевич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2012. – Випуск 2 (1). – С. 126-136.

16. Коссак В.М. Проблеми припинення нотаріального посвідчених договорів / В.М. Коссак // Сучасні проблеми приватного права: збірник наук. праць присвячених 80-ій річниці з Дня народження Я. М. Шевченко / відп. ред. Н.С. Кузнецова, Р.О. Стефанчук. - Київ: ВТО «Асоціація цивілістів України». - Кам’янець-Подільский, ТОВ «Друкарня «Рута», 2012. - С. 119-128.

17. Коссак В.М. Форма правочину як спосіб фіксації змісту волевиявлення сторін / В.М. Коссак // Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства: матеріали між нар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, проф. В.П. Маслова, 16 берез. 2012 р. / [редкол.: В.І. Борисова (відп. ред.) та ін..]; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х.: Право, 2012. – 464 с. – С. 49-52.

18. Коссак В.М. Особливості договору у формі нотаріального акту / В.М. Коссак // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 192-194.

19. Коссак С. Припинення відносин за договором оренди державного і комунального майна / С. Коссак // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С.194-196.

20. Лепех С.М. Договір про залучення внеску (вкладу) кредитною спілкою [Електронний ресурс] / С.М. Лепех // Часопис Академії адвокатури України. - 2012. - № 3. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/Chaau/index.html

21. Лепех С.М. Вигодонабувач за договором страхування цивільно-правової відповідальності / С.М. Лепех // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХУІІІ регіональної науково-практичної конференції. - Львів: Юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2012. - С. 172-173.

22. Лилак Д. Забезпечення виконання господарських зобов`язань неустойкою// Право України. –1996. -№ 12.

23. Луць В. Господарські і підприємницькі відносини в економіці України та їх правове забезпечення// Право України. -1996. -№12.

24. Луць В.В. Окремі види договірних зобов`язань. -Львів. -1992.

25. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. –К.: Юрінком Інтер, 1999.

26. Малиновська В. До питання про специфіку договорів у сфері підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №7.

27. Михайлів М.О. Форма правочину та правові наслідки її недотримання / М.О. Михайлів // Держава і право. Збірник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького АН України. - Вип.51 - К., 2011. - С. 32-37.

28. Романив В.Я. Проблемы продления договора аренды государственного и коммунального имущества / В.Я. Романив // «Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь». - 23 листопада 2012 р. – Минск, 2012, - С. 49-51.

29. Сейнароев Б.М. Договор как механизм реализации и защиты интересов деловых людей // Дело и право. –1996. -№6.

30. Тарасенко Л. Л. Права та обов’язки сторін за договором прокату автомобіля / Л. Л. Тарасенко // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. - № 3 (16). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/

31. Тарасенко Л.Л. Особливості договору найму залізничних транспортних засобів / Л. Л. Тарасенко // Журнал «Адвокат». – 2011. - № 12. - С.38-42.

32. Хозяйственный договор. Общие положения. -Свердловск: Свердловский юрид. институт. -1986.

33. Цікало В. Свобода укладення договору та її межі // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 34. –Львів, 1999.

34. Яворський Р.І. Проблема договірних відносин між турагентом та туроператором / Р.І. Яворський // «Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь». - 23 листопада 2012 р. – Мінськ, 2012. – С.31-35.

35. Якубівський І.Є. До питання про юридичну природу ліцензійного договору / І.Є Якубівський // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 10 листопада 2011 р. – К.: КНТ, 2012. – С.414-416.

Завдання.Розв’яжіть наступні тести.

1. Дайте визначення. - Зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених ГК України, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку визнається ……………………...

2. Оберіть номер правильної відповіді. – Твердження, що господарські зобов'язання можуть виникати з акту управління господарською діяльністю: А. вірне; В. невірне.

3. Оберіть номер правильної відповіді. – Твердження, що господарські зобов'язання можуть виникати безпосередньо із закону: А. вірне; В. невірне.

4. Оберіть номер правильної відповіді. – Твердження, що господарські зобов'язання можуть виникати з іншого нормативно-правового акта, що регулює господарську діяльність: А. вірне; В. невірне.

5. Оберіть номер правильної відповіді. – Твердження, що господарські зобов'язання можуть виникати з господарського договору: А. вірне; В. невірне.

6. Оберіть номер правильної відповіді. – Твердження, що господарські зобов'язання можуть виникати з інших угод, передбачених законом: А. вірне; В. невірне.

7. Оберіть номер правильної відповіді. – Твердження, що господарські зобов'язання можуть виникати з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать: А. вірне; В. невірне.

8.Оберіть номер правильної відповіді. – Твердження, що господарські зобов'язання можуть виникати внаслідок заподіяння шкоди суб'єкту або суб'єктом господарювання: А. вірне; В. невірне.

9.Оберіть номер правильної відповіді. – Твердження, що господарські зобов'язання можуть виникати внаслідок придбання або збереження майна суб'єкта або суб'єктом господарювання за рахунок іншої особи без достатніх на те підстав: А. вірне; В. невірне.

10. Оберіть номер правильної відповіді. – Твердження, що господарські зобов'язання можуть виникати внаслідок заподіяння шкоди суб'єкту або суб'єктом господарювання: А. вірне; В. невірне.

11. Оберіть номер правильної відповіді. – Твердження, що господарські зобов'язання можуть виникати у результаті створення об'єктів інтелектуальної власності: А. вірне; В. невірне.

12. Встановіть відповідність:

«Істотними умовами наступних господарських договорів є, зокрема:

1. Договір поставки. 1. Предмет, ціна, кількість,

ассортимент, строк.

2. Агентський договір. 2. Права та обов'язки сторін,

умови і розмір винагороди,

строк, санкції у разі порушення

умов договору.

3. Договір оренди. 3. об'єкт оренди; строк; орендна

плата з урахуванням її

індексації; порядок

використання амортизаційних

відрахувань.

4. Договір підряду. 4. Предмет, ціна, строки

виконання робіт.

5. Лише предмет і ціна.

6. Лише предмет і строк.

1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ».

13. Встановіть відповідність:

«Істотними умовами наступних господарських договорів є, зокрема:

1. Договір оренди державного 1. Об’єкт оренди, термін,

та комунального майна орендна плата, порядок

використання амортизаційних

відрахувань

2. Договір фінансового лізингу 2. Предмет, строк, розмір

лізингових платежів

3. Договір підряду на капітальне 3. Предмет, строки

будівництво початку та завершення

будівництва, фінансові гарантії

4. Договір страхування 4. Предмет, страховий випадок,

строк договору

5. Лише предмет і ціна.

6. Лише предмет і строк.

1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ».

14. Встановіть відповідність:

«Істотними умовами наступних господарських договорів є, зокрема:

1. Договір оренди державного 1. Об’єкт оренди, орендна плата,

та комунального майна відновлення орендованого

майна

2. Договір фінансового лізингу 2. Предмет, строк, інші

умови, щодо яких за заявою

хоча б однієї зі сторін має бути

досягнуто згоди

3. Договір підряду на капітальне 3. Предмет, порядок

будівництво розрахунків за виконані

роботи, відповідальність сторін

4. Договір страхування 4. Предмет, страхова сума,

строк договору

5. Лише предмет і ціна.

6. Лише предмет і строк.

1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ».

15. Встановіть відповідність:

«Істотними умовами наступних господарських договорів є, зокрема:

1. Договір оренди державного 1. Об’єкт оренди, орендна плата,

та комунального майна умови повернення орендованого

майна

2. Договір фінансового лізингу 2. Предмет, розмір лізингових

платежів інші

умови, щодо яких за заявою

хоча б однієї зі сторін має бути

досягнуто згоди

3. Договір підряду на капітальне 3. Підстави та умови зміни

будівництво та розірвання договору,

права, обов’язки та

відповідальність сторін

4. Договір страхування 4. Предмет, розмір страхового

платежу, строки його сплати

5. Лише предмет і ціна.

6. Лише предмет і строк.

1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ».

16. Розв’яжіть тест на порівняння-протиставлення:

«Істотними умови договорів є:

1. Договір комерційної концесії А. предмет

2. Договір страхування. В. порядок використання

3. Договір підряду. амортизаційних відрахувань

4. Договір оренди. С. обидві умови

5. Договір бартеру. D. ні перша, ані друга

6. Договір фінансового лізингу.

1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - .»

17. Розв’яжіть тест на порівняння-протиставлення:

«Істотними умови договорів є:

1. Договір поставки. А. предмет

2. Договір бартеру. В. ціна

3. Договір підряду. С. обидві умови

4. Договір оренди. D. ні перша, ані друга

5. Агентський договір.

6. Договір постачання енергетичними

та іншими ресурсами через приєднану мережу.

1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - .»

18. Розв’яжіть тест на порівняння-протиставлення:

«Істотними умови договорів є:

1. Договір поставки. А. предмет

2. Договір купівлі-продажу. В. амортизація ОЗ

3. Договір підряду. С. обидві умови

4. Договір оренди державного D. ні перша, ані друга

та комунального майна.

5. Договір перевезення.

6. Договір про надання юридичних послуг.

1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - .»

19. Розв’яжіть тест на порівняння-протиставлення:

«Істотними умови договорів є:

1. Договір поставки. А. предмет

2. Договір купівлі-продажу. В. права та обов’язки сторін

3. Договір підряду на С. обидві умови

капітальне будівництво. D. ні перша, ані друга

4. Договір оренди.

5. Агентський договір.

6. Договір лізингу.

1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - .»

20.«Цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку – це ……………………………». 21. «Господарські зобов'язання, що виникають у процесі управління господарською діяльністю між суб'єктом господарювання та суб'єктом організаційно-господарських повноважень, в силу яких зобов'язана сторона повинна здійснити на користь другої сторони певну управлінсько-господарську (організаційну) дію або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку – це ………………………………..». 22. «Майново-господарські зобов'язання, які виникають між суб'єктами господарювання або між суб'єктами господарювання і негосподарюючими суб'єктами - юридичними особами на підставі господарських договорів – це ……………………………….».23. «Виражене у грошовій формі еквівалент одиниці товару (продукції, робіт, послуг, матеріально-технічних ресурсів, майнових та немайнових прав), що підлягає продажу (реалізації), який повинен застосовуватися як тариф, розмір плати, ставки або збору, крім ставок і зборів, що використовуються в системі оподаткування – це ………………………………………».

24.Твердження, що до істотних умов господарського договору відносять: номенклатуру, вимоги щодо якості, асортимент:

А. вірне;

В. невірне;

25. Твердження, що за попереднім договором суб'єкт господарювання зобов'язується у певний строк, але не пізніше двадцяти днів з моменту укладення попереднього договору, укласти основний господарський договір на умовах, передбачених попереднім договором:

А. вірне;

В. невірне;

26. Твердження, що сторона господарського договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, зобов’язана у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомити другу сторону про результати її розгляду:

А. вірне;

В. невірне;

27. Наведіть визначення відповідних господарських договорів:

1. договір поставки 1. договір за яким кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні у власність, повне господарське відання чи оперативне управління певний товар в обмін на інший товар.  
2. агентський договір 2. договір за яким одна сторона зобов'язується надати послуги другій стороні в укладенні угод чи сприяти їх укладенню від її імені і за її рахунок.  
3. договір транспортного експедирування 3. договір за яким одна сторона зобов'язується надати послуги другій стороні в укладенні угод чи сприяти їх укладенню від свого імені та за свій рахунок.
4. договір бартеру у сфері господарювання 4. договір за яким одна сторона зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.
  5. договір за яким одна сторона зобов'язується за плату і за свій рахунок виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.
  6. договір за яким одна сторона зобов'язується передати у зумовлені строки другій стороні товар, а та в свою чергу зобов'язується прийняти вказаний товар і сплатити за нього певну грошову суму.  

28. Які з даних умов господарських договорів співвідносяться між собою:

1. найменування товару 1. предмет договору.
2. термін, протягом якого існують господарські зобов’язання сторін асортимент товару 2. строк договору.
3. номенклатура товару 3. обидві умови
4. якість товару кількість товару 4. ні перша, ні друга
5. час, протягом якого існують господарські зобов’язання сторін  
6. сортамент  

29. Які з даних господарських санкцій співвідносяться між собою:

1. вилучення прибутку 1. оперативно-господарські санкції.
2. застосування антидемпінгових заходів 2. адміністративно-господарські санкції.
3. застосування індивідуального режиму ліцензування 3. обидві санкції
4. одностороння відмова від виконання господарського зобов’язання 4. ні перша, ні друга
5. штраф  
6. пеня  

Задача 1. 1 лютого 2012 року громадянка Д. в простій письмовій формі уклала договір оренди власної квартири для офісних потреб із товариством з обмеженою відповідальністю “Сенатор” строком на три роки. У змісті договору сторони зазначили, що для проведення поточного та, в разі необхідності, капітального ремонту, сторони повинні укласти додаткову угоду. Однак, ТзОВ здійснило ремонт, переобладнавши квартиру під офіс без укладення такої угоди, зарахувавши вартість проведених робіт у розмір орендної плати. 1 лютого 2013 року Д. звернулася з вимогою про розірвання договору оренди, мотивуючи тим, що товариство не вносить орендну плату, передбачену договором. Директор товариства, заперечуючи проти розірвання договору, наполягав на тому., що вартість робіт по переобладнанню житлової квартири в приміщення для нежитлових потреб є еквівалентною 3-річній сумі орендної плати.

Д. звернулася в юридичну консультацію з прохання скласти позовну заяву в суд про дострокове припинення договору оренди, і стягнення коштів, які товариство відмовляється вносити в розмірі орендної плати за користування наданим йому приміщенням. В юридичній консультації при з’ясуванні обставин справи було встановлено що договір оренди не був зареєстрований у житлово-комунальній організації.

Дайте правову оцінку по суті даного спору.

Складіть позовну заяву.

Задача 2. Начальник депо “Львів” К. уклав договір купівлі-продажу, за яким депо зобов’язувалось передати електровіз підприємству залізничного транспорту загального користування Південної залізниці за договірною ціною, а підприємство зобов’язувалось прийняти електровіз і оплатити за ціною, щодо якої сторони дійшли згоди в договорі.

Начальник юридичної служби Львівської залізниці, виявивши даний договір, звернув увагу начальника депо “Львів” на те, що договір укладений з порушенням встановлених вимог чинного законодавства.

Які порушення допущені сторонами при укладенні даного договору?

Вирішіть спір по суті даної справи.

Задача 3. М. пред’явила позов до приватного підприємства “Анонс” про визнання недійсним договору оренди та визнання права власності на гараж. В позові вона зазначала, що в 2012 році домовилася з відповідачем про продаж їй автогаража. Купівлю-продаж було оформлено письмово, але як договір оренди строком на три роки. При цьому вона сплатила відповідачу вартість автогаража в сумі 3 458 грн.

Посилаючись на те, що договір оренди гаража є удаваною угодою, укладеною з наміром приховати договір купівлі-продажу позивачка просила задовольнити позов.

В судовому засіданні з’ясовано, що довірена особа позивачки та представник відповідача уклали письмовий договір оренди гаража, за яким відповідач передає, а позивач приймає в оренду на три роки гараж з вимогою сплати початкової вартості його будівництва, а також з щомісячною оплатою за оренду земельної ділянки, теплопостачання і електроенергії.

Який було укладено договір між сторонами?

Які умови визнання договору недійсним, передбачені законодавством України?

Вирішіть спір по суті.

Задача 4. В господарський суд Дніпропетровської області звернувся з позовом Криворізький державний гірничо-металургійний комбінат “Криворіжсталь” до відповідачів: Придніпровської, Одеської, Львівської залізниць та НВП “ІМБО” про стягнення 96 476 грн.90коп.

Позивач мотивує свій позов тим, що на вказану суму був відправлений вантаж в 2-х вагонах – катанка стальна. На Одеській залізниці вантаж потрапив в аварію, в зв’язку зі сходом вагонів. При завантаженні в інші вагони була виявлена нестача і складено комерційний акт. По прибуттю на станцію призначення Клепарів (м.Львів) також був складений комерційний акт. Оскільки вантажоотримувач відмовився отримати вантаж, в зв’язку з його нестачею та пошкодженням, вагони з вантажем були переадресовані на станцію відправлення Придніпровської залізниці.

1. Розкрити особливості майнової відповідальності за договором перевезення вантажу.

2. На кого по суті даної справи слід покласти відповідальність і в якому розмірі?

Задача 5. Між приватним підприємством “Зоря” і цегельним заводом 25 жовтня 2012 року було укладено договір купівлі-продажу 20 тис. цеглин. Згідно із умовами договору ПП 26 жовтня 2012 року провело передоплату, а 30 жовтня 2012 року представник ПП з’явився за цеглою на власному транспорті. Проте ні 30 жовтня, ні в наступні 3 дні представник ПП не зміг одержати цеглу. Представник заводу пояснив, що цегла не може бути відвантажена через аварію в системі електропостачання.

ПП купило потрібну йому цеглу у іншого виробника і 5 листопада 2012 року повідомило цегельний завод про відмову від договору. Одночасно ПП зажадало повернення суми передоплати, відшкодування збитків за експлуатацію і простій автотранспорту, сплати неустойки. Чи вправі покупець відмовитися від договору купівлі-продажу в односторонньому порядку?

Чи правомірні вимоги покупця щодо повернення заплачених сум?

Дайте правовий аналіз ситуації та вирішіть її.

Задача 6. Між сталеплавильним комбінатом і ПАТ “Вторчормет” було укладено договір на поставку брухту кольорових металів на 2 роки. Поставка мала здійснюватися партіями по 250 тон щомісячно. Протягом першого року дії договору поставка здійснювалася в обумовлених розмірах. Наступного року ВАТ протягом січня-березня не змогло поставити брухту, а в травні поставило 720 тон брухту.

Сталеплавильний комбінат пред’явив претензію про сплату неустойки за недопоставку в обумовлений договором строк.

Чи підлягає поповненню недопоставка в наступному періоді в межах строку дії договору?

Проаналізуйте ситуацію.

Задача 7.Управління комунального господарства за договором оренди передало ТзОВ “Веселка” нежитлове приміщення під склад для зберігання товарів строком на 3 роки. Договір укладено 1 червня 2005 року.

Актами обстеження (5 лютого 2006 року та 21 квітня 2007 року) зафіксовано фактичне невикористання приміщення за призначенням.

Орендодавець заявив відповідну претензію про розірвання договору, а оскільки відповіді на неї не надійшло, звернувся до господарського суду.

Відповідач в судовому засіданні пояснив, що орендна плата сплачується ним вчасно і в погодженому розмірі. Як докази представлені акти звірок взаємних розрахунків по орендній платі між ТзОВ “Веселка” та ЖЕК №115. Надане приміщення ним тимчасово не використовується, але всі умови договору чітко витримані.

Вирішіть спір.

Які підстави розірвання договору оренди?

Задача 8. За договором залізничного перевезення, укладеного між лікеро-горілчаним заводом і Управлінням залізниці в 5 вагонах перевозили лікеро-горілчані вироби на суму 725 тис. грн. Вантаж перевозився у супроводі провідника відправника і за його пломбами.

При прийнятті вантажу представник одержувача - оптової бази - виявив бій і нестачу на загальну суму 78 тис. В комерційному акті було зазначено, що через неправильне завантаження стався бій вантажу на суму 17 тис., а також виявлено недостача вантажу на суму 61 тис. грн. На вимогу провідника вантажу і представника одержувача в акті зафіксовано, що в 2-х вагонах виявлено пролом покрівлі.

Одержувач пред`явив вимогу про відшкодування завданих збитків (за договором поставки укладеним між ним та лікеро-горілчаним заводом проведена передоплата) до лікеро-горілчаного заводу і до перевізника солідарно.

Вирішіть спір.

Проаналізуйте підстави звільнення залізничного перевізника від відповідальності.

Задача 9. За договором між довірчим товариством “Довіра” та громадянином М., останній передав ДТ приватизаційний майновий сертифікат та житлові чеки. ДТ разом з іншими акумульованими приватизаційними паперами вклало їх в акції ВАТ “Прогрес”. Рішенням господарського суду ВАТ було визнано банкрутом. М. звернувся до ДТ з вимогою повернути належні йому приватизаційні папери і відшкодувати упущену вигоду, оскільки за весь період він не отримував жодних дивідендів.

Ознайомтеся з Декретом Кабінету Міністрів України “Про довірчі товариства” та змістом Типового договору довірчого товариства з довірителями майна.

Які перспективи вирішення даної ситуації?

Задача 10. ПАТ “Нафтопереробний завод” за рахунок чистого прибутку за результатами діяльності у 2008 році надало кредит в сумі 250000 грн. своєму дочірньому підприємству “Нафтовик –1” строком на 6 місяців з розрахунку 38% річних під заставу товарів в обороті.

За результатами перевірки діяльності ПАТ контрольно-ревізійне управління звернулося до господарського суду про визнання кредитного договору недійсним із стягненням в дохід держави сум, одержаних сторонами за договором.

Дайте правовий аналіз ситуації. Хто може бути сторонами кредитного договору?

Вирішіть спір.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...