Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 9. Правові форми і засоби державного регулювання підприємницької діяльності.

1. Правові засади державного регулювання діяльності суб’єктів підприємництва.

2. Державні науково-технічні, структурно-інвестиційні, економічні та інші програми.

3. Соціально-економічне планування.

4. Усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності.

5. Форми і засоби стимулювання розвитку підприємництва.

6. Державна підтримка малого і середнього підприємництва.

Нормативний матеріал:

1. Господарський кодекс України.

2. Бюджетний кодекс України.

3. Податковий кодекс України.

4. Закон України від 20 травня 1999 року «Про Національний банк України» // ВВР. –1999. -№29. –ст.238.

5. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13 грудня 1991 року // Голос України від 24 березня 1992 року.

6. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні» від 22 березня 2012 року // Голос України від 18.04.2012. - № 70.

7. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства» від 24 червня 2004 року // Офіційний вісник України від 13.08.2004. - 2004 р., № 30, том 1, стор. 98, стаття 1987, код акту 29608/2004.

8. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року // Урядовий кур’єр 29.08.2001.

9. Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 року // Офіційний вісник Президента України від 09.12.2010. 0 2010 р., № 32, / Спеціальний випуск /, стор. 3, стаття 1026.

10. Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності» від 15 липня 2000 року // Урядовий кур’єр 25.07.2000.

11. Указ Президента України «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» від 23 липня 1998 року // Урядовий кур'єр від 28.07.1998.

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 року № 187 «Про затвердження Державної програми активації розвитку економіки на 2013-2014 роки» // Офіційний вісник України від 05.04.2013. - 2013 р., № 24, стор. 11, стаття 807, код акту 66485/2013.

Спеціальна література:

1. Анохин В. Государственное регулирование предпринимательства // Хозяйство и право. – 1995. -№4.

2. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / [Бек Ю.Б., Верес І.Я., Герц А.А. та ін.]; за ред. Коссака В.М. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 672с.

3. Лукашенко А., Сергійко О. Проблеми державної підримки малого підприємництва в Україні // Право України. –1999. -№6.

4. Мамутов В.К. Сближение современных систем правового регулирования хозяйственной деятельности // Государство и право. –1996. -№8.

5. Саниахметова Н.А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты. – Одесса: Одесская государственная юридическая академия, 1998.

6. Саниахметова Н. Государственное регулирование економики и предпринимательства // Підприемництво, господарство і право. – 2001. – №7.

7. Саніахметова Н.О. Правовий захист підприємництва в Україні. –К.: Юрінком Інтер, 1999.

8. Труш І. Удосконалювати правове регулювання малого підприємництва // Право України. – 2001. – №7.

Завдання 1. Порівняйте поняття «державне управління в сфері економіки» і «державне регулювання економіки».

Завдання 2. Що слід розуміти під державною регуляторною політикою у сфері підприємництва?

Завдання 3. Визначте сукупність заходів з дерегулювання підприємницької діяльності.

Завдання 4. Проаналізуйте зміст понять державні субсидії, дотації та субвенції.

Завдання 5. Чи тотожні поняття «державне регулювання підприємництва» та «державна підтримка суб’єктів підприємницької діяльності»?

Завдання 6.Визначте мету державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні.

Завдання 7.Охарактеризуйте обмеження щодо надання державної підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва.

Завдання 8. Розв’яжіть наступні тестові завдання.

1. Примусове списання (стягнення) коштів, що знаходяться на рахунках суб’єктів підприємницької діяльності допускається:

- за рішенням суду;

- за рішенням державної служби;

- за рішенням нотаріуса;

- за рішенням третейського суду;

- за рішенням органу державної податкової служби.

2. Які з даних господарських санкцій співвідносяться між собою:

1. вилучення прибутку 1. штрафні санкції.
2. застосування антидемпінгових заходів 2. адміністративно-господарські санкції.
3. застосування індивідуального режиму ліцензування 3. обидві санкції
4. одностороння відмова від виконання господарського зобов’язання 4. ні перша, ні друга
5. штраф  
6. пеня  

3. Якщо особа розпочала підприємницьку діяльність без державної реєстрації, уклавши відповідні договори, вона:

- має право оспорювати ці договори на тій підставі, що вона не є підприємцем;

- не має права оспорювати ці договори на тій підставі, що вона не є суб’єктом господарювання;

- не має права оспорювати ці договори на тій підставі, що вона не є підприємцем;

- має право оспорювати ці договори на тій підставі, що вона не є суб’єктом господарювання;

- має права оспорювати ці договори на тій підставі, що вона не є учасником господарських відносин.

4. Якщо стороною договору купівлі-продажу, міни об'єкта нерухомого майна є фізична особа-підприємець, така особа є податковим агентом платника податку щодо:

- нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів, отриманих платником податку від здійснення підприємницької діяльності;

- нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів, отриманих платником податку від такого продажу (обміну);

- нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів, отриманих платником податку від здійснення господарської діяльності;

- нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів, отриманих платником податку від такої купівлі;

- лише утримання та сплати до бюджету податку з доходів, отриманих платником податку від такого продажу.

5. До виключної компетенції органу господарського розвитку в межах функціонування спеціальної (вільної) економічної зони належить:

- розвиток мережі комунікаційних зв'язків з партнерами за межами спеціальної (вільної) економічної зони;

- організація міжнародних торгів з метою розміщення на території спеціальної (вільної) економічної зони нових виробництв;

- державна реєстрація суб’єктів господарювання;

- експлуатація та будівництво мереж транспорту, зв'язку, енергопостачання та інших об'єктів виробничої інфраструктури, що використовуються для загальних потреб;

- державна реєстрації іноземних інвестицій, що вносяться суб’єктами господарювання спеціальної (вільної) економічної зони;

- визначення перспективних напрямів розвитку спеціальної (вільної) економічної зони;

- підготовка документів для державної реєстрації іноземних інвестицій, що вносяться суб’єктами господарювання спеціальної (вільної) економічної зони;

- видача ліцензій на право здійснення окремих видів господарської діяльності на території спеціальної (вільної) економічної зони;

- видача патентів на право здійснення окремих видів господарської діяльності на території спеціальної (вільної) економічної зони.

6. До виключної компетенції органу господарського розвитку в межах функціонування спеціальної (вільної) економічної зони належить:

- видача дозволів суб'єктам господарювання спеціальної (вільної) економічної зони на будівництво нових господарських об'єктів;

- реєстрація суб'єктів економічної діяльності;

- державна реєстрація суб’єктів господарювання;

- реєстрація інвестиційних проектів, здійснюваних у спеціальній (вільній) економічній зоні;

- державна реєстрації іноземних інвестицій, що вносяться суб’єктами господарювання спеціальної (вільної) економічної зони;

- упорядкування господарської діяльності спеціальної (вільної) економічної зони;

- видача ліцензій на право здійснення окремих видів господарської діяльності на території спеціальної (вільної) економічної зони;

- видача патентів на право здійснення окремих видів господарської діяльності на території спеціальної (вільної) економічної зони;

- підготовка документів для державної реєстрації іноземних інвестицій, що вносяться суб’єктами господарювання спеціальної (вільної) економічної зони.

7. До виключної компетенції органу господарського розвитку в межах функціонування спеціальної (вільної) економічної зони належить:

- надання суб'єктам господарської діяльності спеціальної (вільної) економічної зони в користування земельних ділянок;

- передача суб'єктам господарської діяльності у користування природних ресурсів;

- державна реєстрація суб’єктів господарювання;

- надання суб'єктам господарської діяльності об'єктів інфраструктури;

- підготовка документів для державної реєстрації суб’єктів господарювання спеціальної (вільної) економічної зони;

- державна реєстрації іноземних інвестицій, що вносяться суб’єктами господарювання спеціальної (вільної) економічної зони;

- видача патентів на право здійснення окремих видів господарської діяльності на території спеціальної (вільної) економічної зони;

- підготовка документів для державної реєстрації іноземних інвестицій, що вносяться суб’єктами господарювання спеціальної (вільної) економічної зони;

- видача ліцензій на право здійснення окремих видів господарської діяльності на території спеціальної (вільної) економічної зони.

8. У Господарському кодексі України визначено:

- рамки захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання;

- межі захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання;

- поняття захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання;

- способи захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання;

- види захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання.

9. Інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання – це….

10. Принципами державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні є:

- відкритість і прозорість проведення процедур надання державної підтримки;

- ефективна діяльність;

- спрямованість на одержання прибутку;

- систематичність;

- здійснення на власний ризик.

11. Фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України є суб’єктами……

12. Юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України є суб’єктами…..

13. Фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України є суб’єктами….

14. Юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України є суб’єктами….

15. Юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України є суб’єктами….

16. Суб’єктами середнього підприємництва є…………..

17. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - …………………

2) друга група - …………………

3) третя група - ………………….

4) четверта група - …………….

5) п’ята група - …………………..

6) шоста група - …………………

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...