Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПОСЛІДОВНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Процес навчання студентів для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямком підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Банківська справа» денної форми навчання завершується виконанням бакалаврської дипломної роботи.

Отримання результатів, оформлених у вигляді дипломної роботи, має свої принципи, методи, техніку і технологію. Мета даних методичних рекомендацій – надання допомоги студентам для оптимальної організації діяльності з виконання бакалаврської дипломної роботи через ознайомлення з принципами її побудови, принципами й методами встановлення достовірності і практичної значущості результатів. Також даними методичними рекомендаціями визначаються загальні вимоги до організації процесу виконання дипломних робіт, їх структури і змісту, порядку захисту і оформлення.

Накопичення наукових фактів у процесі дослідження – завжди творчий процес, в основі якого лежить задум автора, його ідея. Бакалаврська дипломна робота є самостійною науково-кваліфікаційною роботою, у якій сформульовані положення, сукупність яких можна класифікувати як обґрунтування ідеї або підходів щодо вирішення конкретної проблеми. Ідеї народжуються із практики, спостереження навколишнього світу і потреб життя, у їх основі – реальні факти і події. Розвиток ідеї до стадії вирішення завдання звичайно здійснюється як плановий процес наукового дослідження. У кожному науковому дослідженні можна виділити два рівні: емпіричний, на якому відбувається процес накопичення фактів, та теоретичний – досягнення синтезу знань у формі наукової теорії.

Дипломна робота повинна мати характер науково-прикладних досліджень за обраною студентом темою і мати практичне значення для удосконалення банківської діяльності.

Мета виконання дипломної роботи – підвищення рівня кваліфікації автора шляхом обґрунтування, вдосконалення або розробки підходів до розв'язання конкретної, актуальної проблеми в галузі банківської діяльності; розвиток навичок дослідницької роботи; формування вміння розробляти напрямки удосконалення вирішення комплексу практичних питань, пов'язаних з проблемою, поставленою в роботі.

Процес підготовки дипломної роботи передбачає:

1) вибір теми роботи з урахуванням рекомендованої кафедрою банківської справи тематики та обґрунтування її актуальності;

2) постановку мети і конкретних завдань дослідження;

3) визначення об’єкта, предмета і методів дослідження;

4) узагальнення законодавчої бази, нормативно-правових та інструктивних матеріалів, інформації з літературних та інших джерел з досліджуваної теми;

5) розгляд теоретичних аспектів вирішення проблеми, поставленої в роботі;

6) збір практичного матеріалу з обраної теми та аналіз стану проблеми на його основі;

7) пошук і аналіз недоліків та резервів розвитку, обґрунтування методичних рекомендацій та практичних підходів, які повинні надати шляхи вирішення завдань, що поставлені в дипломній роботі;

8) формулювання висновків і оцінку одержаних результатів;

9) оформлення та захист дипломної роботи.

ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Виконання дипломної роботи розпочинається вибором теми та затвердженням її кафедрою банківської справи. Вибір теми вирішальним чином обумовлює результат дослідження. При обранні теми основними критеріями повинні бути актуальність, новизна і перспективність; наявність теоретичної бази; можливість виконання теми в даній установі банку; можливість отримання від впровадження результатів дослідження економічного ефекту.

Тематика дипломних робіт опрацьовується випускаючою кафедрою, виходячи із завдань, що випливають з програми підготовки бакалаврів з банківської справи, актуальності й можливості проведення науково-дослідної роботи з тих чи інших питань протягом часу, передбаченого навчальним планом.

З метою забезпечення відповідності тематики робіт сучасним вимогам конкретний перелік тем кожного року пере­глядається та затверджується кафедрою банківської справи. Список основних актуальних для сучасних умов тем для виконання досліджень подано в додатку В.

Для вибору теми дипломної роботи слухачі особисто подають заяву. Обрана тема погоджується та уточнюється з керівником, після чого слухачі розробляють план і календарний графік роботи, який має відповідати календарному графіку, затвердженому кафедрою банківської справи. Відповідно до теми для виконання роботи студенту видається завдання за встановленою формою (додаток Д).

 

Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака N.

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять. Другою сторінкою є завдання до дипломної роботи. На цій сторінці також не ставлять номер. Третьою сторінкою є анотація. На цій сторінці також не ставлять номер. Наступною сторінкою є зміст, який теж не нумерується. Якщо «ЗМІСТ» розміщується на двох сторінках, то друга сторінка також не повинна мати номер.

На першій сторінці «ВСТУПУ» номер аркуша не ставиться. На наступних сторін­ках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці, залишаючи праве поле 15 мм.

Нумерація розділів у дипломній роботі повинна бути наскрізною арабськими цифрами. Після номера розділу крапку не ставлять, а пи­шуть назву розділу великими літерами, наприклад:

 

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ БАНКУ

 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «1.2.» (третій підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку пишуть заголовок підрозділу, наприклад:

 

1.2. Депозитні та недепозитні операції банків з формування ресурсної бази

 

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці необхідно подавати в бакалаврській роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках дипломної роботи, включають до загальної нумера­ції сторінок.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: «Рис.1.2» (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назву і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в бакалаврській роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблицінумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (таблиця друга першого розділу). Якщо в роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку), слово «Таблиця» і її номер вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» (якщо це друга чи наступна частина), або «Закінчення табл.» (якщо таблиця займає більш ніж дві сторінки) і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2», «Закінчення табл. 1.2».

Формулив дипломній роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Приміткидо тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1. ...

2. ...

3. …

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.

 

Ілюстрації

Ілюстрації повинні мати змістовну назву, яку розміщують після номера ілюстрації. При необхідності ілюстрації доповнюють поясню­вальними даними (підрисунковий текст).

Відстань між останнім рядком попереднього тексту і ілюстрацією, між ілюстрацією і її назвою, між назвою ілюстрації і пояснювальними даними до неї, між назвою ілюстрації (або пояснювальними даними) і наступним текстом повинна дорівнювати 1 рядку. Підпис ілюстрації здійснюється з абзацного відступу.

Ілюстрації розміщують після посилання на них у тексті, наприклад: „ПриватБанк постійно розширює свою діяльність, про що свідчить динаміка основних фінансово-економічних показників (рис. 1.5)”.

 

 

Рис. 1.5. Динаміка активів, капіталу та фінансових результатів Приватбанку

 

Далі необхідно зробити висновки відносно динаміки показників, наведених на рис. 1.5. Не можна закінчувати розділ або підрозділ ілюстрацією.

 

Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць.

Приклад побудови таблиці:

 

Таблиця (номер)

Назва таблиці

 

Головка         Заголовки граф
                Підзаголовки граф
                 
                 
Рядки                
                 
                 
  Боковик (заголовки рядків) Графи (колонки)  

 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею симетрично до тексту. Назву таблиці і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки — з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеної роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною, усі графи частини першої нумерують арабськими цифрами. На другому аркуші після слів «Продовження табл. (номер)» повторюють нумерацію граф таблиці. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки.

Відстань між словом «Таблиця» і останнім рядком попереднього тексту повинна дорівнювати 1 рядку. Назва таблиці пишеться на наступному рядку. Відстань між назвою таблиці і головкою таблиці, а також між таблицею і наступним текстом повинна дорівнювати 1 рядку. Після головки таблиці на сторінці повинно бути розміщено не менше 2 рядків таблиці.

Розглянемо конкретний приклад побудови таблиці. Перш за все, в тексті робиться посилання на таблицю. Наприклад:

„Динаміка розрахованих коефіцієнтів наведена в табл. 2.10”.

 

Таблиця 2.10

Динаміка показників, що характеризують стан зобов’язань та капіталу ЗАТ „Приватбанк”

 

Показник 01.01. 2010 р. 01.01. 2011 р. 01.01. 2012 р.
Норматив адекватності регулятивного капіталу, % 10,28 11,93 11,75
Коефіцієнт співвідношення власного капіталу та залучених коштів 0,115 0,108 0,106
Норматив адекватності основного капіталу, % 6,53 7,06 6,95
Захищеність власного капіталу 2,10 2,51 3,51
Рентабельність власного капіталу, % 20,93 15,39 28,47
Мультиплікатор капіталу 9,71 10,27 10,43
Рівень поточних рахунків у пасивах, % 32,09 26,48 24,07
         
Продовження табл. 2.10    
Співвідношення зобов’язань і капіталу 8,71 9,27 9,43
Коефіцієнт рівня капіталу у пасивах, % 10,30 9,74 9,59
Коефіцієнт співвідношення кредитів і депозитів 0,84 1,03 1,00
Коефіцієнт максимального розміру отриманих міжбанківських кредитів, % 24,46 40,14 39,86
Максимальний розмір наданих міжбанківських кредитів, % 69,38 48,45 109,05

Формули

У дипломних роботах формули розміщують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються. Вище та нижче кожної формули повинно залишатися не менше однієї вільної строки. Номер формули вказують на рівні формули в дужках у крайньому правому положенні на рядку. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Наприклад:

„На наступному етапі визначається коефіцієнт конкордації W:

 

,
(2.4)

 

де – показник рівних оцінок,

– кількість експертів,

– напрямок дослідження.

Коефіцієнт конкордації може приймати значення в межах від 0 до 1 і визначається для кожного питання окремо. При повній погодженості думок експертів W =1.”

Перелік

Перелік, за необхідності, може бути наведений в межах пунктів чи підпунктів. Перед переліком ставиться двокрапка.

Перед кожною позицією переліку потрібно ставити арабські цифри або малі букви української абетки, або дефіс. Наприклад:

„Запропонована система показників відповідає наступним вимогам:

- придатність для економіко-статистичного і математичного аналізу;

- аналітичність, тобто здатність пояснювати причини явищ, відображуваних аналізованими показниками;

- коректність, тобто забезпечує потрібну для практичних цілей вірогідність досліджуваного об'єкта;

- прогностичність і динамічність, тобто придатність для відображення зміни процесу або явища в часі;

- однозначність, тобто при інтерпретації може допускатися тільки одне тлумачення.”

 

Посилання

При написанні дипломної роботи необхідно давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в роботі. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього. Посилатися слід на останні видання публіка­цій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: „Широкого поширення для проведення міжбанківського аналізу набули рейтингові методики [92, 129, 130, 190]”.

Посилання на ілюстрації дипломної роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад: «Як показано на рис.1.2 ...». Посилання на формули вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад: « ... у формулі (2.1)». На всі таблиці роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «... в табл. 1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказува­ти скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.2».

 

Список використаних джерел

 

Джерела треба розміщувати в списку у такому порядку:

Конституція України;

Закони України;

Укази Президента;

Постанови Верховної Ради України;

Постанови Кабінету Міністрів України;

інструкції та нормативні акти, видані міністерствами та іншими державними установами;

наукова, навчально-методична та спеціальна література (у тому числі газетні і журнальні статті), видана українською та російською мовами в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;

державні стандарти, СНіП;

література, видана іноземними мовами;

ресурси мережі Internet.

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел подано в додатку З.

 

Додатки

 

Додатки оформлюють як продовження дипломної роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи.

Перед додатками на чистому аркуші в центрі по середині великими літерами пишуть слово «ДОДАТКИ», на якому ставлять номер сторінки (його проставляють у «ЗМІСТІ»), а подальші додатки не нумерують.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. У правому верхньому куті над заголовком додатку малими літерами з першої великої пишеться слово «Додаток __» і велика літера, що позначає додаток. Заголовок додатка пишеться нижче слова “Додаток” малими літерами з першої великої симетрично до тексту.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: Додаток А, Додаток Б та ін. Один додаток позначається як додаток А.

Якщо додаток не вміщується на одній сторінці, його можна переносити на наступні, при цьому на другій у правому верхньому куті пишеться “Продовження додатка ____”, а якщо додаток займає більше, ніж три сторінки, на останній пишеться “Закінчення додатка ____”.

Якщо в роботі у якості додатків використовуються оригінали документів або їх копії, і при цьому місця для слова “Додаток” і його назви немає, то перед додатком можна розміщувати чисту сторінку, на якій посередині пишуть номер та назву додатка.

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1.) – перша формула додатка А.

Дипломна робота повинна бути акуратно переплетена і підписана як автором, так і керівником роботи від кафедри банківської справи, консультантами та завідуючим кафедри банківської справи.

Демонстраційний матеріал до захистудипломної роботи подається на аркушах формату А4 у кількості не менше 5 аркушів та у електронному вигляді презентації.

Графічна частина роботи виконується чорним чорнилом (допускається також використання чорних фломастерів, маркерів та світлого сірого тонування) у вигляді листів напівплакатного типу, до яких висуваються такі вимоги:

наявність загального заголовка аркуша – посередині великими літерами висотою 25 – 40 мм;

таблиці (графіки, діаграми) повинні бути розміщені нижче заголовка без назви „Таблиця” або „Рисунок”.

у правому нижньому куті аркуша повинна міститися інформація про автора та наукового керівника.

Демонстраційний матеріал до захисту вкладається у файли, скріплені пластиковою папкою у кількості не менше 5 примірників. Приклад оформлення демонстраційного матеріалу подано в додатку Л.

ДОДАТКИ

Додаток А

ДОВІДКА

 

Дана студенту Харківського національного економічного університету _____________________________________у тому, що його

(П.І.Б.)

дипломна робота на тему _____________________________________

(назва теми)

____________________________________________________________________________________

є актуальною в сучасних умовах для ____________________________

(назва організації)

 

 

Керівник

(організації, відділу) Місце для печатки ___________________

(П.І.Б.)

ДОВІДКА

 

Дана студенту Харківського національного економічного університету ________________________________________ у тому, що

(П.І.Б.)

висновки, пропозиції і рекомендації, що містяться у його дипломній роботі на тему _______________________________________________

(назва теми)

________________________________________________________________________

можуть бути використані в практичній діяльності __________________________­­­­­­­­­­­­­___________________________________

(назва організації)

 

 

Керівник

(організації, відділу) Місце для печатки ___________________

(П.І.Б.)

Додаток Б

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу студента 4 курсу фінансового факультету ХНЕУ

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізацією «Банківська справа» Кравченко Івана Олександровича на тему „Аналіз ефективності кредитної політики банку”

Актуальність теми даного дослідження обумовлена тим, що кредитні операції приносять банку найбільший прибуток, отже, підвищуючи якість управління ними, можна досягти більш високого фінансового результату.

Новизна. Дипломна робота має як теоретичну, так і практичну цінність. Дослідження спрямоване на обґрунтування рекомендацій щодо формування виваженої кредитної політики банку на основі управління його кредитним портфелем та розробки заходів з підвищення його ефективності.

Якість проведеного аналізу проблеми. Автор вміло узагальнює різні погляди на вирішення завдань, що розкривають мету дипломної роботи. Позитивним можна вважати те, що в роботі якісно виконана теоретична частина. Це дозволило сформулювати основи вирішення проблеми та обґрунтувати його порядок.

Практична цінність висновків та рекомендацій. У результаті використання запропонованого в роботі комплексного підходу до формування кредитного портфеля банку покращується процес формування ціни на кредитні ресурси. Методика комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника на основі дискримінантної моделі та визначення кредитного ризику сприяє покращанню якості кредитного портфеля банку.

Наявність недоліків. У якості недоліку можна назвати недостатнє відображення питань обліку операцій з врахування векселів, що також відносяться до кредитних операцій.

Загальний висновок. Проте дане зауваження не знижує цінності даної дипломної роботи. Вона відповідає вимогам, що пред’являються до таких робіт, рекомендується до захисту з оцінкою „десять”, і її автор заслуговує присвоєння кваліфікації „бакалавр” за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».

 

Рецензент: начальник

відділення №2

ХФ ВАТ „Укрексімбанк” _____________ ______________

(підпис, печатка) П.І.Б.

Додаток В

  Теми дипломних (випускних) робіт бакалавра з напряму підготовки «Фінанси і кредит»
   
Роль комерційних банків як фінансових посередників у ринковій економіці
Організація роздрібного банківського бізнесу
Формування портфеля банківських продуктів
Розробка та впровадження нових банківських продуктів
Організація роботи банків щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Забезпечення безпеки діяльності банку
Організація операцій банків на валютному ринку
Організація валютних операцій банків та технологія їх реалізації
Оптимізація структури витрат банку
Формування депозитної політики банку
Забезпечення дохідності операцій банку
Оптимізація структури доходів і витрат банку
Організація електронного банкінгу в Україні
Формування капітальної бази банку
Організація розрахунково-касової роботи банку
Формування кредитної політики банку
Забезпечення ефективного функціонування ринку міжбанківських кредитів
Організація роботи банків з проблемними кредитами
Оцінювання якості кредитного портфеля банку
Організація моніторингу клієнтів у системі управління кредитними ризиками
Забезпечення захисту інтересів банку в процесі кредитування
Регулювання заставних відносин в банківській діяльності
Організація кредитного обслуговування клієнтів банку
Аналіз та оцінка кредитоспроможності клієнтів банку
Організація та аналіз процесу банківського кредитування
Розробка методичного забезпечення оцінювання кредитоспроможності позичальників банку
Організація та аналіз лізингових операцій банку
Забезпечення ліквідності та платоспроможності банку
Формування методичного забезпечення аналізу ліквідності та платоспроможності банку
Удосконалення системи валютного контролю в Україні
Формування механізму грошово-кредитної політики Національного банку України
Удосконалення інструментів регулювання банківського сектору
Забезпечення стабільності банківської системи

Продовження додатка В

 

Організація функціонування ринку банківських послуг в Україні
Організація міжнародної діяльності Національного банку України
Організація і регулювання готівкового обігу в Україні
Організація і оцінка ефективності функціонування ринку іпотечного кредитування
Організація функціонування системи гарантування вкладів громадян України
Аналіз розвитку ринку банківських послуг в Харківському регіоні
Механізм взаємодії складових національної системи масових електронних платежів
Забезпечення валютного контролю в системі фінансових відносин
Формування валютної політики комерційних банків
Регулювання діяльності фінансово-кредитних установ в Україні
Організація та регулювання платіжної системи України
Організація роботи Національного банку України з проблемними банками
Організація та аналіз емісійно-касової роботи установ НБУ
Оцінка впливу грошово-кредитної політики на діяльність банків
Законодавчо-нормативне забезпечення діяльності банків України
Організація безготівкових розрахунків в банках України
Реалізація функцій комерційних банків та їх вплив на структуру грошово-кредитної системи країни
Організація операцій з банківськими металами
Формування облікової політики банку
Організація обліку операцій банку з цінними паперами
Організація обліку кредитних операцій банку
Забезпечення облікової роботи банку
Організація обліку депозитних операцій банку
Формування фінансової звітності банками України
Організація обслуговування приватних клієнтів банку
Організація обслуговування корпоративних клієнтів банку
Формування оптимальної організаційної структури банку
Оптимізація структури пасивних операцій банку
Оптимізація структури активних операцій банку
Організація та аналіз операцій банків з використанням платіжних карток
Організація бізнес-планування в банку
Забезпечення прибутковості діяльності банку
Аналіз фінансових результатів діяльності банку
Організація проектного банківського фінансування
Формування процентної політики банку
Рейтингове оцінювання діяльності банків

Продовження додатка В

 

Формування ресурсного потенціалу банку
Аналіз ефективності використання ресурсів банку
Мінімізація процентних ризиків банку
Мінімізація валютних ризиків банку
Мінімізація кредитних ризиків банку
Організація та аналіз факторингових операцій банку
Формування системи аналізу фінансового стану банку
Оцінка та оптимізація фінансового стану банку
Формування системи оцінювання діяльності банку
Організація роботи банків з векселями
Оцінка діяльності банку на ринку цінних паперів
Організація банківського довірчого управління портфелем цінних паперів
Аналіз та оцінювання ризиків при здійсненні операцій банків з цінними паперами
Формування інвестиційного портфеля банку
Організація та аналіз ведення реєстру власників іменних цінних паперів
Організація та аналіз лізингових операцій банку
Оптимізація портфеля банківських продуктів
Оцінка ефективності формування ресурсів банку

 

Додаток Д

ЗАВДАННЯ

ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

_____________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________________________________________________

(тема дипломної роботи)

 

Тему дипломної роботи затверджено наказом ректора

№ _______ від “_______” ____________________ 2012 р.

 

Календарний план виконання дипломної роботи і терміни подання розділів науковому керівникові

Найменування етапів роботи Термін виконання
Теоретична частина  
Аналітична частина  
Проектна частина  
Дипломна робота у цілому  

Завдання підготував

науковий керівник _________________________________________

(підпис)

Завдання одержав

студент __________________________________________

(підпис)

Продовження додатка Д

УВАГА!!! Це зворотній бік одного аркуша паперу

Консультанти дипломної роботи

 

Розділ Консультанти Підпис, дата
завдання видано завдання прийнято
  з технологічної частини        
  з охорони праці          

 

НОРМО-КОНТРОЛЬ ( студент проходить особисто перед допуском до захисту):

1. Відповідність структури дипломної роботи.

2. Оформлення роботи.

3. Наявність відгуку керівника, рецензії та 2 довідок.

4. Наявність демонстраційного матеріалу (друкований та електронний варіанти).

5. Надання електронного варіанту роботи (на диску CD або DVD) для

перевірки на приналежність авторських прав (надається лаборанту кафедри)

  ____________________________ (підпис лаборанта кафедри)

Відповідальний викладач кафедри: __________­­____________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­________

(підпис) (науковий ступінь, вчене звання, П. І. Б.)

Додаток Ж

Додаток З

Додаток И

Додаток К

План складання фінансово-економічної характеристики банку

1. Юридична повна та скорочена назви.

2. Дата реєстрації в НБУ (в додатках слід навести копію свідоцтва про реєстрацію).

3. Характеристика організаційно-правової форми діяльності, склад та функції керуючих органів банку.

4. Опис управління банком, схема організаційної структури.

5. Склад акціонерів банку з вказівкою частки акцій, якими володіє кожний акціонер.

6. Місія, стратегічна мета, тактичні цілі банку.

7. Ліцензії, якими володіє банк та перелік операцій, які може виконувати (в додатках слід навести копію всіх ліцензій та дозволів банку).

8. Історична довідка: опис ключових подій з дати заснування банку (не більше 3-х сторінок тексту).

9. Основні показники діяльності банку за 5 останніх років, обов’язково серед них:

¾ Активи, тис. грн.

¾ Кредитний портфель, тис. грн.

¾ Зобов’язання, тис. грн.

¾ Кошти юридичних осіб, тис грн.

¾ Кошти фізичних осіб, тис. грн.

¾ Власний капітал, тис. грн.

¾ Чистий прибуток, тис. грн.

¾ Чисельність персоналу

¾ Кількість філій та відділень

¾ Рентабельність капіталу, %

¾ Рентабельність активів, %

¾ Співвідношення операційних витрат і операційних доходів.

Додаток Л

Демонстраційний матеріал

До дипломної роботи

Харків – 2012

Продовження додатка Л

Продовження додатка Л

Продовження додатка Л

Продовження додатка Л

Продовження додатка Л

ЗМІСТ

Загальні положення
Послідовність підготовки дипломної роботи
Вибір теми дипломної роботи
Керівництво підготовкою дипломних робіт
Вимоги до змісту дипломної роботи
Структура основної частини бакалаврської роботи
Вимоги до оформлення дипломної роботи
Порядок захисту дипломних робіт
Додатки
   
   
   

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

 

Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

спеціалізації «Банківська справа» денної форми навчання

 

 

Укладачі: Колодізєв Олег Миколайович

Лебідь Олеся Вікторівна

Тисячна Юнна Сергіївна

 

Відповідальний за випуск Колодізєв О. М.

 

Редактор

 

Коректор

 

 

План 2012 р. поз. № 109

Підп. до друку Формат 60х90 1/16. Папір Multi Copi. Друк Riso.

Ум.-друк. арк. Обл. вид. арк. Тираж прим. Зам. №

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи Дк № 481 від 13.06.2001 р.

Видавець і виготівник – видавництво ХНЕУ, 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9а

 
 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...