Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Облік короткострокових та довгострокових позик.

Бухгалтерський облік має забезпечити своєчасне і правильне складання й подання банку документації, необхідної для одержання кредитів, контроль за цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів, інформацію про ефективність залучення кредитних коштів, яка необхідна для прийняття правильних управлінських рішень.

Облік короткострокових кредитів ведуть на рахунку 60 "Короткострокові позики". Це пасивний рахунок, за дебетом якого відображають погашення кредиту, а за кредитом - одержання. Аналітичний облік ведуть за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позички) окремо та строками їх погашення.

Рахунок 60 має шість субрахунків:

- 601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті";

- 602 "Короткострокові кредити банків в іноземній валюті";

- 603 "Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті";

- 604 "Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті";

- 605 "Прострочені позики в національній валюті";

- 606 "Прострочені позики в іноземній валюті".

При одержанні короткострокових кредитів банків роблять записи на кредит рахунку 60 і дебет рахунків 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 64 "Розрахунки за податками й платежами", 65 "Розрахунки за страхуванням", 68 "Розрахунки за іншими операціями" та ін.

Переведення короткострокових кредитів банків у відстрочені кредити відображають записом: дебет субрахунків 601, 602 і кредит субрахунків 603, 604.

Переведення відстрочених короткострокових кредитів у прострочені записують за дебетом субрахунків 603, 604 і за кредитом субрахунків 605,606.

Сплачені відсотки за користування короткостроковими кредитами не включають у виробничу собівартість продукції, а відносять на фінансові витрати, тобто записують в дебет субрахунку 951 "Відсотки за кредит" з кредиту рахунку 31.

Відсотки за кредит можна обліковувати одним із двох способів (табл. 4.6):

1) заборгованість за відсотками відображається у складі заборгованості за отриманими кредитами;

2) заборгованість за відсотками обліковується окремо від суми отриманого кредиту.

Погашення заборгованості за короткостроковими кредитами здійснюють з поточного рахунку підприємства: дебет рахунку 60, кредит рахунку 31 "Рахунки в банках".

Підприємствам установ банків надають довгострокові кредити для будівництва виробничих і культурно-побутових об'єктів, придбання техніки та на інші потреби. Для одержання довгострокового кредиту в банк подаються кошториси на будівництво, розрахунки, які підтверджують доцільність кредитів і гарантії їх погашення.

Довгостроковий кредит, як правило, видають під конкретний об'єкт будівництва або реконструкції, що дає змогу контролювати використання коштів за призначенням.

Таблиця 4.6. Облік відсотків за кредити

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
дебет кредит
Перший спосіб
Нараховано відсотки на основну суму банківського кредиту 951 "Відсотки за кредит" 501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті", 601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті"
Списано відсотки з поточного рахунку 501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті", 601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті" 311 "Поточні рахунки в національній валюті"
Другий спосіб
Нараховано відсотки на основну суму банківського кредиту 951 "Відсотки за кредит" 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"
Списано відсотки 3 поточного рахунку 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими залученими позиковими коштами в інших осіб, які не є поточним зобов'язанням, ведеться на рахунку 50 "Довгострокові позики".

Це пасивний рахунок. За кредитом його відображаються суми одержаних довгострокових позик, а також переведення короткострокових (відстрочених) позик в довгострокові, за дебетом - погашення заборгованості за ними та переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями (табл. 4.7).

Таблиця 4.7. Записи на рахунках з обліку довгострокових позик банків

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
дебет кредит
Отримано довгострокову позику на поточний рахунок 31"Рахунки в банках" 50 "Довгострокові позики"
Оплачено постачальникам і підрядникам за рахунок довгострокової позики 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 50 "Довгострокові позики"
Нараховано відсотки за користування позиками 95 "Фінансові витрати" 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"
Сплачено відсотки за користування позиками 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" 31"Рахунки в банках"
3 поточного рахунку погашено заборгованість за довгостроковою позикою 50 "Довгострокові позики" 31 "Рахунки в банках"
Відстрочені довгострокові кредити банків 501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті" 503 "Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті"
Переоформлено короткостроковий кредит на довгостроковий 601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті" 501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті"
Переоформлено довгостроковий кредит на короткостроковий 501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті" 601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті"

Рахунок 50 має шість субрахунків:

- 501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті";

- 502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті";

- 503 "Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті";

- 504 "Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті";

- 505 "Інші довгострокові позики в національній валюті";

- 506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті".

На субрахунках 501,502 відображаються суми довгострокової заборгованості банкам за наданий кредит; на субрахунках 503, 504 - за кредит, строк погашення якого відстрочено; на субрахунках 505, 506 - заборгованість щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків).

Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками погашення кредиту (позик).

За відсутності власних коштів для розрахунків підприємства України використовують кредити в іноземній валюті. Кредити можуть бути отримані в комерційних банках України, а також від нерезидентів. Для одержання кредиту в банк подається заява та документи, що підтверджують обґрунтованість отримання кредиту та фінансовий стан підприємства.

Кредити, позики в іноземній валюті, у тому числі поворотну фінансову допомогу в іноземній валюті, від нерезидентів можуть одержувати резиденти України для використання їх за цільовим призначенням, визначеним договором. Кредити одержують лише в безготівковій формі.

Резиденти-позичальники залучають кредити від нерезидентів через уповноважені банки України (підрозділи банків), які надали згоду на обслуговування операцій за договором.

Облік кредитів, одержаних в іноземній валюті, ведуть на окремих субрахунках до рахунків 50 "Довгострокові позики" і 60 "Короткострокові позики".

За основною сумою кредиту та за відсотками на дату балансу та на дату здійснення розрахунків відображають курсові різниці:

а) при збільшенні валютного курсу - кредит субрахунків 502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті", 602 "Короткострокові кредити банків в іноземній валюті" і дебет субрахунку 974 "Втрати від неопераційних курсових різниць";

б) при зменшенні валютного курсу - дебет субрахунків 502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті", 602 "Короткострокові кредити банків в іноземній валюті" і кредит субрахунку 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці".

Операції в іноземній валюті відображають у валюті розрахунків і у валюті звітності (у гривнях). Заборгованості за позиками і за відсотками є монетарними статтями, за якими потрібно відображати курсові різниці.

Довгострокова заборгованість, яка підлягає погашенню у звітному періоді, переводиться на поточну заборгованість: дебет рахунків 51 "Довгострокові векселі видані", 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями", 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" і кредит рахунку 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями". При погашенні такої заборгованості: дебет рахунку 61 і кредит рахунків 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках".

Узагальнення інформації з обліку кредитів здійснюється в журналі № 2, а в сільськогосподарських підприємствах - в журналі-ордері № 2 с.г.

Стан розрахунків за поточними зобов'язаннями, переведеними зі складу довгострокових, при настанні строку погашення протягом 12 місяців з дати балансу, обліковують на рахунку 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями".

Рахунок 61 має два субрахунки:

- 611 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті";

- 612 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті".

За кредитом рахунку 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" відображається та частина довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу, за дебетом - погашення поточної заборгованості, її списання тощо. Запис у кредит рахунку 61 робиться в кореспонденції з рахунками за обліком довгострокових зобов'язань (рахунки 50, 51,52, 53, 55). В дебет рахунку 61 записують з кредита рахунків 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках" - при погашенні зобов'язань грошима; рахунків 37, 60, 62, 71 - при погашенні з інших джерел. Аналітичний облік ведеться за кредиторами та видами заборгованості.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...