Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ТВОРУ ЯК ОБЄКТА АВТОРСЬКОГО ТВОРУ.
Об’єктами авторського права є твори науки, літератури чи мистецтва, виражені у будь-який об’єктивній формі. Юридична література пропонує чимало наукових визначень твору, але найбільшого вираження отримало визначення, сформульоване В. Серебровським: ”Твір — це сукупність ідей, думок і образів, які отримали внаслідок творчої діяльності автора свій вираз, доступний чуттєвому сприйняттю у конкретній формі, що надає можливість відтворення” Завжди важливо розрізняти власне твір, який є нематеріальним явищем, і форму його втілення, тобто саму річ, що є матеріальним носієм твору. Отже, творами є не матеріальні речі, а творча думка, котра набула в них об’єктивної реальності. Але твір як результат творчої діяльності автора стає об’єктом авторського права лише за умови, що він виражений у будь-який об’єктивної формі: письмовій, усній, звуко- або відеозаписі, зображення, об’ємно-просторовій формі тощо. Інакше кажучи, твір повинен існувати у відокремленій від особи автора формі, котра набула самостійного існування.

Твір науки, літератури і мистецтва визнається об’єктом авторського права, якщо він відповідає двом умовам:має творчий характер (є новим та оригінальним, результатом особистої творчої діяльності людини, яка створила твір; не вважається об’єктом авторського права запозичення твору іншої особи); має об’єктивну форму вираження (твір повинен міститися у певному джерелі, придатному для сприйняття, наприклад, викладений письмово, виголошений усно, записаний за допомогою електронно-цифрових знаків тощо; не вважаються об’єктами правової охорони авторського права будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, якщо вони не мають зовнішньої форми виразу).

Також ознакми є новизна і пріоритетність. Про оригінальність йдеться в ст. 10,11 ЗУ про АП і СП, однак цю ознаку не слід виділяти адже вона входить в поняття творчості. Не вважається об'єктом авторського права суто технічна робота (наприклад, передрук).

ВИДИ ОБЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА.

Ознаки об’єкта авторського права: 1) мають нематеріальний характер (природний);

2) має бути визначений як такий в законі; 3) є результатом творчої інтелектуальної діяльності людини. У ст. 8 ЗУ про АП і СП пропонується перелік об'єктів авторського права.: літературні письмові твори; усні твори у вигляді виступів, лекцій, промов, проповідей; музичні і музично-драматичні твори, у тому числі хореографічного характеру; аудіовізуальні твори, твори образотворчого мистецтва, архітектури, фотографії і твори прикладного мистецтва, ілюстрації, карти, плани, ескізи, пластичні твори, сучасні обробки творів, пере-кладів, аранжування та інші переробки творів, збірники творів, бази даних, комп'ютерні програми тощо Відп до ЦКУ об’єкти поділ на : 1) літ-ні та художні твори (лекції, твори арх.-ри, переклади..); 2)комп’ютерні програми 3) компіляції данних ; 4) інші твори. Літературні твори в залежності від форми їх вираження поділяються на письмові й усні. Самостійним видом об'єктів авторського права, але в письмовій формі, є різноманітні карти і технічні креслення тощо Картина, повість, Інший твір може подобатися чи не подобатися широкому загалу або окремим фахівцям, але це не позбавляє твір правової охорони.Охороні підлягають всі твори як оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо). 

ОБ’ЄКТИ, ЩО НЕ ОХОРОНЯЮТЬСЯ АВТОРСЬКИМ ПРАВОМ.

Не є об'єктом авторського права: а) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації; б) твори народної творчості (фольклор);в) видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади; г) державні символи України, державні нагороди; символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та організацій; д) грошові знаки; е) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду). Проекти офіційних символів і знаків, зазначених у пунктах "г" і "д", до їх офіційного затвердження розглядаються як твори і охороняються відповідно до цього Закону. Згідно із ЗЗУ про АП та СП правова охорона не поширюється на ідеї, процедури, методи, процеси, концесії.

 

СУБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА.

Одним з основних учасників відносин в галузі авторського права є творець автор твору.Автором завжди є фізична особа. Це може бути громадянин України, особа без громадянс­тва або іноземець. фізична особа — творець є первинним суб'єктом авторського права. За відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). Суб'єктами авторського права є також інші фізичні та юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону.Але авторські права можуть мати також інші особи — правонаступники. До них належать спадкоємці помер­лого, особи, яким передано авторські майнові права на підставі договору. Авторське право правонаступників є похідним. За авторами та іншими суб'єктами авторського права визнається авторське право на твори 1)вперше випущені на території України 2)не випущені, але знаходяться на території україни 3)знаходяться на території іноземної держави, але їх авторами є громадяни україни,або особи,які постійно проживають на території україни Крім авторів, суб’єктами можуть бути роботодавці, якщо автор твору працює за умовами трудового договору, але роботодавець буде мати право лище на майнові права.

 

СПІВАВТОРСТВО, ВИДИ.

Для співавторства необхідні певні умови: по-перше, твір має бути створений творчою працею двох і більше осіб; по-друге, твір має бути самостійним об’єктом авторського права; по-третє, має бути укладена угода про співпрацю над твором.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09; просмотров: 554

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...