Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ.
Автор або особа, яка має авторські права або будь-яку виключну правомочність на твір у будь-який час протягом терміну охорони авторського права може його зареєструвати в офіційних державних реєстрах. Реєстрація здійснюється у встановленому Держ деп ІВ Міністерства освіти і науки України. Про реєстрацію прав автора видається свідоцтво. Особа, яка володіє матеріальним об'єктом, в якому виражений твір, не може перешкоджати особі, яка має авторське право, у реєстрації. Державна реєстрація здійснюється відповідно до Закону України "Про авторське право і СП" і Постанови КМУ Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір. Заявка на реєстрацію авторського права авторів на твір повинна містити:a) заяву, викладену українською мовою, що складається за встановленою формою; b) примірник твору; c) документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору (за наявності); d) документ або копію документа про сплату збору. Розгляд заявки і прийняття рішення про реєстрацію авторського права на твір або про відмову в реєстрації здійснюється протягом місяця від дати надходження правильно оформлених документів заявки. Заявник у тримісячний термін від дати одержання рішення про реєстрацію авторського права на твір повинен подати документ про сплату збору за оформлення і видачу свідоцтва. На підставі цього заносяться до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. Видача свідоцтва здійснюється Державним департаментом у місячний строк від дати реєстрації.

 

22) ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА АВТОРА ТВОРУ.

Автору згідно із ЗУ про А і АП належать немайнові і майнові прана, пов'язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва.

Автору твору належать особисті немайнові права, встановлені статтею 423 ЦК, а також право: 1) вимагати зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору, якщо це практично можливо;До ОНМ прав належить право автора на ім'я. Зміст цього права полягає в тому, що автор може: зазпачити своє ім'я в творі. Якщо це книга, то ім'я автора зазначається на титульній сторінці. Водночас не у всіх творах є можливість зазначити ім'я автора. Наприклад, безпосередньо па скульптурі або архітектурній формі. Але в такому випадку автор може отримати свідоцтво про реєстрацію твору із зазначенням свого імені (мається па увазі прізвище, ім'я, по батькові). 2) забороняти зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору;3) обирати псевдонім у зв'язку з використанням твору;

4) на недоторканність твору - що автор має право протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому посяганню па твір, яке може за шкодити честі і репутації автора При опублікуванні твору, його виконані чи використанні іншими особами не можна без згоди автора скорочувати, літературний твір, вносити зміни в сюжет, супроводжувати твір ілюстраціями, передмовами, післямовами. Навіть дизайн і колір обкладинки літературного твору слід погоджувати з автором. Крім автора, цим ОНМ правом можуть володіти інші суб'єкти авторського права: правонаступники автора, інші суб'єкти АП можуть мати певні ОНМ. Вони не мають права авторства на твір, але можуть контролювати, наприклад, недоторканність твору, протидіяти спробам інших осіб внести зміни до сюжету, спотворити зміст твору, присвоїти авторство. Автор мас право на оприлюднення твору. ОНМ права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам.Автору твору належать ОНМ по ст. 423 ЦК:1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права ІВ; 2) право перешкоджати будь-якому посяганню на право ІВ, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права ІВ; 3) інші особисті немайнові права ІВ, встановлені законом.

 

МАЙНОВІ АВТОРСЬКІ ПРАВА.

ЦК України майновими правами ІВ на твір визначає:1. право на використання твору Використанням твору є: 1)опублікування (випуск у світ);2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;3) переклад; 4)переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни; 5) включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо; 6) публічне виконання; 7) продаж, передання в найм (оренду) тощо; 8) імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо.; 2. виключне право дозволяти використання твору; 3.право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання; 4. інші майнові права ІВ, встановлені законом. Принципове положення ЦКУ та ЗУ про АП і СП - будь-який твір може бути використаний лише з дозволу автора і за зумовлену договором винагороду.Зміст права на винагороду полягає в тому, що автору твору надається забезпечена законом можливість вимагати виплати винагороди за будь-яке використання його твору. Але це право не поширюється на визначені законом випадки так званого вільного використання твору. Одним з майнових прав, які належать до використання твору є право на його опублікування.Твір вважається опублікованим (випущеним в світ), якщо він будь-яким способом повідомлений невизначеному колу осіб, у тому числі виданий, публічно виконаний, публічно показаний, переданий по радіо чи телебаченню, відображений у загальнодоступних електронних системах інформації. Законом передбачено обмеження лише в тих випадках, якщо твір порушує права людини на таємницю її особистого і сімейного життя, завдає шкоди, громадському порядку, здоров'ю та моральності населення. ЗУ про АП і СП передбачає право особи, яка має авторське право, на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами, вона може надати дозвіл на публічне сповіщення творів, а також публічну демонстрацію і публічний показ. Законодавством не встановлено вичерпного переліку майнових прав, отож ним можуть бути передбачені також інші майнові права.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09; просмотров: 387

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...