Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Випадки вільного використання творів в авторському праві.
Без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається: 1)використання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів в обсязі, виправданому поставленою метою, в тому числі цитування статей з газет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зумовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером твору, до якого цитати включаються; вільне використання цитат у формі коротких уривків з виступів і творів,включених до фонограми (відеограми) або програми мовлення; 2)використання літературних і художніх творів в обсязі, виправданому поставленою метою, як ілюстрацій у виданнях, передачах мовлення, звукозаписах чи відеозаписах навчального характеру;3)відтворення у пресі, публічне виконання чи публічне сповіщення попередньо опублікованих у газетах або журналах статей з поточних економічних, політичних, релігійних та соціальних питань чи публічно сповіщених творів такого ж самого характеру у випадках, коли право на таке відтворення, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення спеціально не заборонено автором;4)відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення творів, побачених або почутих під час перебігу таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою;5)відтворення у каталогах творів, виставлених на доступних публіці виставках, аукціонах, ярмарках або у колекціях для висвітлення зазначених заходів, без використання цих каталогів у комерційних цілях; 6) видання випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих; 7) відтворення творів для судового і адміністративного провадження в обсязі, виправданому цією метою; 8) публічне виконання музичних творів під час офіційних і релігійних церемоній, а також похоронів в обсязі, виправданому характером таких церемоній;9) відтворення з інформаційною метою у газетах та інших періодичних виданнях, передача в ефір або інше публічне сповіщення публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів у обсязі, виправданому поставленою метою.

 

СТРОК ДІЇ МАЙНОВИХ АВТОРСЬКИХ ПРАВ, ПРАВОВІ НАСЛІДКИ СПЛИВУ.

Майнові права автора мають визначений законом строк дії — вони діють протягом життя автора та 70 років після його смерті, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього зі співавторів, крім випадків, передбачених законом.Особливості щодо строків дії майнових прав автора встановлено для творів, оприлюднених анонімно або під псев­донімом. У таких випадках строк дії майнових авторських прав закінчується через 70 років після того, як твір було оприлюд­нено. Якщо авторство твору, оприлюдненого анонімно або під псевдонімом, розкривається не пізніше ніж через 70 років після оприлюднення твору, строк дії майнових прав автора закінчуєть­ся через 70 років після його смерті. Можливі випадки, коди твір публікується частинами, строк дії майнових прав автора виз­начається у таких випадках окремо для кожної оприлюдненої частини твору. Майнові права на твір, вперше опублікований протягом ЗО років після смерті автора, діють протягом 70 років від дати його правомірного опублікування. Будь-яка особа, яка після закін­чення строку охорони авторського права щодо неоприлюдненого твору вперше його оприлюднює, користується захистом, що є рівноцінним захисту майнових прав автора. Строк охорони цих прав становить 25 років від часу, коли твір був оприлюднений вперше. 

26)КОЛЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОРСЬКИМИ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ.

Суб’єкти АП і СП можуть управляти своїми правами: через ОКУ. ОКУ після її державної реєстрації зобов’язана протягом 30 днів стати на облік в Установі. ОКУ діють на основі статутів, одержаних від суб’єктів авторського права. ОКУ не мають права займатися комерційною діяльністю чи використовувати будь-яким способом об’єкти авторського права, доручених їм для управління. Повноваження на колективне управління майновими правами передаються ОКУ авторами та іншими суб’єктами авторського права на основі договорів,у пмсьмовій формі.

Функції:а) погоджувати з особами, які використовують об’єкти авторського права розмір винагороди під час укладання договору; б) укладати договори про використання прав, переданих в управління.; в) збирати, розподіляти і виплачувати зібрану винагороду за використання об’єктів авторського права суб’єктам авторського права правами яких вони управляють г) вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством, необхідні для захисту прав, управління якими здійснює організація.

 

ПОНЯТТЯ ТА ДЖЕРЕЛА СП.

Охорона СП здійснюється відповідно до У "Про АП і СП". Суб'єктів авторського права і СП об'єднує дух творчої діяльності. Правовий аспект взаємовідносин полягає в тому, що грунтом для виникнення СП є твір автора, який може бути певним шляхом розповсюджений. Носіями СП є диригент та музиканти, які виконують музичний твір композитора, студія звукозапису, яка вперше здійснила запис компактного диску виконавця, телекомпанія, яка транслює свої програми. Розділ III вищезгаданого закону забезпечує правову охорону СП виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення. СП — це права виконавців на результати творчої діяльності, а також права виробників фонограм та організацій мовлення щодо використання творів науки, літератури і мистецтва, які охороняються авторським правом.

Римська конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм, та організацій мовлення; Угода про заснування Всесвітньої організації ІВ; Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм; КУ, ЦКУ, ГКУ, Закон України “Про авторське право і СП”, Закон України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фонограм”; Закон України “Про телебачення і радіомовлення”; “Про кінематографію”/

28)ОбЄКТИ СП.

Об'єктами СП є: 1) виконаннялітературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів; (співає, танцює або іншим способом виконує твори літератури)2)фонограми (звукозапис на відповідному носії (магнітній стрічці чи магнітному диску, грамофонній платівці, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких звуків, крім звуків у формі запису, що входить до аудіовізуального твору 3)відеограми ( відеозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску)4) програми (передачі)організацій мовлення ( це організація ефірного мовлення чи організація кабельного мовлення(передачі).

29) СУБЄКТИ СП.

Суб'єктами суміжних прав є виконавці, виробники фонограм, відеограм та організації мовлення. Виконавцями вважаються співаки, актори, музиканти, диригенти, танцюристи та інші особи, які виконують твори літератури або мистецтва. суб'єктами суміжних прав можуть бути також інші особи, які набули таких прав відповідно до договору чи закону. ЇХ можна поділити на первинних суб'єктів суміжних прав (акторів, музикантів, танцюристів тощо) та виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення. За відсутності доказів іншого виконавцем, виробником фонограми, відеограми, програми (передачі) організації мовлення вважається

особа, ім'я (найменування) якої зазначено відповідно у фонограмі, відеограмі, їх примірниках чи на упаковці, а також під час передачі організації мовлення та осіб, які набули відповідних прав на підставі договору чи закону.До, таких, осіб належать спадкоємці, інші правонаступники.(вторинні суб’єкти). Виконавці здійснюють свої права за умови дотримання ними прав авторів виконуваних творів та інших суб'єктів авторського права. Виробникифонограм, виробники відеограм повинні дотримуватися прав суб'єктів авторського права і виконавців. Організації мовленняповинні дотримуватися прав суб'єктів авторського права, виконавців, виробників фонограм (відеограм).

 

30)ВИНИКНЕННЯ СУБЄКТИВНИХ СП.

СП виникає внаслідок факту виконання твору, виробництва фонограми, виробництва відеограми, оприлюднення передачі організації мовлення. Для виникнення і здійснення СП не вимагається виконання будь-яких формальностей. Виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми для сповіщення про свої СП на фонограмах, відеограмах і всіх їх примірниках, що розповсюджуються серед публіки на законних підставах, або їх упаковках можуть використовувати знак охорони СП. Цей знак складається з таких елементів: латинська літера “P”, обведена колом, — (зображення знака не наводиться); імена (назви) осіб, які мають щодо цих фонограм (відеограм)СП; рік першої публікації фонограми (відеограми).

 

31)ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ВИКОНАВЦІВ.

Права суб'єктів АП і СП поділяються па майнові та особисті немайнові. Виконавцю належать такі немайнові права: 1) вимагати визнання того що він є виконавцем твору. 2) вимагати, щоб його ім’я або псевдонім, зазначалися чи повідомлялися у зв’язку з кожним його виступом, записом, виконанням при можливості. 3)вимагати забезпечення належної якості запису його виконання і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій суттєвій зміні, що може завдати шкоди його честі і репутації Право на імя –право авторства, псевдонім ,не вказувати ім’я. Виробник фонограми, виробник відеограми має право зазначати своє ім'я (назву) на кожному носії запису або його упаковці поряд із зазначенням авторів, виконавців і назв творів, вимагати його згадування у процесі використання фонограми (відеограми). Організація мовлення має право вимагати згадування своєї назви у зв'язку із записом, відтворенням, розповсюдженням своєї передачі і публічним повторним сповіщенням її іншою організацією мовлення.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09; просмотров: 786

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...