Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


МАЙНОВІ ПРАВА І.В на виконання фонограми, відеограми.
Майновими правами інтелектуальної власності на об'єкт СП є: 1) право на використання об'єкта СП; 2) виключне право дозволяти використання об'єкта СП; 3) право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта СП, у тому числі забороняти таке використання; 4)інші майнові права ІВ, встановлені законом. Майнові права ІВ на об'єкт СП належать відповідно виконавцеві, виробнику фонограми, виробнику відеограми чи організації мовлення, якщо інше не встановлено договором чи законом. Використанням виконання є: 1) доведення виконання до відома публіки під час його здійснення; 2) записування(фіксування)виконання під час його здійснення, якщо таке записування дає можливість сприйняття, відтворення та передачі виконання за допомогою технічних засобів; 3) пряме чи опосередковане відтворення запису виконання будь-яким способом та у будь-якій формі; 4) продаж та інше відчуження оригіналу чи примірника запису виконання; 5) оренда оригіналу чи примірника запису виконання; 6) забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої особи до записаного виконання з місця та в час, обраних нею. Використанням фонограми, відеограми є: 1) пряме або опосередковане відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі відеограми, фонограми; 2) продаж та інше відчуження оригіналу чи примірника фонограми, відеограми; 3) оренда оригіналу чи примірника фонограми, відеограми; 4) забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої особи до фонограми, відеограми з місця та в час, обраних нею. Використанням передачі (програми) організації мовлення є: 1) здійснення (трансляція, ретрансляція) передачі (програми) організації мовлення; 2) записування (фіксування) передачі (програми) організації мовлення, якщо таке записування дає можливість сприйняття, відтворення та здійснення її за допомогою технічних засобів; 3) відтворення запису передачі (програми) організації мовлення; 4) представлення передачі (програми) організації мовлення публіці у місці, де встановлено вхідну плату.

 

33)ВИПАДКИ ВІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБЄКТІВ СП.

Закон України «Про авторське право і СП»- вста­новлює певні обмеження щодо майнових прав виконавців, ви­робників фонограм, відеограм, організацій мовлення. Зокрема, допускає використання виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення, їх фіксацію, відтворення і доведення до загального відома без згоди виконавців, виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення, якщо:а) відтворення зазначених об'єктів здійснюється виключно з метою навчання чи наукових досліджень;б) право на відтворення не поширюється на експорт відтво­рених примірників фонограм, відеограм, програм мовлення за межі митної території України;в)за суб'єктами СП зберігається право на спра­ведливу винагороду з урахуванням кількості відтворених примірників.34)СТРОКИ ДІЇ МАЙНОВИХ СП.

Майнові права суб'єктів суміжних прав охороняються протягом визначеного в законодавстві терміну. Так, майнові права виконавців охороняються протягом 50 років від дати першого запису виконання,, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком здійснення першого запису

виконання, а за відсутності такого запису - з 1 січня року, наступного за роком здійснення виконання. а їхні особисті нсмайнові права — безстрокові. Права виробників фонограм і відеограмохороняються протягом 50 років від першого опублікування фонограми (відеограми) або їх першого запису, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її опублікування, а за відсутності такого опублікування протягом п'ятдесяти років від дати її вироблення - з 1 січня року, наступного за роком вироблення фонограми, відеограми. Права організацій мовленняохороняються протягом 50 років від дати першого публічного сповіщення передачі.

35)ПОНЯТТЯ ТА ДЖЕРЕЛА ПАТЕНТНОГО ПРАВА.

В об'ективному розумінні - це сукупність правових норм, що ре­гулюють суспільні відносини, які виникають при створенні і використанні винаходів,корисних моделей та промислових зразків.В суб'ективному певні юридично забезпечені можливості суб'екта щодо винаходу, корисної моделі, промислового,таке право має складові:право на патент,право з патенту. Право на патентПередбачає юридично забезпечену можливість суб'єкта звернутися держоргану з_вимогою про видачу патенту. Право з патенту -це сукупність майнових та особистих немайнових прав.

Джерела:1)ЦКУ 2)Про охорону прав на винаходи і корисні моделі,Про охорону прав на промислові зразки, накази міністерства освіти і науки, Паризька конвенція про охорону промислової власності.

 

36)ВИНАХІД:ПОНЯТТЯ,ОБЄКТИ.

Винахід (корисна модель)-результат інтелектуальної діяльності в будь-якій сфері технології.По-перше, винахід завжди- є вирішенням (рішенням) певної задачі (проблеми). По-друге винаходом є .не буль-яке а лише технічне вирішення задачі. По-третє,винахід повинен вирішувати певну задачу. Перелік об’єктів винаходу є вичерпним,зокрема це 1)продукт-матеріальний продуки як результат ліяльності людини. 2)процес-дія або сукупність дій,виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об’єктів,за допомогою принаймі одного продукту,і спрямовані на досягнення технічного результату. 3)застосуваня відомого продукту чи процесу за новим призначенням –відшукання нового застосування для відомого продукту чи способу.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09; просмотров: 402

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...