Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ДОГОВІР КК: ПОНЯТТЯ, ПРАВОВА ПРИРОДА.
За договором КК одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користу­вання відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг.
Відносини, пов'язані з наданням права користування комплексом прав, регулюються цим Кодексом та іншим законом. (ст.1115 ЦКУ)

Предметом договору КК є право на використання об'єктів ПІВ(торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації.Договором КК може бути передбачено використання предмета договору із зазначенням або без зазначення території використання щодо певної сфери цивільного обороту. (ст1116ЦКУ)

Юр. мета— передання права користування комплексом прав, що належать правоволодільцеві.

Договір комерц. концесії є відплатним, 2-стороннім, консенсуальним.

Комерційна концесія полягає в тому, що один суб'єкт підприємницької діяльності (правоволоділець) за винагороду надає іншому суб'єктові підприємницької діяльності (користувачеві) право використовувати свої засоби індивідуалізації (комерційне (фірмове) позначення, торговельну марку (знак для товарів і послуг) тощо), передає йому «ноу-хау», комерційну інформацію, право на вико­ристання промислових зразків, корисних моделей, винаходів, творів тощо і надає постійне консультаційне сприяння в організації підприємницької діяльності. Саме ці три елементи, як правило, є необхідними для такого типу підприємниць­ких відносин відповідно до національних та міжнародних правових актів з пи­тань франчайзингу і документів різних франчайзингових організацій. Поєднан­ня зазначених елементів в одних правовідносинах дає можливість відрізняти комерційну концесію від інших подібних підприємницьких договорів.

Комерційну концесію можна класифікувати за такими видами: 1) збутова (використовується вироб­ником товару для побудови єдиної розгалуженої мережі, функціонування якої перебуває під його контролем); 2) торгова (торговельна організація відкриває ме­режу своїх магазинів, які юридично не є її структурними підрозділами, філіями або дочірніми підприємствами); 3) комерційна концесія у сфері обслуговування та надання послуг (типовим прикладом є мережа фірмових готелів, ресторанів або авторемонтних майстерень, а також аудиторських, юридичних, консалтинго­вих фірм); 4) виробнича комерційна концесія (використовується виробником для розширення виробництва своїх товарів або їх просування на нові ринки).

СТОРОНИ ДОГОВОРУ КОНЦЕСІЇ,ФОРМА ДОГОВОРУ.

Сторонами в договорі КК можуть бути фізична та юри­дична особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності.(ст.1117ЦКУ).Сторонами договору КК є правоволоділець — особа, якій належать права на об'єкти інтелектуальної власності, і користувач — особа,яка заінтересована у здійсненні підприємницької діяльності під маркою (брендом) і згідно з концепцією правоволодільця. Специфікою суб'єктного складу договору КК є те, що його сторони, фізичні або юридичні особи, мають бути лише суб'єктами підприємницької діяльності, зареєстрованими відповідно до вимог ЦК та Закону Украї­ни «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Правоволоділець — фізична або юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності, повинна мати право на розпорядження комплексом ви­ключних прав, тобто бути суб'єктом права інтелектуальної власності.Це право суб'єкта, у випадках, коли воно підлягає державній реєстрації, воно повинно бути посвідчене відповідними документами (дипломом, патентом, свідоцтвом). Що стосується прав на об'єкти права інтелектуальної власності, які не потребують державної реєстрації, то в цьому випадку правоволоділець повинен навести підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності.Договір КК укладається у письмовій формі. У разі недодер­жання письмової форми договору концесії такий договір є нікчемним.Укладання договору КК в спрощеній письмовій формі — шляхом обміну документами за допомогою поштового, телеграфного, телетайпного, телефонного, електронного або іншого зв'язку не допускається під загрозою його недійсності. Договір КК підлягає державній реєстрації органом, який здій­снив державну реєстрацію правоволодільця.У відносинах з третіми особами сторони договору КК мають право посилатися на договір КК лише з моменту його державної реєстрації. (ст.1118ЦКУ)

 

ЗМІСТ ДОГОВОРУ КК.

Предметдоговору — права на використання об'єктів ПІВ, право на використання комерційного досвіду і ділової репутації; плата за використання комплексу прав (разові або періодичні платежі). В договорі КК можуть бути передбачені особливі умови, зокрема (ст.1122ЦКУ): 1) обов'язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримувати­ся від власної аналогічної діяльності на цій території; 2) обов'язок користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює ко­ристувач з використанням наданих правоволодільцем прав;3) обов'язок користувача не одержувати аналогічні права від конкурентів (потен­ційних конкурентів) правоволодільця;4) обов'язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених до­говором, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення. Умова договору, відповідно до якої правоволоділець має право визначати ціну товару (робіт, послуг), передбаченого договором, або встановлювати верхню чи ниж­ню межу цієї ціни, є нікчемною.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...