Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 16. Захист майнових та особистих немайнових прав суб’єктів підприємницьких правовідносин.

1. Поняття, форми та способи захисту майнових та особистих немайнових прав підприємців.

2. Досудовий порядок регулювання спорів між суб’єктами підприємництва.

3. Судовий захист прав суб’єктів підприємницької діяльності.

4. Роль третейських судів у захисті прав підприємців.

5. Адміністративний захист прав суб’єктів підприємницької діяльності.

6. Нотаріальний захист прав підприємців.

Нормативний матеріал:

1. Конституція України

2. Цивільний кодекс України.

3. Господарський кодекс України.

4. Господарський процесуальний кодекс України.

5. Угода Про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності від 23 березня 1992 року // Державна виконавча служба України. Виконання рішень судів. Офіційне видання. –Ужгород: ІВА. –1999. –152с.

6. Закон України від 2 жовтня 1996 року “Про звернення громадян” // ВВР. – 1996. – №47. – ст.256.

7. Закон України від 24 лютого 1994 року “Про міжнародний комерційний арбітраж” // ВВР. –1994. -№25. –ст.198.

8. Закон України від 2 вересня 1993 року “Про нотаріат” // ВВР. –1993. -№39. –ст.383.

9. Закон України «Про третейські суди» від 11 травня 2004 року // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1701-15

10. Рішення КСУ від 24.02.2004 року (справа про виконання рішень тетейських судів) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-04

11. Лист Міністерства юстиції України від 25 березня 2005 року «Щодо виконання рішень третейських судів та рішень МКАС чи МАК» // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-04

12. Узагальнення Верховного Суду України «Практика застосування судами Закону України «Про третейські суди» від 11 лютого 2009 року // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/n_005700-09

Спеціальна література:

1. Богдан Й. Г. Право на справедливий суд (судовий розгляд) / Й. Г. Богдан // Становлення господарської юрисдикції в Україні – 20 років досвіду. Проблеми і перспективи : матеріали науково-практичної конференції (24-26 трав. 2011, м.Одеса) / Вищий господарський суд України ; Одеський апеляційний господарський суд ; відп. за вип. : А.Й. Осетинський [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2011. – С. 29-36.

2. Грось Л. Способы защиты деловой репутации // Хозяйство и право. –1996. -№12.

3. Коссак В. М. Альтернативне судочинство в умовах реформи судової системи / В. М. Коссак // Законодавче регулювання альтернативних способів вирішення спорів. Світова та національна практика ADR: матеріали Третього львівського міжнародного форуму (Львів, 27-28 травня 2010 року) / відп. за вип. І.І. Дутка. – Львів: Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола, 2010. – С. 46-52.

4. Мельник Н. Защита предпринимательства в свете Закона Украины «О борьбе с коррупцией» // Предпринимательство, хозяйство и право. –1996. -№4.

5. Навроцька Ю. В. Законодавчо допустимі зловживання, пов'язані з неявкою в господарському процесі / Ю. В. Навроцька // Становлення господарської юрисдикції в Україні – 20 років досвіду. Проблеми і перспективи : матеріали науково-практичної конференції (24-26 трав. 2011, м.Одеса) / Вищий господарський суд України ; Одеський апеляційний господарський суд ; відп. за вип. : А.Й. Осетинський [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2011. – С. 235-238.

6. Навроцька Ю. В. Підсудність справ, пов’язаних із виконанням та скасуванням рішення третейського суду / Ю. В. Навроцька // Законодавче регулювання альтернативних способів вирішення спорів. Світова та національна практика ADR: матеріали Третього львівського міжнародного форуму (Львів, 27-28 травня 2010 року) / відп. за вип. І.І. Дутка. – Львів: Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола, 2010. – С. 77-81.

7. Притика Ю. Деякі аспекти поняття міжнародного комерційного арбітражу і його застосування // Право України. –1995. -№11.

8. Притика Д. Конституційні засади правосуддя і напрями вдосконалення господарського судочинства // Право України. –1997. –№1.

9. Притика Д. Арбітражні суди України у забезпеченні конституційного принципу рівності суб’єктів права власності // Право України. –1998. -№8.

10. Притика Д.М., Тітов М.І., Щербина В.С. Арбітражний процес: Навчальний посібник. – Харків: Консум. – 2000.

11. Радзіевська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат в Україні: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер. – 2000.

12. Саніахметова Н.О. Правовий захист підприємництва в Україні: навчальний посібник. -Київ. – Юрінком Інтер. –1999.

13. Сеник С.В. Здійснення відповідачем права на пред’явлення зустрічного позову у господарському процесі / С.В. Сеник // Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства : матеріали між нар. Наук.-практ. Конф, присвяч. 90-річчю з дня народження д-ра юрид.наук, проф.. В.П. Маслова, 16 берез. 2012 р. / [редкол.: В.І. Борисова (відп.ред.) та ін.] ; Нац. Ун-т «Юрид.акад. України ім.. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2012 . – С. 226-228.

14. Сліпачук Т. Міжнародному комерційному арбітражу при торгово-промисловій палаті України – 5 років // Право України. –1997. -№10.

15. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні: навчальний посібник для студентів юридичних вузів та факультетів. –К.: Вентурі, 1999.

16. Цивільне процесуальне право України: Підручник для юрид. вузів і фак. / В.В.Комаров, В.І.Тертишніков, Е.Г.Пушкар. – Харків: Право. – 1999.

 

Завдання 1.Порівняйте поняття “правовий захист” та “правова охорона” прав підприємців.

Завдання 2.Складіть претензію в зв’язку з порушенням умов договору оренди.

Завдання 3.Складіть претензію про відшкодування заподіяної шкоди суб’єкту підприємництва.

Завдання 4.Напишіть позовну заяву до господарського суду про визнання недійсним правового акту.

Завдання 5.Визначте підвідомчість спорів міжнародному комерційному арбітражному суду при Торгово-промисловій палаті України.

Завдання 6.Напишіть скаргу на неправомірні дії працівників податкового органу.

Завдання 7.Вчиніть виконавчий напис на безспірному документі.

Завдання 8. Розв’яжіть наступні тести.

1. Виберіть вірно визначену форму провадження у господарському процесі:

- окреме провадження;

- наказне провадження;

- визивне провадження;

- позовне провадження;

- попереднє провадження.

2. Виберіть вірно визначену форму провадження у господарському процесі:

- визивне провадження;

- окреме провадження;

- наказне провадження;

- провадження в справах про банкрутство;

- попереднє провадження.

3. Згідно Господарського процесуального кодексу, претензія розглядається у:

- 30-ти денний строк;

- двох місячний строк;

- 20-ти денний строк;

- місячний строк;

- трьох місячний строк.

4. Якщо до претензії не додано всі документи, необхідні для її розгляду, вони витребовуються у заявника із зазначенням строку їх подання, який не може бути менше:

- шести днів;

- семи днів;

- трьох днів;

- п’яти днів;

- чотирьох днів.

5. В тих випадках, коли обов'язковими для обох суб’єктів господарювання правилами або договором передбачено право перепровірки забракованої продукції (товарів) підприємством-виготовлювачем, претензії, пов'язані з якістю та комплектністю продукції (товарів), розглядаються у:

- місячний строк;

- 20-ти денний строк;

- 30-ти денний строк;

- двох місячний строк;

- трьох місячний строк.

6. Доповніть законодавче положення : «Якщо у відповіді про визнання претензії не повідомляється про перерахування визнаної суми, то через ______ днів після її отримання така відповідь є підставою для примусового стягнення заборгованості державною виконавчою службою в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження": (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

- чотирьох;

- п’яти;

- трьох;

- двадцяти;

- десяти.

7. Спори між суб’єктами господарювання вирішуються:

- цивільними судами;

- адміністративними судами;

- судами загальної юрисдикції;

- господарськими судами;

- арбітражними судами.

8. Спори між суб’єктами господарювання та органами влади і управління вирішуються:

- арбітражними судами;

- судами загальної юрисдикції;

- господарськими судами;

- адміністративними судами;

- цивільними судами.

9. Завданням третейського суду є:

- часткове виконання функцій адміністративних судів;

- зменшення навантаження на господарські суду;

- виконання функцій господарських судів;

- захист прав та охоронюваних законом інтересів сторін третейського розгляду;

- виконання функцій судів загальної юрисдикції.

10. Постійно діючі третейські суди в Україні утворюються:

- як спілки адвокатів;

- як господарські товариства;

- як об’єднання фізичних осіб-підприємців;

- без статусу юридичної особи;

- у будь-якій організаційно-правовій формі юридичної особи.

11. Третейські суди для вирішення конкретного спору (суди ad hok) в Україні утворюються:

- як об’єднання підприємств;

- як торгово промислові палати;

- як об’єднання громадян;

- без статусу юридичної особи;

- у будь-якій організаційно-правовій формі юридичної особи.

12. Державна реєстрація постійно діючого третейського суду, засновником якого є всеукраїнська громадська організація, здійснюється:

- обласною державною адміністрацією;

- державним реєстратором;

- обласним управлінням юстиції;

- Міністерством юстиції України;

- Верховним судом України.

13. До претензії додаються документи, що підтверджують вимоги заявника:

- документи, які є в іншої сторони можуть не додаватися, без зазначення про це у претензії;

- у копіях;

- разом з позовною заявою;

- документи, які є в іншої сторони можуть не додаватися, із зазначенням про це у претензії;

- виключно в оригіналах;

- в оригіналах;

- належним чином засвідчених копіях.

14. Господарським судам підвідомчі спори, що виникають між суб’єктами господарювання при:

- спори між суб’єктами господарювання та органами влади і управління;

- погодженні стандартів;

- погодженні технічних умов;

- виконанні господарських договорів;

- встановленні тарифів на послуги, якщо, відповідно до законодавства, ці тарифи не можуть бути встановлені за згодою сторін господарського договору;

- укладенні господарських договорів;

- зміні господарських договорів.

15. Господарським судам непідвідомчі спори, що виникають між суб’єктами господарювання при:

- розірванні господарських договорів;

- укладенні господарських договорів;

- виконанні господарських договорів;

- погодженні технічних умов;

- встановленні цін, якщо, відповідно до законодавства, ці ціни можуть бути встановлені за згодою сторін господарського договору;

- погодженні стандартів;

- встановленні тарифів на послуги, якщо, відповідно до законодавства, ці тарифи не можуть бути встановлені за згодою сторін господарського договору.

16. Без статусу юридичної особи в Україні утворюються:

- тимчасово діючі третейські суди;

- місцеві господарські суди;

- регіональні третейські суди;

- третейські суди створені для розгляду конкретного спору;

- господарські суди;

- третейські суди типу ad hoс;

- постійно діючі третейські суди.

17. Завданням третейського суду є:

- часткове виконання функцій адміністративних судів;

- виконання функцій судів загальної юрисдикції;

- виконання функцій господарських судів;

- захист охоронюваних законом інтересів сторін третейського розгляду;

- виконання функцій адміністративних судів;

- зменшення навантаження на господарські суду;

- захист прав сторін третейського розгляду.

18. Постійно діючі третейські суди можуть утворюватися та діяти в Україні при:

- місцевих об’єднаннях громадян;

- судах;

- всеукраїнських об’єднаннях громадян;

- всеукраїнських громадських організаціях;

- об’єднаннях громадян;

- об’єднаннях банків;

- органах державної влади та управління.

19. Положення про постійно діючий третейський суд в Україні:

- повинно бути затверджене його суддями;

- затверджується Міністерством юстиції України;

- затверджується його арбітрами;

- повинно бути опубліковане;

- повинно бути розповсюджене між третейськими суддями;

- затверджується головою третейського суду;

- затверджується засновником.

20. Регламент постійно діючого третейського суду в Україні:

- затверджується його арбітрами;

- повинен бути розповсюджений між третейськими суддями;

- повинен бути затверджений його суддями;

- затверджується засновником;

- затверджується Міністерством юстиції України;

- затверджується головою третейського суду;

- повинен бути опублікований.

21. Третейська угода повинна бути укладена у вигляді:

- претензії;

- позовної заяви;

- заяви про розгляд справи у постійно діючому третейському суді;

- третейського застереження в контракті;

- заяви про розгляд справи у третейському суді, створеному для розгляду конкретного спору;

- третейського застереження в договорі;

- окремого письмового договору.

22. Третейська угода повинна може містити вказівку про вирішення спору:

- судом;

- одним суддею;

- виключно тимчасово діючим третейським судом;

- конкретно визначеним третейським судом;

- тимчасово діючим третейським судом;

- певним постійно діючим третейським судом;

- будь-яким третейським судом.

23. Утворення постійно діючого третейського суду в Україні вимагає:

- прийняття регламенту третейського суду;

- прийняття Положення про третейський суд;

- реєстрації Положення про третейський суд;

- затвердження списку третейських суддів;

- реєстрації регламенту третейського суду;

- затвердження Положення про третейський суд;

- затвердження регламенту третейського суду.

24. Без статусу юридичної особи в Україні утворюються:

- третейські суди типу ad hok;

- регіональні третейські суди;

- тимчасово діючі третейські суди;

- господарські суди;

- постійно діючі третейські суди;

- третейські суди створені для розгляду конкретного спору;

- всі види третейських судів;

- встановленні цін, якщо, відповідно до законодавства, ці ціни можуть бути встановлені за згодою сторін господарського договору;

- міжнародні третейські суди.

25. Третейські суди не можуть розглядати справи:

- про розірвання господарських договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб;

- про усунення перешкод у користуванні майном;

- про визнання господарських договорів недійсними;

- про розірвання господарських договорів;

- про визнання недійсними нормативно-правових актів;

- про банкрутство;

- про зміну міжнародного договору (контракту);

- про визнання права власності;

- про зміну господарських договорів.

26. Третейські суди можуть розглядати справи:

- про розірвання господарських договорів;

- про зміну міжнародного договору (контракту);

- про визнання недійсними нормативно-правових актів;

- про розірвання господарських договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб;

- про визнання господарських договорів недійсними;

- про зміну господарських договорів;

- про визнання права власності;

- про банкрутство;

- про усунення перешкод у користуванні майном.

27. Списки третейських суддів постійно діючих третейських судів в Україні повинні містити такі відомості про третейських суддів:

- стаж роботи за спеціальністю;

- науковий ступінь;

- стать;

- ранг державного службовця;

- освіту;

- спеціальність;

- дату народження;

- місце народження;

- загальний трудовий стаж.

28. Третейська угода повинна може містити вказівку про вирішення спору:

- будь-яким третейським судом;

- судом;

- виключно тимчасово діючим третейським судом;

- тимчасово діючим третейським судом;

- певним постійно діючим третейським судом;

- конкретно визначеним третейським судом;

- третейським судом типу ad hok;

- одним суддею;

- господарським судом.

29. Господарським судам підвідомчі спори, що виникають між суб’єктами господарювання при:

- зміні господарських договорів;

- встановленні цін, якщо, відповідно до законодавства, ці ціни не можуть бути встановлені за згодою сторін господарського договору;

- погодженні стандартів;

- погодженні технічних умов;

- встановленні цін, якщо, відповідно до законодавства, ці ціни можуть бути встановлені за згодою сторін господарського договору;

- укладенні господарських договорів;

- виконанні господарських договорів;

- встановленні тарифів на послуги, якщо, відповідно до законодавства, ці тарифи не можуть бути встановлені за згодою сторін господарського договору;

- встановленні тарифів на послуги, якщо, відповідно до законодавства, ці тарифи можуть бути встановлені за згодою сторін господарського договору.

30. Господарським судам непідвідомчі спори, що виникають між суб’єктами господарювання при:

- встановленні тарифів на послуги, якщо, відповідно до законодавства, ці тарифи не можуть бути встановлені за згодою сторін господарського договору;

- розірванні господарських договорів;

- укладенні господарських договорів;

- виконанні господарських договорів;

- погодженні стандартів;

- погодженні технічних умов;

- встановленні цін, якщо, відповідно до законодавства, ці ціни не можуть бути встановлені за згодою сторін господарського договору;

- встановленні цін, якщо, відповідно до законодавства, ці ціни можуть бути встановлені за згодою сторін господарського договору;

- встановленні тарифів на послуги, якщо, відповідно до законодавства, ці тарифи можуть бути встановлені за згодою сторін господарського договору.

Задача 1.При одержанні 13 лютого 2008 року вантажу, що перевозився авто­мобілем “Камаз” АТП - 1863 встановлено недостачу і псування вантажу на загальну суму 3628 грн. Факти були підтверджені комерційним актом від 15 лютого 2008 року. Одер­жувач - мале підприємство “Оріон” - пред`явило 21 березня 2008 року претензію до АТП - 1863. До претензії не були долучені комерційний акт та розрахунок суми недостачі.

21 грудня 2008 року, не одержавши відповіді від АТП - 1863, МП “Оріон” звернулися з позовом до господарського суду. Проаналізуйте ситуацію.

Задача 2.22 липня 2013 рокуТзОВ «Меркурій» уклало договір поставки з ТзОВ «Марс», відповідно до умов якого всі спори з даного договору повинні були вирішуватися у Міжнародному комерційному арбітражі при Торгово-промисловій палаті України, а також передбачалося обовязкове досудове врегулювання.

22 серпня 2013 року ТзОВ «Меркурій» звернулося до господарського суду з вимогою про стягнення штрафних санкцій з ТзОВ «Марс» за невчасну оплату поставленного товару.

У запереченні на позовну заяву ТзОВ «Марс» зазначало, що відповідно до договору, укладеного з ТзОВ «Меркурій» всі спори між ними мали розглядатися у Міжнародному комерційному арбітражі при Торгово-промисловій палаті України, після проведення процедури досудового врегулювання. Тому ТзОВ «Марс» просить суд припинити провадження у справі у звязку з її непідвідомчістю господарським судам.

Проаналізуйте ситуацію.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...