Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Досудове розслідування: загальні положення

рекомендована література

нормативно-правові акти

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень статті 86 Конституції України, а також частини другої статті 15 та частини першої статті 16 Закону України „Про статус народного депутата України” (справа про запити і звернення народних депутатів України до органів дізнання і досудового слідства) від 20 березня 2002 року № 4-рп/2002 (справа № 1-11/2002 // rada.gov.ua

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 120, частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) від 30 січня 2003 року (справа № 1-12/2003) // rada.gov.ua

Щодо практики продовження строків слідства (Вказівка Генерального прокурора прокурорам областей, міст Києва, Севастополя та прирівняним до них прокурорам від 18 лютого 1994 року № 15-08 окв.) // rada.gov.ua

Інструкція з організації діяльності органів досудового слідства в системі МВС України та взаємодії їх з іншими структурними підрозділами органів внутрішніх справ України у розкритті та розслідуванні злочинів. Затв. наказом МВС України від 20 лютого 2006 року № 160 «Про організацію діяльності органів досудового слідства системи Міністерства внутрішніх справ України» // rada.gov.ua.

Наказ МВС України „Про вдосконалення діяльності штатних підрозділів дізнання системи МВС України” № 1381 від 17 листопада 2003 року // rada.gov.ua

 

наукові та навчально-методичні джерела

 

Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. - 5-е вид., доп. і переробл / / В. М. Тертишник. - К.: А.С.К., 2007. С. 343-365.

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / В. М. Тертишник. – К. : Видавничий дім «Юридична книга», 2008. С. 395-475.

Тертишник В. М. Зразки юридичних документів: Настільна книга слідчого : Навчальний посібник [для студ. вищ. навч. зал. ] / В. М. Тертишник. – К. : Правова єдність, 2009. – С. 218-247.

Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Вид. друге змін. і доп. - К.: Істина, 2008. - С. 191-195.

Баулін О. В. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого та їх правові гарантії: Монографія / Баулін О. В., Карпов Н. С. // Під ред. професора З. Д. Смітієнко. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2001. – 232 с.

Берназ В. Д. Рішення слідчого (криміналістичний, процесуальний та психологічний аспект). Монографія / Берназ В. Д., Смоков С. М. – Одеса :Видавництво Одеського юридичного інституту НУВС, 2005. – 151 с.

Бондар Т. Становлення досудового слідства на території сучасної України / Т. Бондар // Право України. – 2002. - №11. – С. 138-140.

Горбачев В. П. Розвиток слідчого апарату в Україні В. П. Горбачев // Організаційно-правові питання реформування досудового слідства в Україні. – Донецьк, 2003. – С. 28-40.

Грошевий Ю. Проблеми реформування кримінального судочинства / Ю. Грошевий // Право України. – 2009. - №2 . – С. 4-10.

Даневский В. П. Наше предварительное следствие: его недостатки и реформа / В. П. Даневский. – К.: Семенко Сергей, 2003. – 142 с.

Джига М. В. Провадження дізнання в Україні: Навч.-практ. Посіб Джига М. В., Баулін О. В., Лукянець С. І. Стахівський С. М.. – Київ, 1999. – 156 с.

Дубинский А. Я. Производство предварительного расследования в органах внутренних дел / А. Я. Дубинский. – Киев: Изд-во КВШ МВД СССР, 1987. – 57 с.

Ільковець Л. Проблеми реформування досудового слідства: пошук можливих шляхів вирішення / Л. Ільковець // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - № 1.

Коляда П. В. Особливий статус / П. В. Коляда // Юридичний вісник України. – 2002. – №26. С. 4-5.

Кони А. Ф. Судебные следователи / А. Ф. Кони // Собрание соч.: в 6 т. - Т.1. - М.,1966.

Костенко О. Формула декриміналізації держави, або яким бути Національному бюро розслідувань / О. Костенко // Урядовий кур'єр. – 2005. - №130 (від 16 липня). – С. 7.

Костенко О. Формула декриміналізації держави, або яким бути Національному бюро розслідувань / О. Костенко // Урядовий кур'єр. – 2005. - №130 (від 16 липня). – С. 7.

Кузьмічов В. С. Слідча діяльність: сутність, принципи, криміналістичні прийоми та засоби здійснення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук: спец. 12.00.09 «кримінальний процес, та криміналістика; судова експертиза» / В. С. Кузьмічов. – Київ, 1996. – 36 с.

Ларин А. М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции / А. М. Ларин. - М.: Юрид. лит., 1986. – 160 с. .

Лісогор В. Щодо необхідності збереження слідчої таємниці / В. Г. Лісогор // Право України. – 2000. - № 3. – С. 64.

Михайленко А. Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан / А. Р. Михайленко. – Киев: Юрінком Інтер, 1999. – 448 с.

Нор В. Захист у кримінальному судочинстві майнових та особистих прав потерпілих від злочину за проектами КПК України: здобутки та прорахунки / В. Нор // Право України. – 2009. - №2 . – С. 41-51.

Письменний Д.П. Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові й організаційні засади: Монографія / Д. П. Письменний, В. М. Федченко. – Дніпропетровськ, 2006.

Письменный Д. П. Процесуальна діяльність слідчого щодо запобігання злочинів / Д. П. Письменный , О. Е. Омельченко. — К., 2005.

Півненко В. Досудове слідство: проблеми теорії та практики / В. Півненко // Право України. – 1998. - № 2. – С. 76-77.

Тертишник В. Деякі питання створення Національного бюро розслідувань та удосконалення статусу слідчого // Юридичний журнал. – 2005. - №10. – C. 114-117.

Тертишник В. М. Удосконалення процесуального статусу слідчого: старі та нові проблеми / В. М. Тертишник // Вісник прокуратури. – 2002. - №1. С. 38-44.

Тертишник В. Розшукується слідчий. Особливі прикмети: незалежний, самостійний та недоторканний / В. Тертишник // Урядовий кур'єр. – 2006. - №115. – С. 17

Федченко В. Груповий метод розслідування кримінальних справ: деякі питання / В. Федченко // Право України. – 2003. - №1. – С. 55-57.

Чайковський А.С. Дізнання та досудове слідство: історія і сучасність / А. С. Чайковський, С. В. Губар, В. А. Довбня. - К., 2004.

Шумило М. Е. Производство неотложных следственных действий органом дознания Службы безопасности Украины: учебное пособие / М. Є. Шумило. – К.: Інститут підг. кадрів СБ України, 1992. – 168 с.

До теми 8

Слідчі дії

 

рекомендована література

нормативно-правові акти

Кримінально-процесуальний кодекс України ( ст. 106-107, 121,127, 128-1, 143,166-205).

Закон України від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини // Урядовий Кур'єр. – 2006. - №60. – С. 18.

Закон України від 19.12.1992 року "Про адвокатуру" //Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №9. - Ст. 62.

Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №11. - Ст. 51; Офіційний вісник України. – 2003. - №9. – Ст. 384.

Закон України від 25.02.1994 року "Про судову експертизу". // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №28. - Ст. 232.

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз // Наказ Міністерства юстиції України 08.10.98. № 53/5.

 

наукові та навчально-методичні джерела

 

Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. - 5-е вид., доп. і переробл / / В. М. Тертишник. - К.: А.С.К., 2007. С. 365-481.

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / В. М. Тертишник. – К. : Видавничий дім «Юридична книга», 2008. С. 533-629

Аленин Ю. П. Процессуальные особенности производства следственных действий. / Ю. П. Аленин – Одесса: Центрально-Украинское издательство . – 2002. – 264 с.

Бараннік Р. Дотримання принципу свободи від самовикриття під час провадження слідчих дій // Право України. - 2004. - № 7.

Басиста І. В. Тактика проведення пред’явлення для впізнання поза візуальним спостереженням особи / І. В. Басиста // Південноукраїнський правничий часопис. - 2007. - № 1. – С. 154-157.

Бахін В. П. Поліцейський допит у США (поради допитую чому): Навч. посібник / Бахін В, П., Весельський В. К., Маліков Т. С. – Київ: НВТ «Правник» 1997. – 116 с.

Волобуєв А. Ф. Тактика допиту. Лекція / А. Ф. Волобуєв . – Харків: Ун-т внутр. справ, 1997. – 28 с.

Денисюк Г. Ф. Обыск в системе следственных действий (тактико-криминалистический анализ: Научно-практическое пособие / Денисюк Г. Ф., Шепитько В. Ю. – Харьков: Консум, 1999. – 160 с.

Експертизи у судовій практиці / [Арсенюк Т. М., Беляк Ю.М., Бояров В. І. та інші] : За заг. ред. В. Г. Гончаренка. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 388 с.

Козьяков І. М. Коментар до ст. 187 та 187-1 Кримінально-процесуального кодексу України / І. М. Козьяков // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2003. - №2. – С. 13-21.

Коновалова В. Е Обыск: тактика и психология. Учебное пособие / В. Е. Коновалова, В. Ю. Шепитько. – Харьков: Гриф, 1997. – 112 с.

Лобойко Л.М., Черненко А.П. Кримінально-процесуальна регламентація слідчих дій: Монографія. - Дніпропетровськ, 2006.

Макаренко Е. І. Експертизи на досудовому слідстві: Навчальний посібник / Макаренко Е. І., Негодченко О. В., Тертишник В. М. – Дніпропетровськ, 2001. – 204 с.

Михеєнко М. М. Кримінальний процес України: Підручник. - 2-ге вид,, перероб. і доп. / Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В.П. – Київ: «Либідь», 1999. – 536 с.

Рожнова В. В. Практикум зі складання кримінально-процесуальних документів (досудове провадження): Навч.-практ. посібник з метод. рек. / В.В. Рожнова. О. Ф. Штанько, Ю. І. Азаров. – К.: Вид. Паливода А. В., 2005. – 308 с.

Сизоненко А. Відеозв'язок як засіб проведення слідчих дій за межами України / А. Сизоненко // Право України. - 2003. - №3. – С. 96-99.

Стахівський С. М. Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі: Навчальний посібник / С. М. Стахівський. – Київ: Олан, 2001. – 168 с.

Тертишник В. М. Гарантії істини та захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі: Монографія / В. М. Тертишник. – Дніпропетровськ: Юридична Академія МВС, 2002. – 432 с.

Тертишник В. М. Зразки юридичних документів: Настільна книга слідчого: навчальний посібник [ для студ. вищ. навч. зал. ] / В. М. Тертишник. – Київ: Правова єдність, 2009. – 344 с.

Тертышник В. М. Допрос на предварительном следствии / Тертышник В. М., Фурман Н. А. – Харьков: Ксилон, 1996. – 43 с.

Тертышник В. М. Непосредственное наблюдение: модель нового следственного действия / В. М. Тертышник // Именем Закона. – Киев, 1993. - №8. – С. 5-6.

Тертышник В. М. Обыск: Учебное пособие. – Харьков: ИКФ «Гриф», 1997. – 36 с.

Чаплинський К. О. Тактика проведення окремих слідчих дій: Монографія. / К. О. Чаплинський. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський ун-т внутр. справ, 2006. – 308 с.

Шило О. Обшук житла чи іншого володіння особи: проблеми правової регламентації / О. Шило , О. Капліна // Вісник Академії правових наук України. - 2005. - № 2.

Шумило М. Е. Производство неотложных следственных действий органом дознания Службы безопасности Украины: учебное пособие / М. Є. Шумило. – К.: Інститут підг. кадрів СБ України, 1992. – 168 с.

До теми 9

Притягнення як обвинуваченого

нормативно-правові акти

Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини. Від 4.11.96. // Офіційний вісник України.— 1998.— № 13.

Закон України від 19.12.1992 “Про адвокатуру” // Відомості Верховної Ради України.— 1993.— № 9.— Ст.62.

Закон України від 1.12.1994 “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду” // Відомості Верховної Ради України.— 1995.— № 1.— Ст.1.

Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” // Відомості Верховної Ради України.— 1998.— № 20.— Ст.99.

Закон України від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини // Урядовий Кур'єр. – 2006. - №60. – С. 18.

Рішення Конституційного Суду України № 13-рп/2000 від 16.11.2000 “Щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України та статті 44 КПК України (справа про право вільного вибору захисника)”.

 

наукові та навчально-методичні джерела

 

Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. - 5-е вид., доп. і переробл / / В. М. Тертишник. - К.: А.С.К., 2007. С. 491-508.

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / В. М. Тертишник. – К. : Видавничий дім «Юридична книга», 2008. С. 475-505.

Берназ В. Д. Рішення слідчого (криміналістичний, процесуальний та психологічний аспект). Монографія / Берназ В. Д., Смоков С. М. – Одеса :Видавництво Одеського юридичного інституту НУВС, 2005. – 151 с.

Дубинский А. Я. Привлечение в качестве обвиняемого/ А. Я. Дубинский, В. А. Сербулов. – Киев: Изд-во КВШ МВД СССР, 1987. – 56 с.

Зейкан Я. П. Захист у кримінальній справі: Науково-практичний коментар (Вид. третє, стереотипне). / Я. П. Зейкан. – К.: КНТ, 2007. – 600 с.

Луговец Н. В. О праве обвиняемого на хранение молчания и праве знать, что любое сделанное им заявление может быть использовано против него // Следователь. – 2003. - №7. – С. 27-29.

Матієк С. Щодо визначення поняття „обвинувачення” / С. Матієк // Вісник прокуратури. - 2002. - № 5.

Михайленко А. Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан / А. Р. Михайленко. – Киев: Юрінком Інтер, 1999. – 448 с.

Михеєнко М. М. Кримінальний процес України: Підручник. - 2-ге вид,, перероб. і доп. / Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В.П. – Київ: «Либідь», 1999. – 536 с.

Новиков В. Гарантії права особи на компенсацію шкоди, заподіяної незаконним обвинуваченням / В. Новиков // Право України .- 1998.- №11.- С. 31-33.

Погорецький М. А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система: Монографія / М. А. Погорецький. – Харків: Арсіс, 2002. – 160 с.

Тертишник В. М. Зразки юридичних документів: Настільна книга слідчого: навчальний посібник [ для студ. вищ. навч. зал. ] / В. М. Тертишник. – Київ: Правова єдність, 2009. – 344 с.

Хавронюк М. І. Проект Кримінально-процесуального кодексу України: незаангажований погляд / М.І. Хавронюк // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2006. - №2. – С.78-98.

До теми 10

Зупинення і закінчення досудового слідства

 

рекомендована література

нормативно-правові акти

Закон України “Про застосування амністії в Україні” //Відомості Верховної Ради України. – 1996. - N 48. - Ст. 263; 1997. - N 9.- Ст. 69.

Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 1) // rada.gov.ua

Про практику застосування судами законодавства, що регулює закриття кримінальних справ (узагальнення Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України) // Вісник Верховного Суду України. - 2004. - № 2.

 

наукові та навчально-методичні джерела

 

Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. - 5-е вид., доп. і переробл / / В. М. Тертишник. - К.: А.С.К., 2007. С. 533-568.

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / В. М. Тертишник. – К. : Видавничий дім «Юридична книга», 2008. С. 629-684.

Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Вид. друге змін. і доп. - К.: Істина, 2008. - С. 258-266.

Верещак В. М. Судовий компроміс у кримінальному судочинстві / В. М Верещак. // Вісник Верховного Суду України. – 2000. - №1. – С. 41-43.

Глобенко Г.І. Закриття кримінальних справ з нереабілітуючих підстав / І. Г. Глобенко. – Харків, 2007.

Дубинский А. Я. Прекращение уголовного дела в стадии предварительного расследования: Учебное пособие / А. Я. Дубинский. – Киев: НИ и РИО КВШ МВД СССР, 1975.

Дудоров О. П Кримінально правовий компроміс у сфері оподаткування: зарубіжний досвід / О. П Дудоров// Право України. – 2005. -№3.- C. 139-143.

Ефимичев С.П. Оформление уголовного дела / С. П. Ефимичев. - Волгоград, 1990.

Ефимичев С.П. Правовые и организационные вопросы окончания предварительного расследования с обвинительным заключением / С. П. Ефимичев. - Волгоград, 1977.

Житний О. О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям: Монографія / О. О. Житний. – Харків, 2004.

Землянська В. Запровадження відновлювальних підходів: зміна погляду на кримінальне судочинство / В. Землянська // Право України. – 2003. - №10.- С. 154-156.

Івасюк І. Г. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання внаслідок зміни обстановки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «кримінальний процес, та криміналістика; судова експертиза» / І. Г. Івасюк– Львів, 2002.

Каткова Т.В. Закінчення досудового слідства та складання обвинувального висновку по кримінальній справі / Т. В. Каткова, А. Г. Каткова. - Харків, 2002.

Кожевников Г.К. Прокурорский надзор за законностью и обоснованностью приостановления предварительного следствия / Г. К. Кожевников . - Харьков, 1992.

Кузьмічов В. С. Компроміс на досудовому слідстві (криміналістичний аспект) : Монографія / В. С. Кузьмічов, Е. О. Курта. – К.: КНТ, 2007.

Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України / [ Боров В. І., Варфоломеева Т. В., Вернидубов І. В. та ін.] / За загальною редакцією В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка. Вид. п’яте, перероблене та доповнене. – Київ: «Юрисконсульт», КНТ, 2008.

Нескороджена Л. Л. Мирова угода та угода про визнання вини: можливість їх застосування в кримінальному процесі України / Л. Л. Нескороджена // Вісник Верховного Суду України. – 2001. - №1. – С. 58-60.

Парфило О. А. Кримінально-процесуальний компроміс – необхідність продиктована часом / О. А. Парфило // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: тези доповідей міжн. наук. практ. конференції. – Ч. 1.. – Київ: Національна академія внутрішніх справ України, 2001. – С. 53-56.

Тертышник В. М. Компромисс в уголовном процессе Украины, России и США / В. М. Тертышник // Право и политика. – 2003. - №8. – С. 62-67.

Туркота С. Правовий компроміс у кримінальному судочинстві / С. Туркота // Право України. – 2001. - №12. – С.69-71.

Усатий Г. О. Кримінально-правовий компроміс. Монографыя / Г. О. Усатий. – Київ: Атыка, 2001.

Хруслова Л. Закриття кримінальних справ: деякі теоретичні та практичні проблеми / Л. Хруслова // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - № 1.

Шевченко Т. Деякі питання застосування давності в кримінальному судочинстві / Т. Шевченко // Право України. - 2002. - № 10.

Шумило М. Є. Закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину – підстава, що надає право на реабілітацію / М. Є. Шумило // Вісник Верховного Суду України. - 1999. - № 4. - С. 46-48.

Щерба С. П. Деятельное раскаяние в совершенном преступлении / С. П. Щерба, А. В. Савкин. – М., 1997.

До теми 11

Протокольна форма досудової підготовки матеріалів

 

рекомендована література

нормативно-правові акти

Про практику застосування судами України законодавства про протокольну форму досудової підготовки матеріалів (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 червня 1986 року) // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1973-1998). - К., 1998.

 

наукові та навчально-методичні джерела

 

Баулін О.В. Процесуальний порядок оформлення протокольної форми досудової підготовки матеріалів міліцією / О. В. Баулін , О. І. Поповченко. - К., 2002.

Шиян А.Г. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів у кримінальному судочинстві України / А. Г. Шиян, А. П. Черненко. - Дніпропетровськ, 2002.

До теми 12

Підсудність. Попередній розгляд справи суддею

 

рекомендована література

нормативно-правові акти

Основні принципи незалежності судових органів (Схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї від 29 листопада та 13 грудня 1985 року) // «Права людини і професійні стандарти для юристів» в документах міжнародних організацій. - К., 1996.

Закон України від 23 грудня 1993 року „Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 11. - Ст. 50.

Рішення Конституційного Суду України від 11 грудня 2003 року № 20-рп/2003 у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 3 частини другої статті 18, статей 32, 33, 34, 35, 36, 37, підпункту 5 пункту 3 розділу VII „Прикінцеві та перехідні положення” Закону України „Про судоустрій України” (справа про Касаційний суд України) // rada.gov.ua

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року № 1506 „Про затвердження Порядку виплати винагороди та відшкодування витрат на проїзд і наймання житла, виплати добових народним засідателям і присяжним за час виконання ними обов’язків у суді” // rada.gov.ua

Про незалежність судової влади (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 року № 8) // rada.gov.ua.

Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 червня 1999 року № 10) // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973 - 2004). Офіційне видання. За заг. ред. В.Т. Маляренка. - К., 2004.

Тимчасова інструкція з діловодства в місцевому загальному суді // Затв. наказом Державної судової адміністрації України від 17 лютого 2005 року № 20.

Про завдання судів України по підвищенню рівня правосуддя (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 лютого 1991 року № 1) // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973 - 2004). Офіційне видання. За заг. ред. В.Т. Маляренка. - К., 2004.

Про практику застосування судами України кримінально-процесуального законодавства, що регулює повернення справ на додаткове розслідування. (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 лютого 2005 року № 2) // rada.gov.ua.

Про строки розгляду судами України кримінальних і цивільних справ (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 квітня 1994 року № 3) // rada.gov.ua.

Про практику застосування кримінально-процесуального законодавства при попередньому розгляді кримінальних справ у судах першої інстанції (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 року № 6) // Вісник Верховного суду України. – 2008. - № 6. – С. 10.

 

наукові та навчально-методичні джерела

 

Каретников А. Е. Процессуальные основания возвращения уголовного дела к доследованию / А. Е. Каретников.— Саратов, 1978.

Маляренко В.Т. Щодо повернення судом кримінальної справи на додаткове розслідування та прокурору / В. Т. Маляренко // Вісник Верховного Суду України. - 2004. - № 6.

Мікулін В. Попередній розгляд справи суддею: підстави повернення справи на додаткове розслідування / Мікулін В. Кубрак П. // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 12.

До теми 13

Судовий розгляд

 

рекомендована література

нормативно-правові акти

Закон України від 22 грудня 2005 року «Про доступ до судових рішень» // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 15. - Ст. 128.

Закон України “Про застосування амністії в Україні” //Відомості Верховної Ради України. – 1996. - N 48. - Ст. 263; 1997. - N 9.- Ст. 69.

Рішення Конституційного Суду України № 13-рп/2000 від 16.11.2000 “Щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України та статті 44 КПК України (справа про право вільного вибору захисника)”.

Перелік видів майна громадян, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами. Додаток до Закону України від 21 квітня 1999 року № 606-XIV.

Положення про порядок здійснення помилування осіб, засуджених судами України. Затверджено Указом Президента України від 31 грудня 1991 року.

Тимчасова інструкція з діловодства в місцевому загальному суді // Затв. наказом Державної судової адміністрації України від 17 лютого 2005 року № 20.

Інструкція про порядок фіксування судового процесу технічними засобами. Затв. Наказом Державної судової адміністрації від 21 липня 2005 року № 84 // rada.gov.ua.

Правила пропуску до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів. Затв. наказом Державної судової адміністрації України і Міністерства внутрішніх справ від 12 вересня 2005 року № 102/765 // rada.gov.ua.

Про організацію підтримання державного обвинувачення в суді, забезпечення його відповідності кримінальному та кримінально-процесуальному законодавству (Наказ Генерального прокурора України від 28 жовтня 2002 року № 5) // rada.gov.ua.

Про завдання та організацію роботи прокурорів у судовому розгляді кримінальних справ (Наказ Генерального прокурора України від 30 березня 2004 року № 3гн) // rada.gov.ua.

Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування. (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 лютого 2005 року № 2) // rada.gov.ua.

Про практику винесення судами окремих ухвал (постанов) у кримінальних справах (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 року № 3) // Вісник Верховного суду України. – 2008. - № 4. - С. 8.

Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи. Постанова Пленуму Верховного Суду країни від 27 лютого 2009 року №1 // Вісник Верховного Суду України. - 2009. - № 3 (103).- С. 7-14.

 

наукові та навчально-методичні джерела

 

Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. - 5-е вид., доп. і переробл / / В. М. Тертишник. - К.: А.С.К., 2007. С. 581-667.

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / В. М. Тертишник. – К. : Видавничий дім «Юридична книга», 2008. С. 685-828.

Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Вид. друге змін. і доп. - К.: Істина, 2008. - С. 302-303, 309, 316-326.

Молдован В. В. Судова риторика / В. В. Молдован.Київ: Юрінком Інтер, 1998. – 320 с.

Григор'єва Л. І. Принцип незалежності судової влади та гарантії судового захисту прав і свобод людини і громадянина / Л. І. Григор'єва // Вісник Верховного Суду України. – 1999. - №4 (14). – С. 5-9.

Грошевий Ю. Проблеми реформування кримінального судочинства / Ю. Грошевий // Право України. – 2009. - №2 . – С. 4-10.

Грошевий Ю.М. Судове слідство за статутом кримінального судочинства 1864 року/ Ю.М. Грошевий // Вісник Академії правових наук України. - 1995. - № 4.

Загурський О.Б. Судові дебати в кримінальному процесі: правові та психологічні проблеми / О.Б. Загурський. - Івано-Франківськ, 2005.

Ивакина Н. Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов) Н. Н. Ивакина. - М.: Юристъ, 1999.

Ківалов С. Люди повинні самі обирати суддів/ С. Ківалов // Юридичний вісник України. – 2009. - №12 . – С.1-5.

Коментар Закону “Про судоустрій України” / За ред. В. Т. Маляренка. – К. : Юрінком Інтер, 2003.

Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів. Затверджена Указом Президента України № 361/206 10 травня 2006 року // Урядовий кур'єр. 24 травня 2006 року, №95.

Король В. В. Засада гласності кримінального судочинства України: поняття, зміст, підстави обмеження. Монографія / В. В. Король. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – 250 с.

Маляренко В. Т. Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: теорія, історія і практика: Монографія / В. Т. Маляренко. - Київ: “Ін Юре”, 2004. – 544 с.

Михеєнко М. М. Кримінальний процес України: Підручник. - 2-ге вид,, перероб. і доп. / Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В.П. – Київ: «Либідь», 1999. – 536 с.

Онопенко В. Нам пропонують судові джунглі / В. Онопенко // Юридичний вісник України. – 2009. - №12 . – С.1-5.

Пилипчик П. Ми були й будемо проти псевдо реформ / П. Пилипчук // Юридичний вісник України. – 2009. - №12 . – С.1-4.

Плевако Ф. Н. Избранные речи / Ф. Н. Плевако. – Тула: Автограф, 2000.

Попелюшко В. О. “МАЛА” судова реформа в Україні та захист прав громадян / В. О. Попелюшко. – Острог, 2003.

Попелюшко В.О. Судовий розгляд кримінальної справи: Навч. Посібник / В. Попелюшко. – К., 2006.

Русанова І. Становлення суду присяжних в Україні: деякі міркування І Русанова // Право України.— 1999.— № 7.

Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века / Сост. И. Потапчук. – Тула: Автограф, 1997. – 816 с.

Сергеич П. Искусство речи на суде / П. Сергеич. – Тула: Автограф, 1998. -320 с.

Стефанюк В. Судова влада як основна юридична гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні / В. Стефанюк // Право України. – 2001. - №1. – С. 15-18.

Тертишник В. Без суду і слідства: гострі кути реформування кримінально-процесуального законодавства / В. Тертишник // Юридичний журнал. – 2004. - №11. – С.47-51.

Тертишник В. Верховенство права та вдосконалення судівництва в Україні / В. Тертишник // Юридичний радник. – 2008. - №.2. – С.75-78.

Тертишник В. М. Неперевершений майстер судової промови – Федір Плевако / В. М. Тертишник // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №3. - С.3-4.

Тертишник В. Незалежне судочинство – отже не маніпулятивне / В. Тертишник // Віче. – 2006. - №9-10. – С. 54-55.

Тертишник В. Судочинство має бути дієздатним / В. Тертишник / Урядовий кур'єр. – 2003. - №209. – С. 16.

Толочко А.Н. Судовий вирок та його мотивування / А.Н. Толочко. - К., 1991.

Черечукіна Л. Протокол судового засідання: оптимізація кримінально-процесуальних аспектів / Л. Черечукіна // Право України. - 2000. - № 3.

Шмаленя С. Негативне в скороченні судового слідства / С. Шмаленя // Вісник прокуратури. – 2003. - №6. – С. 42.

Юркова Г. В. Чи відповідає інститут додаткового розслідування Конституції України / Г. В. Юркова // Право України.— 2000.— № 1.— С. 79–81.

До теми 14

Апеляційне провадження. Касаційне провадження.

Виконання вироку

 

рекомендована література

нормативно-правові акти

Конституція України Ст. 3, 8, 13, 19, 21–68, 80, 121–131, 147–153.

Кримінально-процесуальний кодекс України (Гл. 30, 31, 32).

Закон України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 року № 3018- III //Офіційний вісник України. - 2002. – № 10. - Ст. 442.

Закон України від 1.12.1994 “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду” // Відомості Верховної Ради України.— 1995.— № 1.— Ст.1.

Рішення Конституційного Суду України № 13-рп/2000 від 16.11.2000 “Щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України та статті 44 КПК України (справа про право вільного вибору захисника)”.

Постанова Кабінету міністрів України від 25 травня 2006 року №740 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень» // Урядовий Кур'єр. – 2006. - №105. – С. 8-10.

Про стан здійснення судочинства у 2007 році та завдання на 2008 рік. Постанова розширеного спільного засідання Президії Верховного Суду України, президії Ради суддів України та колегії Державної судової адміністрації України від 18 квітня 2008 року // Вісник Верховного Суду України. - 2008. - № 5 (93).- С. 18-22.

Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи. Постанова Пленуму Верховного Суду країни від 27 лютого 2009 року №1 // Вісник Верховного Суду України. - 2009. - № 3 (103).- С. 7-14.

Тимчасова інструкція з діловодства в місцевому загальному суді // Затв. наказом Державної судової адміністрації України від 17 лютого 2005 року № 20.

Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування. (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 лютого 2005 року № 2) // rada.gov.ua

Про практику постановлення судами вироків (постанов) при розгляді кримінальних справ в апеляційному порядку (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року № 1) // rada.gov.ua.

 

наукові та навчально-методичні джерела

 

Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. - 5-е вид., доп. і переробл / / В. М. Тертишник. - К.: А.С.К., 2007. С. 667-697.

Богословская Л.А. Законность и обоснованность кассационного определения / Л. А. Богословская, В. М. Хотенец.— Харьков, 1977.

Богословська Л.О. Апеляційне провадження: історія виникнення в Україні / Л. О. Богословська // Судова реформа в Україні. - К.: Юрінком Інтер, 2002.

Віхров В.В. Поняття та місце судового контролю у правовій державі / В. В. Віхров // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Збірник наукових праць – 2008. – № 3 (39). - С. 35-42.

Григор'єва Л. І. Принцип незалежності судової влади та гарантії судового захисту прав і свобод людини і громадянина / Л. І. Григор'єва // Вісник Верховного Суду України. – 1999. - №4 (14). – С. 5-9.

Громов Н. А. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам / Н. А. Громов.— Волгоград, 1985.

Грошевий Ю. Проблеми реформування кримінального судочинства / Ю. Грошевий // Право України. – 2009. - №2 . – С. 4-10.

Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів. Затверджена Указом Президента України № 361/206 10 травня 2006 року // Урядовий кур'єр. 24 травня 2006 року, №95.

Костюченко О.Ю. Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесі України: Монографія / О.Ю. Костюченко. – К., 2006.

Лобач В. Межі касаційного реагування прокурорів на судові рішення у кримінальних справах / В. Лобач // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - № 6.

Маляренко В. До питання доктрини кримінальної юстиції в Україні / В. Маляренко // Право України. – 2009. - №2 . – С. 11-23.

Маляренко В. Т. Про окремі питання касаційного перегляду кримінальних справ за новими правилами / В. Т. Маляренко // Вісник Верховного Суду України. – 2001. - №4 (26). – С. 40-49.

Михеєнко М. М. Кримінальний процес України: Підручник. - 2-ге вид,, перероб. і доп. / Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В.П. – Київ: «Либідь», 1999. – 536 с.

Омельяненко Г.М. Концептуальні питання касаційного провадження в кримінальних справах / Г. М. Омельяненко //Вісник Верховного Суду України. - 1998.- №2.- С.19.

Оніщук М. Судово-правова реформа: чи буде дано відповіді на виклик часу / М. Оніщук // Право України. – 2003. - №5. – С. 18.

Пилипчук П. П. Перевірка рішень суду першої інстанції у проекті нового Кримінально-процесуального Кодексу / П. П. Пилипчук // Вісник Верховного Суду України. - 1999.- №6.- С 50-54.

Півненко В. Щодо завдань, функцій та незалежності органів судової влади / В. Півненко // Вісник прокуратури. – 2002. - №2. – С. 17-21.

Плевако Ф. Н. Избранные речи / Ф. Н. Плевако. – Тула: Автограф, 2000.

Попелюшко В. О. “МАЛА” судова реформа в Україні та захист прав громадян / В. О. Попелюшко. – Острог, 2003.

Тертишник В. Без суду і слідства: гострі кути реформування кримінально-процесуального законодавства / В. Тертишник // Юридичний журнал. – 2004. - №11. – С.47-51.

Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: підручник / В. М. Тертишник. – Київ: А. С. К., 2007. – 848 с.

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / В. М. Тертишник. – Київ: Видавничий дім «Юридична книга» , 2008. – 992 с.

Тертишник В. Незалежне судочинство – отже не маніпулятивне / В. Тертишник // Віче. – 2006. - №9-10. – С. 54-55.

Тертишник В. Судочинство має бути дієздатним / В. Тертишник / Урядовий кур'єр. – 2003. - №209. – С. 16.

Шумило М. Є. Реабілітація в кримінальному процесі України / М. Є. Шумило. - Харків, 2001. – 236 с.

До теми 15

Перегляд судових рішень у порядку

виключного провадження

 

рекомендована література

нормативно-правові акти

Про порядок проходження к

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...