Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Система поточного та підсумкового контролю знань

 

Основні терміни

Кредитно-модульна система - це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на модульній технології навчання та кредитній (в залікових одиницях) організації навчального процесу. Кредитно-модульна система має за мету поставити студента перед необхідністю регулярної навчальної роботи протягом усього семестру.

Навчальний модуль - це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина навчального курсу, яка завершується відповідною формою рейтингового контролю.

Рейтинг (рейтингова оцінка) –це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь визначених навчальних завдань.

Рейтингова система оцінювання - це система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за національною шкалою та шкалою ЕСТS.

Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума підсумкових модульних рейтингових оцінок.

Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання заходів підсумкового контролю (тестових завдань або теоретичних запитань).

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається як сума підсумкової семестрової модульної та залікової (при диференційованому заліку) рейтингових оцінок (в балах, за національною шкалою та за шкалою ЕСТS).

 

Сума рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку. Якщо студент успішно (з позитивними за національною шкалою оцінками) виконав передбачені в даному модулі всі видинавчальної роботи, то він допускається до модульного контролю. Модульний контроль здійснюється шляхом виконання студентом модульної контрольної роботи або тестового завдання.

Сума поточної та контрольної модульної рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну контрольну модульну рейтингову оцінку та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку.

Увага!Якщо студент не виконував або виконував навчальну роботу протягом семестру з порушенням встановлених термінів і не отримав (отримав мало) додаткових балів, то його підсумкова модульна рейтингова оцінка може бути недостатньою для зарахування. У цьому випадку студент повинен виконати комплексне тестове залікове завдання в письмовій формі, яке буде містити питання з "Переліку питань до модуля" і виконати його з достатньою позитивною оцінкою. При цьому усі отримані раніше бали не враховуються. Для зарахування студентові курсу він повинен отримати оцінку не менше ніж Е (60 балів).

У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка переховується в оцінку за національною шкалою та шкалою ECTS.

Критерії оцінювання знань за

Кредитно-модульною системою організації навчального процесу

ЕСТS (Європейська кредитно-трансферна система)

 

За шкалою ECTS За національною шкалою За шкалою навчального закладу
А відмінно 90–100
ВС добре 75–89
DE задовільно 60–74
FX незадовільно з можливістю повторного складання 35–59
F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 1–34

 

Критерії оцінювання знань з дисципліни

Модуль Критерії оцінювання знань Кількість балів максимум
Постійна частина
Модуль № 1 "Охорона праці в галузі ….." 36 годин Тиждень початку модуля - 1 Тиждень закінчення модуля - 18
Опрацювання матеріалу лекцій і практичних (відвідування одного робота - 1 бал) Виконання лабораторної роботи №1 Виконання лабораторної роботи №2 Виконання лабораторної роботи №3 Виконання лабораторної роботи №4 Модульна контрольна робота  
Всього за модулем №1
Додаткова частина
Доповідь (виступ) на практичному занятті
Підготовка наукового реферату за індивідуальною темою та його захист
Участь у Днях студентської науки
Участь в науковій конференції
Оформлення наочного стенда (плаката) за індивідуальною темою
Штрафна частина
Пропуск одного робота без поважної причини -2
Здача практичних робіт пізніше узгодженого терміну -5
Залік
Разом

 

 

ПИТАННЯ З ПІДГОТОВКИ ДО складання іспиту (заліку)

1. Система управління охороною праці в галузі

2. Основні напрями, за якими повинна розроблятися СУОПГ.

3. Організаційні заходи, що передбачає СУОПГ.

4. Завдання СУОПГ.

5. Функції та структура СУОПГ.

6. Інформаційний чинник організації управління охороною праці.

7. Нормативна база СУОПГ.

8. Система збору, зберігання, переда­вання та використання інформації з охорони праці.

9. Організація робіт з охорони праці.

10. Планування заходів з охорони праці.

11. Система навчання нормам і правилам охорони праці.

12. Система управління трудовою і технологічною дисциплінами.

13. Система забезпечення безпечних умов праці.

14. Мета паспортизації і атестації робочих місць згідно умов охорони праці.

15. Заходи за результатами атестації робочих місць.

16. Основні завдання служби охорони праці підприємства.

17. Функції служби охорони праці підприємства.

18. Права працівників служби охорони праці підприємства.

19. Організація роботи служби охорони праці підприємства.

20. Вимоги до кабінету охорони праці.

21. Комісія з питань охорони праці підприємства.

22. Функціональні обов'язки уповноважених з питань охорони праці.

23. Права уповноважених з питань охорони праці.

24. Види державного нагляду і контролю за станом охорони праці.

25. Органи, які мають право державного нагляду в Україні.

26. Види контролю за станом охорони праці на підприємстві.

27. Повноваження і права профспілок у контролі за охороною праці.

28. Форми, за якими здійснюється облік умов безпеки праці.

29. Показники, на підставі яких здійснюється аналіз, оцінка стану умов та безпеки праці на підприємстві.

30. Загальні вимоги до проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників.

31. Організація проведення медичних оглядів роботодавцем.

32. Галузеві чинники, що формують умови праці.

33. Категорії робіт за важкістю праці.

34. Шкідливі умови праці за рівнем перевищення гігієнічних нор­мативів та вираженості змін в організмі працюючих.

35. Сторони та зміст колективного договору.

36. Контроль за виконанням колективного договору.

37. Недійсність умов колективного договору.

38. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору.

39. Укладення та реєстрація трудового договору.

40. Обов’язки власника до початку роботи за укладеним трудовим договором.

41. Умови переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці.

42. Умови тимчасового переведення працівника на іншу роботу.

43. Підстави для припинення або розірвання трудового договору.

44. Підстави для відсторонення працівника від роботи.

45. Обмеження та заборона надурочних робіт. Граничні норми застосування надурочних робіт.

46. Вихідні дні на безперервно діючих підприємствах в установах, організаціях. Заборона роботи у вихідні дні.

47. Фактори від яких залежать норми виробітку (норми часу) і норми обслуговування.

48. Оплата праці на важких роботах та на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці.

49. Оплата роботи в надурочний та нічний час.

50. Перерви в роботі для обігрівання та відпочинку.

51. Умови переведення на легшу роботу.

52. Охорона праці жінок.

53. Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням.

54. Порядок розгляду трудових спорів.

55. Гігієнічне нормування умов праці за показниками мікроклімату.

56. Системи кондиціонування повітря.

57. Системи опалення.

58. Визначення класу умов праці при дії виробничого шуму.

59. Визначення класу умов праці при дії виробничої вібрації.

60. Визначення класу умов праці при дії інфразвуку та ультразвуку.

61. Гігієнічні критерії оцінки умов праці при дії електромагнітних полів та випромінювань.

62. Гігієнічні критерії оцінки умов праці при дії іонізуючого випромінювання.

63. Класифікація умов праці за показниками світлового середовища.

64. Види штучного освітлення і його нормування. Види джерел світла і їх порівняльний аналіз.

65. Методи розрахунку систем штучного освітлення.

66. Вимоги до приміщень, в яких експлуатуються комп'ютери.

67. Санітарно-гігієнічні вимоги до робочих місць на яких експлуатуються комп'ютери.

68. Вимоги по електробезпеці до робочих місць на яких експлуатуються комп'ютери.

69. Вимоги до організації робочого місця користувача ЕОМ.

70. Режим праці і відпочинку при роботі з ЕОМ.

71. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом.

72. Класифікація електротехнічних виробів за способом захисту людини від ураження електричним струмом.

73. Технічні способи та засоби захисту при нормальному режимі роботи електроустановок.

74. Кваліфікаційні групи з електробезпеки електротехнічного персоналу.

75. Небезпечні та шкідливі фактори, пов'язані з пожежами.

76. Класифікація видів горіння.

77. Показники пожеже - та вибухонебезпечних речовин та матеріалів.

78. Класифікація приміщень та будівель по пожежній і вибуховій небезпеці.

79. Протипожежний режим підприємства.

80. Рекомендації по оснащенню приміщень вогнегасниками. Визначення необхідної кількості і типу вогнегасників.

81. Системи пожежної сигналізації.

82. Евакуація людей. Методика розрахунку часу на евакуацію.

ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

(денна форма)

Самостійна робота студентів передбачає вивчення програмного матеріалу з використанням основної та додаткової рекомендованої літератури, підготовку до доповідей на практичних заняттях, виконання окремих завдань та роботу за індивідуальною темою з написанням реферату. Самостійна робота сприяє поглибленому вивченню основного матеріалу, а також опрацюванню завдань, що винесені на самостійну підготовку.

Контроль самостійної роботи студентів здійснюється у формі тестів, опитувань при проведенні семінарів-брифінгів, співбесід, звітів виконання індивідуальних завдань тощо. Рекомендовані витрати часу на самостійне опрацювання навчального матеріалу по темам наведені у відповідних рядках «Теми та завдання для самостійного вивчення»складу модулів дисципліни.

Завдання. Спроектувати робоче приміщення для працівників відповідної спеціальності, вирішив наступні завдання:

1. Визначити режими праці і важкість роботи працівників (відповідні посади з ДК 003: 2005).

2. Розташувати робочі місця в приміщенні відповідно нормативним вимогам.

3. Визначити усі нормативні значення наступних параметрів:

- температура повітря;

- вологість повітря;

- швидкість руху повітря;

- рівень бічного природного освітлення;

- рівень загального штучного освітлення;

- рівень шуму;

- мінімальну кількість зовнішнього повітря для роботи в завданому приміщенні.

4. Спроектувати робоче місце працівника, який працює з ПЕОМ, відповідно нормативним вимогам.

5. Спроектувати систему загального штучного освітлення в приміщенні. Навести план розташування світильників та їхні технічні характеристики.

6. Спроектувати систему центрального водяного опалення в робочому приміщенні. Прийняти тип радіатору, навести його технічні характеристики та план розташування в приміщенні.

7. Спроектувати систему кондиціонування повітря в робочому приміщенні. Обґрунтувати вибір кондиціонеру, навести його технічні характеристики та план розташування.

8. Обґрунтувати з гігієнічної точки зору використання відповідних матеріалів для оздоблення приміщення. Навести приклад пофарбування приміщення з естетичної та психофізіологічної точки зору.

9. При проведенні в приміщенні робіт, пов’язаних з випаровуванням або виділенням у повітря парів шкідливих речовин, обґрунтувати використання та розрахувати відповідні системи вентиляції повітря (витяжні пристрої, витяжні шафи, тип вентилятора).

10. Розробити інструкцію з охорони праці для працівників установи.

11. Обґрунтувати тип і кількість первинних засобів пожежогасіння в робочому приміщенні та пожежних оповісників.

12. Визначити категорію робочого приміщення за вибухопожежонебез-печністю та розробити план евакуації.

 

форма Звіту про виконання завдання з самостійної роботи

Назва робочого приміщення  
Кількість працівників  
Категорія важкості праці робітників  
Змінність роботи  
Робочий час  
План розташування робочих місць в приміщенні . . .
Нормовані величини параметрів середовища робочого приміщення
Температура повітря в теплий період року (опт/доп)  
Температура повітря в холодний період року (опт/доп)  
Відносна вологість повітря  
Швидкість руху повітря  
Рівень природного освітлення (бічного)  
Рівень штучного освітлення (загального)  
Рівень шуму  
Мінімальна кількість припливного зовнішнього повітря  
Система загального штучного освітлення в приміщенні
Тип світильника  
Тип лампи  
Розрахунок системи загального штучного освітлення методом коефіцієнта використання світлового потоку . . .
Кількість світильників    
План розташування світильників на стелі приміщення . . .
Зовнішній вигляд (схематичний план світильника або фото) . . .
Технічні характеристики світильника - - -
Система центрального водяного опалення в приміщенні
Тип радіатора  
Розрахунок системи водяного опалення приміщення . . .
Зовнішній вигляд (схематичний план) радіатора . . .
       

 

 

Технічні характеристики радіатора системи опалення - - -
План розташування радіаторів в приміщенні . . .
Система кондиціонування повітря в приміщенні
Тип кондиціонеру  
Розрахунок системи кондиціонування в приміщенні . . .
Кількість кондиціонерів  
Технічні характеристики кондиціонеру - - -
План розташування кондиціонерів в приміщенні . . .
Пожежна безпека
Категорія приміщення за вибухопожежонебезпечністю  
Тип(и) вогнегасників  
Кількість вогнегасників  
Тип системи оповіщення  
Тип пожежного оповісника  
Кількість пожежних оповісників  
       

 

 

Оздоблення приміщення
  Матеріали Колір
Стеля    
Стіни    
Підлога    
Вікна    
Меблі    
Схема робочого місця працівника, який працює з ПЕОМ . . .
Характерні особливості конструктивного виконання робочого місця працівника, який працює з ПЕОМ - - - -
Система штучної витяжної вентиляції
Кількість витяжних пристроїв  
Тип витяжного пристрою  
Тип вентилятора  
Об’єм удаляємого повітря  
Функціональна схема системи штучної витяжної вентиляції . . .
Технічні характеристики вентилятора - - - -

 

 

Інструкція з охорони праці для _______________________ 1. Загальні положення. - - - - 2. Вимоги безпеки перед початком роботи. - - - - 3. Вимоги безпеки під час виконання роботи. - - - - 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи. - - - - 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. - - - -

 

6. завдання до контрольної роботи студентів заочної форми навчання

Студенти заочної форми навчання згідно з навчальним планом протягом семестру вивчають теми дисципліни “Охорона праці в галузі” та виконують контрольну роботу. Контрольна робота - це форма звіту про поточне вивчення навчальних питань навчальних модулів дисципліни.

Контрольна робота виконується студентом після опрацювання теоретичних положень дисципліни. Варіанти завдань студенти вибирають у відповідності зі своїм порядковим номером в журналі академічної групи. При видачі завдання викладач називає студентам номери їхніх варіантів.

Контрольну роботу оформлюють у відповідності до вимог стандартів до текстових документів та пояснювальних записок. Робота повинна бути виконана у друкованому вигляді (у текстовому редакторі Word).

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...