Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні поняття, що застосовуються в гігієнічній класифікації

УМОВИ ПРАЦІ - сукупність факторів трудового процесу і вироб­ничого середовища, у якому здійснюється діяльність людини.

ШКІДЛИВИЙ ВИРОБНИЧИЙ ФАКТОР - фактор середовища і трудового процесу, вплив якого на працюючого за певних умов (інтенсивність, тривалість та ін.) може викликати професійне захворювання, тимчасове або стійке зниження працездатності, підвищити частоту соматичних і інфекційних захворювань, призвести до порушення здоров´я нащадків.

НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВИРОБНИЧИЙ ФАКТОР - фактор середовища і трудово-го процесу, що може бути причиною гострого захворювання, раптового різкого погіршення здоров´я або смерті.

ВАЖКІСТЬ (ТЯЖКІСТЬ) ПРАЦІ - характерис­тика трудового процесу, що відображає переважне навантаження на опорно-руховий апарат і функціональні системи організму (серцево-судинну, дихальну та ін.), що забезпечують його діяльність.

НАПРУЖЕНІСТЬ ПРАЦІ - характеристика трудового процесу, що відображає на­вантаження переважно на центральну нервову систему, органи чуттів, емоційну сферу працівника.

Робоча зона - простір, обмежений огороджуючими конструкціями робочих приміщень, висотою до 2 м над рівнем підлоги чи площадки, на якій знаходяться місця постійного чи непостійного перебування робітників.

Постійне робоче місце – місце, на якому робітник знаходиться більшу частину свого робочого часу (більш 50% чи більш 2 години безперервно); при роботі в різних пунктах - уся робоча зона.

Непостійне робоче місце - місце перебування робітника менш 50% свого робочого часу або менш 2 годин безперервного перебування.

Теплий період року - період із середньодобовою температурою зовнішнього повітря вище 10°С.

Холодний період року – період із середньодобовою температурою зовнішнього повітря - 10°С і нижче.

Легка фізична робота (категорія I) - робота з витратою 120 ккал/год - категорія (робота сидячи без фізичної напруги); робота з витратою 120-150 ккал/год - категорія (робота сидячи, стоячи чи пов’язана з ходьбою, що супроводжується деякою фізичною напругою).

Фізичні роботи середньої важкості з витратою енергії 150-200 ккал/год - категорія IIа (ходьба з перенесенням ваги до 1 кг чи сидячи з переміщенням цих вантажів); витратою енергії 200-250 ккал/ч. Робота IIб (ходьба з перенесенням ваги до 10 кг).

Важкі фізичні роботи (категорія III) - робота з витратою більш 250 ккал/год (ходьба з перенесенням ваги більш 10 кг).

Класи умов праці за ступенем шкідливості та небезпечності

Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації, умови праці розподіляють-ся на 4 класи:

1 клас - ОПТИМАЛЬНІ умови праці - такі умови, при яких зберігається не лише здоров'я працю­ючих, а й створюються передумови для підтриму­вання високого рівня працездатності.

Оптимальні гігієнічні нормативи виробничих фак­торів встановлені для мікрокліматичних параметрів і факторів трудового процесу. Для інших факторів за оптимальні умовно приймаються такі умови праці, за яких несприятливі фактори виробничого середо­вища не перевищують рівнів, прийнятих за безпечні для населення.

2 клас - ДОПУСТИМІ умови праці - характери­зуються такими рівнями факторів виробничого се­редовища і трудового процесу, які не перевищу­ють встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць, а можливі зміни функціонального стану ор­ганізму відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни та не чи­нять несприятливого впливу на стан здоров'я пра­цюючих і їх потомство в найближчому та віддале­ному періоді.

3 клас - ШКІДЛИВІ умови праці - характеризу­ються наявністю шкідливих виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити не­сприятливий вплив на організм працюючого та/або його потомство.

Шкідливі умови праці за ступенем перевищення гігієнічних нормативів та вираженості змін в організ­мі працюючих поділяються на 4 ступені:

1 ступінь (3.1) - умови праці, що характеризуються такими відхиленнями від гігієнічних нормативів, які, як правило, викликають функціональні зміни, що виходять за межі фізіологічних коливань та найчасті­ше сприяють зростанню захворюваності з тимчасо­вою втратою працездатності.

2 ступінь (3.2) - умови праці, що характеризую­ться такими рівнями факторів виробничого середо­вища і трудового процесу, які здатні викликати стій­кі функціональні порушення, призводять у більшості випадків до зростання захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, підвищення частоти загаль­ної захворюваності, появи окремих ознак професій­ної патології.

3 ступінь (3.3) - умови праці, що характеризую­ться такими рівнями шкідливих факторів виробничо­го середовища і трудового процесу, які призводять до підвищення рівнів захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та розвитку, як правило, початкових стадій професійних захворювань.

4 ступінь (3.4) - умови праці, що характеризую­ться такими рівнями факторів виробничого середо­вища, які здатні призводити до розвитку виражених форм професійних захворювань, значного зростан­ня хронічної патології та рівнів захворюваності з тим­часовою втратою працездатності.

4 клас - НЕБЕЗПЕЧНІ (ЕКСТРЕМАЛЬНІ) - умови праці, що характери-зуються такими рівнями факто­рів виробничого середовища, вплив яких протягом робочої зміни (або ж її частини) створює високий ризик виникнення важких форм гострих професій­них уражень, отруєнь, каліцтв, загрозу для життя.

Порядок виконання завдання №2

(заповнення карти умов праці)

Необхідно визначити нормативні значення усіх факторів виробничого середовища відповідно “Карті умов праці” і визначити ступені шкідливості впливу кожного параметру. Заповнити карту умов праці.

Шкідливі хімічні речовини.

Для кожної хімічної речовини (згідно варіанта), згідно ГОСТ 12.1.005-88 «Воздух рабочей зони» (таблиця 1), визначаємо гранично допустиму концент-рацію (ГДК), клас небезпеки (І-ІV) і особливості дії на організм (А, Ф, К, Г).

В карті в графі 2 записуються назви цих речовин у порядку збільшення їх класу небезпеки і заповнюються графи 3 та 4. Знаходимо співвідношення фактичного значення параметра та нормативного. Якщо фактичне значення концентрації менше або дорівнює ГДК то в графах 6, 7, 8, 9, 10 карти ніяка помітка не встановлюється. В іншому випадку, тобто факт більше норми (Ф>Н), знаходимо ступінь шкідливості по таблиці 2. Для цього знаходимо в скільки разів факт перевищує норму (Ф/Н) і порівнюючи отримане число з діапазонами, що наведені в відповідному рядку таблиці (в залежності від особливості дії на організм), отримуємо ступінь шкідливості для даної речовини.

Таблиця 1

Граничнодопустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин в повітрі

 

Назва речовини Величина ГДК, мг/м3 Агрегатний стан Клас небез-пеки Особли-вості дії на організм
Пил рослинного і тваринного походження: а) деревний; б) з домішкою діоксида кремнію 8%     а а   IV IV   А, Ф А, Ф
Силикатомісткий пил - азбестоцемент а IV Ф
Барвник антрахиноновий п II  
Кремнію діоксид кристалічний а III Ф
Летучі продукти епоксидних смол 0,5 п II А
Розчинник 646 п III  
Ртуть 0,01 п I  
Смоли епоксидні: ЭД – 5 Э – 181   0,2   п п   II II   А А
Вуглецю сіроокис п III  
Пропілен п IV  
Кислота нікотинова а II  
Формальдегід 0,5 п II Г, А
Целюлоза п III  
Сірковуглець а III  
Озон 0,1 п I Г
Ацетон п IV  
Синтетичні миючі засоби а III А
Сополимер вінілхлориду і вінілацетату а IV  
Фторопласт – 4 а III Ф
Діхлоретан п II  
Свинець і його сполуки 0,01 а I  
Хлор а  

 

Умовні позначення:

п - пари (гази); а - аерозоль;

Г - речовини з гостроспрямованим механізмом дії;

А - речовини, здатні викликати алергійні захворювання у виробничих умовах;

Ф - аерозоль переважно фіброгенної дії.

Якщо речовина має одночасно дві особливості дії на організм (наприклад Ф, К) то необхідно користуючись двома рядками таблиці 2 (в даному прикладі «Фіброгенної дії» та «Канцерогени»), визначити в кожному рядку ступінь шкідливості, а потім вибрати вищий і занести його в «Карту умов праці».

 

Таблиця 2

Класи умов праці залежно від вмісту шкідливих речовин

у повітрі робочої зони (перевищення ГДК, разів)

Фактор виробничого середовища Клас умов праці
Допус- тимий Шкідливий Небезпеч-ний
1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь
3.1 3.2 3.3 3.4
Шкідливі речовини 1 - 2 класів небезпеки за винятком перерахованих нижче £ГДК 1,1-3,0 3,1-6,0 6,1-10,0 10,1-20,0 >20
Шкідливі речовини 3 - 4 класів небезпеки за винятком перерахованих нижче £ГДК 1,1-3,0 3,1-10,0 >10    
Речовини з гостроспрямованим механізмом дії – Г £ГДК 1,1-2,0 2,1-4,0 4,1-6,0 6,1-10,0 > 10
Алергени – А £ГДК   1,1-3,0 3,1-10,0 >10,0  
Канцерогени – К £ГДК 1,1-3,0 3,1-6,0 6,1-10,0 >10,0  
Аерозолі переважно фіброгенної дії – Ф £ГДК 1,1-2,0 2,1-5,0 5,1-10,0 >10,0  

Шум

 

Відповідно ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» (таблиця 3) у графі «Вид трудової діяльності», прочитавши усі 14 розділів, необхідно знайти вид трудової діяльності або приміщення, які найбільш відповідають заданому робочому місцю і виписати. Потім із графи «Еквівалентні рівні звуку, дБА» виписати відповідне чисельне значення нормативного параметра.

Внести в графи 3 та 4 карти відповідно нормативний та фактичний рівень. Порівняти фактичне та нормативне значення. У випадках, коли факт більше норми (Ф>Н) необхідно визначити на скільки фактичне значення рівня перебільшує нормативне (Ф-Н) і порівнюючи отримане число з діапазонами відповідного рядка таблиці 4 визначити ступінь шкідливості.

Таблиця 3

Допустимі еквівалентні рівні звуку на робочих місцях у виробничих

приміщеннях та на території підприємств

 

Вид трудової діяльності, робоче місце, приміщення і території Еквівалент-ні рівні звуку, дБА  
 
 
1. Творча, наукова, конструювання, проектування, програмування, викладання і навчання, робочі місця в проектно-конструкторських бюро, програмістів обчислювальних машин, у лабораторіях теоретичних робіт і обробки даних.      
2. Висококваліфікована робота, що вимагає зосередженості, адміністративно-управлінська діяльність, вимірювальні й аналітичні роботи в лабораторії; робочі місця у кімнатах конструкторських приміщень.    
3. Робота, що виконується з часто одержуваними вказівками й акустичними сигналами, робота, що вимагає постійного слухового контролю, операторська робота за точним графіком з інструкцією, диспетчерська робота; робочі місця в приміщеннях диспетчерської служби, кабінетах і приміщеннях спостере-ження і дистанційного керування з мовним зв’язком по телефону, на ділянках точної зборки, на телефонних і телеграфних станціях, у приміщеннях майстрів, у залах обробки інформації на ЕОМ.    
4. Робота, що вимагає зосередженості, робота з підвищеними вимогами до процесів спостереження і дистанційного спостереженнями за виробничими циклами; робочі місця за пультами в кабінетах спостереження і дистанційного керування без мовного зв’язку по телефону; у приміщеннях лабораторій з гучним устаткуванням, з гучним устаткуванням у приміщеннях для розміщення гучного устаткування ЕОМ.    
5. Виконання усіх видів робіт (за винятком перерахованих у п.1-4) на постійних робочих місцях у виробничих приміщеннях і на території підприємств.    
6. Палати лікарень і санаторіїв, операційні лікарень.  
7. Житлові кімнати квартир, житлові приміщення будинків відпочинку і пансіонатів, спальні приміщення в дитячих дошкільних установах і школах-інтернатах.    

 

Продовження таблиці 3

8. Кабінети лікарів лікарень, санаторіїв, поліклінік, глядацькі зали концертних залів, номера готелів, житлові кімнати в гуртожитках.  
9. Класні приміщення, аудиторії шкіл і інших навчальних закладів, конференц-зали, читальні зали, глядацькі зали театрів, клубів, кінотеатрів, зали судових засідань і нарад.  
10. Робочі приміщення управлінь, робочі приміщення конструкторських, проектних організацій, науково-дослідних інститутів.  
11. Зали кафе, ресторанів, їдалень, фойє театрів і кінотеатрів.
12. Торгові зали магазинів, спортивні зали, пасажирські зали вокзалів і аеропортів, приймальні пункти підприємств побутового обслуговування.  

Таблиця 4

Класи умов праці залежно від рівня шуму, вібрації, інфразвуку та

ультразвуку на робочих місцях

 

Фактор виробничого середовища Клас умов праці
Допус-тимий Шкідливий Небезпечний
1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь
3.1 3.2 3.3 3.4
Шум, дБА екв. £ГДК до 85 86-95 96-105 106-115 >115*****
Вібрація загальна, лок. дБА £ГДК до 113 114-119 120-125 126-131 >131
Інфразвук, перевищення, дБ £ГДК <5*** 6-10 11-15 16-20 >20
Ультразвук повітряний, дБ £ГДК <10**** 11-20 21-30 31-40 >40

Ультразвук

Якщо на заданому вам робочому місці було знайдено ультразвук (таблиця 20), то необхідно подивитись, на якій частоті (кГц) він впливає на людину і, користуючись ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» (таблиця 5), знайти для цієї частоти відповідний нормативний рівень звукового тиску (дБ).

Внести в графи 3 та 4 карти відповідно нормативний та фактичний рівень. Порівняти фактичне та нормативне значення. У випадках, коли факт більше норми (Ф>Н) необхідно визначити на скільки фактичне значення рівня перебільшує нормативне (Ф-Н) і порівнюючи отримане число з діапазонами відповідного рядка таблиці 4 визначити ступінь шкідливості.

Таблиця 5

Санітарні норми ультразвуку

 

Середньогеометричні частоти, кГц Рівень звукового тиску, дБ
12,5 16,0 20,0 25,0 31,5-100,0

Інфразвук

 

Якщо на заданому вам робочому місці було знайдено інфразвук (таблиця 20), то необхідно подивитись, на якій частоті (Гц) він впливає на людину і, користуючись ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» (таблиця 6), знайти для цієї частоти відповідний (нормативний) рівень звукового тиску (дБ).

Внести в графи 3 та 4 карти відповідно нормативний та фактичний рівень. Порівняти фактичне та нормативне значення. У випадках, коли факт більше норми (Ф>Н) необхідно визначити на скільки фактичне значення рівня перебільшує нормативне (Ф-Н) і порівнюючи отримане число з діапазонами відповідного рядка таблиці 4 визначити ступінь шкідливості.

Таблиця 6

Гігієнічні норми інфразвуку

Середньогеометричні частоти, кГц Рівень звукового тиску, дБ
31,5

 

Вібрація

 

У цьому розділі необхідно ознайомитись з визначеннями категорій вібрації і вирішити, до яких категорій та підвиду відноситься вібрація, що впливає на робітника. Відповідно до ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми загальної та локальної вібрації» загальну вібрацію по джерелу її виникнення поділяють на наступні категорії:

1 - транспортна вібрація, що впливає на операторів рухливих машин і транспортних засобів при їхньому русі по місцевості і дорогам (у тому числі при їхньому будівництві);

2 - транспортно-технологічна вібрація, що впливає на операторів машин з обмеженим переміщенням тільки по спеціально підготовлених поверхнях виробничих приміщень, промислових площадок;

3 - технологічна вібрація, що впливає на операторів стаціонарних машин або передається на робочі місця, що не мають джерел вібрації.

Вібрації категорії 3 мають три підвиди:

3а - вібрації робочих місць у приміщеннях із джерелами вібрацій (наприклад оператори молотів, пресів, верстатів і стендів);

3б - вібрації робочих місць у приміщеннях без джерел вібрацій (наприклад вібрації робочих місць працівників ВТК (відділу технічного контролю), розмітників і т.п.);

3в - вібрації робочих місць у приміщеннях адміністративно – управлінь-ких і для розумової праці (наприклад, у кабінетах, у приміщеннях ОЦ (обчислювального центру), КБ (конструкторського бюро), лабораторій і т.п.).

Далі необхідно визначити, на якій частоті відбувається вплив вібрації (див. фактичні значення) і, користуючись таблиці 7, знайти для цієї частоти та відповідної категорії вібрації нормативний рівень віброшвидкості (дБ).

 

Таблиця 7

Нормовані рівні віброшвидкості (дБ)

 

Частоти 31.5
Локальна вібрація - - -
Технологічна вібрація у виробничих приміщеннях – 3а - - - - -
Технологічна вібрація у виробничих приміщеннях без вібруючого обладнання – 3б - - - - -
Технологічна вібрація в приміщеннях для розумової праці – 3в - - - - -
Транспортно-технологічна вібрація – 2 - - - - -

 

Внести в графи 3 та 4 карти відповідно нормативний та фактичний рівень. Порівняти фактичне та нормативне значення. У випадках, коли факт більше норми (Ф>Н) необхідно визначити на скільки фактичне значення рівня перебільшує нормативне (Ф-Н) і порівнюючи отримане число з діапазонами відповідного рядка таблиці 4 визначити ступінь шкідливості.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...