Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Контрольна робота складається з 3-х завдань.

Завдання 1. Містить короткі змістовні відповіді на 3 теоретичних питань по програмі курсу. Об’єм тексту відповіді на кожне теоретичне питання повинен складати не менше 3...4 сторінок друкованого тексту.

Завдання 2. Провести атестацію умов праці робітника, який виконує роботу в завданому приміщенні. Згідно зі своїм варіантом (за списком в журналі академгрупи) вибрати назву підприємства або приміщення і робочого місця. Заповнити карту умов праці.

Завдання 3. Спроектувати робоче приміщення для працівників відповідної спеціальності, заповнити таблицю (відповідно п.5 даного видання).

Контрольна робота повинна містити:

1. Титульний лист.

2. Зміст

3. Відповіді на теоретичні запитання. Перед кожною відповіддю наводиться номер і назва запитання. При викладенні відповідей слід давати посилання на літературні джерела. При потребі у відповіді наводиться необхідний графічний матеріал та ілюстрації.

4. Завдання №1 - №3.

5. Список використаної літератури (8-10 найменувань).

Контрольна робота підлягає обов’язковому захисту на кафедрі після виконання усіх вимог щодо змісту та оформлення, за що студент отримує відповідну оцінку відповідно критеріїв оцінювання знань.

 

завдання 1. таблиця Варіантів

Номер за списком
Питання                    
Номер за списком
Питання
Номер за списком
Питання

Перелік питань

 

1. Система управління охороною праці в галузі

2. Основні напрями, за якими повинна розроблятися СУОПГ.

3. Організаційні заходи, що передбачає СУОПГ.

4. Завдання СУОПГ.

5. Функції та структура СУОПГ.

6. Інформаційний чинник організації управління охороною праці.

7. Нормативна база СУОПГ.

8. Система збору, зберігання, переда­вання та використання інформації з охорони праці.

9. Організація робіт з охорони праці.

10. Планування заходів з охорони праці.

11. Система навчання нормам і правилам охорони праці.

12. Система управління трудовою і технологічною дисциплінами.

13. Система забезпечення безпечних умов праці.

14. Мета паспортизації і атестації робочих місць згідно умов охорони праці.

15. Заходи за результатами атестації робочих місць.

16. Основні завдання служби охорони праці підприємства.

17. Функції служби охорони праці підприємства.

18. Права працівників служби охорони праці підприємства.

19. Організація роботи служби охорони праці підприємства.

20. Вимоги до кабінету охорони праці.

21. Комісія з питань охорони праці підприємства.

22. Функціональні обов'язки уповноважених з питань охорони праці.

23. Права уповноважених з питань охорони праці.

24. Види державного нагляду і контролю за станом охорони праці.

25. Органи, які мають право державного нагляду в Україні.

26. Види контролю за станом охорони праці на підприємстві.

27. Повноваження і права профспілок у контролі за охороною праці.

28. Форми, за якими здійснюється облік умов безпеки праці.

29. Показники, на підставі яких здійснюється аналіз, оцінка стану умов та безпеки праці на підприємстві.

30. Загальні вимоги до проведення попереднього та та періодичних медичних оглядів працівників.

31. Організація проведення медичних оглядів роботодавцем.

32. Галузеві чинники, що формують умови праці.

33. Категорії робіт за важкістю праці.

34. Шкідливі умови праці за рівнем перевищення гігієнічних нор­мативів та вираженості змін в організмі працюючих.

35. Сторони та зміст колективного договору.

36. Контроль за виконанням колективного договору.

37. Недійсність умов колективного договору.

38. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору.

39. Укладення та реєстрація трудового договору.

40. Обов’язки власника до початку роботи за укладеним трудовим договором.

41. Умови переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці.

42. Умови тимчасового переведення працівника на іншу роботу.

43. Підстави для припинення або розірвання трудового договору.

44. Підстави для відсторонення працівника від роботи.

45. Обмеження та заборона надурочних робіт. Граничні норми застосування надурочних робіт.

46. Вихідні дні на безперервно діючих підприємствах в установах, організаціях. Заборона роботи у вихідні дні.

47. Фактори від яких залежать норми виробітку (норми часу) і норми обслуговування.

48. Оплата праці на важких роботах та на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці.

49. Оплата роботи в надурочний та нічний час.

50. Перерви в роботі для обігрівання та відпочинку.

51. Умови переведення на легшу роботу.

52. Охорона праці жінок.

53. Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням.

54. Порядок розгляду трудових спорів.

55. Гігієнічне нормування умов праці за показниками мікроклімату.

56. Системи кондиціонування повітря.

57. Системи опалення.

58. Визначення класу умов праці при дії виробничого шуму.

59. Визначення класу умов праці при дії виробничої вібрації.

60. Визначення класу умов праці при дії інфразвуку та ультразвуку.

61. Гігієнічні критерії оцінки умов праці при дії електромагнітних полів та випромінювань.

62. Гігієнічні критерії оцінки умов праці при дії іонізуючого випромінювання.

63. Класифікація умов праці за показниками світлового середовища.

64. Види штучного освітлення і його нормування. Види джерел світла і їх порівняльний аналіз.

65. Методи розрахунку систем штучного освітлення.

66. Вимоги до приміщень, в яких експлуатуються комп'ютери.

67. Санітарно-гігієнічні вимоги до робочих місць на яких експлуатуються комп'ютери.

68. Вимоги по електробезпеці до робочих місць на яких експлуатуються комп'ютери.

69. Вимоги до організації робочого місця користувача ЕОМ.

70. Режим праці і відпочинку при роботі з ЕОМ.

71. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом.

72. Класифікація електротехнічних виробів за способом захисту людини від ураження електричним струмом.

73. Технічні способи та засоби захисту при нормальному режимі роботи електроустановок.

74. Кваліфікаційні групи з електробезпеки електротехнічного персоналу.

75. Небезпечні та шкідливі фактори, пов'язані з пожежами.

76. Класифікація видів горіння.

77. Показники пожеже - та вибухонебезпечних речовин та матеріалів.

78. Класифікація приміщень та будівель по пожежній і вибуховій небезпеці.

79. Протипожежний режим підприємства.

80. Рекомендації по оснащенню приміщень вогнегасниками. Визначення необхідної кількості і типу вогнегасників.

81. Системи пожежної сигналізації.

82. Евакуація людей. Методика розрахунку часу на евакуацію.

Література

Основна література:

1. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 2004. - 320 с.

2. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. – К., Каравелла, 2004. – 408 с.

3. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Сторожук В.М. Практикум із охорони праці. – Львів, Афіша, 2000. – 352 с.

4. Кобевник В.Ф. Охрана труда. – К., Вища школа, 1990.

5. Охрана труда в электроустановках./ Под ред. Б.А. Князевского.-М., Энергоиздат, 1983.

6. Охрана труда в химической промышленности./ Под ред. Г.В. Макарова – М., Химия, 1989. – 495 с.

 

Додаткова література:

7. Средства защиты в машиностроении. Расчет и проектирование. Справочник под ред. С.В. Белова.-М., Машиностроение, 1989.

8. Законодавство України про охорону праці (у чотирьох томах),-Київ.,1995.

9. Науково-практичний коментар до Закону України «Про охорону праці»,-Київ.,1996.

10. Полтев М.К. Охрана труда в машиностроении. – М., Высшая школа, 1980.

11. Денисенко Г. Ф. Охрана труда . – М., Высшая школа, 1985.

12. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. – М., Энергоиздат,1984.

13. Ткачук К.Н. и др. Безопасность труда в промышленности. Справочник. – К., Техніка, 1982.

14. Справочная книга по охране труда в машиностроении./ Под ред. О.Н. Русака.-Л., Машиностроение, 1989.

15. Охрана труда в машиностроении. Сб. нормативно-техн. документов. В 2-х томах. Сост. А.И. Шуминов.-М., Машиностроение, 1990.

16. Справочник проектировщика. Вентиляция и кондиционирования воздуха./ Под ред. Староверова.-М., Стройиздат, 1978.

17. Борьба с шумом на производстве: Справочник / Под ред. Е.Я. Юдина.-М., Машиностроение, 1985.

18. Лагунов Л.Ф., Осипов Г.Л. Борьба с шумом в машиностроении. –М., Машиностроение, 1980.

19. Охрана труда и окружающей среды в радиоэлектронной промышленности. К.Н.Ткачук, Р.В.Сабарно. – К., 1988. – 240 с.

20. Васильчук М.В. Основи охорони праці. Підручник. – К., 1997. – 208 с.

21. Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей. Навчальний посібник. За ред. В.В.Сафонова. – К, 2000, 336 с.

22. Охорона праці в Україні: Організація і управління. Нормативно-правове забезпечення. Дозвільна система. Небезпечні фактори і умови праці. Страхування. Відповідальність. Зб. норм. актів. – К., 1999. – 400 с.

23. Охрана труда в вычислительных центрах. – М., 1990. – 192 с.

24. Охрана труда в машиностроении. Под ред. Е.Я.Юдина. – М., 1983. – 432 с.

25. Охрана труда в строительстве. Инженерные решения. Справочник. В.И.Русин., Г.Г.Орлов. – К., 1990. – 208 с.

 

Нормативні документи:

1. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования. - М.: Изд-во стандартов, 1988.

2. НАОП 0.03-3.17-88. Санітарні норми ультрафіолетового випромінювання у виробничих приміщеннях № 4557-88.

3. СНиП ІІ-12-77. Защита от шума. (Есть пособие к СНиПу).

4. НАОП 0.03-3.07-80. Гігієнічні норми інфразвуку на робочих місцях №2274-80.

5. НАОП 0.03-3.11-84. Санітарні норми та правила при роботі з машинами та обладнанням, які створюють локальну вібрацію, що передається на руки працюючих №3041-84.

6. ДСТУ 2300-93. Вібрація. Терміни та визначення.

7. ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.

8. НАОП 1.4.32-2.88-88. ОСТ 25 1298-88. Захист від статичної електрики у виробничих приміщеннях. Вимоги безпеки.

9. НАОП 0.03-1.72-87. Основні санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання ОСП 72/87 №4422-87.

10. НАОП 0.03-3.05-77. Санітарно-гігієнічні норми допустимої напруженості електростатичного поля №1742-77.

11. НАОП 0.03-3.06-80. Санітарно-гігієнічні норми допустимих рівнів іонізації повітря виробничих та громадських приміщень №2152-80.

12. НАОП 0.03-3.16-86. Гранично допустимі рівні (ГДР) впливу електричних полів частот від 0.06 МГц до 30МГц №4131-86.

13. НАОП 0.03-3.31-91. Санітарні норми та правила виконання робіт в умовах впливу електричних полів промислової частоти (50 Гц) №5802-91.

14. НАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

15. НАОП 0.03-1.07-73. Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання №1042-73.

16. НАОП 0.03-1.39-86. Санітарні правила для процесів обробки металів різанням №4233-86.

17. НАОП 1.4.32-2.87-81. ОСТ 25 1291-81. Паяння свинцево-олов’яними припоями. Вимоги безпеки.

18. НАОП 1.4.72-2.42-81. ОСТ 1.92091-81. Посудини, що працюють під тиском. Установлення і експлуатація у виробничих приміщеннях.

19. НАОП 0.001-1.33-75. Типові правила пожежної безпеки для промислових підприємств.

20. НАОП 0.01-1.42-86. Правила пожежної безпеки при проведенні будівельно-монтажних робіт.

21. НАОП 0.03-3.28-93. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками.

22. НАОП 0.03-4.02-94. Положення про медичний огляд працівників певних категорій.

23. НАОП 0.03-8.03-86. Гігієнічна класифікація праці №4137-86.

24. НАОП 0.03-8.07-94. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.

25. НАОП 0.03-8.08-93. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок.

26. НАОП 0.05-8.04-92. Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

27. НАОП 1.4.32-1.01-72. Правила техніки безпеки і промислової санітарії в електронній промисловості.

28. НАОП 1.4.32-5.01-86. Типова конструкція з охорони праці для операторів ЕОМ.

29. СанНиП 5804-91. Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров.

30. ДСанПіН 3.3.2-007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами ЕОМ.

31. ДСН 3.3.6-037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

32. ДСН 3.3.6-039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.

33. ДСН 3.3.6-042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

34. ДБН В.2.5-28-2006. Природне та штучне освітлення.

35. ДБН В.2.5-27-2006. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд.

36. ДСН 3.3.6.096-2002. Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів.

37. ДБН В.1.1.7-2002. Пожежна безпека об'єктів будівництва.

38. ДБН В.2.5-13-98. Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...