Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Комплексна оцінка показника (КПП).
Кількісна оцінка потенціалу організації повинна базуватися на статистичному вивченні значень показників, наведених у таблицях 8.1 - 8.6. Для того, щоб мати більш узагальню­юче значення потенціалу, за яким можна робити висновки та давати рекомендації щодо розвитку організації, можна використовувати показник конкурентного потенціалу під­приємства (КПП), за допомогою якого доцільно визначити загальний стан організації, зробити висновки про її можливості стосовно ринкових умов. Зважаючи на те, що це комплексний показник, то його оцінка повинна базуватися на наступних принципових положеннях:

- бути диференційованою за етапами життєвого циклу конкурентних переваг організації;

- враховувати багатофакторіальну модель дослідження конкурентноздатності за ієрар­хією: країна, галузь, підприємство;

- враховувати структуру конкурентних переваг організації та важливість забезпечення її діяльності необхідними видами ресурсів.

Враховуючи те, що потенціал організації залежить також від умов зовнішнього середо­вища, то показники, відібрані для аналізу, повинні забезпечувати оцінку впливу як зовніш­нього, так і внутрішнього середовища.

Теорія та практика менеджменту досить часто використовує концепцію "життєвого цик­лу" (ЖЦ) при вирішенні різних проблем. Цю концепцію можна використати в методиці визначення КПП організації, а його значення може виступати критерієм для визначення стадії життєвого циклу організації.

Оцінку КПП доцільно проводити поетапно. На першому етапі оцінки КПП потрібно ви­значити перелік показників потенційних можливостей організації, що може бути представ­лено у вигляді такої залежності:

ПМ=f{[ФП];[ВП];[УП];[КП];[МП]},

де ПМ - потенційні можливості; ФП - фінансовий потенціал; ВП - виробничий потенціал; УП- управлінський потенціал; КП- кадровий потенціал; МП- маркетинговий потенціал. Комплексна оцінка КПП розглядається як середнє геометричне від функції Харінгтона за всіма показниками dj:

Значення КПП може змінюватися 0 до 1.0- ідентифікує найгірше значення показника; 1-найкраще значення. Для того, щоб дати відповідь на те, який елемент стратегічного потенціалу підприємства потребує першочергового удосконалення або забезпечення ресурсами, рекомендується визначити показник КППj—за кожним напрямом потенціалу, а потім визначати комплексний КПП. Розрахунків КППj за кожним напрямом потенціалу підприємства потрібно представити за моделлю (табл. 8.7).

Таблиця 8.7

Форма заповнення результатів розрахунків

 

Показники
Коефіцієнт загальної ліквідності Кзл=Коа / Ккз, де Коа – оборотні активи, К кз – короткострокова заборгованість (відношення оборотних активів (розділи ІІ і ІІІ активу балансу) до короткострокових пасивів (розділ ІІІ пасиву)            
Коефіцієнт забезпеченості власними ресурсами Кзвр=Кв / Кб де Кв – власний капітал, Кб – сума всіх джерел фінансування          
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал) – відношення абсолютно ліквідних активів (гроші та короткострокові фінансові вкладення (ліквідні цінні папери) до короткострокових пасивів          
Коефіцієнт високої ліквідності (Квл)- відношення оборотних активів високої (термінової) ліквідності (тобто оборотні активи за мінусом товарно-матеріальних запасів (запасів і витрат) до короткострокових пасивів          
Фінансовий потенціал=          
Питома вага прогресивного обладнання (Y1)          
Питома вага обладнання з періодом експлуат. до 5 р. (Y2)          
Доля активної частки основних фондів (Y4)          
Фондоозброєність праці (Y5)          
Технічна озброєність працівників (Y6)          
Матеріаломісткість продукції (М)          
Коефіцієнт використання виробничих потужностей вп)            
Рівень використання робочого часу, % рч)          
Виробничий потенціал=          
Ефективність управління у)          
Зайнятість персоналу в апараті управління 3,)          
Співв. чисельності лінійного та функц.. управління с)          
Економічність праці апарату управління (Еау)          
                   
Частка ринку підприємства (Yp)          
Ступінь оновлення асортименту (Yас)          
Ефективність реклами з)          
         
Потенціал підприємства =          

ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ1.1. Сутність управління результативністю підприємства

1.2. Науково-методичні підходи до оцінювання результативності підприємства

2.1. Значення, завдання і відбір інформації для аналізу фінансових результатів підприємства.

2.2. Загальна оцінка динаміки і показників прибутку

3.1. Фактори впливу на результативність комерційно-виробничої діяльності підприємства

3.2. Значення і завдання аналізу виробництва продукції (робіт, послуг)

3.3. Аналіз обсягу виробництва продукції (робіт, послуг) за номенклатурою та структурою її виготовлення

3.4. Аналіз якості та браку продукції

3.5. Аналіз ритмічності та комплектності виробництва продукції

4.1. Етапи аналізу стану та результативності використання трудових ресурсів на підприємстві.

4.2. Структура кадрів і показники результативності їх використання

5.1. Оцінка стану і результативності використання основних засобів підприємства

5.2. Аналіз результативності використання матеріальних ресурсів підприємства

6.1. Характеристика економічної результативності та ефективності маркетингової діяльності

6.2. Етапи дослідження результатів маркетингової діяльності

6.3. Критерії результативності маркетингової діяльності

7.1. SWOT-аналіз – як інструмент оцінювання результативної стратегії.

7.2. Методика проведення SWOT-аналізу.

7.3. Складання матриці SWOT та характеристика експертних висновків щодо вибору стратегії розвитку підприємства.

8.1. Сутність КПП та його складові

8.2. Методологія оцінки потенціалу підприємства.

8.3. Комплексна оцінка показника КПП в контексті планування майбутніх результатів діяльності.

Рекомендована література

№ з/п Підручники, навчальні посібники Кількість примірників у бібліотеці або на кафедрі для базової літератури
Базова
Тищенко А. Экономическая результативность деятельности предприятий: Монография. / А.Н. Тищенко, Н.А. Кизим, Я.В. Догадайло. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2015. -144с.
Булеев И. Механизм хозяйствования предприятий и объединений трансформационной экономики: монография / И.П. Булеев, Н.Д. Прокопенко, Н.Е. Брюховецкая, Г.О. Маландина. – Донецк, 2013. – 526 с.
Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник. / За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2014. — 405 с.  
Допоміжна
Бойетт Дж.Г., Бойетт Дж.Т. Лучшие идеи мастеров управления изменениями.// http://www.management.com.ua/ct/ct023.html
Генри Р. Нив. Пространство доктора Деминга: Принципы построения устойчивого бизнеса. Пер. с англ. – М.: Альбина Бизнес Букс, 2005. – 370 с.
Фахові періодичні видання
Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій // Українська інвестиційна газета. – 2015. – №3.
Петрович И., Катаєв А. Визначення результативності діяльності підприємства // Економіка України. — 2014. — № 10.
Комаха А. Эталонные результативне предприятия в Украине. — Финансовая консультація. — 2015. — № 11.
Блонська В. І. Управління результативністю підприэмств / В.І. Блонська, І. В. Шморгун // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 20.6. – С. 174 – 180.

Інформаційні ресурси

Результати господарської діяльності підприємства [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.com/19740704/ekonomika/rezultati_gospodarskoyi_diyalnosti_pidpriyemstva_otsinka_yogo_efektivnosti

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09; просмотров: 807

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...