Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Що розуміють під граничною нормою технічного заміщення?

1) можливі комбінації двох змінних ресурсів;

2) співвідношення зміни фактора Y до зміни фактора Х на одиницю;

3) тангенс кута нахилу ізокости до ізокванти;

4) збільшення обсягу виробництва при зміні двох факторів.

15. Кожна точка ізокванти:

1) характеризується показником граничної норми технічного заміщення;

2) представляє такі комбінації ресурсів, що забезпечують однаковий випуск продукції;

3) представляє такі комбінації ресурсів, що забезпечують різні випуски продукції;

4) вірними є 1) та 2).

16. Лінії, кожна точка якої відображає однакову суму витрат за різних поєднань двох ресурсів оримала назву:

1) ізокоста;

2) ізокванта;

3) бюджетна лінія;

4) крива байдужості.

17. Для реальних підприємств найбільш характерна:

1) спочатку спадна віддача від масштабу, а потім зростаюча;

2) спочатку зростаюча, а потім спадна віддача від масштабу;

3) зростаюча віддача від масштабу;

4) незмінна віддача від масштабу.

18. Спадна віддача від масштабу означає, що:

1) при збільшенні ресурсів на 1% , обсяг випуску збільшується теж на 1%;

2) при збільшенні ресурсів на 1% , обсяг випуску збільшується більше ніж на 1%;

3) при збільшенні ресурсів на 1%, обсяг випуску збільшується менш ніж на 1%;

4) збільшення ресурсів завжди призводить до зменшення випуску.

19. Якщо фірма збільшує витрати на ресурси на 10 %, а обсяг виробництва зростає при цьому на 15%, то в цьому випадку:

1) має місце негативний ефект зміни масштабу виробництва;

2) має місце позитивний ефект зміни масштабу виробництва;

3) діє закон спадної продуктивності;

4) крива загального продукту зсувається вгору.

20. В теорії виробництва у короткому періоді:

1) не існує фіксованої кількості ресурсів;

2) всі ресурси фіксовані;

3) рівень принаймні одного з ресурсів неможливо змінити;

4) кількість трудового ресурсу неможливо змінити.

21. Яке з наступних стверджень, що характеризує зв’язок між загальним продуктом (ТР), середнім продуктом (АР) та граничним продуктом (МР) є хибним:

1) АР продовжує зростати доти, поки збільшується МР;

2) ТР досягає максимального рівня, коли МР=0;

3) МР=АР при максимальному рівні АР;

4) ТР знижується, якщо МР<0.

22. На графіку праця позначається на осі Х, а капітал на осі Y. Коли граничний продукт праці дорівнює 5, а граничний продукт капіталу дорівнює 10, то чому дорівнює гранична норма заміщення капіталу працею:

1) 0,5;

2) 2;

3) 5;

4) 50.

23. Графічно рівновага виробника представлена:

1) кривою попиту та пропозиції;

2) ізоквантою та лінією «шлях розвитку»;

3) однією ізоквантою та картою ізокост;

4) бюджетною лінією та кривою байдужості.

24. Фірми зацікавлені в мінімізації витрат. Вони можуть досягти цього за наступної умови:

1) купувати фактори виробництва на конкурентних ринках;

2) дотримуватись рівності граничної норми технічного заміщення факторів і співвідношення цін на ці фактори;

3) підтримувати рівність постійних та змінних витрат;

4) підтримувати максимальний рівень виробництва.

25. Ізокоста поєднує точки:

1) рівних витрат;

2) стійкої рівноваги виробника;

3) однакового випуску продукції;

4) рівноваги попиту та пропозиції.

Задачі для розв’язання

Задача №1.На виробництво певного товару фірма застосовує два ресурси: працю (L) та капітал (К). Ціни на ресурси відповідно складають: РL=8грн., РК=10грн.. За певного рівня випуску граничний продукт праці становить 40 од., граничний продукт капіталу – 60 од.

Визначте, чи мінімізує фірма свої витрати. Якщо ні, то як необхідно змінити співвідношення ресурсів?

Задача №2. Заповніть пропуски в таблиці. Намалюйте графіки загального, середнього та граничного продуктів.

 

Кількість ресурсу Загальний продукт Середній продукт Граничний продукт
   
  10,5  
   
   
   
   
   

 

Задача №3. Діяльність фірми характеризує наступна виробнича функція:

.

Визначте граничний продукт праці, граничний продукт капіталу, середній продукт праці, середній продукт капіталу та граничну норму технічного заміщення.

 

Задача №4. На основі даних таблиці визначте, яку з технологій обере підприємство.

Ресурси Ціна одиниці ресурсу, грн. Використання ресурсів за кожною технологією, од.
І ІІ ІІІ
Праця
Земля
Капітал

 

 

Задача №5. В таблиці представлений взаємозв’язок між обсягом використання змінного ресурсу L та загальним обсягом випуску продукції:

 

Кількість ресурсу L, од.
Загальний випуск ТР, од.

 

Розрахуйте граничний (МР) та середній продукт (АР) за кожного обсягу випуску. Покажіть графічно загальний, середній та граничний продукти та поясніть в яких точка середній та граничний продукт досягають свого максимуму. Поясніть, за якої кількості змінного фактора фірма відчує дію закону спадної віддачі?

 

Задача №6. Діяльність підприємства характеризує наступна виробнича функція: Q=2КL. Ціна капіталу складає 200 грн., ціна праці 100 грн.

Чому дорівнює мінімальний обсяг витрат при випуску 24 одиниці продукції. Покажіть розв’язок задачі на графіку.

 

Задача №7.Фірма планує виробляти 490 одиниць продукції на тиждень. Вона має декілька технологічно ефективних способів виробництва, які задані в таблиці:

Технології Кількість ресурсів, од.
Праці (L) Капіталу(К)
А
Б
В
Г

 

Ціни ресурсів праці та капіталу відповідно складають: РL=30грн., РК=50грн.

Визначте економічно ефективну технологію. Графічно покажіть оптимальний вибір фірми за допомогою ізокванти та ізокости.

 

Задача №8. Підприємство виробляє чоловіче взуття. Його діяльність задана наступною виробничою функцією: .

Побудуйте ізокванти для обсягів виробництва 20, 40, 60 од. Визначте, яка віддача від масштабу характеризує виробництво. Визначте середні продукти праці і капіталу за наступної комбінації ресурсів: 2К та 4L.

 


Тема 10

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...