Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Які витрати відносяться до змінних?

1) орендна плата;

2) виплата та опалення адміністративного приміщення;

3) відсотки за кредит;

4) плата за електроенергію на виробничі потреби.

12. Відсотки за кредит, податки на власність, амортизація відносяться до:

1) постійних витрат;

2) змінних витрат;

3) неявних витрат;

4) граничних витрат.

13. Альтернативні витрати будівництва нового підприємства – це:

1) ціна його будівництва в наступному році;

2) постійні і змінні витрати будівельної фірми;

3) змінні витрати будівельної фірми;

4) ціна інших товарів і послуг, принесених в жертву даному будівництву.

14. Яке з наступних визначень найбільш точно відповідає поняттю «нормальний прибуток»:

1) прибуток, що отримується фірмою при MC = MR;

2) прибуток, що отримується типовою фірмою в галузі;

3) прибуток, який фірма отримала б при нормальному веденні справ;

4) мінімальний прибуток, необхідний для утримання фірми в даному напрямі діяльності.

15. В довгостроковому періоді:

1) всі витрати є змінними;

2) всі витрати є постійними;

3) всі витрати є постійними, а потім починають змінюватись;

4) змінні витрати зростають швидше ніж постійні.

16. Середні загальні витрати досягають мінімальної величини, коли:

1) граничні витрати дорівнюють середнім змінним витратам;

2) граничні витрати дорівнюють середнім загальним витратам;

3) прибуток буде максимальним;

4) немає правильної відповіді.

17. Якщо граничні витрати більші за середні змінні витрати (МС>AVC), то:

1) МС мають спадати із збільшенням обсягів виробництва;

2) AVC мають зростати із збільшенням обсягів виробництва;

3) AVC мають спадати із збільшенням обсягів виробництва;

4) AVC не змінюють свого значення із збільшенням обсягів виробництва.

18. Якщо AVC спадають при зростанні обсягу виробництва, то:

1) МС також повинні спадати;

2) FC повинні зростати;

3) МС повинні бути меншими за AVC;

4) МС повинні бути більшими за AVC.

19. Який фактор збільшує змінні витрати фірми:

1) підвищення орендної плати;

2) підвищення процентної ставки за кредит;

3) підвищення заробітної плати основних робітників;

4) підвищення заробітної плати інженерно-технічних робітників.

20. Середні загальні витрати виробництва продукції досягають мінімальної величини при тому обсязі продукції, коли:

1) AVC = FC;

2) прибуток буде максимальним;

3) MC = AVC;

4) МС = ATC.

21. У короткостроковому періоді фірма, що максимізує прибуток або мінімізує збитки, припинить виробництво, якщо виявиться, що:

1) нормальний прибуток нижче за середньогалузевий;

2) загальний доход більше загальних витрат;

3) загальний доход менше загальних змінних витрат;

4) загальний доход менше загальних сукупних витрат.

22. Яке з тверджень є невірним:

1) середні постійні витрати завжди скорочуються по мірі зростання обсягу виробництва;

2) середні змінні витрати завжди скорочуються по мірі зростання обсягу виробництва;

3) середні змінні витрати змінюються повільніше граничних витрат;

4) всі наведені твердження вірні.

23. Який фактор збільшує постійні витрати фірми:

1) підвищення цін на ресурси;

2) підвищення орендної плати;

3) підвищення заробітної плати основних робітників;

4) всі відповіді є вірними.

24. Якщо сукупна виручки TR перебільшує сукупні витрати TC, то:

1) фірма має економічний прибуток;

2) граничні витрати МС нижче ціни товару Р;

3) MR>MC;

4) P<ATC.

Яке з наступних тверджень є правильним?

1) економічний прибуток – бухгалтерський прибуток = явні витрати;

2) бухгалтерський прибуток – неявні витрати = економічний прибуток;

3) економічний прибуток – неявні витрати = бухгалтерський прибуток;

4) явні витрати + неявні витрати = бухгалтерські витрати.

26. Фірма виготовляє 20 тис. пар чобіт в місяць. Середня виручка фірми складає 200 грн. за одиницю. Витрати на одну пару – 120 грн. Прибуток фірми за місяць складе:

1) 2,4 млн. грн.;

2) 4 млн. грн.;

3) 1,6 млн.;

4) недостатньо даних;

27. Фірма виробляє 500 од. продукції і реалізує її по ціні, на 20% вищій за витрати. Середні змінні витрати становлять 2грн., постійні витрати - 250грн. Прибуток складе:

1) 1000 грн.;

2) 750 грн.;

3) 250 грн.;

4) 500 грн.

28. Загальні витрати на виготовлення одиниці продукції складають 120 грн. Фірма випускає 10 тис. одиниць продукції. Постійні витрати складають 40% від загальних витрат. Змінні витрати на весь випуск будуть складати:

1) 480 000 грн.;

2) 720 000 грн.;

3) 120 000 грн.;

4) 480 000 грн.;

29. Фірма за звітний період реалізує 600 одиниць товару А. Загальна виручка складає 3600 грн. Середні загальні витрати складають 4 грн. Прибуток на одиницю товару складе:

1) 8 грн.;

2) 4грн.;

3) 2 грн.;

4) ваша відповідь.

 

Задачі для розв’язання

 

Задача №1. Підприємство виробляє товар Х. Його постійні витрати складають 24 тис. грн. / міс., змінні – 60 коп. за одиницю. За місяць підприємство реалізує 30 тис. од. продукції по ціні 1,5 грн.

З часом виробнику надійшла пропозиція поставляти продукцію в обсязі 45тис.од. по ціні 1,2 грн. Чи буде доцільним прийняти цю пропозицію, якщо розширення виробництва не потребує додаткових капіталовкладень?

 

Задача №2. Підприємець вирішив відкрити фірму. Він вклав 110 тис. грн. власного капіталу та 90 тис. грн. взятих в кредит під 10% річних.

Його поточні витрати за рік склали: з/п робітників – 26 тис. грн.; амортизація – 27 тис. грн.; сировина – 13 тис. грн.; витрати на електроенергію – 5 тис. грн. Річна виручка склала 102 тис. грн.

Як би підприємець поклав свій капітал в банк, він отримав би 10% річних. Крім цього заробітна плата підприємця на попередньому місці роботи складала 16 тис. грн. на рік.

Розрахуйте бухгалтерський та економічний прибуток фірми та визначте, чи вигідну підприємець розпочав справу.

 

Задача №3. В таблиці наведено часткові дані, що характеризують діяльність фірми.

Q, од
ТС, грн.          
АТС, грн.              
МС, грн.        

Заповніть таблицю. Побудуйте криві середніх та граничних витрат та проаналізуйте їх.

 

Задача №4. В таблиці наведено часткові дані, що характеризують діяльність фірми:

Q ТС VC FC MC АТС AVC AFC
           
           
           
         
           

Заповніть таблицю та проаналізуйте всі види витрат.


Розділ 4. Ринкові структури

 

Мета будь-якої фірми максимізація прибутку. Вивчення попередніх тем дало можливість підійти до вирішення основного питання – якими повинні бути ціна та обсяг виробництва, щоб прибуток був максимальним.

Оптимізація рішення фірми досліджувалася багатьма вченими. В результаті були обґрунтовані загальні умови максимізації прибутку, а також особливості вибору оптимального випуску в залежності від ринкової структури, в якій діє фірма.

Наша мета визначити загальне правило максимізації прибутку та створити моделі формування цін та обсягів випуску продукції на ринку досконалої конкуренції, монополії, олігополії та монополістичної конкуренції.

 

Тема 11

Ринок досконалої конкуренції

 

Структура ринку

Структура ринку визначається певними умовами, в яких фірми конкурують між собою. До них відносять кількість та розміри фірм, різноманітність продукції, легкість входу та виходу, інформованість виробників та споживачів. Теоретично виділяють чотири типи ринкових структур:

– ринок досконалої конкуренції;

– ринок монополії;

– ринок олігополії;

– ринок монополістичної конкуренції.

В табл. 11.1 представлена загальна характеристика ринкових структур.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...