Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Пропозиція фірми та галузі. Рівновага

В короткостроковому періоді

 

Як зазначалось вище, фірма буде пропонувати свою продукцію на ринку тільки тоді, коли ціна буде вищою за середні змінні витрати Р ≥ АVС. Таким чином у короткостроковому періоді крива пропозиції фірми S буде співпадати з кривою граничних витрат МС, яка лежить вище точки перетину її з кривою середніх змінних витрат АVС (рис. 11.5). Вона має висхідний характер, що відповідає закону пропозиції.

Р, МС (S)

С

 

АVС

 

 

       
   
 
 

 

 


Q

Рис. 11.5. Крива пропозиції фірми в короткостроковому періоді.

 

Необхідно зазначити, що крива пропозиції для кожного обсягу виробництва визначає мінімальну ціну, за якою фірма беззбитково пропонує останню одиницю продукції на ринку досконалої конкуренції.

Але на конкурентному ринку діє багато фірм, які утворюють певну галузь. Якщо для кожної фірми, що входить у цю галузь, визначити свою криву пропозиції, то можна побудувати криву пропозиції для всієї галузі. Вона утворюється як сума індивідуальних кривих пропозиції окремих фірм за кожного рівня ціни. Крива пропозиції галузі також має висхідний характер, тобто при зростанні цін обсяги виробництва збільшуються. Це пов’язано з тим, що кожна окрема фірма починає розширювати виробництво, а також відновлюють свою діяльність ті фірми, які тимчасово не працювали.

На ринку досконалої конкуренції ціна вважається визначеною. Вона встановлюється під впливом сукупного попиту та сукупної пропозиції в галузі та визначається точкою перетину цих кривих (рис. 11.6 а)). Окрема фірма, орієнтуючись на цю ціну, повинна визначити лише обсяг випуску, який дозволить їй максимізувати прибуток. Крива попиту для окремої фірми має вигляд горизонтальної лінії. Це означає, що вона може продавати більше або менше продукції по єдиній ринковій ціні. Фірма опиниться в стані конкурентної рівноваги та буде максимізувати свої прибутки, якщо обере такий обсяг виробництва, за якого ціна встановиться на рівні граничних витрат: Р = МС (рис. 11.6 б)).

 

Р D S Р,С МС (S)

 
 

 


РЕ Е РЕ1 Е1 D

       
 
   

 


QE Q QE1 Q

а) галузь б) фірма

Рис. 11.6. Рівновага в короткостроковому періоді

 

Рівновага конкурентної фірми в

Довгостроковому періоді

 

У довгостроковому періоді всі витрати є змінними, а вхід та вихід на ринку досконалої конкуренції є вільним. Тому фірма може суттєво змінювати свої масштаби виробництва, входити в галузь або виходити з неї. Внаслідок вільного входу та виходу кількість фірм в галузі буде змінюватись.

У довгостроковому періоді попит на продукцію фірми також є абсолютно еластичним. Але при виборі оптимального обсягу виробництва важливе значення відіграють не лише довгострокові граничні витрати LMC, а й довгострокові середні витрати LAC.

Оптимальний обсяг виробництва, що максимізує прибуток (або мінімізує витрати), обирається виходячи з такої умови:

Р = LMC (11.8)

Після встановлення оптимального обсягу виробництва, який або максимізує прибутки, або мінімізує збитки, фірма повинна визначити, чи доцільним є перебування в цій галузі.

Довгострокова рівновага на конкурентному ринку пов’язана з переливом капіталу з галузі в галузь і досягається, коли настає галузева рівновага. Сигналом щодо перебування в галузі для будь-якої фірми слугує прибуток.

На графіку показано, яким чином досягається ринкова рівновага для фірми та галузі (рис. 11.7).

Якщо ціна на ринку збільшилась і встановилась на рівні Р1(рис. 11.7 б)), фірма починає отримувати високий економічний прибуток, який приваблює інших. Починається приплив фірм, пропозиція зростає, а ціни починають знижуватися. Рівновага зміщується з точки Е1 в точку Е2 . Перелив капіталу в галузь припиняється тоді, коли ціна впаде до рівня мінімальних довгострокових середніх витрат 2= LACmіn), а економічний прибуток знизиться до нуля (ЕР = 0).

Це означає, що фірма потрапляє у стан беззбитковості. Обсяг Q2 є оптимальним і забезпечує нормальний прибуток, який є достатнім, щоб утримати дану фірму в галузі. Будь-яке відхилення від Q2 за ціною Р2 призведе до того, що фірма стане збитковою.

LМС (S) S1

P АТС P

LAC Е1 S2

Р1 E1 Р1

MR1 S3

E2

E2

Р2 MR2 Р2

E3

MR3

Р3 Р3

D

Q Q

Q2 Q1 Q1 Q2 Q3

а) фірма б) галузь

Рис. 11.7. Рівновага фірми та галузі у довгостроковому періоді

 

За таких умом у діючих фірм немає стимулів виходити з галузі, а у нових – вступати. Точка Е2 є точкою довгострокової рівноваги галузі.

Протилежна ситуація спостерігається тоді, коли ціна стає нижчою від ціни беззбитковості і досягає рівня Р3. За такої ціни фірми починають нести збитки та виходити з галузі, оскільки в довгостроковому періоді фірми не можуть працювати, якщо не відшкодовують всіх витрат LAC. Зменшення фірм у галузі скорочує пропозицію і ціни починають зростати. Відплив капіталу припиниться тоді, коли збитки будуть ліквідовані, тобто ціна встановиться на рівні мінімальних довгострокових середніх витрат 2=LACmіn), а економічного прибутку ще не буде (ЕР = 0).

У точці Е2 знову встановиться довгострокова ринкова рівновага.

Отже, на ринку досконалої конкуренції в довгостроковому періоді вигідно вступати на ринок, якщо Р > LAC, а виходити з ринку, якщо Р < LAC. Оптимальним є той обсяг випуску, для якого:

 

Р = MR = LACmіn = LMC (11.9)

 

За цієї умови фірми одержують нульовий економічний прибуток і жодна з них не має стимулів для виходу, а інші для входу. Ціною довгострокової рівноваги на ринку досконалої конкуренції буде ціна беззбитковості.

З точки зору суспільства, ринок досконалої конкуренції є найефективнішою ринковою структурою, де обмежені ресурси використовуються найбільш оптимально. По-перше, конкуренція змушує фірми виробляти продукцію з мінімальними витратами й встановлювати ціну, яка відповідає цим витратам (Р = АТСmіn). У результаті споживач платить стільки, скільки витрачає виробник. По-друге, відбувається оптимальний розподіл ресурсів і споживач отримує необхідну йому кількість продукції.

 

Питання для перевірки знань:

 

1. Які Ви знаєте типи ринкових структур? Надайте їх стислу характеристику.

2. Які риси характеризують ринок досконалої конкуренції? У чому полягає основна особливість цього ринку?

3. Якими є криві попиту та виручки на продукцію досконалого конкурента? Чим пояснюється така форма кривих?

4. За якими підходами визначається оптимальний обсяг випуску, який максимізує прибуток фірми?

5. Проаналізуйте, при якому значенні ціни фірма буде мати прибутки, а при якому – збитки?

6. Як формується крива пропозиції фірми та галузі та з якою кривою вона співпадає?

7. Проаналізуйте встановлення рівноваги для фірми та галузі в короткостроковому періоді.

8. Як встановлюється рівновага на ринку досконалої конкуренції в довгостроковому періоді?

 

Практичні завдання

Тести

 

1. Якщо жодна з фірм не може впливати на ціну, то маємо:

1) ринок монополії;

2) ринок олігополії;

3) ринок досконалої конкуренції;

4) ринок монополістичної конкуренції.

2. Фірми, які працюють на ринку досконалої конкуренції є:

1) одержувачами цін;

2) створювачами цін;

3) і одержувачами, і створювачами цін;

4) мають повний контроль над ціною.

3. Конкурентна фірма в короткому періоді припинить своє виробництво, якщо:

1) Р>АТСmin;

2) Р<АVСmin;

3) Р=АТСmin;

4) АVСmin < Р < АТСmin.

4. Для конкурентної фірми в довгому періоді ціна буде дорівнювати:

1) АVСmin;

2) АFС;

3) АТСmin;

4) MC.

5. У конкурентної фірми в довгому періоді економічний прибуток:

1) дорівнює бухгалтерському прибутку;

2) дорівнює нулю;

3) досягає максимального значення;

4) правильної відповіді немає.

6. З точки зору суспільства найефективнішою ринковою структурою є:

1) монополія;

2) олігополія;

3) досконала конкуренція;

4) монополістична конкуренція.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...