Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Позитивні та негативні сторони монополії.

Регулювання монополії

 

Аналіз монополії показав, що його ціна завжди буде перевищувати граничні витрати. Це приводить до того, що споживач буде нести значні втрати. Але з іншого боку, висока ціна є стимулом для підприємців, що приводить до активізації науково-технічного прогресу та до розвитку економіки країни в цілому. Отже, монополія несе за собою не лише негативні, а й позитивні наслідки.

Проте, розглядаючи зазначену ринкову структуру, необхідно детально проаналізувати негативні аспекти її впливу на економіку. Серед них можна виділити такі:

1) ціни у монополісти завжди будуть вищими, ніж у досконалого конкурента (Р>ATCmin), а обсяги виробництва – меншими. Це означає, що монополіст ніколи не досягає ефективного розподілу ресурсів;

2) з точки зору суспільства, монополія великі суми коштів витрачає неефективно для утримання свого монопольного становища. Це можуть бути витрати на рекламу, на антирекламу на продукцію конкурентів, на підкуп державних службовців з метою лобіювання інтересів монополістів, на демпінгове встановлення цін на свою продукцію з метою витіснення потенційних конкурентів з галузі;

3)монополія неоднозначно впливає на науково-технічний прогрес. Це відбувається тому, що монополіст досить часто не зацікавлений впроваджувати у виробництво досягнення НТП, оскільки він і без того може отримувати максимально високі прибутки. В результаті витрати у монополіста завжди будуть більшими від мінімально можливих. Крім того, він може скуповувати винаходи і не використовувати їх, таким чином не даючи можливості конкурентам скористатись ними та створити конкуренцію.

4)монополія сприяє нераціональному розподілу ресурсів. Це означає, що підприємці будуть намагатись вкладати кошти лише в високоприбуткові проекти, а соціально важливі галузі залишаються без коштів;

5) якість продукції у монополіста з часом деградується. Це зумовлено тим, що не маючи конкурентів, монополіст впевнений, що його продукція все одно буде продана, бо споживач немає альтернативи.

Основне звинувачення, яке висуває суспільство монополії, є неефективний розподіл ресурсів, у результаті якого суспільство несе значні втрати.

Позитивні сторони монополії:

1) монополіст має можливість економити на великих масштабах виробництва, в результаті його витрати можуть бути меншими, ніж у конкурентної фірми;

2) Монополіст більші можливості для впровадження досягнень науково-технічного прогресу, отримуючи монопольно високі прибутки, він має фінансовий потенціал для проведення наукових досліджень та впровадження їх у виробництво, хоча він не завжди це робить, бо й без того має монопольно високі прибутки.

3) монополія стимулює конкуренцію та інноваційну діяльність. Це відбувається тому, що монопольно високі прибутки приваблюють інших підприємців, які так само бажають отримувати високий прибуток.

4) монополіст має можливості для довгострокових інвестицій. Він у більшій мірі впевнений у майбутньому, саме тому схильний вкладати кошти в довгострокові проекти.

Завищені ціни та занижені обсяги виробництва змушують суспільство шукати шляхи регулювання монополії. У більшості економічно розвинених країнах існує антимонопольний комітет, який на основі антимонопольного законодавства, регулює діяльність монопольних компаній. З метою послаблення негативних наслідків від монополії приймають антимонопольні закони, які стосуються:

– встановлення цін монополістом;

– розмірів отриманого прибутку;

– контролю над угодами великих компаній.

Методами реалізації антимонопольних законів можуть бути:

– контроль над цінами та встановлення їх меж;

– високе оподаткування прибутків монополіста;

– примусове розукрупнення монополій або їх ліквідація.

Антимонопольні закони посилюють конкуренцію та підтримують малий бізнес. Але в той же час, вони сприяють утворенню нових форм монопольних об’єднань.

 

Питання для перевірки знань:

 

1. Які основні риси характеризують ринок монополії?

2. В чому полягає особливість чистої монополії?

3. Які існують бар’єри при входженні на ринок монополії?

4. Який вигляд мають криві попиту та виручки для монополіста? Порівняйте їх з кривими досконалого конкурента.

5. Як буде змінюватись загальна виручка при зміні ціни при еластичному та нееластичному попиті на монопольному ринку?

6. Які два підходи визначають оптимальний обсяг випуску, за яких максимізується прибуток монополіста?

7. Проаналізуйте, при якому значенні ціни фірма-монополіст буде мати прибутки, а при якому – збитки? Як довго вона може перебувати нижче точки беззбитковості?

8. Як встановлюється рівновага на монопольному ринку в довгостроковому періоді?

9. Що таке цінова дискримінація і коли вона застосовується?

10. Які існують ступені цінової дискримінації.

11. Хто ще крім монополіста може застосовувати цінову дискримінацію?

 

Практичні завдання

Тести

 

1. Якщо фірма встановлює повний контроль над ціною, то маємо:

1) ринок монополії;

2) ринок олігополії;

3) ринок досконалої конкуренції;

4) ринок монополістичної конкуренції.

2. Визначте характерну рису монопольного ринку:

1) вхід на ринок є вільним;

2) встановлюється значний контроль над ціною;

3) діє декілька фірм, які виробляють однорідний продукт;

4) продукція фірми не має досконалих замінників.

3. Бар’єром при вступі до монополістичного ринку може бути:

1) більш низькі витрати великого виробництва;

2) легальні бар’єри (патенти, ліцензії);

3) законодавче оформлення виключних прав власності на ключові види сировини;

4) всі відповіді є вірними.

4. Прикладом природної монополії є:

1) хімічна промисловість;

2) легка промисловість;

3) міський метрополітен;

4) сільське господарство.

5. Цінова дискримінація – це:

1) продаж однієї і тієї ж продукції по різним цінам різним покупцям;

2) різниця в оплаті праці в залежності від національності або статі;

3) підвищення цін на товари більш високої якості;

4) всі відповіді є невірними.

6. Які з наведених нижче умов притаманні фірмі монополісту:

1) фірма випускає товар, який не має замінників;

2) фірма сама встановлює ціну на товар;

3) в галузі відсутня свобода входження інших фірм;

4) всі відповіді вірні.

7. На відміну від конкурентної фірми проста монополія прагне:

1) виробляти продукції менше, а ціну встановлювати вище;

2) максимізувати прибуток;

3) вибрати такий обсяг випуску, при якому MС = Р;

4) виробляти продукції більше і ціну встановлювати вище.

8. Щоб одержати максимум прибутку, монополіст повинен вибрати такий обсяг випуску, при якому:

1) граничні витрати дорівнюють ціні продукту;

2) граничні витрати дорівнюють середнім загальним витратам;

3) граничний дохід дорівнює граничним витратам;

4) середні витрати дорівнюють ціні продукту.

9. Для фірми-монополіста справедливі всі нижченаведені твердження, крім:

1) монополіст буде збільшувати обсяг продукції, якщо МR > MC;

2) монополія отримує «надприбуток» внаслідок більш еластичного попиту на її товар, ніж у конкурентної фірми;

3) монополіст може збільшити свій прибуток, застосовуючи цінову дискримінацію;

4) монополіст продукції виробляє менше, а ціну встановлює вище.

10. Весь споживчий надлишок привласнює фірма, яка:

1) монополізує ринок;

2) здійснює довершену цінову дискримінацію;

3) максимізує різницю між граничним доходом і граничними витратами;

4) сегментує ринок.

11. Монополіст, що максимізує прибуток, буде знижувати ціну на свій продукт, якщо:

1) середні витрати падають;

2) витрати на рекламу ростуть;

3) граничний дохід вище граничних витрат;

4) граничний прибуток рівний середнім змінним витратам.

12. Яка з наведених нижче ознак різнить становище товаровиробника у конкурентній галузі й у монополізованій?

1) товаровиробник максимізує прибуток за умови, що граничні витрати дорівнюють граничному виторгу;

2) лінія попиту є абсолютно еластичною;

3) криві граничних і середніх витрат є дугоподібні;

4) обсяг виробництва, що максимізує прибуток, визначається точкою перетину кривих граничних витрат і граничного виторгу.

13. Термін «недосконалий конкурент» в ринковій економіці відноситься до продавця, що:

1) пропонує достатній обсяг товарів, щоб впливати на ціни;

2) намагається зруйнувати існуючий стандарт споживчих переваг;

3) свідомо або несвідомо використовує неефективні засоби виробництва;

4) пропонує неякісну продукцію на ринку.

14. На відміну від конкурентної фірми, монополіст:

1) має однорідну продукцію;

2) максимізує прибуток при рівності граничного доходу та граничних витрат;

3) може виробити будь-який обсяг продукції і продати його по будь-якій ціні;

4) при дані кривій ринкового попиту може вибрати комбінацію ціни та обсягу випуску, що дає максимум прибутку.

15. Цінова дискримінація застосовується у випадку, якщо:

1) монополіст може згрупувати споживачів за їх купівельною спроможністю;

2) монополіст впевнений, що товар не буде перепроданий;

3) монополіст має можливість контролювати ціни.

4) всі відповіді є вірними.

16. Природна монополія – це монополізована ринкова структура, для якої притаманне:

1) частка в ринкових продажах хоча б однієї фірми на ринку перевищує 35%;

2) зменшення витрат на одиницю продукції при розширенні діяльності в межах окремої фірми;

3) здійснення цінової дискримінації;

4) немає правильної відповіді.

17. Монополіст-виробник випускає і продає такий обсяг продукції при якому: MR = 180$; MC = 100$; ATR = 200$. Щоб отримати максимум прибутку фірма повинна:

1) підвищити ціну і збільшити обсяг випуску;

2) підвищити ціну і зменшити обсяг випуску;

3) підвищити ціну і зберегти колишній обсяг випуску;

4) знизити ціну і і збільшити обсяг випуску.

Задачі для розв’язання

Задача №1. В таблиці частково представлена інформація про витрати і доходи фірми-монополіста.

Продук-ція, Q од. Ціна, P грн. Загальна виручка, TR грн. Гранич-на виручка, MR грн. Постійні витрати, FC грн. Змінні витрати, VC грн. Загальні витрати, TC грн. Гранич-ні витрати, MCгрн. Середні загальні витрат ATCгрн. Середні змінні витрати, AVCгрн. Прибу-ток (зби-ток)
               
               
            11,5    
               
               
               

 

Заповніть таблицю відсутніми даними. Запишіть умову максимізації прибутку фірмою монополістом. Виходячи з даних таблиці, визначте ціну та обсяг, які максимізують прибуток. Розгляньте, як змінюється виручка при зміні ціни та визначте, чи є еластичним попит на товар?

Задача №2. Фірма працює на монополізованому ринку, на якому функція попиту складає: QD = 201 – Р, а функція загальних витрат – ТС = 100 + Q + Q2.

За якою ціною фірма-монополіст буде продавати продукцію для досягнення: 1) максимального прибутку; 2) максимальної виручки?

 

Задача №3. Фірма монополізувала виробництво самоварів. Скільки продукції буде випущено фірмою і за якою ціною реалізовано, якщо: MR = 1000 – 20Q; TR = 1000Q – 10Q2; МС = 100 + 10Q, де Р – ціна одного самовара, Q – обсяг випуску.

 

Задача №4. Нехай функція витрат монополіста має вигляд: ТС = 50 + Q2 (тобто постійні витрати FC складають 50 грн., а змінні – Q2). Попит на продукцію монополіста задано як Р = 40 – Q.

Визначте, яку кількість товару буде виробляти монополіст, щоб максимілізувати прибуток.


Тема 13

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...