Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВЕТЕРИНАРНИЙ ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА ДІЛОВОДСТВО

7.1. Ветеринарний облік

Значення і форми ветеринарного обліку

Ветеринарний облік - це система реєстрації і віддзеркалення про­цесів розвитку ветеринарної справи, явищ і чинників, що відбуваються в державній, відомчій і виробничій ветеринарній медицині. Облік як сис­тема реєстрації фактів захворюваності і смертності, тварин всіх видів при інфекційних, інвазійних, незаразних хворобах, результатів діяльнос­ті ветеринарної служби та її стану служить основою для об'єктивної оці­нки якості ветеринарних заходів. Дані ветеринарного обліку є відправ­ним матеріалом для ухвалення рішень про термінові, поточні і перспек­тивні завдання ветеринарної служби, для розробки планів профілактич­них і оздоровчих заходів, підвищення їх ефективності.

Ветеринарний облік організовується по єдиній системі, що забезпе­чує можливість ефективного контролю виконання планових ветеринар­них заходів, дозволяє успішніше вирішувати основні завдання ветери­нарної служби по профілактиці і ліквідації заразних і незаразних хвороб тварин, охороні людей від хвороб, спільних для людини і тварин.

Первинну реєстрацію захворювань і загибелі тварин, а також діаг­ностичних досліджень, профілактичних, лікувальних, ветеринарно-санітарних заходів, ветеринарно-санітарної експертизи, лабораторних досліджень, ветеринарно-санітарного нагляду, здійснюваного посадов­цями державної, відомчої, виробничої, кооперативної і підприємницької ветеринарних служб, ведуть у журналах єдиної форми, встановлених Державним департаментом ветеринарної медицини Міністерства аграр­ної політики України.

Ветеринарному обліку підлягають:

- спеціальні роботи, виконувані ветеринарними фахівцями в сільськогосподарських підприємствах, акціонерних товариствах, тваринницьких кооперативах, фермерських, селянських, особистих господарствах громадян; на залізничному, морському, річковому, повітряному, автомобільному транспорті, на підприємствах і в організаціях, що здійснюють заготівлю, зберігання, переробку продуктів і сировини тваринного походження;

- ветеринарно-санітарний стан тваринницьких господарств і інших підприємств, пов'язаних із тваринами, продуктами і сировиною тваринного походження; виявлені хвороби тварин (інфекційні, інвазійні, неза­разні і т. д.); хворі і загинувші тварини, пункти, де реєструвалися інфек­ційні і паразитарні хвороби худоби і птахів; тварини, піддані вакцинаці­ям, лікувально-профілактичним обробкам, тощо; випадки лікування хво­рих тварин;

- ветеринарно-санітарний огляд і ветеринарно-санітарна експер­тиза м'яса, молока, інших харчових продуктів, шкіряно-хутряної сирови­ни, шерсті і іншої сировини на м'ясокомбінатах, забійних пунктах, в ла­бораторіях ветеринарно-санітарної експертизи й інших ветеринарних установах; бактеріологічні, серологічні, вірусологічні і інші дослідження патологічного матеріалу, крові, сечі, молока, кормів, води й інших біоло­гічних об'єктів у районних, міжрайонних, зональних, міських, обласних, республіканських лабораторіях: ветеринарно-санітарний огляд тварин, продуктів і сировини тваринного походження на залізничному, повітря­ному, морському, річковому транспорті, при експортних і імпортних опе­раціях і т.д.

Ветеринарний облік здійснюється відповідно до Інструкції по вете­ринарному обліку і звітності, затвердженій Державним департаментом ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України. Записи в журналах належить вести в процесі виконання відповідної роботи або безпосередньо після її закінчення.

Всі журнали повинні бути переплетені і пронумеровані. На титуль­ному листі позначаються назва журналу, найменування установи (гос­подарства, підприємства), дата початку і закінчення записів. Журнали обліку в ветеринарній медицині підлягають зберіганню протягом трьох років з часу закінчення в них записів (за винятком журналу запису епізо­отичного стану району (міста), який підлягає постійному зберіганню). В кінці журналу на окремому листі роблять засвідчувальний запис, в якому указують кількість пронумерованих листів. Цей запис завіряється підпи­сом керівника ветеринарної установи і печаткою.

Залежно від виробничих завдань і напряму ветеринарної діяльності ведуться відповідні форми ветеринарного обліку. У лікувально-профі­лактичних ветеринарних установах, тваринницьких господарствах, вете­ринарних кооперативах, малих підприємствах, обслуговуючих тварин, а також ветеринарними фахівцями-підприємцями ведуться наступні фор­ми обліку:

"Журнал для реєстрації хворих тварин"(сільгоспоблік, форма № 1-вет) служить основним документом обліку лікувальної роботи, що проводиться ветеринарними установами і фахівцями. У ньому запису­ють хворих тварин, що поступили до ветеринарних установ для амбула­торного і стаціонарного лікування, підданих лікуванню при виїзді фахівців у господарства, на ферми. У журналі записують порядковий номер первинного і повторного обліку, дату надходження тварини, власника і його адресу, стать, вид, кличку і номер тварини, дату захворювання, пе­рвинний і остаточний діагнози, додаткові дослідження, клінічні ознаки, лікувальну допомогу, рекомендації, кінець хвороби, особливі відмітки, прізвище фахівця, що проводив лікування.

При стаціонарному лікуванні особливо цінних племінних і високо­продуктивних тварин на додаток до журналу на кожну тварину ведуть історію хвороби з докладним записом перебігу хвороби, результатів по­дальших досліджень, подальшого лікування і т.п.

"Журнал для запису протиепізоотичних заходів"(сільгоспоблік, форма № 2-вет) служить документом для обліку планових і вимушених протиепізоотичних заходів у всіх тваринницьких господарствах і ветери­нарних установах. У журналі записують: діагностичні дослідження, щеп­лення, протипаразитарні обробки тварин, ветеринарно-санітарні роботи. Запис ведуть в такій послідовності: дата проведення заходу, назва фер­ми, господарства, населеного пункту, вид і вік тварин, вид дослідження, обробки, щеплення, кількість тварин, щеплених або оброблених з про­філактичною метою або вимушено, кількість тварин, підданих діагности­чним дослідженням перший або другий раз у поточному році.

"Журнал для запису епізоотичного стану району (міста)"(сіль­госпоблік, форма № 3-вет) є основним документом, у якому відобража­ють всі дані про інфекційні й інвазійні хвороби, що виникають на терито­рії адміністративного району або міста. Його ведуть головні ветеринарні лікарі районів і міст. Журнал підлягає постійному зберіганню. На його титульному листі окрім звичних позначень указують, де зберігається аналогічний попередній журнал, записи в якому завершені перед почат­ком цього журналу, і порядковий номер знову початого журналу.

У цьому журналі реєструють інфекційні хвороби, при яких встанов­люються карантин і ветеринарні обмеження (сибірка, ящур, чума, хво­роба Ауєскі, бруцельоз, туберкульоз, трихінельоз, фіноз і т. д.). Записи ведуть по кожній хворобі окремо: дата запису, населений пункт (госпо­дарство), дата виникнення хвороби, вигляд і вік тварини, дані про вста­новлення діагнозу, джерело інфекції, дата і номер ухвали про встанов­лення карантину або обмеження, кількість хворих, загинувших, вимуше­но забитих, щеплених, досліджених і залишилися на кінець року, хворих тварин, дата і номер рішення про зняття карантину або обмеження, осо­бливі відмітки, прізвище фахівця, що зробив запис.

На птахофабриках, у спеціалізованих птахівничих господарствах та інших підприємствах встановлені журнали ветеринарного обліку, що ві­дображають особливості ветеринарної роботи в таких господарствах:

"Журнал обліку діагностичних досліджень птахів" (сільгоспоблік, форма № 4-вет); "Журнал для реєстрації результатів патологоанатомічного розтину птахів на птахофабриці" (сільгоспоблік, форма № 5-вет); "Жур­нал для запису епізоотичного стану птахівничих господарств" (сільгосп­облік, форма № 6-вет); "Журнал для реєстрації профілактичних і виму­шених щеплень птахів" (сільгоспоблік, форма № 7-вет); "Журнал обліку лікувальної обробки птахів" (сільгоспоблік, форма № 8-вет); "Журнал обліку результатів ветеринарно-санітарної експертизи тушок птахів у за­бійному цеху птахівничих господарств" (сільгоспоблік, форма № 9-вет); "Журнал обліку дезінфекції, дезінсекції і дератизації" (сільгоспоблік, фо­рма № 10-вет).

У рибницьких господарствах прийнято вести єдиний журнал вете­ринарного обліку "Журнал обліку дослідження риби, профілактичних і оздоровчих заходів в господарстві рибоводства (рибопромисловому во­доймищі)" (сільгоспоблік, форма № 11-вет).

У ветеринарних лабораторіях прийняті 11 журналів ветеринарного обліку: "Журнал бактеріологічних досліджень" (сільгоспоблік, форма №12-вет); "Журнал вірусологічних досліджень" (сільгоспоблік, форма № 13-вет); "Журнал серологічних досліджень крові" (сільгоспоблік, фор­ма № 14-вет); "Журнал гематологічних досліджень" (сільгоспоблік, фор­ма № 15-вет); "Журнал гістологічних досліджень" (сільгоспоблік, форма № 16-вет); "Журнал досліджень проб шкіряної і хутряної сировини на сибірку" (сільгоспоблік, форма № 17-вет); "Журнал обліку лабораторних досліджень на паразитарні хвороби тварин" (сільгоспоблік, форма № 18-вет); "Журнал токсикомікологічних досліджень кормів і інших матеріалів" (сільгоспоблік, форма № 19-вет); "Журнал хіміко-токсикологічних дослі­джень" (сільгоспоблік, форма № 20-вет); "Журнал біохімічних і лабора­торно-клінічних досліджень" (сільгоспоблік, форма № 21-вет); "Журнал гідрохімічних і токсикологічних досліджень рибогосподарських водо­ймищ" (сільгоспоблік, форма № 22-вет).

Для ветеринарного обліку в лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на ринках ведуть наступні журнали: "Журнал ветеринарно-санітарної експертизи м'яса, риби, раків, яєць" (сільгоспоблік, форма № 23-вет); "Журнал обліку ветеринарно-санітарної експертизи молока і молочних продуктів" (сільгоспоблік, форма № 24-вет); "Журнал експер­тизи харчових продуктів рослинного походження" (сільгоспоблік, форма № 25-вет); "Журнал експертизи меду" (сільгоспоблік, форма № 26-вет).

Для обліку роботи у ветеринарних установах державного прикор­донного і транспортного ветеринарного нагляду прийняті наступні жур­нали: "Журнал реєстрації огляду тварин на транспортному контрольно­му ветеринарному пункті" (сільгоспоблік, форма № 27-вет); "Журнал ре­єстрації огляду сировини тваринного походження на транспортному кон-

трольному ветеринарному пункті" (сільгоспоблік, форма № 28-вет); "Жу­рнал реєстрації санітарної обробки вагонів і пароплавів на дезпромиво-чній станції" (сільгоспоблік, форма № 29-вет); "Журнал обліку надхо­дження і огляду експортних, імпортних і транзитних тварин на прикор­донному контрольному ветеринарному пункті" (сільгоспоблік, форма № 30-вет); "Журнал обліку продуктів, що експортуються й імпортуються, сировини тваринного походження і фуражу, оглянутих на прикордонно­му контрольному ветеринарному пункті" (сільгоспоблік, форма № 31-вет). Для обліку ветеринарних заходів на підприємствах по забою тва­рин, зберіганню і переробці продуктів і сировини тваринного походження використовують наступні журнали: "Журнал обліку ізольованої шкіряної і хутряної сировини і його ветеринарної обробки на шкіряно-сировинному складі (заводі)" (форма № 32); "Журнал обліку результатів огляду забій­них тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса і м'ясопродуктів на бойні (забійному пункті)" (форма № 33); "Журнал ветеринарного огляду тварин на скотобазі м'ясокомбінату" (форма № 34); "Журнал об­ліку захворювань, відходів і ветеринарної обробки тварин в карантині і ізоляторі м'ясокомбінату" (форма № 35); "Журнал ветсанекспертизи м'яса і субпродуктів в цехах первинної обробки худоби (птахів) і на сані­тарній бойні м'ясокомбінату" (форма № 36); "Журнал обліку трихінелос-копії свинячих туш на м'ясокомбінаті" (форма № 37); "Журнал реєстрації проб і зразків продукції, що поступили на дослідження в лабораторію м'ясокомбінату" (форма № 38); "Журнал реєстрації бактеріологічних до­сліджень туш і органів (трупів) забійних тварин" (форма № 39); "Журнал реєстрації бактеріологічних досліджень ковбасних і кулінарних виробів, копченини, напівфабрикатів, кормової муки" (форма № 40); "Журнал ре­єстрації бактеріологічного дослідження консервів після стерилізації" (форма № 41); "Журнал реєстрації досліджень меду на свіжість" (форма № 42); "Журнал обліку дезинфекцій на забійному підприємстві" (форма № 43).

7.2. Ветеринарна звітність

Статистична ветеринарна звітність призначена для віддзеркалення стану захворюваності тварин і інших питань діяльності ветеринарної служби. Ветеринарна звітність складається в строгій відповідності з Ін­струкцією Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерс­тва аграрної політики України.

Ветеринарна звітність складається з окремих форм звітних докуме­нтів і є основним джерелом інформації про ветеринарно-санітарний стан тваринництва, результати роботи державних ветеринарних установ і організацій, ветеринарної служби сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, тваринницьких комплексів, птахофабрик, вете­ринарних кооперативів, малих підприємств, ветеринарних фахівців-підприємців з діагностики, попередження і ліквідації хвороб тварин, ве­теринарного нагляду, а також торгівлі продукцією і сировиною тваринно­го походження. Дані ветеринарної звітності складають інформаційну ба­зу для управління ветеринарним обслуговуванням тваринництва.

Ветеринарні звіти складають на основі первинної реєстрації і пода­льшого узагальнення даних про захворювання і загибель тварин, діаг­ностичних дослідженнях, профілактичних, лікувальних і ветеринарно-санітарних заходів. Відповідальність за повноту і достовірність відомос­тей, що включаються у ветеринарні звіти, несуть керівники ветеринар­них установ і інші посадовці цих установ.

Діючі форми звітів про захворюваність і загибель тварин, а також з інших питань діяльності ветеринарної служби затверджені ухвалою Держкомстату України "Про затвердження форм державної статистичної звітності для підприємств і організацій агропромислового комплексу". При складанні ветеринарних звітів необхідно дотримуватися порядку, встановленого вищеназваною Інструкцією.

Ветеринарний звіт підписують керівник установи, головний ветери­нарний лікар господарства, головний ветеринарний лікар району, нача­льник управління ветеринарної медицини у складі адміністрації облас­тей, АР Крим, міст Києва і Севастополя.

Форми ветеринарної звітності уніфіковані, кожна форма складаєть­ся з трьох основних частин: заголовної, змістовної і оформляючої.

У заголовній частині пишуться форма звітного документа, кому по­дається звіт, назва міністерства, відомства, державного об'єднання, кон­церну, асоціації, господарства, ветеринарної установи, республіки, об­ласті, району і форм власності. Всі ці відомості кодуються для введення в комп'ютер при механізованій обробці даних.

Змістовна частина звітів складається у вигляді таблиці, в яку вно­сяться дані про різні види ветеринарної роботи, про захворюваність і загибель тварин і т.д. залежно від призначення тієї або іншої звітної фо­рми. Показники змістовної частини ветеринарних звітів також кодуються для їх обробки з використанням комп'ютера.

У оформляючій частині звітів пишуться дата представлення звітів, посада ветеринарного фахівця, підпис, прізвище і номер телефону ви­конавця.

Ветеринарні звіти складають ветеринарні фахівці ферм, відділень, цехів, бригад і передають їх головному ветеринарному лікарю господар­ства, акціонерного товариства, тваринницького комплексу, птахофабри­ки, а у ветеринарних установах і на підприємствах - керівники установ і ветеринарні фахівці підприємств. Звіти складають в двох примірниках, один з яких направляють у районну лікарню, другий залишають в справі ветеринарної установи і господарства і зберігають протягом встановленого для них терміну. У районній лікарні ветеринарні звіти узагальнюють і складають зведений звіт по району. їх направляють ветеринарному органу у складі органів виконавчої влади областей, АР Крим. Ці ветери­нарні органи подають ветеринарні звіти Державному департаменту ве­теринарної медицини Міністерства аграрної політики України.

Форми ветеринарної звітності, порядок їх складання і предста­влення

Форма № 1-Вет (місячна) "Звіт про заразні хвороби тварин"

призначена для подання до вищих установ і органів відомостей про ви­никнення, розповсюдження і ліквідацію заразних хвороб сільськогоспо­дарських і інших тварин.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...