Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Органи та установи ветеринарного постачання

За тривалий час свого розвитку система зооветеринарного посі чання країни зазнала багато всіляких перетворень і реорганізацій. , 1991 року ветеринарна медицина України практично не мала своєї і робничої бази. Власне виробництво зооветтоварів становило лише "

 

20% від потреби, а майже 55% препаратів до загальної кількості їх по­ставок надходило з Росії. Крім того, щорічно Україна одержувала за ра­хунок імпортних поставок препаратів та обладнання на суму 45-50 мільйонів крб. У 1991 році поставки імпортних препаратів майже припи­нилися, а система зооветпостачу опинилась у скрутному становищі.

МСГ України у жовтні 1991 року приймає рішення про створення Української виробничо-комерційної корпорації із зоотехнічного і ветери­нарного постачання "Укрзооветпромпостач".

На цьому етапі до складу корпорації увійшли або стали її засновни­ками 25 самостійних державних підприємств "Облзооветпостач" з розга-лудженою мережею районних аптек, а також державне підприємство "Укрветпромпостач" (м. Бровари).

Корпорація стала координуючим центром спільної роботи колекти­вів - засновників та членів корпорації в умовах ринкових відносин щодо забезпечення потреб ветеринарної медицини, тваринництва країни в необхідних засобах лікування та профілактики, здійснення загальної державної політики впровадження цієї важливої галузі народногоспо­дарського комплексу.

Корпорація є базовою організацією з матеріально-технічного забез­печення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України.

Відповідно до Постанови КМ України від 3 серпня 1998 року №1198 "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" і згідно з наказом Мінаг-ропрому від 25 травня 1995 року № 214 корпорацію "Укрзооветпромпос­тач" включено до функціональної підсистеми захисту сільськогосподар­ських тварин і рослин єдиної державної системи запобігання та реагу­вання на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

Після створення корпорації почалося реформування системи зоо-ветпостачання на нових засадах.

Законом України "Про ветеринарну медицину" (1992) корпорація "Укрзооветпромпостач" визначена як складова частина системи держа­вної ветеринарної медицини, підпорядкована безпосередньо вищому органу ветеринарної медицини держави, керівництво якого сприяло роз­ширенню мережі виробничих структур як на базі діючих підприємств, так і шляхом створення нових, у т.ч. спільних з іноземним капіталом.

Великого значення мало прийняття Постанови Уряду від 8 жовтня 1992 року № 573 "Про розвиток медичної, ветеринарної та мікробіологі­чної промисловості, поліпшення забезпечення населення і потреб тва­ринництва лікарськими засобами, медичною і ветеринарною технікою".

Це була перша в країні комплексна програма дій щодо відродження власного виробництва лікарських засобів, для вирішення якої зосереди­ли увагу на таких основних напрямках:

- обласні управління ветеринарної медицини розробляють і впро­
ваджують у практику конкретні заходи щодо розширення виробництва
ветеринарних препаратів на існуючих потужностях біофабрик, держав­
ного підприємства "Укрветпромпостач" (м. Бровари), у виробничих відді­
лах, на малих підприємствах і лабораторіях;

- здійснити реконструкції Плахтянського експериментального за­
воду з виробництва ветеринарних препаратів і Новоград-Волинського
заводу кормових антибіотиків;

- вести активний пошук партнерів для створення спільних підпри­
ємств із залученням іноземного капіталу для виробництва гостродефі­
цитних ветеринарних препаратів.За короткий час почало розвиватися виробництво, розширилась номенклатура випуску вітчизняних ветеринарних препаратів на підпри­ємстві "Укрзооветпромпостач", у науково-дослідних інститутах, у підпри­ємствах різних формах власності: "Віта" (м. Бершадь), "Біовет" (м. Чер­нівці), "Біо-Тест-Лабораторія" (м. Київ), а також у виробничих відділах при облветлабораторіях і облзооветпостачах.

Серед перших спільних підприємств у системі зооветпостачання України були створені українсько-німецьке "Бровафарма" та українсько-індійське "Інтербіофарм".

На базі Плахтянського та Новоград-Волинського заводів і науково-виробничого об'єднання "Фармбіомед" було створено спільне україн­сько-російське підприємство "Фармбіомед Інтернейшнл".

Акціонування підприємств "Зооветпромпостач" дало змогу змінити форму власності. У загальному ланцюзі відтворення та розширення в країні власного виробництва лікувальних засобів та інших зооветеринар­них товарів важливою ланкою було заснування виробничо-наукового підприємства (ВНП) "Укрзооветпромпостач", яке увійшло до складу кор­порації і стало її базовою науково-виробничою структурою. Воно розро­бляє і відпрацьовує нові науково-методичні, організаційні, правові, мар­кетингові, економіко-фінансові, ринкові механізми, що забезпечують сер­вісне постачання ветеринарних товарів.

Структура органів зооветеринарного постачання в Україні предста­влена на рисунку 7.во


Сьогодні ВАТ ВНП "Укрзооветпромпостач" у своїй структурі має 59 центрів, філій, ветеринарних аптек, розташованих в усіх регіонах Украї­ни. Підприємство працює з державними установами ветеринарної ме­дицини, науково-дослідними закладами, біофабриками, виробниками і реалізаторами лікарських засобів різних форм власності. Головним у діяльності підприємства є розширення власного виробництва вітчизня­них лікарських засобів, які ще не виготовлялися в Україні.

Станом на початок 2004 р. на ринку ветеринарних товарів і послуг працює півтори тисячі суб'єктів підприємницької діяльності, в т.ч. біля 600 юридичних осіб. При державних установах ветеринарної медицини діє 3028 аптек, пунктів, кіосків з реалізації ветеринарних медикаментів і препаратів, понад 950 пунктів з штучного осіменіння тварин.

Таким чином, організації та підприємства системи Укрзооветпром­постач виконують свої функції в трьох основних напрямах:

- створюють нові види ветеринарних препаратів, інструментів,
приладів або модернізують їх;

- виробляють ветеринарні інструменти, апарати, прилади, облад­
нання;

- постачають практичним та науковим установам, господарствам,
індивідуальним власникам медикаменти, біопрепарати, деззасоби, спе-
цінструменти, прилади, обладнання для ветеринарних та зоотехнічних
цілей.

У відповідності з цим у системі "Укрзооветпромпостач" є науково-дослідна і проектно-конструкторська частина, промислові підприємства та товаропровідна мережа.

Об'єктами ветеринарного постачання є:

- медикаменти (різноманітні лікарські речовини, передбачені фа­
рмакопеєю);

- дієтичні засоби, вітамінні препарати;

- біологічні препарати;

- дезінфікуючі речовини;

- хімічні реактиви;

- перев'язувальні матеріали;

- діагностичні апарати та прилади, хірургічні, терапевтичні і аптеч­
ні інструменти та прилади, набір інструментів для патологоанатомічного
розтину та фіксаційне обладнання;

- рентгенівська, фізіотерапевтична і електрорадіоапаратура та
обладнання;обладнання, інструменти, апарати та прилади для штучного осі-
меніння тварин;

- вимірювальні прилади;

- дезінфекційні апарати та установки;

- лабораторна апаратура, обладнання, меблі та посуд;

- спеціальний та санітарний одяг і взуття;

- предмети ветеринарної пропаганди тощо.

Всього для служби ветеринарної медицини поставляється понад чотири тисячі найменувань товарів. Номенклатура препаратів та прила­дів постійно оновлюється і збільшується. Це свідчить про зростаюче та більш повне забезпечення служби ветеринарної медицини.

Для фіксації тварин є біля ЗО видів фіксаційних станків, розколів, зі-вників, щипців, закруток, повалів та інших пристосувань.

Для взяття проб матеріалу для лабораторних досліджень, клінічної діагностики, індивідуального задавання ліків є на постачанні біля 80 ви­дів приладів та інструментів, у т.ч. оригінальний шпатель з освітлюва­чем для огляду глотки і гортані, електронні термометри, пістолет-пігул-козадавач.

Для діагностичних досліджень, проведення профілактичних та ліку­вальних заходів забезпечене постачання 60-ти видів виробів, у т.ч. 17 типорозмірів голок, широкого асортименту шприців, безголкових ін'єкто-рів, аерозольних генераторів тощо.

Високої оцінки практики заслужили фіксатори рубця при руменото-мії, ветеринарний ультразвуковий терапевтичний апарат ВУТ-1, ветери­нарний рентгенівський апарат 12В-3, дезінфекційні та миючі машини.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...