Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


КАРТКА кількісно-сумового обліку матеріалів

і

Установа____________

Одиниця виміру_

Найменування товару.

№ рахунку___________

Ціна______________

.Код_

 

 

 

Дата запису Від кого отримано, кому відпущено, № та дата докумен­та Оприбутковано Вит ачено Залишок
Кількість Сума Кількість Сума Кількість Сума
               

Особливих вимог потрібно дотримуватися при обліку, зберіганні та відпусканні отруйних і сильнодіючих лікарських засобів для ветеринар­них потреб.

Отруйні лікарські засоби групи А у чистому вигляді дозволяється зберігати (при наявності відповідних умов) в установах системи "Укрзоо-ветпромпостач"; обласних, районних лікарнях, лабораторіях державноїветеринарної медицини; у ветеринарних науково-дослідних інститутах та вищих навчальних закладах.

В усіх інших установах ветеринарної медицини (дільничні лікарні, дільниці, пункти), господарствах будь-яких форм власності, їх можна зберігати лише у вигляді готових лікарських форм (розчинів, мазей то­що).

Сильнодіючі лікарські засоби, що відносяться до групи Б, дозволя­ється зберігати у будь-яких установах ветеринарної медицини, госпо­дарствах при дотриманні необхідних умов.

Порядок зберігання, обліку та відпускання отруйних, сильнодіючих лікарських засобів в системі "Укрзооветпромпостач", в установах вете­ринарної медицини та господарствах, переліки груп А і Б, визначає та затверджує Державний департамент ветеринарної медицини Мінагро-політики України.

У відповідності з вказівками ДДВМ отруйні та сильнодіючі лікарські засоби зберігаються в окремих приміщеннях, сейфах, металевих чи об­битих1 залізом дерев'яних шафах під замком. У вікнах аптеки чи іншого приміщення встановлюють металеві рами (решітки).

Кімнати, у яких зберігають отруйні та сильнодіючі засоби, після ро­боти замикають і пломбують чи опечатують.

Порядок зберігання ветеринарних товарів в установах вимагає об­ладнання окремих приміщень для ліків, дезінфікуючих засобів, інстру­ментарію та приладів; препаратів, що легко загоряються, біопрепаратів, у яких повинні підтримуватись необхідні умови (температурний режим тощо).

З метою здійснення контролю за встановленням наявності ветери­нарного майна (кількості, якості, асортименту) та його правильним ви­трачанням в кінці кожного календарного року проводять інвентаризацію з обов'язковим складанням акту. При необхідності (приймання-пере-давання справ, зміна матеріально відповідальної особи тощо) інвента­ризація може бути проведена у будь-який час року.

При її проведенні в установах державної ветеринарної медицини повинен бути присутнім представник вищої організації, в господарствах з державною формою власності - представник інвентаризаційної комісії, призначеної директором, а у господарствах з комерційною формою вла­сності - представник ревізійної комісії, яка, як і правління, є виборним органом.

Якщо при інвентаризації виявляються лишки чи нестача майна, встановлюють причину та вказують про це в акті. Всі лишки необхідно оприбуткувати та внести і інвентарну книгу. У випадках, коли виявлено, що будь-яке майно прийшло у непридатність чи вийшов встановлений

термін його зберігання, воно підлягає списанню, про що складається акт. Своєчасне списання (один раз у квартал) ветеринарного майна сприяє підтриманню на оптимальному рівні встановлених норм перехід­них залишків медикаментів, перев'язувальних засобів тощо. Списання ветеринарних товарів проводять на підставі записів з їх використання в журналі реєстрації хворих тварин, історії хвороби, актах на проведені ветеринарні заходи, рецептах, вимогах тощо.

Прийнято вважати, що перехідні залишки ветеринарних товарів у грошовому виразі на кінець року для установ ветеринарної медицини повинні дорівнювати квартальній (піврічній) потребі.

Контрольні запитання

1. Яка система ветеринарного постачання в Україні?

2. Перерахуйте завдання органів та установ зооветеринарного постачан­
ня.

3. Які ви знаєте об'єкти ветеринарно постачання?

4. Який порядок ветеринарного постачання?

5. Норми забезпечення установ ветеринарної медицини та господарств
ветеринарними товарами.

6. Як організується облік, зберігання та витрачання майна?

Організація будівництва підприємств і установ

Ветеринарної медицини та інших об'єктів

Ветеринарного призначення

Ветеринарним будівництвом називається спорудження виробничих приміщень та господарських будівель для державних установ ветерина­рної медицини, відомчих служб ветеринарної медицини господарств будь-яких форм власності, підприємств та організацій. До ветеринарного будівництва відноситься також спорудження житлових будинків для спе­ціалістів ветеринарної медицини, що будуються у комплексі з приміщен­нями установ ветеринарної медицини у сільській місцевості. Поряд із здійсненням протиепізоотичних, лікувально-профілактичних, ветеринар­но-санітарних заходів безпосередньо на тваринницьких фермах різних сільськогосподарських підприємств проводиться діагностика, лікувальна та інша ветеринарна робота і в установах ветеринарної медицини. Це вимагає їх забезпечення виробничими приміщеннями, обладнанням та майном.

Будівництво виробничих приміщень, споруд та підсобних приміщень для установ і організацій державної служби ветеринарної медицини, як один із заходів по забезпеченню служби ветеринарної медицини мате-

ріально-технічною базою, організується у відповідності із діючим зако­нодавством Міністерством аграрної політики України і його місцевими органами. Інші міністерства та відомства організують будівництво об'єк­тів ветеринарної медицини і виробничих ветеринарно-санітарних об'єк­тів у господарствах, підприємствах та організаціях своєї системи.

Забезпечення служби ветеринарної медицини виробничими примі­щеннями та спорудами має першочергове значення для успішного ви­конання профілактичних і лікувальних заходів. Там, де не створюються належні умови для роботи лікаря чи фельдшера ветеринарної медици­ни, переважно низькі її якісні показники. Особливо зростає значення ве­теринарних об'єктів у великих тваринницьких господарствах, спецгоспах промислового типу.

Турбота про забезпечення установ ветеринарної медицини необ­хідними виробничими та житловими приміщеннями лягає на керівників сільськогосподарських органів, державних адміністрацій і, зокрема, кері­вників органів ветеринарної медицини. В колективних, фермерських, орендних сільськогосподарських підприємствах - це обов'язки керівників цих господарств.

Необхідність займатися питаннями будівництва вимагають від спе­ціалістів ветеринарної медицини знань нормативів та організаційних пи­тань цієї галузі. Крім того, лікарю чи фельдшеру ветеринарної медицини необхідно знати основи будівництва забійних та сировинних підпри­ємств, заводів із виготовлення м'ясо-кісткового борошна, біотермічних ям тощо, оскільки в обов'язки цих фахівців входить контроль за всіма цими спорудами.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...