Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗВІТ про заразні хвороби тварин

за 200 р.*

 

 

 

 

 

 

 

Вид тварин і назва хво­роб Коди виду тварин і хвороб За звітний місяць Оздоровлено пунк­тів Залишилося на кінець звітного періоду
виявлено неблагопо-лучних пунк­тів захворіло, гол. вибуло неблагопо-лучних пунк­тів, всього хворих тварин, гол.
забито загинуло, гол.
А В

"___ "___________ 200___ р. Керівник.

Прізвище, № телефону виконавця_____

* Заповнюється в зведеному звіті.

Якщо за звітний період не було випадків виникнення заразних хво­роб тварин, то звіт формою № 1-вет не складають.

Початковими даними для складання звіту формою № 1-вет є записи в журналах первинного обліку хворих тварин, позитивних результатів лабораторних діагностичних досліджень, а також у журналі епізоотич­ного стану району (міста).

Відомості про неблагополучні пункти і захворювання показують в звіті окремо по кожному виду тварин (велика рогата худоба, свині, вівці, кози, коні, верблюди, птахи, хутрові звірі, кролики, собаки, кішки, бджо­ли, дикі тварини) і по кожній хворобі. Хвороби плідників (бугаїв, кнурів, баранів, жеребців), що містяться на плем-підприємствах і станціях шту­чного осіменіння, виділяють окремим рядком.

У звітній формі № 1-вет заголовна і оформляюча частини склада­ються з урахуванням загальних вимог, що пред'являються до оформ­лення форм ветеринарних звітів.

Змістовна частина звіту має форму таблиці (див. форму). При запо­вненні граф 4 і 7 неблагополучним пунктом по заразній хворобі тварин вважається окремий населений пункт по адміністративному розподілу (село, хутір, селище, місто), на території якого виявлена заразна хворо­ба. Якщо хвороба встановлена на декількох фермах (у відділеннях, бри­гадах) одного господарства, розташованих в різних населених пунктах, то число неблагополучних пунктів указують по кількості ферм (відділень, бригад), у яких захворіли тварини. У разі встановлення хвороби у тварин на відгінних випасах неблагополучним пунктом вважається ділянка па­совища, де пасуться тварини, незалежно від кількості окремих гуртів, отар, стад і їх приналежності. При інфекційних і інвазійних хворобах тварин різних видів, які викликаються різними типами одного і того ж збудника і не передаються від одного виду тварин іншому, кількість не­благополучних пунктів указують окремо по кожному виду тварин.

У графі 2 враховують число тварин, вперше хворих протягом звіт­ного періоду.

У графі 4 показують число тварин, загиблих від заразних хвороб, як з числа знов хворих в звітному періоді, так і хворих раніше, тобто з чис­ла тих, які в попередньому звіті показані в залишку за наступний місяць. У число загиблих включають і вимушено забитих тварин, м'ясо яких не було використано в їжу.

У графі 6 показують кількість всіх пунктів, що залишилися неоздо-ровленими, тобто виявлених не тільки в звітному періоді, але і раніше, які були показані в попередньому звіті.

У графу 7 записують загальне число хворих, що залишилися з чис­ла хворих в звітний період, а також хворих раніше, показаних у попере­дньому звіті і знаходяться на лікуванні. По птахах і бджолах залишок хворих не указується.

У пояснювальній записці указують назву господарств, районів, де виявлені пункти, неблагополучні з сибіркі, бруцельозу, туберкульозу, сказу та інших небезпечних хвороб, причини їх виникнення, число ви­мушено забитих тварин, розшифровують групу інших заразних хворобтварин, а також число хворих, загиблих і вимушено забитих тварин у селянських, фермерських і особистих господарствах громадян. Пові­домляють також про вжиті заходи.

Форма № 1-вет А (квартальна) "Звіт про протиепізоотичні за­ходи"призначена для представлення до вищих установ і органів уп­равління ветеринарною службою відомостей про виконання заходів що­до попередження заразних хвороб сільськогосподарських і інших тва­рин.

Звіт за цією формою подають всі господарства і установи щоквар­тально.

Звіт надсилають у наступному порядку:

- ветеринарні лікарі, фельдшери сільськогосподарських підпри­
ємств і інших підприємств і організацій, ветеринарні пункти - ветеринар­
ній дільниці, дільничній ветеринарній лікарні до 2-го числа після звітного
періоду; ветеринарні фахівці, обслуговуючі господарства і підприємства
інших відомств в містах - міській лікарні до 2-го числа після звітного пе­
ріоду;

- ветеринарні дільниці, дільничні ветеринарні лікарні, головні ве­
теринарні лікарі міст районного підпорядкування і господарств - район­
ній лікарні до 3-го числа після звітного періоду; районні і міські лікарні -
управлінню ветеринарної медицини областей, АР Крим, міст Києва і Се­
вастополя до 6-го числа після звітного періоду;

- вище перераховані ветеринарні органи - Державному департа­
менту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України до
10-го числа після звітного періоду. Звіт про протиепізоотичні заходи
складають всі господарства, що займаються розведенням, вирощуван­
ням, відгодівлею і реалізацією тварин і що мають в штаті ветеринарного
фахівця, незалежно від форм власності і відомчої приналежності.

У господарствах, що не мають штатних ветеринарних фахівців, ві­домості про протиепізоотичні заходи включають у звіт, що представля­ється ветеринарним установам, обслуговуючим дане господарство (державна ветеринарна установа, ветеринарний кооператив, ветерина­рне товариство, ветеринарні фахівці-підприємці). Початковими даними для складання звіту формою № 1-вет А служать журнали первинного обліку протиепізоотичних заходів. Зведений звіт по району складають на підставі звітів, представлених підлеглими ветеринарними установами, ветеринарними фахівцями всіх господарств.

Звітна форма № 1-вет А представлена нижче.

Змістовна частина звіту, що складається з трьох розділів, оформля­ється в певній послідовності.

У розділі 1 "Діагностичні дослідження" в графі 1 спочатку указують вид тварини, потім найменування дослідження. Наприклад, "Велика ро­гата худоба, дослідження на бруцельоз - серологічне". У графі 2 спочат­ку записують код виду тварини, а потім код того або іншого дослідження, проведеного з діагностичною метою. При кодуванні звіту слід викорис­товувати галузевий класифікатор "Ветеринарні заходи і інші види робіт" і "Види і групи тварин, що підлягають ветеринарному обслуговуванню".

У графу 4 вносять дані про тварин, підданих дослідженню, в графу 5 - про кількість реагуючих тварин.

У розділі 2 "Щеплення і лікувально-профілактичні заходи" відобра­жають відомості про щеплення і обробки тварин. Методи, застосовані при цьому, вакцини, сироватки, антгельмінтики й інші препарати повинні бути описані в записці пояснення до звіту. При обробці одного і того ж поголів'я змішаними препаратами (вакцини, антгельмінтики) проти двох і більш хвороб в графі 1 указують назву однієї хвороби, а в пояснюваль­ній записці - решти хвороб, проти яких одночасно проводили обробку.

Державна статистична звітність

Форма № 1 вет А

Затверджена

ухвалюю Держкомстату України

Поштова - квартальна

Представляють ветеринарні фахівці господарств і ветеринарних установ до вищих ветеринарних органів управління 3-го числа після зві­тного періоду

 

. квартал 200___ р.

ЗВІТ про протиепізоотичні заходи за _

Діагностичні дослідження

Вид тварин, найменування досліджень Коди виду тварин і досліджень Досліджень тис. головоо-бробок Реагувало позитивно План тис. голово обробок звітного кварталу
А В
         
         
         
         

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...