Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Виробничі ветеринарно-санітарні об'єкти

- забійно-санітарний пункт (санбойня) - в господарствах всіх на­
прямів, крім конярських;

- ветеринарно-санітарний пропускник - у господарствах та фер­
мах всіх напрямів;

- споруди для обробки шкірного покриву - у всіх вівчарських, в ін­
ших - при необхідності;

- приміщення для профілактичного карантинування - у всіх ско­
тарських, свинарських господарствах, в інших - за потребою;

- дезбар'єр в'їзний у господарствах всіх напрямів.Номенклатура ветеринарних об'єктів господарств, складських при­міщень, норми площі та розмірів технологічних елементів приміщень і споруд, зоогігієнічні норми при проектуванні ветеринарних об'єктів ви­кладені в "Нормах технологічного проектування ветеринарних об'єктів", які затверджує вищий сільськогосподарський орган країни.

Відведення земельних ділянок для установ ветеринар­ної медицини

Зрозуміло, що дислокація установ ветеринарної медицини повинна забезпечити найкращі умови для обслуговування закріплених за ними господарств та населених пунктів. У зв'язку з цим і постає питання про вибирання території для будівництва установи ветеринарної медицини.

Для вибирання ділянки під будівництво створюється спеціальна ко­місія, в якій приймають участь керівник служби ветеринарної медицини району (міста), представники державної санітарної інспекції, районної (міської) Ради народних депутатів, представник пожежної інспекції. При будівництві об'єктів обласного значення повинні бути присутніми спеціа­лісти управління державної ветеринарної медицини області.

При відведенні земельної ділянки комісія керується типовим проек­том. Вона повинна особливо ретельно розглядати питання про характер ділянки, санітарних розривах (допустимих мінімальних відстанях) між будівлями установ ветеринарної медицини та іншими приміщеннями населеного пункту, водоймами, дорогами.

За існуючими технічними умовами земельна ділянка, що відводить­ся в населеному пункті під лікарню ветеринарної медицини (амбулато­рію) повинна являти собою відокремлений квартал, ізольований з усіх боків від інших приміщень та споруд санітарно-захисними зонами. Од­ним боком ділянка прилягає до вулиці (дороги).

Кордони ділянки повинні бути на відстані:

- від доріг місцевого значення не менше 50 м;

- від шляхів перегону худоби, автошляхів обласного значення III
категорії не менше 150 м;

- від залізниць та автошляхів загальнодержавних, міжобласних І
та II категорій, пасовищ, річок, ставків, озер, боліт не менше 300 м;

- від тваринницьких приміщень не менше 150 м.

Якщо ділянка буде вибрана поблизу річки, що слугує водним дже­релом для населення, то установу ветеринарної медицини розташову­ють по течії річки нижче місця забирання води. Потрібно уникати виби­рання ділянки поблизу боліт, місць захоронення трупів тварин, цвинта­ря, звалищ не ближче 1000 м.

Відстань установи до житлових та культурно-побутових приміщень повинна бути не менше 100 м при добрій ізоляції ділянки та при поганій - до 300 м. Рекомендується заповнити місце розірвання зеленими наса­дженнями, особливо з боку доріг.

При будівництві ветеринарних об'єктів у колективних сільськогоспо­дарських підприємствах повинні бути такі розірвання від загальногоспо­дарських ветеринарних об'єктів не менше:

- до скотарських, свино-, вівце- та конеферм - 150 м;

- до птахівничих господарств - 200 м;

- до звірота кролівничих ферм - 150 м;

- до житлових та громадських споруд - 300 м.
Внутрішньофермські ветеринарні об'єкти повинні бути віддалені від

інших сільськогосподарських виробничих комплексів згідно з нормами технологічного проектування відповідних ферм чи тваринницьких (птахі­вничих) господарств.

Щодо самої ділянки, то найбільш доцільно вибрати трохи підвищену територію, що не затоплюється дощовими та весняними водами, з рів­ним рельєфом, сухим ґрунтом та низьким рівнем ґрунтових вод - не ме­нше 2 м від поверхні землі. По рельєфу ділянка може мати невеликий схил, у межах 0,015-0,02°.

При вибиранні ділянки для установ ветеринарної медицини дільни­чного типу потрібно врахувати наявність зручних у будь-яку пору року під'їзних шляхів. У сільській місцевості раціонально розташувати на око­лиці населеного пункту, осторонь від центральних доріг.

Комісія враховує напрямок пануючих вітрів - ділянка повинна бути розташована з підвітряного боку до житлових та громадських споруд, до тваринницьких будівель. Разом з тим залишають з підвітряного боку у відношенні до лікарні такі споруди, які можуть завдати шкідливого впли­ву на здоров'я персоналу та тварин.

Визначаючи розміри земельної ділянки, виходять із норм проекту­вання. Тільки для секторів виробничих потрібні площі для районної лікарні державної ветеринарної медицини - 0,8-1,3 га, дільничної лікарні чи ді­льниці ветеринарної медицини - 0,75-0,85 га, пункту ветеринарної ме­дицини - 0,3-0,4 га. До цього додається площа під житлові будинки за встановленими нормами для спеціалістів та їх родин і надається мож­ливість звести необхідні господарські будівлі.

Типові проекти будівництва установ ветеринарної ме­дицини

Всі об'єкти ветеринарної медицини дозволяється будувати лише за типовими проектами, погодженими з Державним департаментом вете­ринарної медицини та затвердженими Міністерством аграрної політики

України у встановленому порядку. Винятком є лише деякі об'єкти, на які немає затверджених типових проектів (Центральна лабораторія ветери­нарної медицини, Київське міське державне управління ветеринарної медицини тощо).

Будівництво їх здійснюється за індивідуальними проектами, які роз­робляються на підставі спеціальних завдань на проектування.

Типові проекти установ та об'єктів ветеринарної медицини розроб­ляє "Украгропроект" та інші проектні інститути, що знаходяться в підпо­рядкуванні Мінагрополітики України.

При вибиранні типового проекту для будівництва об'єкта ветерина­рної медицини необхідно врахувати чи відповідає проект вимогам та умовам цієї установи, господарства чи виробництва, а саме:

- спеціальне призначення об'єкта;

- відповідність проекту кліматичним умовам;

- конструктивні особливості (характер стінового матеріалу, покри­
ття, перекриття та покрівля);

- площа земельної ділянки;

- площа забудови;

- корисна та робоча площа;

- будівельний об'єм;

- економічні показники (загальна кошторисна вартість, вартість
1 куб.м. приміщення та 1 кв.м. корисної площі).

Відповідність проекту кліматичним умовам встановлюється за вка­заною в ньому розрахунковою зимовою температурою, на яку розрахо­вані приміщення та споруди за характером запроектованої системи опа­лення, вентиляції тощо.

Звичайно розрахункова зимова температура в проектах, призначе­них для будівництва на більшій частині території України - це -20, -ЗО та -40, для південної зони —10, -15, -20.

За характером стінового матеріалу проектуються ветеринарні буді­влі в різних (частіше в двох) варіантах. Найчастіше це цегла, шлакобе­тонні камінці, панелі, а також місцевий матеріал - туф, дерево тощо. Покриття та перекриття залізобетонні, покрівля рулонна чи з хвилястих асбестоцементних листів.

Оцінка проекту за економічними показниками проводиться по зага­льній кошторисній вартості будівництва, вартості одиниці об'єму та оди­ниці корисної площі приміщення.

Загальна кошторисна вартість складається з вартості власне будів­ництва та технологічного обладнання. В залежності від характеру будів­лі, її призначення та ступеня застосування спеціального обладнання

вартість технологічного обладнання коливається у межах від 1 -2 до 25-30% загальної суми капіталовкладень.

Як правило, 1 кв.м. корисної площі в основних виробничих корпусах (амбулаторія, лабораторія) оцінюється значно вище в приміщеннях із відносно меншою корисною площею.

Часто проекти випускаються у двох варіантах також і за набором будівель та виробничих приміщень: будівлі зі таціонаром та без нього, з манежем і без нього, з підвалом та без нього тощо.

Дозволяється будівництво комплексу будівель за різними типовими проектами, наприклад, головний корпус районної державної лікарні ве­теринарної медицини - за одним проектом, а стаціонари - за іншим. Га­ражі, господарські склади часто будуються за типовими проектами для цих споруд. Перелік діючих типових проектів будівництва установ та об'єктів ветеринарної медицини приведений у Ветеринарному законо­давстві.

Здійснення ветеринарного будівництва

Проводиться будівництво установ державної ветеринарної медици­ни та об'єктів ветеринарної медицини в господарствах, як правило, за типовими проектами, більшість із яких розповсюджується "Украгропрое-ктом".

Деякі проекти дозволено розповсюджувати інститутам, що розроб­ляють проект.

Обласні органи та інші установи, для яких ведеться будівництво, укладають угоду на роботи з підрядними організаціями. Іноді ці органі­зації призначаються в області чи навіть у районі.

Загальне керівництво будівництвом покладається на Управління капітального будівництва сільськогосподарських органів, які контролю­ють також якість будівельних робіт.

Після затвердження об'єкта будівництва, затвердження обласним управлінням сільського господарства типового проекту, визначення бу­дівельної організації, складається проектно-кошторисна документація. її розробляє організація, що здійснює будівництво, або будь-яка проектна організація за завданням сільськогосподарських органів.

При проектуванні складається генеральний план будівництва та проводять так зване прив'язування вибраного типового проекту до конк­ретної місцевості, тобто будівельної площадки з урахуванням району будівництва, місцевих цін на матеріали та вироби.

Проектна організація, з якою укладена угода, повинна:

- визначити розміри, глибину закладення фундаментів та підзем­ного господарства;
розробити вузли приєднання до мереж водопостачання, каналі­
зації, теплофікації, енергопостачання та зв'язку;

- встановити товщину зовнішніх стін та утеплюючого шару огоро­
джуючих конструкцій, визначити типи приладів опалення та вентиляцій­
них пристроїв у відповідності з кліматичними умовами району будівни­
цтва;

- внести відповідні зміни у робочі креслення типових проектів при
зміні типових конструкцій.

Проектна організація, як ми вже відмічали, складає і кошторисну документацію. На підставі типового кошторису з урахуванням місцевих цін складаються:

- зведений кошторис до технічного проекту будівництва установи
ветеринарної медицини;

- кошторисні розрахунки на будівництво окремих обєктів;

- кошторис на придбання обладнання для кожного обєкта та вар­
тість робіт по його монтажу.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...