Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Норми забезпечення установ ветеринарної медицини

Установи ветеринарної медицини та господарства повинні бути за­безпечені тим майном, яке потрібне для виконання виробничих завдань, передбачених Положенням про відповідні установи. Норми забезпечен­ня установ ветеринарної медицини медикаментами, інструментом та майном розробляє і затверджує Мінагрополітики України.

У даний час лікувально-профілактичні установи державної ветери­нарної мережі керуються "Приблизними нормами забезпечення ветери­нарним майном установ та організацій державної ветеринарної мережі", затвердженими вищим сільськогосподарським органом держави.

Передбачені норми постачання за такими видами товарів для ра­йонних державних лікарень ветеринарної медицини, дільничних ліка­рень, дільниць та пунктів ветеринарної медицини:

1) прилади, апарати та інше майно;

2) інструменти;

3) скляний посуд;

4) гумотехнічні вироби;

5) меблі;

6) господарський інвентар.

Лікарні ветеринарної медицини господарств будь-яких форм влас­ності забезпечуються за нормами дільниці державної ветеринарної ме­дицини, а пункти ветеринарної медицини відділків господарства - за нормами державного пункту ветеринарної медицини.

Вищий сільськогосподарський орган держави за погодженням з Мі­ністерством фінансів встановив, що лікувально-профілактичні установи державної ветеринарної медицини повинні мати незнижуваний запас медикаментів, перев'язувальних засобів, дезінфекційних речовин у від­повідності з нормами, а також запас біологічних препаратів згідно з пла­нами профілактичних протиепізоотичних заходів.

У даний час діють Приблизні норми лікарських засобів, хімікатів та перев'язувальних засобів для районних лікарень, дільничних лікарень, дільниць ветеринарної медицини. Вони не є нормами витрачання, а но­рмами наявності.

При складанні заявок на отруйні та сильнодіючі лікарські засоби по­трібно враховувати обмеження, встановлені Правилами зберігання, об­ліку та відпускання цих засобів для дільниць і пунктів ветеринарної ме­дицини у відношенні отримання та зберігання вказаних засобів.

У той же час потрібно враховувати, що витрачання перев'язуваль­них засобів, шовного матеріалу та спирту етилового у ветеринарних установах нормується.

Таблиця 17

Норми витрачання перев'язувальних засобів та шовного

Матеріалу для ветеринарних цілей в установах державної

Ветеринарної медицини

 

Найменування Одиниця виміру Річна потреба на 100 умовних голів
Марля стерильна м (погонних) 9,0
Бинти різні шт
Вата гігроскопічна кг 2,3
Вата компресна кг 1,5
Шовк хірургічний в ампулах шт. 0,5
Шовк хірургічний в мотках (по 20 м) шт. 0,5
Кетгут в ампулах шт. 0,5
Кетгут в мотках шт 0,5
Клейонка тканинна м (погонних) 0,5
Папір пергаментний кг 0,1
Папір парафінований кг 0,05

Таблиця 18

Розрахункові норми витрачання спирту етилового на

Лікувально-профілактичні, діагностичні заходи

Та наукові дослідження

 

 

Найменування установ Річна норма, кг Найменування установ Річна норма, кг
Пункт ветмедицини Міжрайонна держлабораторія вет­медицини
Дільниця ветмедицини Районна держлабораторія ветме­дицини
Лікарня ветмедицини Лабораторія ветсанекспертизи на ринку при навантаженні в день до 25 експертиз
Поліклініка ветмедицини від 25 до 50 експертиз
Районна лікарня держ­ветмедицини ЗО понад 50 експертиз ЗО
Ветсандільниця на дезп-ромивній станції Науково-виробнича лабораторія ветмедицини
Міська лікарня держвет­медицини Науково-дослідний інститут Згідно затверд­женої тематики,
Центральна лабораторія держветмедицини Науково-дослідна станція
Обласна лабораторія держветмедицини    

Лікарні ветеринарної медицини на центральних садибах сільсько­господарських підприємств прирівнюються до дільниць ветеринарної медицини, а відділки -до пунктів ветеринарної медицини.

Для забезпечення роботи станцій та пунктів штучного осіменіння спирт відпускається господарствам та організаціям за діючими роздріб­ними цінами.

Облік, зберігання та використання ветеринарних препаратів, дезін-фікуючих засобів і майна.

Порядок обліку, зберігання та використання ветеринарного майна встановлений спеціальними документами (інструкціями, правилами, вка­зівками), затвердженими Державним департаментом ветеринарної ме­дицини вищого сільськогосподарського органу держави.

Майно ветеринарного призначення, яке надходить в установи дер­жавної ветеринарної медицини та господарства усіх форм власності, підлягає огляду, обліку та передаванню матеріально відповідальній особі.

В лікувально-профілактичних установах матеріально відповідаль­ною особою призначається один із лікарів чи фельдшерів ветеринарної медицини, в лабораторіях ветеринарної медицини та лабораторіях ве­теринарно-санітарної експертизи - один із лаборантів, у колективних сільськогосподарських підприємствах (агрофірмах, товариствах, ком­плексах, птахофабриках чи інших підприємствах агропромислового ком­плексу - завідувач аптекою, один із лікарів чи фельдшерів ветеринарної медицини).

Якщо при огляді та перевірці майна його кількість і асортимент від­повідають супровідним документам (накладній), то перевіряючі склада­ють акт, один примірник якого відправляється в установу постачання, звідки поступило майно, для взаємних перерахунків.

У тваринницьких господарствах кількісний облік ветеринарних то­варів веде матеріально відповідальна особа, а вартістний - бухгалтер з обліку витрат у тваринництві. Працівник ветеринарної медицини веде спеціальний журнал (книгу), в якому записується найменування товару, одиниця виміру, ціна, дата отримання, за яким документом поступив, звідки, кількість, маса (надійшло, витрачено, залишок).

У районних лікарнях державної ветеринарної медицини ведеться кількісно-сумовий облік у спеціальних картках за такою формою:

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...