Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Кількісне оцінювання функціонального стану нирок

 

Кількісна характеристика процесів, що лежать в основі сечоутворення, базується на методах, які мають у своїй основі принцип коефіцієнта очищення, тобто кліренс. Під цим розуміють певний об'єм плазми крові, який цілком очищається нирками від ендогенної або екзогенної речовини за 1 хв.

У клініці вивчають такі функції нирок: ультрафільтрацію в клу­бочках, реабсорбцію і секрецію в канальцях.

Клубочкова фільтрація являє собою ультрафільтрацію води і низькомолекулярних компонентів плазми через клубочковий фільтр. У клінічній практиці оцінюють швидкість процесу, тобто клубочкову фільтрацію за одиницю часу. У нормі швидкість клубочкової фільтра­ції становить 100–120 мл/хв, тобто приблизно 20% від величини ниркового плазмотоку щохвилини піддається процесу ультрафільтра­ції в ниркових клубочках.

Фільтрація у клубочках – процес пасивний. Він відбувається під впливом гідростатичного тиску. Під час ультрафільтрації з капілярів у капсулу клубочка переходить рідка частина плазми крові з роз­чиненими в ній низькомолекулярними речовинами, а в просвіті капі­ляра залишаються білки і квеликомолекулярні компоненти.

У фізіологічних умовах величина клубочкової фільтрації зміню­ється залежно від психологічного та фізичного станів обстежуваного, складу їжі, ступеня гідратації, часу доби тощо. Ці коливання відбу­ваються в нормальних або близьких до норми межах. Із збільшенням віку величина клубочкової фільтрації поступово знижується (при­близно на 1% за рік після 40 років).

В патологічних умовах зниження її свідчить про зменшення фільтраційної функції нирок, що розвивається внаслідок зменшення маси діючих нефронів. При зменшенні клубочкової фільтрації до 50–30 мл/хв і нижче розвивається азотемія.

Зниження швидкості клубочкової фільтрації може бути зумов­лене гемодинамічними факторами – артеріальною гіпотензією, шо­ком, гіповолемією, дегідратацією, вираженою серцевою недостатністю. Підвищення внутрішньониркового тиску в результаті утруднення відтоку сечі і при зростанні венозного тиску в нирці також супрово­джується зниженням швидкості клубочкової фільтрації.

Підвищення величини клубочкової фільтрації спостерігається на ранніх етапах цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, нефротичного синдрому.

Для визначення швидкості клубочкової фільтрації у клінічній практиці застосовують метод кліренсу. Як маркери використовують інулін, ендогенний та екзогенний креатинін, тобто речовини, що філь­труються у ниркових клубочках і не реабсорбуються та не секретуються нирковими канальцями. За кліренсом креатиніну можна визначити ступінь ураження нирок. Так, зниження клубочкової фільтрації до 70 мл/хв свідчить про зменшення функціонуючої маси нефронів на 30–35%. У нормі кліренс ендогенного креатиніну становить 100–130 мл/хв, при нирковій недостатності та уремії він знижується.

 

 


ЛІТЕРАТУРА

 

1. Алтер М.Д. Наука о гибкости / Майкл Дж. Алтер. – К. : Олимпийская литература, 2001. – 422 с.

2. Биохимия мышечной и физической тренировки / под ред. Рон Мохана, Майкл Глессона. – К. : Олимпийская литература, 2001. – 295 с.

3. Бишевский А.Ш. Биохимия для врача / А.Ш. Бишевский,
О.А. Терсенов. – Екатеринбург : Уральский рабочий, 1994. – 384 с.

4. Волков В.М. Прогнозирование двигательных способностей у спортсменов : Учебное пособие / В.М. Волков, Р.Н. Дорохов. – Смоленск, 1998. – 115 с.

5. Волков В.М. Спортивный отбор / В.М. Волков, В.П. Филин. – М.: Физкультура и спорт, 1983. –154 с.

6. Волков Л.В. Теория спортивного отбора: способности, одаренность, талант / Л.В. Волков. – К. : Вежа, 1997. – 128 с.

7. Губа В.П. Морфобиомеханические исследования в спорте / В.П. Губа. –М. :СпортАкадемПресс, 2000. – 120 с.

8. Детская спортивная медицина / под ред. С.Б. Тихвинского,
С.В. Хрущева. – М. : Медицина, 1980. – 440 с.

9. До оцінки означення основних критеріїв ефективності реабілітації / І.С. Зозуля, О.П. Мінцер, В.Ю. Мартинюк [й ін.] // Соціальна педіатрія і реабілітологія : зб. наук. праць. – К., 2007. – С. 46–50.

10. Дорохов Р.Н. Спортивная морфология / Р.Н. Дорохов, В.П. Губа. – М., СпортАкадем Пресс, 2002. – 236 с.

11. Карпман В.Л. Тестирование в спортивной медицине / В.Л. Карпман и др. – М. : Физкультура и спорт, 1988. – 208 с.

12. Козявкін В.І. Методи оцінки ефективності медичної реабілітації в системі інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації / В.І. Козявкін, О.О. Кочмар // Український медичний часопис. – 2003. – № 3. – С. 61–66.

13. Макарова Г.А. Спортивная медицина / Г.А.Макарова. – М. : Советский спорт, 2003. – 480 с.

14. Методи медико-біологічного контролю у фізичному вихованні та спорті / І.М.Башкін, М.В.Маліков, Є.І. Євдокімов, В.О. Сорокін. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 144 с.

15. Морфология человека / под.ред. Б.А. Никитюка, В.П. Чтецова. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1983. – 320 с.

16. Окамото Гері. Основи фізичної реабілітації / Гері Окамото ; [перекл. з англ.]. – Л. : Галицька видавнича спілка, 2002. – 294 с.

17.Система многофакторной экспресс-диагностики функциональной подготовленности спортсменов при текущем и оперативном врачебно-педагогическом контроле: метод, рекомендаци. – К., 1986. – 22 с.

18. Спортивная медицина / В.П. Мурза. – К. : Університет «Україна», 2007. – 249 с.

19. Спортивная морфология : учеб. для ин-тов физ. культуры / под ред. В.М. Зациорского. – М. : Физкультура и спорт, 1982.–256 с.

20. Туманян Г.С. Телосложение и спорт / Г.С. Туманян, Э.Г. Мартиросов. –М. : Физкультура и спорт, 1976. – 237 с.

21. Уилмор Х. Физиология спорта и двигательной активности /
Х. Уилмор, Д. Костилл. – К. : Олимпийская литература, 2001. – 504 с.

22.Физиологическое тестирование спортсмена высокого класса. Под ред. Дж. Дункана Мак-Дугалла, Говарда Э. Уэнгера, Говарда Дж.Грина.-Киев, Олимпийская література, 1998.- 431 с.

23. Шварц В.Б. Медико-биологические аспекты спортивной ориентации и отбора / В.Б. Шварц, С.В. Хрущов. – М. : Физкультура и спорт, 1984.

24. Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации : рук-во для врачей и научных работников / [под ред. А.Н. Беловой, О.Н. Шепетовой]. – М. : Антидор, 2002. – 440 с.

25. Штульман Д.Р. Неврология : справочник практ. врача /
Д.Р. Штульман, Ш.С. Левин. – [2-е изд, перераб. и доп.]. – М. : МЕДпресс-информ, 2002. – 784 с.

26. Bohannon R., Smith V. Interact rehabilitee of a modified Ashworth scale of muscle spastisity // Phys. There. – 1987. – № 67. – P. 206–207.

27. Muscle Testing Techniques of manual examination. – [4th ed.]. – W.B. Saunders Company, 1980. – 191 p.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...