Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методика визначення аеробної, анаеробної продуктивності організму багатофакторної експрес-діагностики С.А. Душаніна

 

Загальновідомо, що визначення параметрів, що відображають анаеробну продуктивність організму (критична потужність, максимальний кисневий борг, максимальна концентрація молочної кислоти в артеріальній крові тощо), передбачає застосування виснажливих, «до відмови», фізичних навантажень і послідовних заборів крові. Цілком природно, що при оперативному і поточному медико-біологічному контролі навчально-тренувального процесу і змагальної діяльності спортсменів, що супроводжуються значними фізичними навантаженнями, цей методичний підхід до оцінювання стану систем енергозабезпечення м'язової діяльності виявляється малоприємним. У зв'язку з цим фахівцями в галузі спортивної фізіології і медицини були здійснені спроби непрямого визначення основних показників енергетики організму спортсменів, що не вимагають виконання фізичних навантажень максимального об'єму та інтенсивності.

Метод багатофакторної експрес-діагностики С.А. Душаніна є результатом практичної реалізації цього напряму і являє собою один із нетрадиційних, модифікованих електрокардіографічних методів, що дають змогу на основі реєстрації диференційної ЕКГ одержати оперативну інформацію одночасно про аеробну й анаеробну (лактатну й алактатну) продуктивність, а також щодо інших, не менше важливих параметрів системи енергозабезпечення.

Доведений автором запропонованого методу тісний взаємозв'язок швидкості деполяризації міокарда лівого і правого шлуночків, зумовлений за розмірами відсоткового відношення амплітуд зубців R до суми амплітуд R і S у правих і лівих грудних відведеннях ЕКГ спокою, із метаболічними показниками, відповідно анаеробної і аеробної продуктивності дав змогу без навантажувальних тестів, газометрії видихуваного повітря і заборів крові досить чітко оцінювати найважливіші параметри аеробного й анаеробного енергетичного метаболізму (МСК, ПАНО, ЧССпано, алактатна і лактатна потужність тощо).

Практична реалізація такого методу полягає, як уже було відзначено, у запису диференціальної ЕКГ у грудних відведеннях V3R, V2 і V6. У кожному з відведень визначається амплітуда зубців R і S (середня з не менше як 5 шлуночковими комплексами, мм) і розраховується відношення %.

За результатами попередньої обробки отриманих показників робиться висновок про стан таких параметрів:

- анаеробно-креатинфосфатна потужність і ємність. Можливість до максимальної витрати креатинфосфату в кісткових м'язах, тобто оцінка
потужності і ємності цього джерела енергопродукції, в умовах
короткочасної роботи до знемоги, робиться по ДЕКГ спокою за допомогою відношення у відведенні V3R. У нормі у дорослої здорової людини показник V3R становить до 30%, у спортсменів, залежно від кваліфікації і рівня підготовленості, від 30–35% і вище;

- анаеробно-гліколітична потужність і ємність. Характеризує потенційні можливості організму до накопичення молочної кислоти в крові залежно від характеру попередньої роботи. Оцінюється за відношенням у відведенні V2 диференційної ЕКГ. Норма – до 30%. У спортсменів від 30–35% і вище;

- аеробна потужність визначається за розміром МСК, що розраховується на основі співвідношення у відведенні V6. Норма – до 60%.Для спортсменів – 60–75% і більше;

- аеробна економічність оцінюється за параметрами метаболічної потужності фізичного навантаження на порозі анаеробного обміну (Wпано) і частоти серцевих скорочень на ПАНО (ЧССпано) – Wпанo розраховують на основі співвідношень , отриманих у відведеннях V6і V2, за наступною формулою:

де V2 – співвідношення у відведенні V2;

V6 – співвідношення у відведенні V6.

У нормі Wпанo і ЧССпано становлять, відповідно, до 60% від МСК і до 150 уд/хв. У спортсменів ці показники дорівнюють відповідно 60–70% від МСК і вище і 150–160 уд/хв і вище.

Загальна метаболічна ємність характеризує припустимий об’єм сукупності аеробних і анаеробних (гліколітичних і креатинфосфатних) метаболічних змін при м'язовій роботі з інтенсивністю на рівні МСК. Оцінюється за диференційною ЕКГ спокою за допомогою суми відсоткових відношень у відведеннях V3R, V2, V6 і Wпaно. Норма – до 180%. У спортсменів – від 180–200% і вище.

Відновлення визначається за динамікою відсоткових співвідношень у відведеннях V3R, V2 і V6 у післяробочому періоді (3 хв, 30 хв, 2, 4, 12, 24 і 48 год). Збільшення співвідношень у відповідних відведеннях у відновному періоді більш ніж на 10% означає настання фази суперкомпенсації, а зниження на 10% свідчить про розвиток фази зниженої працездатності.

Реалізація потенційних можливостей метаболічних систем (аеробної й анаеробної) оцінюють по процентному відхиленню поточних співвідношень R- 100 / R + S у кожному з трьох відведень (V3R) V2, V6) і похідних показників від модельних характеристик спортсменів високого ґатунку.

Цілком природно, що метод багатофакторної експрес-діагностики застосовується, в основному, при медико-біологічному контролю тренувальних занять спортсменів різної спеціалізації і кваліфікації. Водночас надзвичайна інформативність цього методу, незначна кількість часу, який треба витратити у ході роботи, роблять метод багатофакторної експрес-діагностики одним із перспективних у практиці масових донозологічних обстежень різних контингентів населення.

У випробуваного в стані відносного спокою за допомогою диференціального електрокардіографа записується диференціальна ЕКГ послідовно в грудних відведеннях V3R, V2, V6 (фіксується не менше ніж п’ять кардіоциклів). Схема накладення активного електрода на грудній клітині при записі зазначених однополюсних відведень ЕКГ за Вільсоном така: у положенні V3R електрод поміщають справа від грудини в 4 міжребір’ї по серединній лінії; електрод V2 розташовують у 3 міжребір’ї зліва від краю грудини; електрод V6 розміщують зліва в 5 міжребір’ї по середній лінії пахвової западини:

-визначається середня амплітуда зубців R і S (мм) у кожному з трьох відведень V3R, V2 і V6 (для цього показники амплітуд, окремо R і
окремо S, складаються й отримані суми поділяються на кількість
обміряних зубців – зазвичай не менше 5);

-розраховуються співвідношення (%) у кожному з
відведень V3R, V2, V6, для чого отримані в них середні розміри зубців R
і S підставляються в надану вище формулу. У підсумку наданих
розрахунків утворюються значення таких показників:

- V3R (анаеробно-креатинфосфатна або лактатна потужність) = (%) (підставляються значення зубців R і S, які обмірюються у відведенні V3R); V2 (анаеробно-гліколітична, або лактатна потужність) = (%) (підставляються значення зубців R і S, які обмірюються у відведенні V2);

- V6 (аеробна потужність) = (%) (підставляються значення зубців R і S, які обмірюються у відведенні V6);

- Wпано (аеробна економічність) = , де V2 – співвідношення у відведенні V2; V6 – співвідношення у відведенні V6;

- ЧССпано (частота серцевих скорочень на рівні ПАНО) = , де V2 - співвідношення у відведенні V2; V6 – співвідношення у відведенні V6;

- ЗМЄ (загальна метаболічна ємність) = , де V3R – співвідношення у відведенні V3R ; V2 – співвідношення у відведенні V2; V6 – співвідношення у відведенні V3R. Отримані в попередньому підпункті значення заносяться в спеціальну таблицю 2.4 і порівнюються з розмірами норми.

1. Анаеробно-креатИнфосфатний механізм, або креатинфосфат, вибухова сила:

< 25 = низька;

26–29 = нижче середньої;

30–35 = середня;

36–44 = вище середньої;

45–54 = висока;

> 55 = дуже висока.

 

2. Анаеробно-лактатний механізм, або лактат, швидкість:

< 23 = низька;

24–26 = нижче середньої;

27–30 = середня;

31–34 = вище середньої;

35–38 = висока;

> 39 = дуже висока.

 

3. Аеробна потужність, або MСK:

< 44 = низька;

45–48 = нижче середньої;

49–53 = середня;

54–61 = вище середньої;

62–65 = висока;

> 66 = дуже висока.

 

4. Загальна метаболічна ємність (ЗМЄ):

< 154 = низька;

155–168 = нижче середньої;

169–174 = середня;

175–199 = вище середньої;

200–219 = висока;

> 220 = дуже висока.

Таблиця 4.2

Висновок за оцінкою енергетичного балансу спортсмена (у рекомендаціях оцінки дуже висока і висока = висока; вище середнього і середня = середня; нижче середнього і низька = низька)

№ з/п V6   V2 ЗМЄ Рекомендація
висока висока висока Оптимальний прояв відновних і адаптаційних процесів, їх гнучкість до різних видів вправ. Можливі всі види діяльності. Протипоказань до різних навантажень немає
висока висока середня Оптимальний прояв відновних і адаптаційних процесів, їх гнучкість до різних видів вправ. Можливі всі види діяльності. Не форсувати навантаження у зв'язку з небезпекою виникнення перевтоми, перевантаження. Рекомендуються об'ємні навантаження
висока висока низька Оптимальний прояв відновних і адаптаційних процесів, їх гнучкість до різних видів вправ. Не рекомендовані тренування, що вимагають вольових зусиль, особливо при перевтомі
висока середня висока Задовільна врівноваженість відновних процесів. Протипоказань до різних навантажень немає
висока середня середня Задовільна врівноваженість відновних процесів. Не форсувати навантаження у зв'язку з небезпекою виникнення перевтоми, перевантаження. Рекомендуються об'ємні навантаження
висока середня низька Задовільна врівноваженість відновних процесів. Не рекомендовано тренування, що вимагають вольових зусиль, особливо при перевтомі
висока низька висока Відновлення понижено. Після вправ, вимагаючи значних м'язових зусиль, не рекомендується швидкісно-силові тренування
висока низька середня Відновлення понижено. Після вправ, що вимагають значних м'язових зусиль, не рекомендуються швидкісно-силові тренування. Не форсувати навантаження у зв'язку з небезпекою виникнення перевтоми, перевантаження. Рекомендуються об'ємні навантаження.
       
висока низька низька Відновлення понижено. Після вправ, що вимагають значних м'язових зусиль, не рекомендовані швидкісно-силові тренування, а також тренування, що вимагають вольових зусиль, особливо при перевтомі
середня висока висока Відновлення достатнє. Спортивні досягнення можливі за рахунок високої мотивації. Тренування, що вимагають зусиль, проводити під контролем лікаря
середня висока середня Відновлення достатнє. Достатні можливості в досягненні спортивних результатів. Рекомендовані тренування з поступовим підвищенням навантажень, інакше існує небезпека перевтоми. Тренування, що вимагають зусиль, проводити під контролем лікаря
середня висока низька Відновлення достатнє. Низькі можливості в досягненні спортивних результатів. Рекомендовані тренування без підвищення навантажень. Тренування, що вимагають зусиль, проводити під контролем лікаря
середня середня висока Відновлення досить збалансоване. Очевидних протипоказань до тренувань немає. Спортивні досягнення можливі за рахунок високої мотивації. Тренування проводити під контролем лікаря.
середня середня середня Відновлення досить збалансоване. Очевидних протипоказань до тренувань немає. Достатні можливості в досягненні спортивних результатів. Рекомендовані тренування з поступовим підвищенням навантажень, інакше існує небезпека перевтоми
середня середня низька Відновлення досить збалансоване. Низькі можливості в досягненні спортивних результатів. Рекомендовані тренування без підвищення навантажень під контролем лікаря
середня низька висока Незадовільне відновлення. Протипоказані великі навантаження. Спортивні досягнення можливі за рахунок високої мотивації. Тренування під контролем лікаря
середня низька середня Незадовільне відновлення. Протипоказані великі навантаження. Достатні можливості в досягненні спортивних результатів. Рекомендуються тренування з поступовим підвищенням навантажень, інакше існує небезпека перевтоми
середня низька низька Незадовільне відновлення. Протипоказані великі навантаження. Низькі можливості в досягненні спортивних результатів. Тренування без підвищення навантажень проводити під контролем лікаря
           
         
низька висока висока Недостатнє відновлення, особливо після аеробної роботи. Не рекомендуються аеробні навантаження. Не рекомендовані збільшувати навантаження. При підвищенні навантажень наявна перевтома
низька висока середня Недостатнє відновлення, особливо після аеробної роботи. Не рекомендовані аеробні навантаження. Низькі можливості в досягненні спортивних результатів. Тренувальні навантаження, особливо обсяги, планувати обережно. Наявність ознак стомлення. Продовження тренувань може привести до зриву
низька висока низька Недостатнє відновлення, особливо після аеробної роботи. Не рекомендуються аеробні навантаження, інтенсивні тренування. Ознаки перевтоми. Рекомендована реабілітація
низька середня висока Незадовільне відновлення після різних фізичних навантажень. Не рекомендовано збільшувати навантаження. При підвищенні навантажень можлива перевтома. Тренування проводити під контролем лікаря
низька середня середня Незадовільне відновлення після різних фізичних навантажень. Низькі можливості в досягненні спортивних результатів. Тренувальні навантаження, особливо обсяги, планувати обережно. Наявні ознаки стомлення. Продовження тренувань може привести до зриву. Тренування проводити під контролем лікаря
низька середня низька Незадовільне відновлення після різного роду фізичного навантаження. Не рекомендуються інтенсивні тренування. Тренування під контролем лікаря. Ознаки перевтоми. Рекомендована реабілітація
низька низька висока Незадовільне відновлення. Протипоказані навантаження великого обсягу й інтенсивності. Не рекомендується збільшувати навантаження. При підвищенні навантажень можливі перевтома, зриви. Тренування під контролем лікаря
низька низька середня Незадовільне відновлення. Протипоказані навантаження великого обсягу й інтенсивності. Низькі можливості в досягненні спортивних результатів. Тренувальні навантаження, особливо обсяги, планувати обережно. Наявність ознак стомлення. Продовження тренувань може привести до зриву. Тренування під контролем лікаря
низька низька низька Незадовільне відновлення. Протипоказані навантаження великого обсягу й інтенсивності. Тренування під контролем лікаря. Ознаки перевтоми. Рекомендована реабілітація

У результаті обробки виявляють такі оціночні дані:

1) індивідуальна карта спортсмена;

2) оцінка команди;

3) оцінка енергетичного балансу спортсмена і впливу фізичних навантажень;

4) оцінка ефективності тренувального процесу.

 

Ехокардіографія

З усіх створених людством діагностичних методів дослідження ЕхоКГ найбільшою мірою наблизилася до досконалості. Фізичні особливості ультразвуку становлять природну комбінацію винятково вдалих сполучень, які багато в чому визначають єдність і стабільність успіхів ЕхоКГ. Діагностичний ультразвук нешкідливий, і його можна легко й економічно вигідно використовувати. Він досить швидко доходить до серця, щоб кардіологічні дослідження дослідження можна було проводити в режимі реального часу. Ультразвук можна сфокусувати, і він дає змогу добре розрізняти дотичні м'які структури серця за їхнім акустичним опором.

Ультразвукове дослідження серця, як правило, починається з одержання двовимірного зображення його у двох площинах у реальному масштабі часу.

Завдання дослідження й конституціональні особливості обстежуваного визначають такі позиції датчика: парастернальна – датчик після накладення на шкіру тіла контактної пасти розташовується в 4-му міжребер’ї ліворуч від грудини; апікальна – датчик перебуває в ділянці верхівкового поштовху, напрямок його краніальний; субкостальна – датчик розташований біля мечоподібного відростка; супрастернальна – датчик розташований у яремній ямці.

Дослідження проводиться в трьох площинах: площина короткої осі – перпендикулярна дорсальній площині тіла й длиннику серця; площина довгої осі – паралельна длиннику серця й перпендикулярна дорсальній площині тіла; площина чотирьох камер серця – паралельна дорсальній й розміщується на рівні длинника серця. Дослідження з поздовжньої осі з лівого парастернального доступу дає змогу побачити аорту у вигляді двох паралельних лінійних структур; передня стінка її переходить у міжшлуночкову перегородку, задня – у передню створу мітрального клапана. Попереду від аорти розташовується тракт, що виносить, правого шлуночка, а позаду – ліве передсердя. Задня стінка лівого передсердя переходить в задню стінку лівого шлуночка. Попереду від міжшлуночкової перегородки ближче до датчика розташований правий шлуночок, позаду – лівий шлуночок.

Двовимірна ехокардіографія дає змогу визначити параметри гемодинаміки при дослідженні із субкостального й апікального доступів.

Більшість сучасних приладів у разі необхідності дає змогу «перевертати» зображення на екрані як праворуч / ліворуч, так і зверху / вниз, тобто відповідно до природного розташування відділів серця – шлуночки внизу, передсердя нагорі, між ними перегородки.

Відповідно до рекомендацій Американської асоціації ехокардіографії метод кількісної двомірної ЕхоКГ включає визначення розмірів, площі, обсягу лівого шлуночка й маси міокарда. Лінійні розміри лівого шлуночка визначають із парастернального доступу по довгій осі, по короткій осі на рівні папілярних м'язів і з апікального доступу. Площу лівого шлуночка визначають на парастернальному перетині лівого шлуночка по короткій осі на рівні папілярних м'язів наприкінці діастоли й систоли. Потім обчислюють фракційну зміну площі лівого шлуночка. Фракція скорочення площі в нормі коливається в межах 36–67%.

Найбільш часто для оцінювання загальної систолічної функції лівого шлуночка використовують параметри фракції викиду шлуночка і його хвилинного обсягу. Фракція викиду характеризує співвідношення ударного й кінцево-діастолічного обсягів лівого шлуночка і виражається у відсотках (у нормі 55–65%).

Обчислення обсягу лівого шлуночка за даними двомірної ЕхоКГ залежить від вибору його стереометричної моделі. Широке визнання здобув модифікований алгоритм Симпсона, або метод дисків. Цей метод ґрунтується на одержанні зображень ЛЖ в апікальній позиції двох і чотирьох камер серця. В обох проекціях ЛЖ автоматично ділиться на 20 дисків однакової висоти. Обсяги дисків підсумовуються. Метод дисків – більш точний метод розрахунку обсягів ЛЖ, тому що на його результати мало впливає зміна форми лівого шлуночка.

 

 


РОЗДІЛ 5

ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...