Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Попит фірми на фактори виробництва та правило оптимального вибору ресурсів

Ринки ресурсів (факторів виробництва), як було зазначено вище, також регулюються силами попиту та пропозиції. Закон попиту діє тут аналогічно до товарного ринку.

Проте формування попиту на ресурси зазнає впливу багатьох факторів. Зокрема, попит на ресурси та його стійкість залежить від:

– ціни та продуктивності ресурсу при створенні товару;

– ціни та попиту на товар, вироблений за допомогою певного ресурсу.

Найбільшим попит є на ті ресурси, які є найбільш продуктивними при виготовленні найдорожчих товарів.

Плануючи свою діяльність, кожна фірма вирішує яку кількість ресурсів необхідно придбати, щоб забезпечити максимальний прибуток. Це завдання постає в зв’язку з тим, що продуктивність кожного додатково придбаного ресурсу буде спадати.

Для дослідження поведінки фірми в короткостроковому періоді, коли змінним є лише один ресурс вводять поняття гранична доходність ресурсу (або граничний продукт у грошовому вираженні).

Гранична доходність ресурсу (MRPi) – це приріст загального доходу фірми в результаті збільшення використання і-го ресурсу на одиницю.

, (15.1)

де хі – кількість і-го ресурсу

 

Цей показник вимірює граничну цінність покупки кожної наступної одиниці ресурсу.

Для конкурентної фірми, у якої граничний виручка співпадає з ціною, він розраховується так:

MRPi=MPi * P,(15.2)

де MPiграничний продукт і-го ресурсу в натуральному вираженні.

 

Значення MRPi буде зменшуватись зі збільшенням обсягу застосування і-го ресурсу.

Якщо розглядається конкурентний ринок ресурсів, де ціна є незмінною і співпадає з граничними витратами МСі = Рі, то виходять з того, що підприємство буде розширювати попит на ресурси до тих пір, доки гранична доходність (виручка) ресурсу буде більшою за граничні видатки – ціну ресурса. Тобто доки гранична доходність ресурсу не зрівняється з граничним видаткам на ресурс або його ціною:

MRPi = Pi (15.3)

Ця рівність описуєправило оптимального використання ресурсудля максимізації прибутку фірми.Зазначене правило є аналогічним правилу MR=MC, тільки в даному випадку акцент робиться на витратах на ресурс, а не на випуску продукції.

Наведений приклад демонструє роль продуктивності ресурсу і ціни продукції у визначенні попиту фірми на даний ресурс. Припустимо, що фірма діє на досконало конкурентному ринку, ціна його продукції є незмінною і складає Р=3грн. У таблиці 15.1 представлено результати залежності між кількістю використаного ресурсу L та випуском TP.

Таблиця 15.1

Кількість ресурсу L, од. Обсяг випуску ТР, од. Граничний продукт МР, од. Загальна виручка TR, грн. Гранична доходність ресурсу MRPL=МР*Р

 

Значення граничного продукту, загальної виручки та граничної доходності ресурсу, що отримано в результаті розрахунків, демонструють, що кожний додатковий ресурс дає все менший додатковий приріст: перший ресурс забезпечує продукції на суму 36 грн., другий – на 30 грн, третій – на 24 грн. і т.д.

Виходячи з правила MRPi=Pi , фірма визначає оптимальну кількість ресурсів. Так, якщо одиниця ресурсу обходиться фірмі у 18 грн., то за даної ціни вона зможе придбати 4 одиниці ресурсу, які максимізують її прибуток. Наступні одиниці ресурсу L створять продукції на суму меншу, ніж вони самі коштують, тому подальше збільшення використання ресурсів буде невигідним для фірми.

За даними таблиці можна побудувати криву попиту на ресурс, вона має звичайний від’ємний нахил та збігається з кривою граничної доходності ресурсу (рис.15.1).

 

РL

 
 

 


18 Е

 

DL = MRPL

4 L

Рис. 15.1. Крива попиту конкурентної фірми на ресурс

 

У довгостроковому періоді фірми можуть змінювати використання всіх факторів. Тому важливо визначити оптимальне співвідношення всіх ресурсів.

Нам вже відомо правило оптимального вибору ресурсів, яке мінімізує витрати фірми (тема 9). За цим правилом відношення граничної продуктивності ресурсів до їх ціни повинно бути таким:

(15.4)

Але мінімізація витрат є недостатньою умовою для досягнення фірмою своєї основної мети – максимізації прибутків. Існує багато рівнів виробництва, за яких можна мінімізувати витрати, але лише один дозволяє максимізувати прибуток фірми. Для визначення найоптимальнішого обсягу ресурсів, який максимізує прибутки, використаємо правило MRPi=Pi , яке було виведено для одного фактору виробництва. За цього правила фірма буде розширювати використання ресурсів доти, доки гранична доходність кожного ресурсу не зрівняється з витратами на цей ресурс:

MRP1 = P1; MRP2 = P2 ; ......... MRPn = Pn (15.5)

Звідси можна вивести наступне правило оптимального вибору ресурсів, за якого прибутки фірми будуть максимальними:

(15.6)

Якщо будь-який ресурс приносить більше виручки на одиницю витрат у порівнянні з іншими, то застосування такого ресурсу вигідно розширювати й навпаки.

Дане правило визначає не лише мінімальні витрати, але й той єдиний обсяг виробництва, за якого прибуток буде максимальним.

У наступних підрозділах буде з’ясовано, як складається ринкова ціна на окремі фактори виробництва.

 

Питання для перевірки знань:

 

1. Що таке фактори виробництва, як вони поділяються?

2. Що таке ринок факторів виробництва та в чому полягає його особливість, на яких припущеннях він базується?

3. Чим обумовлена важливість об’єктивної грошової оцінки факторів виробництва?

4. Від чого залежить попит на ресурси? Що таке гранична доходність ресурсу?

5. Поясніть, до якої межі підприємець буде збільшувати кількість необхідних ресурсів?

6. За яким правилом визначається оптимальний обсяг ресурсів, який максимізує прибутки фірми?

 

Практичні завдання

Тести

 

1. На ринку факторів виробництва помилковим є наступне ствердження:

1) попит забезпечують фірми, а пропозицію – домашні господарства;

2) попит забезпечують домашні господарства, а пропозицію – фірми;

3) попит на ресурси є вторинним від попиту на готову продукцію;

4) еластичність попиту на ресурси зростає, якщо зростає еластичність попиту на товари, які виробляються з даних ресурсів.

2. Відповідно до теорії граничної продуктивності крива попиту на ресурс на конкурентному ринку:

1) збігається з кривою граничних витрат на оплату праці;

2) збігається з кривою граничного продукту;

3) збігається з кривою граничного продукту в грошовому вираженні;

4) збігається з кривою граничних витрат виробленого продукту.

3. Попит на ресурси залежить від:

1) ціни та попиту на товар, вироблений за допомогою цього ресурсу;

2) цін ресурсів-замінників;

3) цін взаємодоповнюючих ресурсів;

4) ціни даного ресурсу.

4. Попит на ресурс зросте, якщо:

1) збільшиться попит на товар, що виробляється з використанням даного ресурсу;

2) зменшиться продуктивність ресурсу;

3) ціна на ресурси-замінник зменшиться;

4) ціни на взаємодоповнюючі ресурси підвищаться.

5. Найбільшим попит є на ті ресурси, які є:

1) найбільш продуктивними при виготовленні товарів першої необхідності;

2) найбільш продуктивними при виготовленні товарів нормальної якості;

3) найменш продуктивними при виготовленні найдорожчих товарів;

4) найбільш продуктивними при виготовленні найдорожчих товарів;

6. Граничний продукт фактору виробництва в грошовому виразі:

1) являє собою продажну ціну останньої одиниці продукту;

2) дорівнює зміні сукупної виручки при використанні додаткової одиниці фактору виробництва;

3) дорівнює зміні обсягу виробництва при використанні додаткової одиниці виробничого фактору;

4) неможливо визначити в умовах досконалої конкуренції;

7. Еластичність попиту на ресурси зростає, якщо:

1) еластичність попиту на товар, що виробляється з використанням даного ресурсу, зростає;

2) значно зменшується частина витрат на ресурс в загальній сумі витрат;

3) зменшується заміщуваність ресурсів;

4) період є короткостроковим.

8. Якщо будь-який ресурс приносить більше виручки на одиницю витрат, то застосування такого ресурсу вигідно:

5) збільшувати;

6) зменшувати;

7) не змінювати, щоб нічого не погіршити;

8) взагалі відмовитись від застосування даного ресурсу.

9. На ринку досконалої конкуренції підприємство обере оптимальну кількість ресурсів, якщо:

5) MRPi > Pi ;

6) MRPi < Pi ;

7) MRPi = Pi;

8) MRPi=MPi * P.

10. За яким правилом підприємство визначає оптимальну комбінацію ресурсів, за якої його прибутки будуть максимальними:

1) ;

2) ;

3) MRPi = MPi * P;

4) TR = max.

11. Фірма, що працює на ринку досконалої конкуренції, продає свою продукцію за ціною 4 грн. за одиницю, а ресурси купує по ціні 20 грн. за одиницю. Якою повинна бути гранична продуктивність ресурсу, щоб фірма максимізувала прибуток:

1) 5 од.;

2) 80 од.;

3) 24 грн.;

4) 16 грн.

Задачі для розв’язання

Задача №1. Визначте в якому з наведених в таблиці варіантів виробник мінімізує свої витрати?

№ варі- анту Граничний продукт землі, МРZ, од. Ціна землі, РZ, грн. Граничний продукт капіталу, МРК, од. Ціна капіталу, РК, грн. Граничний продукт праці, МРL, од. Ціна праці, РL, грн.
А
Б
В
Г
Д

 

Задача №2. Фірма, що працює на ринку досконалої конкуренції, продає свою продукцію за ціною 3грн. за одиницю, а ресурси купує по ціні 12 грн. за одиницю.

Визначте, якими повинні бути гранична продуктивність та гранична доходність ресурсу, щоб фірма могла максимізувати прибуток.

 

Задача №3. Фірма працює на ринку досконалої конкуренції та реалізує свою продукції за ціною 3 грн. за одиницю. В таблиці задана залежність загального обсягу випуску від кількості найнятих робітників:

Кількість робітників, чол./день
Обсяг випуску, од./день

Виконайте необхідні розрахунки та занесіть їх в таблицю (гранична продуктивність ресурсу – МРL, гранична доходність ресурсу – МRРL). Побудуйте криву попиту на працю. Скільки робітників найме фірма, якщо ставка заробітної плати складе: 1) 40 грн. на день; 2) 15 грн. на день?

 


Тема 16

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...