Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Правовий статус юридичної служби підприємства

За сучасних умов Україна перебуває на стадії становлення право­вої держави. Ця суспільно-правова категорія охоплює собою спо­лучення, єдність і розмежування трьох влад: законодавчої, вико­навчої, судової. їх зміст полягає в суспільній необхідності належ­ного правозастосування в усіх ланках (галузях) законодавства та в його окремих видах (формах), якими слід вважати юридичне обслуговування суб'єктів виробничо-господарської, сервісної, тор­говельної діяльності в народному господарстві в цілому і в сіль­ському господарстві зокрема.

Українська держава зацікавлена у функціонуванні сучасної юридичної служби. Уряд України постановою від 27 серпня 1995 р. затвердив «Загальне положення про юридичну службу міністерст­ва, іншого центрального органу державної виконавчої влади, дер­жавного підприємства, установи, організації», у якому зазначив про необхідність удосконалення правової роботи у сфері громад­ського виробництва, створення правових та організаційних основ для ефективної діяльності юридичної служби щодо забезпечення законності в роботі підприємств.

Положення містить 12 пунктів, але, незважаючи на це, усі його норми можна умовно згрупувати в три розділи: загальні положення; обов'язки; права та відповідальність юридичних служб. У першому розділі (7 пунктів) зазначається, що в мініс­терстві, іншому державному органі виконавчої влади, на держав­ному підприємстві, в установі, організації залежно від обсягу, ха­рактеру та складності правової роботи створюються (як правило, у формі самостійного структурного підрозділу) юридичне управ­ління, відділ, сектор, бюро, група або вводиться посада юрисконсу­льта відповідної категорії.

Відповідно до цього на всіх підприємствах можуть бути ство­рені юридичні служби. Юридична служба є самостійним структур­ним підрозділом; залежно від обсягу, характеру та складності роботи визначається структура юридичної служби; установлю­ється порядок створення та взаємовідносин юридичної служби та інших структурних підрозділів.

Основним завданням юридичної служби є організація право­вої роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання законів та запобігання невиконанню вимог актів за­конодавства, інших нормативних документів міністерствами, під­приємствами, їхніми керівниками та працівниками під час вико­нання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

Юридична служба підприємства безпосередньо підпорядкову­ється керівникові підприємства. Юридичні служби підприємств з питань організації та методики здійснення правової роботи ке­руються рекомендаціями Міністерства юстиції України. Підпри­ємство зобов'язане створювати умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичної служби, забез­печувати їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучас­ними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службо­вих обов'язків, законодавчими та іншими матеріалами, літератур­ними джерелами з правових питань.

Заборонено покладати на юридичну службу обов'язки, які не стосуються правової роботи і не передбачені Загальним поло­женням. Це є своєрідною гарантією того, що юристи будуть за­йматися виключно правовою роботою та виконувати функції, по­кладені на них законодавством.

На посаду керівника, його заступника, головного юрисконсуль­та юридичної служби підприємства призначаються особи з вищою юридичною освітою, стажем роботи за спеціальністю щонайменше три роки, а на посади провідного й відповідної категорії юрискон­сультів - особи, які мають вищу юридичну освіту або навчаються на останніх курсах вищих юридичних навчальних закладів.

Особи, які навчаються у вищих юридичних навчальних за­кладах або не мають досвіду роботи, після прийняття на роботу до юридичної служби підприємства повинні пройти стажування в управлінні юстиції області, міст Києва та Севастополя.

Загальне положення також установлює, що правову допомогу підприємству можуть надавати на підставі договору адвокат, адвокатські бюро, фірма, контора, інше адвокатське об'єднання, а також фізична чи юридична особа, яка має ліцензію на здійснен­ня юридичної допомоги.

Юридична служба підприємства:

• організовує та забезпечує правильне виконання актів за­конодавства, інших нормативних актів і документів, по­дає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань виробничої, економічної та соціальної діяльності підприємства;

• координує роботу і бере безпосередню участь у підготовці наказів та інших актів підприємства, що регулюють відно­сини структурних підрозділів, їх майнову відповідальність;

• перевіряє відповідність законодавству проектів наказів, ін­ших актів, що подаються на підпис керівнику підприємст­ва, та візує їх за наявності погодження цих проектів заін­тересованими підрозділами. Приймати акти правового характеру без попередньої перевірки юридичною службою не допускається;

• разом з іншими структурними підрозділами складає ви­сновки за проектами наказів та іншими актами, готує та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо зміни чи скасування відомчих нормативних актів та актів під­приємства, які фактично втратили чинність, не відповіда­ють умовам господарювання або видані з порушенням вимог законодавства;

• здійснює контроль за відповідністю законодавству актів, прийнятих керівниками структурних підрозділів, допові­дає керівнику підприємства з питань упровадження захо­дів щодо їх зміни чи скасування;

• забезпечує облік і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, а також актів нормативного характеру, виданих підприємством, підтримує їх у контрольному стані;

• бере участь у підготовці, укладенні та контролі за вико­нанням господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами та організаціями, дає правову оцінку їхнім проектам;

• надає правову допомогу в процесі створення, освоєння та впровадження науково-технічних розробок, новітніх тех­нологій, а також у здійсненні заходів щодо поліпшення якості продукції (робіт, послуг), зменшення втрат від ви­пуску неякісної продукції;

• організовує претензійну й веде позовну роботу, представ­ляє в установленому законодавством порядку інтереси підприємства в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів; дає правову оцінку претензіям, що пред'явлені до підприємства чи підприємством, у зв'я­зку з порушенням майнових прав і законних інтересів;

• контролює додержання структурними підрозділами вста­новленого на підприємстві порядку пред'явлення й роз­гляду претензій;

• аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладення та виконання договорів (контрактів); вносить керівнику підприємства пропозиції щодо вдоскона­лення правового забезпечення господарської діяльності;

• дає висновки щодо правомірності списання матеріальних цін­ностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат і дає правову оцінку фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, випуску неякісної продукції, псування майна; розглядає мате­ріали про відшкодування за рахунок винних осіб матеріаль­ної шкоди, що готуються відповідними підрозділами на осно­ві економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово-госпо­дарської діяльності підприємства та матеріалів перевірок, здійснених правоохоронними і контролюючими органами;

• сприяє додержанню законності в реалізації прав трудового колективу під час вирішення ним питань виробничого характеру й соціального розвитку; бере участь у підготов­ці та укладенні колективного договору, консультує вибор­ні органи трудового колективу з питань законодавства, що стосуються їх повноважень;

• разом з відповідними підрозділами підприємства бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дис­ципліни, забезпечення охорони праці на виробництві; на­дає правову допомогу працівникам підприємства, які по­требують соціального захисту;

• забезпечує правильне застосування норм трудового, жит­лового, пенсійного та інших видів законодавства, що сто­суються прав і законних інтересів працівників, вносить пропозиції керівнику підприємства щодо поновлення по­рушених прав; у разі невиконання вимог законодавства під час звільнення працівника з роботи, переведення на іншу роботу, притягнення до дисциплінарної чи матері­альної відповідальності готує письмовий висновок з про­позиціями щодо усунення порушень;

• бере участь у забезпеченні додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища та вжиття заходів, спрямованих на запобігання його порушенням;

• сприяє своєчасному впровадженню заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рі­шеннями, постановами, ухвалами господарського суду, від­повідними документами інших правоохоронних і контро­люючих органів;

• організовує і виконує роботу, пов'язану з підвищенням рі­вня правових знань працівників підприємства, інформує про законодавство, роз'яснює практику його застосуван­ня; дає консультації з правових питань.

Юридична служба підприємства має право:

• перевіряти додержання законності на підприємстві та в його структурних підрозділах;

• одержувати у встановленому порядку від посадових осіб підприємства, його структурних підрозділів документи, до­відки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконан­ня покладених на неї завдань;

• інформувати керівника підприємства в разі покладення на юридичну службу виконання роботи, що не належить до її функцій чи виходить за її межі, а також якщо відпо­відні підрозділи або посадові особи не надають докумен­тів, інших матеріалів, необхідних для вирішення поруше­них питань;

• залучати за згодою керівника структурного підрозділу під­приємства відповідних спеціалістів для підготовки проек­тів нормативних актів та інших документів, а також для розробки заходів, що здійснюються юридичною службою відповідно до покладених на неї обов'язків;

• брати участь у засіданнях колегіальних органів, у нара­дах, які проводяться на підприємстві, у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства.

Пропозиції юридичної служби щодо приведення у відповідність до законодавства проектів рішень, наказів, інших правових актів підприємства, що суперечать закону, є обов'язковими для розгляду керівником підприємства та його структурних підрозділів.

Працівник юридичної служби, який не вжив передбачених Зага­льним положенням про юридичну службу заходів щодо усунення порушень законодавства, які призвели до негативних економічних наслідків, обмеження прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-22

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...