Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальна схема ветеринарної медицини України

 

Організації, установи і спеціаліс­ти, які здійснюють ветеринарну службу Організації і установи, які забезпечують функціонування та розвиток цієї служби
Організації та установи державної ветеринарної медицини Науково-дослідні установи (ін­ститути, лабораторії)
Організації та спеціалісти відомчої ветеринарної медицини Ветеринарна біологічна промис­ловість
Спеціалісти приватної ветеринарної медицини Промисловість і товаропровідна система органів ветеринарного постачання
  Ветеринарні навчальні установи

Перераховані вище лікувально-профілактичні установи є закладами загального профілю. Вони виконують різноманітні ветеринарні заходи, лікування хворих тварин, надають хірургічну та акушерську допомогу, організовують і проводять ветеринарно-санітарні заходи тощо.

Інші установи і організації державної мережі ветеринарної медици­ни виконують спеціальні функції.

Діяльність організацій і закладів державної ветеринарної медицини відбувається в трьох формах:

1. Ветобслуговування - проведення ветеринарно-санітарних про­
філактичних, протиепізоотичних заходів у всіх господарствах відповідно­
го регіону.

2. Ветеринарно-санітарний контроль та нагляд у всіх господарст­
вах, організаціях, незалежно від відомчої належності і підпорядкованості.

3. Загальне методичне керівництво ветеринарною медициною (на­
станови, інструкції, облік і звітність, семінари, методична література то­
що).

Для всіх закладів і організацій державної ветеринарної медицини затверджені Типові положення, в яких сформульовані завдання, визна­чені функції і права.

Організації і установи державної ветеринарної медицини відіграють головну роль в розробці, організації і проведенні ветеринарних заходів. Вони виконують функції міжвідомчої загальнодержавної ветеринарної служби. Спеціалісти державної ветслужби мають право виступати в яко­сті організаторів ветсправи, уповноважених органами виконавчої влади, керувати ветслужбою в районі, місті, області, республіці, а також конт­ролювати ветеринарні заходи у всіх господарствах, незалежно від фор­ми власності.

Державна ветеринарна медицина незалежна від господарств, під­приємств, міністерств і відомств, тому вона завжди може дати об'єктив­ну оцінку епізоотичного стану господарства, району, що особливо важ­ливо для забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва й охорони здоров'я населення від заразних хвороб, загальних для людини і тварин.

Ветеринарне обслуговування і ветеринарно-санітарний контроль та нагляд організується за територіальним принципом. Організаційна побу­дова державної ветеринари відповідає адміністративному поділу України.

Відомча ветеринарна медицина - це сукупність ветеринарних орга­нізацій і установ, які знаходяться в підпорядкуванні відповідного мініс­терства або відомства, які не відносяться до державної ветеринарної мережі.

До відомчої ветеринарної медицини відносяться спеціалісти, які працюють в господарствах, комплексах, птахофабриках, відгодівельних господарствах, заготконторах, кооперативних організаціях, на підприєм­ствах з переробки продуктів і сировини тваринного походження тощо.

Органи і працівники відомчої служби не користуються міжвідомчими правами. їхні функції і права обмежені рамками даного міністерства, ві­домства (господарства, підприємства, організації). Вони працюють під загальним керівництвом і контролем організацій та установ державної ветеринарної медицини.

Система державної ветеринарної медицини включає: - Державний департамент ветеринарної медицини Міністерства агрополітики України з підпорядкованими йому управліннями державної ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим; обласними, Київ­ським та Севастопольським міськими управліннями державної ветери­нарної медицини; Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини; зональними спеціалізованими лабораторіями ветеринарної медицини з хвороб тварин; міжобласними спеціалізованими державни­ми лабораторіями ветеринарної медицини з хвороб птиці; корпорацією "Укрзооветпромпостач"; асоціацією "Украгробіовет"; підприємствами з виробництва засобів захисту тварин та заходів ветеринарної медицини; Державним науково-дослідним контрольним інститутом ветеринарних препаратів і кормових добавок, іншими науково-дослідними установами; регіональними службами державного ветеринарного контролю на дер­жавному кордоні та транспорті; підрозділами ветеринарної міліції із за­безпечення карантинних ветеринарних заходів тощо;

- управління державної ветеринарної медицини Автономної Рес­
публіки Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління
державної ветеринарної медицини з підпорядкованими їм, відповідно,
республіканським, обласним та міськими державними закладами вете­
ринарної медицини, обласними госпрозрахунковими ветеринарно-сані­
тарними загонами, районними та міськими управліннями державної ве­
теринарної медицини, обласними державними лабораторіями ветери­
нарної медицини, обласними державними підприємствами "Ветзоо-
промпостач", підрозділами відомчої ветеринарної міліції із забезпечення
карантинних ветеринарних заходів;

- районні управління державної ветеринарної медицини з підпо­
рядкованими їм районними державними лікарнями, дільничними лікар­
нями, дільницями, пунктами ветеринарної медицини та державними ла­
бораторіями ветеринарно-санітарної експертизи на ринках;

- міські управління державної ветеринарної медицини з підпоряд­
кованими їм міськими державними лікарнями, дільничними лікарнями,
дільницями державної ветеринарної медицини, державними лаборато­
ріями ветеринарної медицини, державними лабораторіями ветеринар­
но-санітарної експертизи на ринках;

- регіональні служби державного ветеринарного контролю на кор­
доні і транспорті з підпорядкованими їм прикордонними та транспортни­
ми пунктами державного ветеринарного контролю.

публіки Крим, обласного управління державної ветеринарної медицини за погодженням із відповідними місцевими державними адміністраціями. Регіональні служби державного ветеринарного контролю на держа­вному кордоні та транспорті очолюють начальники, які призначаються на посаду Державним департаментом ветеринарної медицини. Керівники державних органів управління ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, регіональних служб державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті Державного департаменту ветеринарної медицини, інших установ державної ветеринарної медицини є одночасно головними дер­жавними інспекторами ветеринарної медицини, відповідно, Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, регіональних служб державно­го ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті. Заступники керівників державних органів управління ветеринарної медицини за посадою є заступниками відповідних головних державних інспекторів ветеринарної медицини.

Організаційна структура і штатна чисельність підприємств, установ та організацій державної ветеринарної медицини визначаються, відповідно, Державним департаментом ветеринарної медицини, управлінням дер­жавної ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, обласни­ми, Київським та Севастопольським міськими управліннями державної ветеринарної медицини, а міністерств та інших центральних органів ви­конавчої влади - начальником служби ветеринарної медицини відповід­ного міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади за погодженням з Державним департаментом ветеринарної медицини.

Реорганізація, створення нових закладів, підприємств, установ, ор­ганізацій, управлінь державної ветеринарної медицини проводяться в межах коштів, виділених на утримання системи державної ветеринарної медицини.

Управління державної ветеринарної медицини Автономної Респуб­ліки Крим, в областях, містах і районах організаційно входять до складу Уряду Автономної Республіки Крим, відповідних державних адміністра­цій, підпорядковуються вищим органам державної ветеринарної меди­цини у питаннях, що належать до їх компетенції, як місцеві органи Дер­жавного департаменту ветеринарної медицини.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...