Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оптимізація вибору споживача на основі

Ординалістського підходу

 

Після того, як споживач визначив свої переваги та встановив набори товарів, які будуть для нього досяжними, необхідно поєднати отримані дані та вибрати таку комбінацію товарів, від якої він отримає максимальну корисність. Знайти таку комбінацію товарів буде найпростіше за допомогою графічної моделі. Для цього необхідно сумістити карту кривих байдужості з графіком бюджетної лінії. На бюджетній лінії знаходяться всі комбінації товарів, які є доступними для споживача. Криві байдужості розташовані в порядку зростання корисності. Це означає, що оптимальний вибір споживача буде досягатись у тій точці, в якій бюджетна лінія торкнеться найвищої з можливих кривих байдужості (рис. 3.8). Звичайно в реальному житті ніхто не згадує при купівлі товарів про криві байдужості та бюджетну лінію. Робиться припущення, що споживач їх застосовує автоматично. Це подібно до того, якби баскетболіст кожний раз, кидаючи м’яч, використовував би закони фізики та розраховував траєкторію польоту м’яча, проте він цього не робить, а діє інтуїтивно.

Точка Е – це точка оптимального вибору споживача або точка його рівноваги. ХЕ та YЕ – це оптимальний вибір споживача або така комбінація товарів, від споживання якої він отримує максимальну корисність.

Комбінації товарів у точках А та В є досяжними для споживача, але вони знаходяться на нижчий кривій байдужості і відповідно будуть менш корисними, тому є непривабливими. Можливо споживач хотів би досягти вищої кривої байдужості, але цей рівень корисності виходить за межі бюджетної лінії.

Досягнувши рівноваги, споживач не має стимулів до зміни свого стану. За інших рівних умов не існує жодної можливості покращити його добробут.

Можна обґрунтувати рівновагу споживача алгебраїчно. Лише в точці Е, де бюджетна лінія і крива байдужості дотичні, їх нахил однаковий. Як ми знаємо, нахил кривої байдужості (-ΔY/ΔX) відображає гранична норма заміщення MRSxy, а нахил бюджетної лінії – співвідношення цін .

Виходячи з цього, в точці рівноваги споживача виконується наступне правило оптимального вибору:

(3.4)

Наведена рівність є рівнянням рівноваги споживача, аналогічним одержаному за кардиналістською версією. У цій моделі також знайшло відображення фундаментальне припущення прихильників теорії граничної корисності про те, що пропорції обміну товарів і ринкове ціноутворення ґрунтуються на корисності.

 

Питання для перевірки знань:

 

1. На чому будується ординалістська модель поведінки споживача та які припущення вона передбачає?

2. Що таке крива байдужості та карта кривих байдужості?

3. Яким показником вимірюється кожна точка кривої байдужості?

4. Що таке лінія бюджетного обмеження споживача? Як визначається її нахил?

5. Як змінює своє положення бюджетна лінія при зміні доходів та цін?

6. Як визначається оптимальний вибір споживача?

7. Що є спільного в кардиналістській та ординалістській моделях поведінки споживача?

Практичні завдання

Тести

1. До характеристики кривих байдужості відносять:

1) криві байдужості не перетинаються;

2) вища крива байдужості представляє більш цінні набори товарів;

3) криві байдужості мають позитивний нахил;

4) вірними є 1) та 2).

2. Два набори товарів, які мають однакову корисність:

1) належать одній кривій байдужості;

2) належать різним кривим байдужості;

3) знаходяться на одній бюджетній лінії;

4) знаходяться на одній кривій попиту.

3. Бюджетна лінія показує:

1) на скільки необхідно відмовитись від споживання товару Y, щоб збільшити споживання товару Х на одиницю так, щоб загальна корисність набору залишилась незмінною;

2) як буде змінюватись попит при зміні бюджету;

3) такі комбінації товарів Х та Y, які будуть обходитись для споживача в одну і ту ж саму суму коштів;

4) такі комбінації товарів Х та Y, які будуть мати однакову корисність.

4. Гранична норма заміщення (MRSxy) показує:

1) на скільки необхідно відмовитись від споживання товару Y, щоб збільшити споживання товару Х на одиницю так, щоб загальна корисність набору залишилась незмінною;

2) межі можливого споживання двох благ при певних цінах на них;

3) такі комбінації товарів Х та Y, які будуть обходитись для споживача в одну і ту ж саму суму;

4) як можна заміщувати малоцінні товари на товари нормальної якості.

5. Якщо споживач обирає товарний набір, який лежить всередині бюджетного обмеження, то він:

1) максимізує загальну корисність;

2) бажає купити товарний набір, вартість якого перевищує бюджетні можливості;

3) не повністю використовує свій бюджет;

4) досягає оптимального стану.

6. Зменшення доходу споживача графічно відображується в:

1) паралельному переміщенні бюджетної лінії вправо;

2) паралельному переміщенні бюджетної лінії вліво;

3) зменшенні нахилу бюджетної лінії;

4) збільшенні нахилу бюджетної лінії.

7. Якщо споживач обирає товарний набір, який лежить поза бюджетним обмеженням, то він:

1) неповністю використовує свій бюджет;

2) бажає купити товарний набір, вартість якого перевищує бюджетні можливості;

3) досягає оптимального рівня корисності;

4) повністю використовує свій бюджет.

8. Які лінії використовуються для графічної інтерпретації ситуації споживацької рівноваги:

1) лінія «доход-споживання» і лінія «ціна-споживання»;

2) лінія «доход-споживання» і крива Енгеля;

3) лінія «ціна-споживання» і лінія індивідуального попиту;

4) карта кривих байдужості і бюджетна лінія.

9. Зміна ціни одного товару причина того, що бюджетна лінія:

1) зміститься паралельно вправо-вверх;

2) зміститься паралельно вліво-вниз;

3) змінить кут нахилу;

4) не змінить свого положення.

10. Яка з умов виконується в точці оптимального вибору споживача:

1) PX / PY = MRSXY;

2) I = MRSXY;

3) MUX / PX = MRSXY;

4) PXQX = PYQY (Qx, Qy – кількість товарів Х та Y).

11. Припустимо, що споживач має бюджет у 8 грн. Ціна товару А складає 1 грн., ціна товару Б 0,5 грн. Яка з комбінацій кількості товарів знаходиться на бюджетній лінії?

1) 8А і 1Б;

2) 7А і 1Б;

3) 6А і 6Б;

4) 5А і 6Б.

12. Крива байдужості - це:

1) крива, всі точки якої представляють собою набори товарів різної корисності;

2) крива, всі точки якої представляють собою набори товарів однакової корисності;

3) крива, всі точки якої є точками оптимуму споживача;

4) крива, всі точки якої представляють набори товарів, які доступні для споживача.

13. Положення і нахил бюджетної лінії для окремого споживача пояснюється:

1) перевагами споживача і розміром бюджету;

2) тільки цінами на товари;

3) перевагами, розміром бюджету і цінами на товари;

4) цінами товари і розміром бюджету.

14. Якщо товари Х та Y для споживача є абсолютно взаємозамінними, то:

1) MRSXY = 0;

2) MRSXY; = 1;

3) MRSXY; = ∞;

4) MRSXY; = 2.

15. Якщо споживач заради однієї одиниці товару Х готовий віддати дві одиниці товару Y, то це означає, що:

1) споживач надає перевагу товару Х;

2) споживач надає перевагу товару Y;

3) споживачу байдуже, який товар обрати;

4) споживач взагалі не збирається купувати товар Y.

16. Якщо товари Х та Y для споживача є абсолютно взаємодоповнюючими, то:

1) MRSXY = 0;

2) MRSXY; = 1;

3) MRSXY; = ∞;

4) MRSXY; = 2.

 

Задачі для розв’язання

Задача №1.Студент споживає два товари Х та Y. В таблиці представлено споживчі кошики, які мають однакову корисність для студента:

 

Споживчі кошики A B C D
Товар Y
Товар Х

 

Побудуйте криву байдужості. Визначте граничну норму заміщення товару Y товаром Х та простежте її динаміку, якщо студент змінює свої уподобання від кошика А до D.

Задача №2. Споживач має в своєму виборі два товари А та В. Всі можливі комбінації цих товарів, які знаходяться на одній кривій байдужості, представлено в таблиці 1.

 

Товар А, Q од.
Товар В, Q од.

 

Ціни товарів А та В складають відповідно: РА = 60 грн., РВ = 20 грн.

Визначте оптимальний вибір споживача. Як зміниться споживацький вибір, якщо ціна товару В зменшиться на 50%?

Задача №3.Бюджет споживача складає 180грн. Ціни на товари Х та У відповідно: РХ = 9грн.; РУ = 2грн.

Побудуйте графік бюджетної лінії та запишіть її рівняння. Чи зможе споживач одночасно купити 12 одиниць товару Х та 50 одиниць товару У?

Покажіть на графіку, як зміниться бюджетна лінія, якщо:

1) доход зменшиться у три рази, а ціни залишаться незмінними;

2) ціна на товар Х збільшиться у три рази, а ціна РУ та доход залишаться незмінними.

 

Задача №4. Дані таблиці характеризують криві байдужості споживача для двох товарів Х та Y. Споживач має бюджет 40грн., який хоче розподілити між цими товарами так, щоб загальна корисність була максимальною. Ціни товарів складають РХ = 1грн., РY = 2грн.

 

Крива байдужості U1 Крива байдужості U2
Товар Х Товар Y Товар Х Товар Y
7,5 7,5
- -

Побудуйте криві байдужості та бюджетну лінію. Визначте оптимальний набір товарів для споживача. Чи задовольняє ваша відповідь умові рівноваги споживача?

 

Задача №5. На малюнку відображені крива байдужості та бюджетна лінія певного споживача. Точка Е – це точка його оптимального вибору.

Визначте дохід споживача, якщо ціна товару Х становить 10 грн.; ціну товару Y; показник граничної норми заміщення в точці Е. Запишіть рівняння зображеної бюджетної лінії.

Y

 
 


 

X

 

Задача №6. Граничну корисність, яку отримує споживач від споживання товарів А та В задано такими функціями: МUA= 21 – 3A, MUB = 12 – B (A і В – кількість товарів).

Визначте оптимальний набір товарів, якщо бюджет споживача складає 21 грн., а ціни товарів становлять: РА = 3грн., РВ = 1грн.


Тема 4

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...