Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Надлишки споживачів та виробників

 

За допомогою моделі ринкової рівноваги можна показати, що добровільний обмін завжди є взаємовигідним як для споживачів, так і для виробників.

Нехай функції попиту та пропозиції будуть лінійними та перетинатимуть вісь цін в точках РD0та PS0 (рис. 7.6). Аналіз кривої попиту показує, що деякі споживачі згодні купувати товар за більш високою ціною, яка наближається до РD0. Таким чином, споживачі за кількість товару QE згодні заплатити більшу суму, що дорівнює площині трапеції ОРD0EQE. Насправді споживачі будуть купувати товари за ціною рівноваги, тобто витратять суму, яка дорівнює площині фігури ОРЕЕQEабоЕ*QЕ). Різниця між сумами є надлишком споживача (//////// - НС):

НС = (PD0 – PE) * QE/ 2(7.4)

Рис. 7.6. Надлишок споживача та виробника

 

Надлишок споживача– це різниця між максимальною сумою, яку споживач готовий заплатити за певну кількість товарів та фактично заплаченою сумою.

Аналіз кривої пропозиції показує, що деякі фірми також згодні продавати свій товар за нижчою порівняно з рівноважною ціною, яка наближається доРS0. Таким чином, виробники за кількість товару QE згодні виручити суму, яка дорівнює площині трапеції ОРS0EQE. Насправді вони отримують стільки, скільки витратив споживач ОРЕЕQE абоЕ*QЕ). Різниця між цими сумами складає надлишок виробника (оооооо - НВ):

НВ = (РЕ - PS0) * QE/2(7.5)

Надлишок виробника – це різниця між фактично отриманою та можливою виручкою.

Така концепція утворення надлишків може застосовуватися при обчисленні виграшу та втрат при коливанні ринкової ціни. Зіставивши виграші та втрати споживачів і виробників від зміни ціни, можна визначити наскільки вигідним для суспільства буде введення певних податків або дотацій.

Крім того, концепція надлишків споживачів та виробників демонструє ефективність конкурентної ринкової системи та неефективність недосконалої конкуренції.

 

Державне регулювання та зміна стану рівноваги

 

У ринковий механізм встановлення рівноваги досить часто втручається держава, встановлюючи податки, дотації та фіксовані ціни. Метою державного втручання може бути: стримування зростання цін; стримування або стимулювання виробництва деяких товарів; поповнення держбюджету; підтримка малозабезпечених верств населення тощо.

Встановлення податків

Держава встановлює податки з метою отримання податкових надходжень до державного бюджету або з метою стримування виробництва деяких товарів. Виділяють прямі податки (податок на прибуток) та непрямі (акциз, ПДВ, мито). Податками можуть обкладатись як споживачі, так і виробники. В будь-якому випадку збільшення податків зменшує можливості як одних, так й інших.

Припустимо до встановлення податку рівновага на ринку досягалась у точці Е (рис. 7.7). Якщо держава встановить податок для виробника в розмірі h, то це приведе до скорочення обсягів виробництва і графічно крива пропозиції зміститься вліво-вверх на величину h. В результаті встановиться нове положення рівноваги в точці Е1, якому відповідатиме збільшення рівноважної ціни до РЕ1+ та зменшення рівноважного обсягу до QE1-.

Рис. 7.7. Вплив податку на ринкову рівновагу

оооооо – втрати споживачів; – втрати виробників.

 

Функція пропозиції також зміниться на величину податку:

QS- = -c + d * (Р – h)(7.6)

Ціна РЕ1+ є ціною для споживача, яка включає податок. Для виробника вона буде зменшена на величину податку: РЕ1- = РЕ1+ - h.

Аналіз графіка засвідчує (рис. 7.7), що нова рівноважна ціна збільшилась на величину меншу, ніж розмір податку. Це пов’язано з тим, що податкове навантаження лягло не лише на виробників, а й на споживачів.В результаті введення податку на ринку кількість продукції скорочується, споживачі платять більше, а виробники отримують менше. Надлишки споживачів зменшуються на суму, яка графічно відповідає площині трапеції – (оооооо ), надлишки виробників – на суму ( ). Більша частину того, що втратили споживачі та виробники надходить до державного бюджету у вигляді податкових надходжень:

Vh = h* QЕ1(7.7)

Графічно це площа прямокутника Е1- РЕ1+ Е1Е1`).

Інша частина, яка представлена трикутником Е1ЕЕ1`, являє собою чисті втрати суспільства від встановлення податку. Їх економічний зміст полягає в тому, що частина споживачів взагалі не отримає даного товару, оскільки не в змозі буде заплатити вищу ціну.

Отже, встановлення податку приводить до того, що споживачі та виробники втрачають, а держава виграє. В цілому механізм встановлення ринкової рівноваги не порушується.

Встановлення дотацій

Дотації встановлюються з метою підтримки малозабезпечених верств населення або виробників певної продукції.

Припустимо, що до встановлення дотації рівновага на ринку досягалась у точці Е (рис. 7.8). Якщо держава встановить дотацію для виробника в розмірі d, то це приведе до того, що обсяг виробництва збільшиться, а крива пропозиції зміститься вправо-вниз на величину d. У результаті встановиться нове положення рівноваги в точці Е1, якому відповідає зменшення рівноважної ціни до РЕ1- та збільшення рівноважного обсягу до QE1+.

 

 

Рис. 7.8. Вплив дотації на ринкову рівновагу

оооооо – виграш виробників; – виграш споживачів

 

Функція пропозиції також зміниться на величину дотації:

QS+ = -c + d * (Р + d)(7.8)

Ціна РЕ1- є ціною для споживача. Для виробника вона збільшиться на величину дотації: РЕ1+ = РЕ1- + d.

Аналіз графіка засвідчує (рис. 7.8), що нова рівноважна ціна зменшилась на величину меншу, ніж розмір дотації. Це зумовлено тим, що державна допомога розподілилась між виробниками та споживачами.В результаті введення дотації на ринку кількість продукції збільшується, споживачі платять менше, а виробники отримують більше. Надлишки споживачів збільшуються на суму, яка графічно відповідає площині трапеції – (), надлишки виробників – на суму (оооооо).

Збільшення надлишків споживачів та виробників відбувається за рахунок державної дотації:

Wd = d* QЕ1(7.9)

Графічно це площа прямокутника Е1- РЕ1+ Е11Е1).

Але частина цієї суми (ЕЕ11Е1) не перейде до виграшу споживачів та виробників, вона складе чисті втрати суспільства. Їх економічний зміст полягає в тому, що частина дотації витрачається на те, щоб зробити можливим вихід на ринок менш ефективних споживачів та виробників, а не на збільшення їх надлишків.

Отже, встановлення дотації приводить до того, що споживачі та виробники виграють, а держава втрачає. В цілому механізм встановлення ринкової рівноваги не порушується.

Встановлення фіксованих цін

Фіксовані ціни можуть бути встановлені державою як на рівні вищому, ніж рівноважна ціна, так і на рівні нижчому. В будь-якому випадку вони є обов’язковими для всіх учасників ринку.

Фіксована ціна вища від рівноважної або «підлога» цін встановлюється з метою підтримки виробників і означає, що ціна не може бути нижчою, ніж встановлено державою.

Припустимо держава встановила фіксовану ціну вищу від рівноважної на рівні РФВ (рис. 7.9). У результаті цієї події обсяг пропозиції QS1 перевищить обсяг попиту QD1 й на ринку виникне надлишок товарів у розмірі Q:

Q = QS1 -QD1(7.10)

 

Рис. 7.9. Встановлення фіксованої ціни на рівні

Вищому від рівноважного.

 

Аналізуючи графік, бачимо, що у результаті введення фіксованих цін вище рівноважного рівня надлишки споживачів завжди зменшуються порівняно з ситуацією ринкової рівноваги і складають суму, яку графічно представлено площею трикутника ФВРD0B1). Надлишки виробників представлено графічно площею трапеціїS0РФВВ1В3). Вони можуть бути більшими, оскільки ціни стають вищими або меншими, оскільки обсяги можуть скорочуватись, порівняно з початковою ситуацією. Результат буде залежати від того, на скільки є еластичним попит на продукцію.

Отже, встановлення фіксованих цін вищих від рівноважної завжди приводить до надвиробництва і держава вимушена застосовувати недержавні методи регулювання, а саме робити закупки товарів за бюджетні кошти.

Фіксована ціна нижча від рівноважної або «стеля цін» встановлюється з метою підтримки споживачів, особливо малозабезпечених і означає, що ціна не може бути вищою, ніж встановлено державою.

Припустимо держава встановила фіксовану ціну нижчу від рівноважної на рівні РФН (рис. 7.10). У результаті цієї події обсяг попиту QD1 перевищить обсяг пропозиції QS1 і на ринку виникне дефіцит товарів у розмірі Q:

Q = QD1 –QS1(7.11)

 

Рис. 7.10. Встановлення фіксованої ціни на рівні

Нижчому від рівноважного.

 

На графіку (рис. 7.10) надлишки споживачів представлено площею чотирикутника ФВРD0B1). Вони можуть збільшуватись за рахунок зниження цін або зменшуватись за рахунок скорочення обсягів порівняно з рівноважним рівнем. Результат буде залежати від того, на скільки еластичним є попит. Надлишки виробників, які представлено графічно площею трикутникаS0РФНВ1),завжди будуть меншими, ніж до введення фіксованої ціни, тобто в цьому випадку виробник завжди буде програвати.

Отже, встановлення фіксованих цін нижчих від рівноважної завжди приводить до дефіциту й держава вимушена застосовувати недержавні методи регулювання, наприклад, вводити талону систему розподілу товарів. Крім того, з’являються «чорні» ринки, з якими держава вимушена адміністративно боротись.

Ринковий механізм встановлення рівноважних цін та обсягів повністю порушується, що спричиняє розбалансування ринку. Певна нестійка ринкова рівновага може утримуватись лише адміністративними методами. Втрати суспільства від фіксованих цін є більшими, ніж від встановлення податків або введення дотацій.

 

Питання для перевірки знань:

1. Що таке ринкова рівновага і як вона встановлюється?

2. У чому особливість павутиноподібної моделі встановлення рівноваги?

3. Поясніть, як змінюється рівновага на ринку при зміні попиту та пропозиції, за допомогою статичних та динамічних моделей.

4. З якою метою держава встановлює податки та дотації? Які наслідки мають споживачі, виробники та суспільство в цілому в результаті цих дій держави?

5. З якою метою держава встановлює фіксовані ціни? Які наслідки вони мають і як держава бореться з цими наслідками?

 

Практичні завдання

Тести

 

1. Якщо ринкова ціна відхиляється від рівноважної і стає нижчою, то:

1) з’являється надлишок товарів на ринку;

2) починають падати ціни на ресурси;

3) з’являється дефіцит товарів на ринку;

4) держава втручається в ринковий механізм.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...