Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття еластичності. Цінова еластичність попиту

 

На зміну ринкового попиту та пропозиції впливає велика кількість різних факторів, реакція на них з боку економічних суб’єктів може бути досить відмінною. Наприклад, на забезпечених споживачів зміна цін на побутову техніку вплине несуттєво, а у споживачів з незначним рівнем доходу, зміна в попиті буде досить значною. Тому важливим є визначення конкретної величини впливу цих факторів на попит та пропозицію.

Ступінь чутливості однієї величини до зміни іншої називають еластичністю. Еластичності вимірюється у відносних показниках як співвідношення відсоткових змін.

Припустимо, що взаємозв’язок між змінними Х та Y описується наступною функцією:

Y=f (X) (6.1)

Еластичність (е) показує, на скільки відсотків зміниться функція Y при зміні аргументу X на 1%:

(6.2)

Види еластичності диференціюють залежно від факторів які впливають. Стосовно попиту на товари, необхідно зазначити, що на його формування впливають, насамперед, три фактори: ціна на товар, доходи споживачів, ціни на інші товари. Відповідно до цих факторів виділяють такі види еластичності:

– еластичність попиту за ціною;

– еластичність попиту за доходом;

– перехресна еластичність попиту.

Еластичність попиту за ціною

Коефіцієнт еластичності попиту за ціною показує на скільки відсотків зміниться попит на товар А при зміні його ціни на 1 %.

Коефіцієнт розраховується:

а) за формулою дугової еластичності:

(6.3)

б) у точці:

(6.4)

Коефіцієнт еластичності попиту за ціною завжди має від’ємне значення, оскільки між ціною та попитом існує обернений зв’язок.

Виділяють наступні значення коефіцієнта еластичності попиту за ціною:

1)якщо | е | > 1, попит еластичний, тобто при зміні ціна на 1%, попит зміниться більш, ніж на 1% (рис. 6.1).

 

P

D

 
 


D P D

 
 

 


Q

DQ

Рис.6.1. Лінія еластичного попиту

2)якщо |e| < 1, попит нееластичний, тобто при зміні ціни на 1%, попит зміниться менш, ніж на 1%. (рис. 6.2).

P

D

 
 


 

 

D

Q

DQ

Рис.6.2. Лінія нееластичного попиту

 

3) якщо |e| = 1, маємо одиничну еластичність попиту, тобто при зміні ціни на 1%, попит зміниться також на 1% (рис. 6.3).

P

 

D

 
 

 


 
 


D

Q

DQ

Рис. 6.3. Попит з одиничною еластичністю

 

Розглядають також два крайніх випадки еластичності:

4) якщо | e | = ¥ , то попит абсолютно еластичний,тобто незначне зниження ціни приводить до того, що споживачі збільшать свої покупки від нуля до межі своїх можливостей і навпаки, незначне зростання ціни приведе до того, що товар ніхто не купить (рис. 6.4).

Р

 

P

D D

 

Q1 Q2 Qn Q

Рис. 6.4. Лінія абсолютно еластичного попиту

5) якщо | e | = 0, то попит абсолютно нееластичний, тобто скільки б не змінювалась ціна обсяг попиту на товар не зміниться (рис. 6.5).

P

P3 D

P2

P1

D

 
 


Q Q

Рис. 6.5. Лінія абсолютно нееластичного попиту

 

Еластичність попиту за ціною залежить від таких факторів:

кількість товарів-замінників: чим більше товарів-замінників, тим більш еластичним є попит за ціною;

доля витрат на даний товар: чим більша частка витрат на даний товар у загальному бюджеті споживача, тим більша еластичність попиту за ціною;

період часу: чим більший проміжок часу від зміни ціни до реєстрації зміни попиту, тим вища еластичність попиту за ціною.

 

Нецінова еластичність попиту

 

Для дослідження впливу на попит нецінових факторів застосовується аналогічний до описаного вище підхід визначення еластичності попиту. Серед нецінових факторів найбільш значний вплив на попит справляють такі фактори як доходи та ціни на інші товари, саме тому їх вплив досліджується більш детально.

Еластичність попиту за доходом

Чутливість попиту до зміни доходу визначається за допомогою коефіцієнта еластичності попиту за доходом.

Коефіцієнт еластичності попиту за доходом (еІ) показує на скільки відсотків зміниться попит (Q) при зміні доходу (І) на 1%.

Для розрахунку цього коефіцієнта використовуються аналогічні формули:

а) за формулою дугової еластичності:

(6.5)

б) у точці:

(6.6)

Коефіцієнт еластичності попиту за доходом може набувати таких значень:

1) еІ < 0–для малоцінних товарів, попит на які зменшується при зростанні доходів;

2) еІ = 0 – для товарів першої необхідності, попит на які не залежить від зміни доходу;

3) 0 < eІ ≤ 1–для товарів другої необхідності, попит на які зростає пропорційно збільшенню доходів;

4) еІ> 1 – для товарів розкоші, попит на які зростає швидше, ніж дохід.

При збільшенні доходів споживчий попит поступово змінюється від товарів з низькою еластичністю до товарів з більш високою еластичністю. Аналіз цих показників дає можливість визначати рівень життя населення та прогнозувати, які галузі очікує зростання виробництва, а які – скорочення.

Перехресна еластичність попиту

Попит на товар залежить не лише від його цін та доходів споживачів, а й від цін на інші товари. Чутливість попиту на один товар до зміни ціни на інший визначається за допомогою коефіцієнта перехресної еластичності попиту.

Коефіцієнт перехресної еластичності попиту (еАВ) показує на скільки відсотків зміниться попит на товар А (QА) при зміні ціни товару В В) на 1%.

Для розрахунку цього коефіцієнта використовуються аналогічні формули:

а) за формулою дугової еластичності:

(6.7)

б) у точці:

(6.8)

Коефіцієнт перехресної еластичності попиту може набувати таких значень:

1) еАВ > 0 – для взаємозамінних товарів, це означає, що при збільшенні ціни на товар В попит на товар А буде зростати і навпаки. Чим більшим буде цей коєфіцієнт, тим більшою буде ступінь замінності цих товарів;

2) еАВ < 0 – для взаємодоповнюючих товарів, це означає, що при збільшення ціни на товар В попит на товар А буде зменшуватися і навпаки, чим більшим по модулю буде значення цього коефіцієнта, тим більшою буде ступінь залежності цих товарів;

3) еАВ = 0 – для незалежних товарів, це означає, що при зміні ціни на товар В попит на товар А залишиться незмінним.

Цінова еластичність пропозиції

Аналіз цінової еластичності пропозиції є аналогічним аналізу цінової еластичності попиту. Чутливість пропозиції товару до зміни його ціни визначається за допомогою коефіцієнта цінової еластичності пропозиції.

Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції показує, на скільки відсотків зміниться пропозиція товару при зміні його ціни на 1%.

Для розрахунку цього коефіцієнта використовуються аналогічні формули:

а) за формулою дугової еластичності:

(6.9)

б) у точці:

(6.10)

Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції набуває таких значень:

1) якщо е > 1, то пропозиція еластична, тобто при зміні ціна на 1%, пропозиція зміниться більш, ніж на 1%;

2) якщо e < 1, то пропозиція нееластична, тобто при зміні ціни на 1%, пропозиція зміниться менш, ніж на 1%;

3) якщо e = 1, маємо одиничну еластичність пропозиції, тобто при зміні ціни на 1%, попит зміниться також на 1%;

4) якщо e = ¥ , то пропозиція абсолютно еластична,це означає, що незначне зниження ціни приводить до того, що пропозиція скоротиться до нуля і навпаки, незначне зростання ціни приведе до того, що пропозиція буде розширюватися до безмежності. Цей випадок є теоретичним припущенням, оскільки за обмеженості ресурсів неможливо нескінченно розширювати виробництво, проте протягом певного періоду часу можливе задоволення практично всіх потреб у певному товарі;

5) якщо e = 0, то пропозиція абсолютно нееластична, обсяг пропозиції при будь-якій зміні ціни буде залишатись незмінним. Абсолютно нееластичну пропозицію можуть мати товари, які знаходяться в одному екземплярі.

На еластичність пропозиції впливають такі фактори:

– період часу: чим більше часу має фірма для пристосування до зміни ціни, тим більше в неї можливостей змінити обсяг виробництва і тим більшою буде еластичність пропозиції;

гнучкість виробництва: чим більш гнучким є виробництво (може швидко змінювати обсяги його виробництва або переключатись від виробництва одного товару на інший), тим більш еластичною є пропозиція;

– спроможність до тривалого зберігання: чим триваліший термін зберігання товару, тим більш еластичною буде його пропозиція за ціною, оскільки виробники в цьому випадку мають змогу почекати сприятливих для себе цін на ринку і навпаки.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...