Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Державні органи управління ветеринарною медициною

Управління державною медициною здійснює Державний департа­мент ветеринарної медицини, який підпорядковується безпосередньо Міністру агрополітики України. Департамент є юридичною особою. Очо­лює його Головний державний інспектор ветеринарної медицини Украї­ни - голова департаменту. Голова Державного департаменту ветерина­рної медицини та його заступники призначаються на посади Кабінетом Міністрів України.

Спеціалістам ветеринарної медицини Державного департаменту ветеринарної медицини, управління державної ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, управлінь державної ветеринарної меди­цини областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст надаються по­вноваження державних інспекторів ветеринарної медицини.

Керівництво ветеринарною медициною в Автономній Республіці Крим здійснює управління Автономної Республіки Крим. Управління очолює головний державний інспектор ветеринарної медицини - нача­льник управління, який призначається на посаду Державним департа­ментом ветеринарної медицини за погодженням з Урядом Автономної Республіки Крим.

Керівництво ветеринарною медициною в областях, містах Києві та Севастополі здійснюють обласні, Київське та Севастопольське міські управління державної ветеринарної медицини. Обласні, Київське та Се­вастопольське міські управління очолюють головні державні інспектори ветеринарної медицини - начальники управлінь, які призначаються на посади Державним департаментом ветеринарної медицини за пого­дженням з обласною, Київською та Севастопольською міськими держа­вними адміністраціями.

Керівництво ветеринарною медициною в районах, містах здійсню­ють, відповідно, районні, міські управління державної ветеринарної ме­дицини. Управління очолюють головні державні інспектори ветеринарної медицини - начальники управлінь, які призначаються на посади нача­льником управління державної ветеринарної медицини Автономної Рес-Голова міської адміністрації

Прикордонні

територіальні

пункти вет.

контролю

 

 

 

Міські управління вет. медицини з ін­спекцією міські лікарні вет. медицини
Міська державна лабораторія  
ветеринарної медицини  
  Лабораторія ветсанек-  
  спертизи  
  Дільничні лікарні  
  Дільниці  
   
  Пункти  
   

 

Компетенція органів державної ветеринарної медицини

Компетенція органів управління державної ветеринарної медицини. До компетенції органів управління державної ветеринарної медици­ни належать:

■ контроль, координація та організація заходів щодо профілактики,
діагностики, лікування та ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних
хвороб тварин;

■ оцінка епізоотичної ситуації та видача обов'язкових розпоря­
джень щодо здійснення профілактики і ліквідації заразних хвороб, дера­
тизації, дезінфекції та інших заходів;

■ контроль за виробництвом доброякісних у ветеринарному і сані­
тарному відношенні продуктів і сировини тваринного походження;

■ здійснення на ринках ветеринарно-санітарної експертизи проду­
ктів і сировини тваринного і рослинного походження;

■ організація разом з органами охорони здоров'я захисту населен­
ня від хвороб, спільних для людей і тварин, та здійснення взаємного об­
міну інформацією про зазначені хвороби;

' контроль за охороною території України від занесення з терито­рії інших країн інфекційних хвороб тварин; перевірка ветеринарного ста­ну тварин, продуктів, сировини тваринного походження і кормів під час експорту-імпорту;

■ оцінка ветеринарно-санітарного стану м'ясо- і молокопереробних
підприємств, складських приміщень для зберігання сировини і продуктів
тваринного походження, кормів і засобів їх транспортування;

■ аналіз причини захворювання на заразні та незаразні хвороби і
загибелі тварин та птиці, розроблення рекомендацій їх профілактики;

■ виключне правило на проведення ветеринарно-санітарної екс­
пертизи м'яса і продуктів забою на м'ясокомбінатах, бойнях, у цехах та
інших переробних підприємствах і ринках;

■ ветеринарно-санітарний та екологічний контроль за харчовими
продуктами тваринного і рослинного походження;

■ відбір зразків сировини і матеріалів, а також продуктів (продук­
ції), що виробляються чи реалізуються, для проведення відповідних до­
сліджень. Порядок відбору зразків визначається Кабінетом Міністрів
України;

■ контроль і координація діяльності відомчої служби ветеринарної
медицини і спеціалістів ветеринарної медицини;

■ видача органам страхування висновків на тварин, вимушено за­
битих і загиблих;

■ експертиза проектів планування та будівництва тваринницьких
ферм, будівель, підприємств по забою і переробці тварин і сировини
тваринного походження; участь у діяльності робочих і державних комісій

з прийняття в експлуатацію збудованих тваринницьких об'єктів, підпри­ємств по забою і переробці тварин і сировини тваринного походження; проектів відведення земельних ділянок для всіх видів зазначеного буді­вництва і забору води для тварин;

■ заборона експлуатації або тимчасове припинення діяльності
тваринницьких об'єктів, підприємств по забою і переробці тварин та си­
ровини тваринного походження у разі порушення ветеринарних норм і
правил;

■ проведення лабораторно-клінічних (вірусологічних, бактеріологі­
чних, хіміко-токсикологічних, патологоанатомічних, гістологічних, пара-
зитологічних, радіологічних та інших) досліджень з метою діагностики
хвороб тварин, оцінки продуктів та сировини тваринного походження,
кормів і води.

До виключної компетенції Державного департаменту ветеринарної медицини належать:

■ реєстрація засобів захисту тварин та кормових добавок, видача
висновків щодо застосування засобів ветеринарної медицини та затвер­
дження нормативно-технічних документів щодо їх виробництва і засто­
сування;

■ ведення Державної реєстраційної книги засобів захисту тварин;

- здійснення контролю за виробництвом і використанням засобів захисту тварин, кормових добавок, оцінка їх впливу на здоров'я тварин, якість продуктів і сировини тваринного походження;

■ встановлення норм виробничого навантаження спеціалістів ве­
теринарної медицини;

■ затвердження ветеринарно-санітарних правил та інших норма­
тивних актів з питань ветеринарної медицини;

 

■ оперативний перерозподіл коштів, що виділяються з державного
бюджету на проведення протиепізоотичних заходів між органами та
установами системи державної ветеринарної медицини;

■ повідомлення Міжнародному епізоотичному бюро про встанов­
лення карантину тварин, про його термін та про зняття;

■ встановлення обмежень або заборони на експорт чи імпорт тва­
рин, харчових продуктів та сировини тваринного походження, сільгосп-
продуктів із окремих країн або регіонів у зв'язку з виникненням особливо
небезпечних хвороб тварин, у тому числі спільних для тварин і людей;

■ представлення інтересів ветеринарної медицини України в ме­
жах повноважень, наданих йому Кабінетом Міністрів України відповідно
до законодавства.

Структура державного департаменту ветеринарної меди­цини

В склад департаменту входить 4 управління:

I. Управління забезпечення протиепізоотичної роботи:

1)протиепізоотичний відділ;

2) сектор ветеринарної санітарії та ветсанекспертизи.

II. Управління організації ветеринарної справи і профілактики
незаразних захворювань:

1) відділ організації ветсправи та фармацевтики;

2) відділ координації виробництва засобів захисту тварин;

3) група профілактики незаразних хвороб.

III. Управління державної інспекції ветеринарної медицини:

1) відділ державної ветінспекції;

2) сектор державного контролю ветеринарної медицини на кор­
доні та транспорті.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...