Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Щеплення і лікувально-профілактичні заходи

Вид тварин і назва заходів Коди заходів Головообробок тис.
А Б в
     
     
     
     

Ветеринарно-санітарні роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид роботи Коди робіт Оброблено тваринницьких приміщень, терито­рій, ферм, підприємств
Кількість об'єктів
шт. тис. м*
   
 
Дезінфекція а) профілактична    
зокрема аерозольна    
б) вимушена    
зокрема аерозольна    
Дезінсекція    
Дератизація    

 

діагностичну роботу лабораторій ветеринарної медицини всіх профілів та рівнів.

Форма № 2-вет використовується в системі державних лабораторій ветеринарної медицини Державного департаменту ветеринарної меди­цини.

Зразок форми приведений нижче.

Звіт по формі № 2-вет подається один раз в рік в наступному по­рядку:

■ районними, міжрайонними, міськими державними лабораторіями
ветеринарної медицини - обласним, Кримській республіканській держа­
вним лабораторіям ветеринарної медицини, а районні лабораторії - од­
ночасно Головному лікарю ветеринарної медицини району (до 5 січня);

■ обласні, Кримська республіканська державні лабораторії ветери­
нарної медицини, зональні спеціалізовані державні лабораторії ветери­
нарної медицини з хвороб тварин, міжобласні спеціалізовані державні
лабораторії ветеринарної медицини з хвороб птиці, міські державні ла­
бораторії ветеринарної медицини міст Києва та Севастополя - Центра­
льній державній лабораторії ветеринарної медицини - одночасно
управлінню державної ветеринарної медицини облдержадміністрації (до
20 січня);

■ Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини -
Державному департаменту ветеринарної медицини - 5 лютого.

■ " " 200 р. Керівник.

Прізвище, № телефону виконавця

У розділі 3 "Ветеринарно-санітарні роботи" показують кількість об­роблених об'єктів і виконаний об'єм роботи по дезінфекції, дезінсекції і дератизації тваринницьких приміщень, територій ферм і інших підпри­ємств і об'єктів за звітний період. На окремому листі складають поясню­вальну записку довільної форми, де дають додаткові відомості: про ме­тоди, вживані вакцини і інші препарати при всіх видах обробок тварин; хворобах, проти яких проводили змішані обробки; про причини виник­нення ускладнень після обробки (якщо вони мали місце); про переваги і недоліки методів профілактики. При необхідності розшифровують зна­чення окремих цифрових показників.

Звіт про роботу державних лабораторій ветеринарної медицини

Звітна форма №2-вет "Звіт про роботу державних лабораторій ве­теринарної медицини" призначена для подання в вищі державні лабора­торії та органи управління службою ветеринарної медицини даних проКому надсилається_

(назва та адреса отримувача)

Відправник та його адреса

Форма № 2-вет

ДОСЛІДЖЕННЯ НА МІКОЗИ Назва захворю- Кількість Проведено досліджень Отримано позитивних вання матеріалів патанатомічних світлова мікроскопія бактеріологічних результатів 12 3 4 5 6 7

 

САНІТАРНО-МІКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРМІВ Мо Назва досліджу- Кількість ----------------- ■-- ;--------- Приведено досліджень Отримано позити- -ного матеріалу матеріалів °Р «=°- бактер,- біологічних на мікотоксини вних результатів •,12 34567 8 9 і-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Найменування видів тва- Проведено досліджень Отримано позитивних результатів № рин, досліджуваного мате- Бактеріологічних ріалу, показники органолептичних біохімічних вище норми нижче норми 12 3 4 5 6 7

 

ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПАРАЗИТАРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ (3 ПРОДОВЖЕННЯМ) Найменування видів тварин, дослід- Юлькють ратолого-' Тік™" к££ура- Копро- ^^ГтатГ™* жуваногоматеріалу, показники матеріалів анатомічних пічних Ульн*х ЛОГІЧРНИХ результатів 1 2 3 4 5 6 7 8

 

ДОСЛІДЖЬННЯ па і іакази і агпі ^АЛвиг'ґивАПП/і (і ігидивжсппл; № Кількість матеріалів Д°—"™ ^ТьтТтГ"* "ЗГсГ Компресорнатрихінелоскопія 12 3 4 5 6

 

МІКРОБЮЛОПНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СИРОВИНИ, КОРМІВ (3 ПРОДОВЖЕННЯМ) Проведення дослідження Комбікорми Премікси № Найменування . . Отримано позитивних ре- »і-иіА»і. Отримано позитивних кількість зультатів (вище МДР) кількість результатів (вище МДР) зразків тн зразків тн зразків тн зразків тн 12 3 4 5 6789 10

 

МІКРОБЮЛОПНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СИРОВИНИ, КОРМІВ (ПРОДОВЖЕННЯ) Проведення дослідження Борошно тваринного походження Корми для непродуктивних кормів Інші корми Найме Отримано позитивних „;„,^^.^ Отримано позитивних „!_._!_. Отримано позитивних нування кількість ре3ультатів (вище МДР) КШЬКІСТЬ результатів (вище МДР) КІЛЬКІСТЬ результатів (вище МДР) зразків тн зразків тн зразків тн зразків тн зразків тн зразків тн 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
ТОКСИКОЛОПНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СИРОВИНИ, КОРМІВ (3 ПРОДОВЖЕННЯМ) Проведення досліджень Найме- Соковиті корми Комбікорми Премікси Мінеральні добрива нування Отримано Отримано Отримано Отримано показ- Кількість позитивних Кількість позитивних Кількість позитивних Кількість позитивних ника результатів результатів результатів результатів зразків тн зразків тн зразків тн зразків тн зразків тн зразків тн зразків тн зразків тн 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

і іжсикиїкл іні диишджьння иикиьини, кормів (і ірццобження) Проведення досліджень Наймену Борошно тарифного похо- вітамінні препарати Корми ^непродуктивних |нщі к£)рми № показни- Отримано Отримано пози- Отримано пози- Отримано ка Кількість позитивних Кількість тивних резуль- Кількість тивних резуль- Кількість позитивних результатів татів татів результатів зразків тн зразків тн зразків тн зразків тн зразків тн зразків тн зразків тн зразків тн 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА СИРОВИНИ, ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ НА РИНКАХ (3 ПРОДОВЖЕННЯМ) Проведено експертиз М'ясо М'ясопродукти Яловичина Свинина Баранина М'ясо копчене Ковбасні вироби № НнаМяЄкі проводи- | § 11| | § | 8 .| | §|£.| 3 § 18 .| | || |-| ЛИСЬ ДОСЛЩЖЄННЯ | д§3д | д § ш | | 1 | § | га § | §|?ш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

 

ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА СИРОВИНИ, ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ НА РИНКАХ (ПРОДОВЖЕННЯ) Проведено експертиз Жири рослин-Молокоімоло- Риба і рибопро- Яйця, мед Рослинна продукція ного похо-копродукти дукти дження Найменування, на -гад •- и а ох2 о і 2 о ї - -дКїїїг і 111 і 1(11 . її і 8 ці ! _ ці і ііі і ^ ІІї І їй І Ш І ЇВ -•і 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ^. І----- 1---------------------- 1----- 1--- 1------------ 1--- 1--- 1---------- 1--- '------ 1---------- '------ '----------------------------- ю Також подають звіти при токсикологічних і радіологічних дослідженнях сировини, кормів, продук­тів харчування при імпорті, експорті. Пояснююча записка на аркушах додається (дата) (посада) (підпис і № телефону) (прізвище та № телефону виконавця)

Кому надсилається Форма № 8-вет (назва та адреса отримувача) Затверджена наказом Держком- стату України 27.10.2000 № 342 ПОШТОВА РІЧНА Відправник та його адреса Надсилається керівниками регіо­ нальних служб державного ветери­ нарного контролю на державному кордоні та транспорті та їх струк- —---------------------------------------------------- турними підрозділами в строки згідно з інструкцією по ветеринар­ ній звітності.

 

ЗВІТ Звіт про ветеринарно-санітарний нагляд при перевезені продуктів тваринництва та заразні хвороби, виявлені при транспортуванні за 200__________________ р. со Оглянуто тварин, Виявлено А д ■ ± 6 І то ^ -у І ПРОДУКТІВ, СИРОВИНИ ХВОРИХ ІКЬо.І"т" 5-3 ї Г 1" = і НіїіїіИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Пояснююча записка на аркушах додається (дата) (посада) (підпис і № телефону) (прізвище та № телефону виконавця)  
ЗВІТ про ветеринарно-санітарний нагляд на м'ясокомбінатах, м'ясоптахопереробних підприємствах, забійних пунктах господарств і організацій, птахофабрик, лабораторій ветсанекспертизи ринків за півріччя 200 р. 1. Кількість тварин, забитих на забійних пунктах господарств і організацій, і результати передзабійного огляду та післязабійної ветсанекспертизи СО (о (0 ________________________________ — Л * і- ю х . ж -я ^ т яОгляд тварин і назви хвороб Коди ц2 й І шоР осі, £ £.>• О т * * * о о А Б 1 2 3 4 5 1. Оглянуто, всього 01 на забійних пунктах 02 подвірний 03 2. Виявлені хвороб, випадків: сибірка 04 туберкульоз 05 бруцельоз 06 сальмонельоз 07 лейкоз 08 цистицеркоз 09 (фіноз) трихінельоз 10 інші інфекційні хвороби 11 інші інвазійні хвороби 12 3. Направлено м'яса, туш. на знешкодження 13 на утилізацію 14  
2. Кількість і стан тварин, що поступили на забій, і результати післязабійної ветеринарно-санітарної експертизи на м'ясоперероб-них підприємствах Показник | | |! ЦІ І | |1| § і А Б1234567 1. Поступило і оглянуто тварин 01 2. Зареєстровані хвороби, випадків: __ бруцельоз туберкульоз 03
     

 

А Б 1234567 ящур 04 XX чума свиней 05 X X X X X лейкоз 06 X інші заразні хвороби 07 незаразні хвороби 08 3. Загинуло при транспортуванні 09 4. Загинуло на базах підприємств 10 5. Направлено на санітарну бойню 11 6. Виявлено хвороб, випадків: сибірка 12 туберкульоз, всього 13 з них утилізовано, туш 14 сальмонельоз 15 ящур 16 XX лейкоз 17 X цистіцеркоз (фіноз) 18 XX ехінококоз 19 XX фасціолез 20 XX дікроцеліоз 21 XX трихінельоз 22 X XX XX діктіокаульоз 23 інші інфекційні хвороби 24 інші інвазійні хвороби 25 незаразні хвороби 26 7. Направлено м'яса, т: на знешкодження 27 на утилізацію 28 8 Направлено субпродуктів, т: на знешкодження 29 на утилізацію ЗО 9. Прийнято м'яса з господарств, т: 31 Зокрема: знешкоджено 32 утилізовано 33 10. Утилізовано по лейкозу, туш 34

 

3. Вєтеринарно-санітарнг продуктів на ринках експертиза м'і яса і інших харчових
Показник Код Велика рогата худоба Свині Вівці і кози Інші види тварин Молоко і молочні продукти Яйця Риба і рибопроду­кти Овочі, фрукти Готові харчові продукти інші харчові продукти Контрольна сума
А Б В
1. Проведено оглядів (експертиз)                      
2. Проведено лабора­торних досліджень                      
3. Виявлені хвороби, випадків:                        
сибірка                      
туберкульоз                      
сальмонельоз                      
цистіцеркоз (фінноз)                      
трихінельоз                      
ехінококоз                      
інші інфекційні хвороби                      
інші інвазійні хвороби                      
4. Недопущено в реа­лізацію:                        
всього туш                      
всього тон                      
Направлено на зне­зараження                        
туш ЗО                      
тон                      
в т.ч. направлено на утилізацію:                        
туш                      
тон                      
. аркушах додається

Пояснювальна записка на

(прізвище, № телефону виконавця)

. 200____ р. Керівник.

При складанні розділу 1 цього звіту слід особливо уважно заповню­вати другий показник "Виявлені хвороби, випадків". Число виявлених випадків може бути більше, ніж число оглянутих тварин, якщо у однієї тварини встановлюються враження різними хворобами (туберкульоз, фіноз, ехінококоз і інші інфекційні й інвазійні хвороби). При оформленні розділу 2 необхідно уважно заповнити показник 2 "Зареєстровані хворо­би, випадків" при огляді забійних тварин, що поступили, і показник 6 "Виявлені хвороби, випадків" при ветеринарно-санітарній експертизі туш і органів.

При оформленні цього звіту в лабораторіях ветсанекспертизи на ринках уважно заповнюють розділ 3, показники 2 "Проведено лаборато­рних досліджень" і 3 "Виявлені хвороби, випадків".

У пояснювальній записці повідомляють дані про надходження на забій позитивно реагуючих тварин на туберкульоз, бруцельоз; перелік господарств, звідки поступили хворі тварини, і т.д.

Застосування комп'ютерів для обробки й аналізу вете­ринарної звітності

У системі Міністерства аграрної політики України створена мережа обчислювальних центрів. У них здійснюються обробка й аналіз всієї зві­тної інформації. Форми статистичної звітності відповідають вимогам, необхідним для обробки інформації за допомогою комп'ютерів.

Під обробкою звітів в статистиці зазвичай розуміють перевірку пра­вильності заповнення форм звітності та складання зведених звітів по району, області і т.д., а під аналізом - обчислення відносних величин захворюваності, летальності, порівняння їх з даними попередніх періодів або з даними по сусідніх господарствах, районах або інших об'єктах, а також виявлення взаємозв'язків із різними чинниками.

У звітах, що передаються на комп'ютерну обробку, числові значен­ня показників повинні бути написані арабськими цифрами, чітко і без виправлень. У формах № 1-вет, № 1-вет А, № 2-вет, № 4-вет, № 7-вет потрібно закодувати звітні показники за допомогою класифікаторів з ве­теринарної медицини: "Хвороби тварин", "Ветеринарні заходи", "Лікарсь­кі засоби", "Види і групи тварин, що підлягають ветеринарному обслуго­вуванню".

Автоматизована система інформаційно-обчислювального забезпе­чення ветеринарної служби забезпечує автоматизацію функцій зведеного обліку, контролю і аналізу шести форм державної статистичної звітності, одержуваних від нижчих ветеринарних служб. Забезпечується автома­тизація ветеринарного контролю за епізоотичним станом і виконанням

необхідних заходів щодо особливо небезпечних хвороб, по ліквідації заразних хвороб тварин.

Використовування комп'ютерів для аналізу ветеринарної звітності дозволяє прискорити розробку ефективних і оптимальних заходів щодо профілактики і ліквідації хвороб тварин, що сприятиме стійкому ветери­нарному благополуччю тваринницьких господарств різних форм власно­сті, а також підприємств по переробці худоби, продуктів і сировини тва­ринного походження.

Контрольні запитання

1. Яке значення ветеринарної звітності?

2. Перерахуйте основні форми ветеринарної звітності.

3. Які основні принципи складання ветеринарної звітності?

4. Назвіть терміни представлення ветеринарної звітності.

 

5. Хто несе відповідальність за правильність і достовірність звітних
даних?

6. Перерахуйте статистичні показники, що характеризують ефекти­
вність роботи ветеринарних установ.

7. Який порядок використовування комп'ютерів при аналізі ветери­
нарної звітності?

Ветеринарне діловодство

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...