Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету міністрів України від 25 травня 2006 року №740 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень» // Урядовий Кур'єр. – 2006. - №105. – С. 8-10.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 1995 року №457 «Про порядок вирішення питань переселення в інше місце проживання, надання житла, матеріальної допомоги і працевлаштування осіб, узятих під державний захист».

Рішення Конституційного Суду України

Рішення Конституційного Суду України № 13-рп / 2000 від 16.11.2000 Щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України та статті 44 КПК України (справа про право вільного вибору захисника).

Рішення Конституційний Суд України у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) від 30 вересня 2009 року.

 

Постанови Пленуму Верховного Суду України

Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи. Постанова Пленуму Верховного Суду країни від 27 лютого 2009 року №1 // Вісник Верховного Суду України. - 2009. - № 3 (103).- С. 7-14.

Про практику застосування судами застави, як запобіжного заходу. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 березня 1999. - №6. // Вісник Верховного Суду України. –1999.-№3.

Про деякі питання, що виникають під час розгляду судами України скарг на постанови органів дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної справи. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 лютого 2005 р. № 1.

Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 лютого 2005 р. № 2.

Про деякі питання застосування законодавства, яке регулює порядок і строки затримання (арешту) осіб при вирішенні питань, пов’язаних з їх екстрадицією. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. № 16

Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 липня 2004 р. № 13.

 

Підручники

Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. - 5-е вид., доп. і переробл / / В. М. Тертишник. - К.: А.С.К., 2007.

Михеєнко М. М. Кримінальний процес України: Підручник. - 2-ге вид,, перероб. і доп. / Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В.П. – Київ: «Либідь», 1999.

Кримінальний процес України: Підручник / За ред. Ю.М. Грошевого, В.М. Хотенця. - Харків: Право, 2000.

Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Вид. друге змін. і доп / Л. М. Лобойко. - К.: Істина, 2008.

Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: підручник. / В. М. Тертишник – Київ: А. С. К., 2003. - 1120 с.

Удалова Л. Д. Кримінальний процес України. Загальна частина. Підручник / Л. Д. Удалова. – К.: Кондор, 2005.

Навчальні посібники

Благута Р. І. Кримінальний процес: порушення кримінальної справи, досудове розслідування (альбом схем) / [Благута Р. І., Гуцуляк Ю.В. , Кучер В. О., Хитра А. Я. ]. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006. – 124 с.

Вапнярчук В.В. Кримінальний процес України в схемах / В. В. Вапрянчук. - Харків, 2005.

Грошевий Ю. М. Докази і доказування у кримінальному процесі / Грошевий Ю. М., Стахівський С. М. – К., 2006.

Зейкан Я. П. Захист у кримінальній справі: Науково-практичний коментар (Вид. третє, стереотипне). / Я. П. Зейкан. – К.: КНТ, 2007. – 600 с.

Молдован В. В. Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навч. посіб. / В. В. Молдован, А. В. Молдован. – Київ: Юрінком Інтер, 1998.

Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України / [ Боров В. І., Варфоломеева Т. В., Вернидубов І. В. та ін.] / За загальною редакцією В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка. Вид. п’яте, перероблене та доповнене. – Київ: «Юрисконсульт», КНТ, 2008.

Попелюшко В. О. “МАЛА” судова реформа в Україні та захист прав громадян / В. О. Попелюшко. – Острог, 2003.

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / В. М. Тертишник. – К. : Видавничий дім «Юридична книга», 2008.

Тертишник В. М. Зразки юридичних документів: Настільна книга слідчого : Навчальний посібник [для студ. вищ. навч. зал. ] / В. М. Тертишник. – К. : Правова єдність, 2009.

МОНОГРАФІЇ

Тертишник В. М. Верховенство права та забезпечення встановлення істини в кримінальному процесі України : монографія / В. М. Тертишник. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2009.

Капліна О. В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права : Монографія / О. В. Каплина. – Х.: Право, 2008. – 296 с.

Маляренко В. Т. Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: теорія, історія і практика: Монографія / В. Т. Маляренко. - Київ: “Ін Юре”, 2004

Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія / М. А. Погорецький. - Харків «Арсіс ЛТД» 2007. 576 с.

Погорецький М. А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система: Монографія / М. А. Погорецький. – Харків: Арсіс, 2002.

Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми. Монографія / В. О. Попелюшко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009.

Берназ В. Д. Рішення слідчого (криміналістичний, процесуальний та психологічний аспект). Монографія / Берназ В. Д., Смоков С. М. – Одеса :Видавництво Одеського юридичного інституту НУВС, 2005. – 151 с.

Шумило М. Є. Реабілітація в кримінальному процесі України/ М. Є. Шумило. - Харків, 2001.

 

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ДО ОКРЕМИХ ТЕМ

 

До теми 1

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...